Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0002(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0224/2015

Ingivna texter :

A8-0224/2015

Debatter :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0055

Antagna texter
PDF 245kWORD 96k
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel
Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna ***I
P8_TA(2016)0055A8-0224/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna (COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0006),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 46 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0015/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 4 juni 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 25 juni 2014(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 2 december 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A8-0224/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 424, 26.11.2014, s. 27.
(2) EUT C 271, 19.8.2014, s. 70.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 februari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013
P8_TC1-COD(2014)0002

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/589.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy