Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0013/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0013/2016

Συζήτηση :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 10/03/2016 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 645kWORD 81k
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες
Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
στην πρόταση της Επιτροπής
---------------------------------------------------------

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0013/2016).


Κανονισμος (ΕΕ) 2016/...
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων
για τη Δημοκρατία της Τυνησίας
[Tροπολογίες αριθ. 1-4 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά]

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η ευρωμεσογειακή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου(1) (η συμφωνία) αποτελεί τη βάση των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και της Τυνησίας.

(2)  Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 26ης Ιουνίου 2015 κοντά στο Sousse της Τυνησίας, το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 20ης Ιουλίου 2015, δήλωσε ότι η Ένωση, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, θα διερευνήσει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την υποστήριξη της τυνησιακής οικονομίας.

(3)  Το ελαιόλαδο συνιστά την κύρια γεωργική εξαγωγή της Τυνησίας προς την Ένωση, ενώ ο ελαιοκομικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομίας της χώρας, όπως συμβαίνει και με μερικές περιοχές ορισμένων κρατών μελών.

(4)  Η Ένωση μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα την οικονομία της Τυνησίας, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και στη συμφωνία, παρέχοντας μιαν ελκυστική και αξιόπιστη αγορά για τις εξαγωγές ελαιολάδου της Τυνησίας. Η παροχή τέτοιας αγοράς απαιτεί την εφαρμογή αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος στην Ένωση, με βάση ποσοστώσεις δασμολογικής ατέλειας.

(5)  Με σκοπό την πρόληψη της απάτης και για να διασφαλιστεί ότι τα μελετώμενα αυτόνομα εμπορικά μέτρα θα είναι προς το πραγματικό όφελος της τυνησιακής οικονομίας, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξαρτώνται από την τήρηση εκ μέρους της Τυνησίας των κανόνων που προβλέπονται στην συμφωνία για την καταγωγή των προϊόντων και των συναφών διαδικασιών, καθώς και την αποτελεσματική διοικητική συνεργασία της Τυνησίας με την Ένωση.

(6)  Η διαφύλαξη της ισορροπίας της αγοράς ελαιολάδου στην Ένωση απαιτεί ότι ο πρόσθετος όγκος που προκύπτει από τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα είναι διαθέσιμος μόνο μετά την εξάντληση της ποσότητας ακατέργαστου ελαιολάδου της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης άνευ δασμών που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της συμφωνίας.

(7)  Το άρθρο 184 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) θεσπίζει κανόνες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στα αυτόνομα εμπορικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(8)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την προσωρινή αναστολή του προτιμησιακού καθεστώτος που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό και για την εισαγωγή διορθωτικών μέτρων όταν η ενωσιακή αγορά επηρεάζεται από τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3).

(9)  Τα έκτακτα αυτόνομα εμπορικά μέτρα που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό έχουν στόχο την άμβλυνση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει σήμερα η Τυνησία εξαιτίας των τρομοκρατικών επιθέσεων. Συνεπώς, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένα και υπό την επιφύλαξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ένωσης και της Τυνησίας για τη θέσπιση σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA). ▌ [Τροπολογίες 11 και 15]

(10)  Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές ζημίες που υπέστη η οικονομία της Τυνησίας, και ιδίως ο τομέας του τουρισμού, από την τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Sousse στις 26 Ιουνίου 2015, καθώς και την ανάγκη να ληφθούν έκτακτα αυτόνομα εμπορικά μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης βραχυπρόθεσμα, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προτιμησιακές ρυθμίσεις

Ανοίγεται ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής άνευ δασμών 35 000 τόνων («ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής») για τα ημερολογιακά έτη 2016 και 2017 για τις εισαγωγές στην Ένωση ακατέργαστου ελαιολάδου καταγωγής Τυνησίας, που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1509 10 10 και 1509 10 90, το οποίο και έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τυνησία και μεταφέρεται απευθείας από την Τυνησία στην Ένωση. [Τροπολογίες 5, 12]

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για το δικαίωμα στην ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής

Το δικαίωμα παροχής της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής υπόκειται στη συμμόρφωση της Τυνησίας με τους κανόνες όσον αφορά την καταγωγή των προϊόντων και με τις συναφείς διαδικασίες, που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Πρόσβαση στην ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής

Η ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής διατίθεται μόνο μετά την εξάντληση της ποσότητας ακατέργαστου ελαιολάδου της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης άνευ δασμών που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της συμφωνίας.

Άρθρο 4

Διαχείριση της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την ετήσια δασμολογική ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 184 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 5

Προσωρινή αναστολή

Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη τήρηση από την Τυνησία των όρων του άρθρου 2, μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη για την προσωρινή αναστολή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει των προτιμησιακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Ενδιάμεση επανεξέταση

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση αξιολόγηση του αντικτύπου του παρόντος κανονισμού στην αγορά ελαιολάδου της Ένωσης μετά την έναρξη ισχύος του και παρουσιάζει τα συμπεράσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αγορά ελαιόλαδου της Ένωσης επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστική πράξη προκειμένου να εισάγει διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της εν λόγω αγοράς. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 229 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Εφόσον γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ L 97 της 30.3.1998, σ. 2.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου