Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0218(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0013/2016

Esitatud tekstid :

A8-0013/2016

Arutelud :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Hääletused :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 10/03/2016 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Vastuvõetud tekstid
PDF 346kWORD 73k
Neljapäev, 25. veebruar 2016 - Brüssel
Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Tekst
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 25. veebruaril 2016. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
komisjoni ettepanekule
---------------------------------------------------------

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 61 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A8-0013/2016).


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…
erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile
[Muudatusettepanekud 1-4, kui ei ole osutatud teisiti]

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Liidu ja Tuneesia suhete aluseks on Euroopa – Vahemere piirkonna leping (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel)(1) (edaspidi „leping”).

(2)  Pärast 26. juuni 2015. aasta terrorirünnakut Tuneesias Sousse’i lähedal kinnitas nõukogu oma 20. juuli 2015. aasta järeldustes, et liit uurib liikmesriikidega konsulteerides võimalust võtta Tuneesia majanduse toetamiseks erakorralisi ja ajutisi meetmeid.

(3)  Oliiviõli on peamine põllumajandustoode, mida Tuneesia liitu ekspordib ja oliiviõlitööstus on oluline osa riigi majandusest, nagu see on ka teatud liikmesriikide mõnedes piirkondades.

(4)  Liit saab Tuneesia majandust kõige paremini toetada kooskõlas eesmärkidega, mis on sätestatud Euroopa naabruspoliitikas ja lepingus, pakkudes ligitõmbavat ja usaldusväärset turgu Tuneesiast eksporditavale oliiviõlile. Sellise turu pakkumine eeldab autonoomsete kaubandusmeetmete kasutuselevõttu, mis võimaldavad kõnealuse toote importi liitu tollimaksuvaba tariifikvoodi alusel.

(5)  Selleks et vältida pettusi ja tagada, et kavandatavad autonoomsed kaubandusmeetmed Tuneesia majandusele ka tegelikult kasu toovad, peaks nende meetmete kohaldamine sõltuma lepingus sätestatud toodete päritolureeglite ja nendega seotud menetluste järgimisest, samuti sellest, et Tuneesia teeb liiduga tõhusat halduskoostööd.

(6)  Liidu oliiviõli turu stabiilsuse säilitamiseks võib autonoomsete kaubandusmeetmetega ette nähtava täiendava mahu teha kättesaadavaks alles pärast lepingu protokolli nr 1 artikli 3 lõikes 1 sätestatud töötlemata oliiviõli aastase tollimaksuvaba tariifikvoodi ammendumist.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013(2) artiklis 184 kehtestatakse tariifikvootide haldamise reeglid. Kõnealuseid reegleid tuleks kohaldada ka käesoleva määrusega ette nähtud autonoomsetele kaubandusmeetmetele.

(8)  Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad tal käesoleva määrusega kehtestatud sooduskorra kohaldamist ajutiselt peatada ning kehtestada parandusmeetmed juhuks, kui käesolev määrus mõjutab liidu turgu. Kõnealuseid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011(3).

(9)  Käesoleva määrusega ette nähtud konkreetsed autonoomsed kaubandusmeetmed on mõeldud raske majandusliku olukorra leevendamiseks, millesse Tuneesia on terrorirünnakute tõttu praegu sattunud. Seetõttu peaksid need meetmed olema ajaliselt piiratud ega tohiks piirata ELi ja Tuneesia läbirääkimisi põhjaliku ja ulatusliku vabakaubanduspiirkonna loomiseks. ▌[ME-d 11 ja 15]

(10)  Arvestades 26. juunil 2015. aastal Sousse’i lähedal toimepandud terrorirünnakuga tekitatud tõsist kahju Tuneesia majandusele, eriti turismisektorile, ning vajadust võtta erakorralisi autonoomseid kaubandusmeetmeid, mis lühiajalises perspektiivis leevendaksid riigi majanduslikku olukorda, peeti asjakohaseks näha ette erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sooduskord

Tuneesiast pärit töötlemata oliiviõli, mis toodetakse täielikult Tuneesias ja tarnitakse Tuneesiast otse ELi ning mis kuulub CN-koodide 1509 10 10 ja 1509 10 90 alla, impordiks ELi avatakse tollimaksuvaba tariifikvoot 35 000 tonni aastas. [ME-d 5 ja 12]

Artikkel 2

Aasta imporditariifikvoodi kohaldamise tingimused

Aasta imporditariifikvoodi kasutamiseks peab Tuneesia järgima lepingu protokollis nr 4 sätestatud toodete päritolureegleid ja nendega seotud menetlusi.

Artikkel 3

Juurdepääs aasta imporditariifikvoodile

Aasta imporditariifikvoot tehakse kättesaadavaks alles pärast lepingu protokolli nr 1 artikli 3 lõikes 1 sätestatud töötlemata oliiviõli aasta tollimaksuvaba tariifikvoodi mahu ammendumist.

Artikkel 4

Aasta imporditariifikvoodi haldamine

Komisjon haldab aasta imporditariifikvooti vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 184.

Artikkel 5

Ajutine peatamine

Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid, et Tuneesia ei täida artiklis 2 sätestatud tingimusi, võib ta vastu võtta rakendusakti, millega ajutiselt peatatakse artiklis 1 ettenähtud sooduskord täielikult või osaliselt. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 6

Vahehindamine

1.  Komisjon viib pärast käesoleva määruse jõustumist läbi vahehindamise käesoleva määruse mõju kohta liidu oliiviõli turule ja esitab kõnealuse hindamise järeldused Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

2.  Kui leitakse, et käesoleva määruse sätted mõjutavad liidu oliiviõli turgu, on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakt, millega kehtestatakse parandusmeetmed eesmärgiga taastada selle turu endine olukord. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 7

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab põllumajandusturgude ühise korralduse komitee, mis on loodud määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 229. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)EÜT L 97, 30.3.1998, lk 2.
(2)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika