Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0218(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0013/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0013/2016

Keskustelut :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Äänestysselitykset
PV 10/03/2016 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Hyväksytyt tekstit
PDF 259kWORD 75k
Torstai 25. helmikuuta 2016 - Bryssel
Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Teksti
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
komission ehdotukseen
---------------------------------------------------------

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A8-0013/2016).


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/...
kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta
[Tarkistukset 1-4, ellei toisin mainita]

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euro–Välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista(1), jäljempänä 'sopimus', muodostaa unionin ja Tunisian välisten suhteiden perustan.

(2)  Soussen lähistöllä Tunisiassa 26 päivänä kesäkuuta 2015 tapahtuneen terrori-iskun jälkeen neuvosto totesi 20 päivänä heinäkuuta 2015 antamissaan päätelmissä, että unioni tutkisi yhdessä sen jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuutta toteuttaa väliaikaisia poikkeustoimenpiteitä Tunisian talouden tukemiseksi.

(3)  Oliiviöljy on tärkein Tunisiasta unioniin vietävä maataloustuote, ja oliiviöljyala on tärkeä osa maan taloutta, samoin kuin se on myös tiettyjen jäsenvaltioiden eräillä alueilla.

(4)  Paras tapa, jolla unioni voi tukea Tunisian taloutta Euroopan naapuruuspolitiikan ja sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, on luoda houkuttelevat ja luotettavat markkinat Tunisiasta vietävälle oliiviöljylle. Tällaisten markkinoiden luominen edellyttää sellaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamista, jotka mahdollistavat mainitun tuotteen tuonnin unioniin tullittomassa tariffikiintiössä.

(5)  Petosten estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että suunnitellut yksipuoliset kauppatoimenpiteet todella hyödyttävät Tunisian taloutta, kyseisissä toimenpiteissä olisi edellytettävä, että Tunisia noudattaa sopimuksessa määrättyjä alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä, ja että Tunisia tekee tehokasta hallinnollista yhteistyötä unionin kanssa.

(6)  Unionin oliiviöljymarkkinoiden vakauden säilyminen edellyttää, että yksipuolisten kauppatoimenpiteiden synnyttämä lisämäärä asetetaan saataville vasta sen jälkeen, kun sopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettu käsittelemättömän oliiviöljyn vuotuinen tulliton tariffikiintiö on käytetty loppuun.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013(2) 184 artiklassa säädetään tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Kyseisiä sääntöjä olisi sovellettava myös tässä asetuksessa säädettyihin yksipuolisiin kauppatoimenpiteisiin.

(8)  Tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voisi väliaikaisesti keskeyttää tässä asetuksessa vahvistetut etuusjärjestelyt and ottaa käyttöön korjaavia toimenpiteitä silloin, kun tämä asetus on vaikuttanut unionin markkinoihin. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(3) mukaisesti.

(9)  Tällä asetuksella käyttöön otettavien kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden tarkoituksena on helpottaa terrori-iskuista johtuvaa Tunisian vaikeata taloustilannetta. Sen vuoksi nämä toimenpiteet olisi rajoitettava ajallisesti ja niitä olisi sovellettava rajoittamatta neuvottelujen käymistä unionin ja Tunisian välillä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä. ▌ [Tarkistukset 11, 15]

(10)  Koska Soussen läheisyydessä 26 päivänä kesäkuuta 2015 tapahtunut terrori-isku aiheutti Tunisian taloudelle ja erityisesti sen matkailualalle vakavaa vahinkoa ja koska on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä Tunisian taloustilanteen helpottamiseksi lyhyellä aikavälillä, katsottiin aiheelliseksi säätää poikkeuksesta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen liitetyssä kansallisten parlamenttien asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitettuun kahdeksan viikon ajanjaksoon,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Etuusjärjestelyt

Avataan unioniin tuotavalle Tunisiasta peräisin olevalle CN-koodin 1509 10 10 ja 1509 10 90 käsittelemättömälle oliiviöljylle vuotuinen 35 000 tonnin suuruinen tulliton tuontitariffikiintiö, jäljempänä 'vuotuinen tullitariffikiintiö', kalenterivuosille 2016 ja 2017, mikäli kyseinen oliiviöljy on tuotettu yksinomaan Tunisiassa ja kuljetetaan maasta suoraan unioniin. [Tarkistukset 5, 12].

2 artikla

Vuotuisen tuontitariffikiintiön hyödyntämisen edellytykset

Tunisia on oikeus vuotuiseen tuontitariffikiintiöön edellyttäen, että se noudattaa sopimuksen pöytäkirjassa N:o 4 määrättyjä tuotteiden alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä.

3 artikla

Vuotuisen tuontitariffikiintiön käyttö

Vuotuinen tuontitariffikiintiö voidaan asettaa saataville vasta sen jälkeen, kun sopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 3 artiklan 1 kohdassa määrätty käsittelemättömän oliiviöljyn vuotuinen tulliton tariffikiintiö on käytetty loppuun.

4 artikla

Vuotuisen tuontitariffikiintiön hallinnointi

Komissio hallinnoi vuotuista tuontitariffikiintiötä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Tilapäinen keskeyttäminen

Jos komissio katsoo, että todisteita on riittävästi siitä, ettei Tunisia ole noudattanut 2 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, se voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen, jolla 1 artiklassa säädetty etuusjärjestely väliaikaisesti keskeytetään kokonaan tai osittain. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6 artikla

Väliarviointi

1.  Komissio tekee väliarvioinnin tämän asetuksen vaikutuksista unionin oliiviöljymarkkinoihin sen voimaantulosta alkaen, ja esittää väliarvioinnista tehdyt päätelmät Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Mikäli komissio havaitsee, että tämän asetuksen säännökset ovat vaikuttaneet unionin oliiviöljymarkkinoihin, sillä on valtuudet antaa täytäntöönpanosäädös, jolla otetaan käyttöön korjaavia toimenpiteitä kyseisten markkinoiden tilanteen palauttamiseksi ennalleen. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 229 artiklalla perustettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2017 saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja Puhemies

(1)EYVL L 97, 30.3.1998, s. 2.
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö