Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0218(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0013/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0013/2016

Viták :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Szavazatok :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
A szavazatok indokolása
PV 10/03/2016 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Elfogadott szövegek
PDF 430kWORD 81k
2016. február 25., Csütörtök - Brüsszel
A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Szöveg
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2016. február 25-én elfogadott módosításai a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
a Bizottság javaslatához
---------------------------------------------------------

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(1) Az ügyet a 61. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A8-0013/2016).


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/... RENDELETE
a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről
[Módosítás 1-4 eltérő utalás hiányában]

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az Unió és Tunézia közötti kapcsolat alapja az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás(1) (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)  A 2015. június 26-i, Szúsza közelében történt terrortámadást követően a Tanács 2015. július 20-i következtetéseiben kijelentette, hogy az Unió – tagállamaival konzultálva – megvizsgálja majd annak lehetőségét, hogy rendkívüli és ideiglenes intézkedésekkel támogassa a tunéziai gazdaságot.

(3)  Az olívaolaj Tunézia legfőbb, az Unióba irányuló exportterméke, az olívaolaj-ágazat pedig fontos részét képezi az ország gazdaságának, ahogyan egyes tagállamok bizonyos régióinak is.

(4)  Az Unió úgy tudja a leghatékonyabban támogatni a tunéziai gazdaságot, ha – az európai szomszédságpolitika és a megállapodás céljaival összhangban – Tunézia olívaolaj-exportja számára vonzó és megbízható piacot biztosít. E piac biztosításához autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetésére van szükség, amelyek lehetővé teszik a szóban forgó termék vámmentes vámkontingens alapján történő behozatalát az Unióba.

(5)  A csalások megelőzése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az előirányzott autonóm kereskedelmi intézkedések tényleges előnyöket jelentsenek a tunéziai gazdaság számára, az említett intézkedéseket függővé kell tenni attól, hogy Tunézia megfelel-e a termékek származására vonatkozóan a megállapodásban meghatározott szabályoknak és az ezekhez kapcsolódó eljárásoknak, valamint hogy Tunézia hatékony igazgatási együttműködést folytat-e az Unióval.

(6)  Az uniós olívaolaj-piac stabilitásának megőrzése szükségessé teszi, hogy az autonóm kereskedelmi intézkedések által generált többletmennyiség csak a megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 3. cikkének (1) bekezdésében a kezeletlen olívaolajra vonatkozóan megállapított éves vámmentes vámkontingens kimerülése után váljon hozzáférhetővé.

(7)  Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 184. cikke állapítja meg a vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályokat. A szóban forgó szabályokat az e rendeletben meghatározott autonóm kereskedelmi intézkedésekre is alkalmazni kell.

(8)  Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy ideiglenesen felfüggeszthesse az e rendeletben meghatározott preferenciális rendelkezéseket, valamint korrekciós intézkedéseket vezethessen be, amennyiben e rendelet kihat az uniós piacra. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(3) megfelelően kell gyakorolni.

(9)  Az e rendeletben meghatározott sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések célja a terrortámadások miatt Tunéziában jelenleg fennálló nehéz gazdasági helyzet enyhítése. Ezért a szóban forgó intézkedések időbeli hatályát korlátozni kell, és azok nem érinthetik az Unió és Tunézia közötti, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség (DCFTA) létrehozására irányuló tárgyalásokat. ▌ [Mód. 11 és 15]

(10)  Figyelembe véve a 2015. június 26-i, Szúsza közelében történt terrortámadás következtében a tunéziai gazdaságot és különösen az idegenforgalmi ágazatot ért súlyos kárt, valamint a tunéziai gazdasági helyzetet rövid távon enyhítő, sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések szükségességét, indokolt kivételről rendelkezni az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Preferenciális rendelkezések

35 000 tonna mennyiségre vonatkozó éves vámmentes behozatali vámkontingens (a továbbiakban: éves behozatali vámkontingens) nyílik meg a 2016. és 2017. naptári évre az 1509 10 10 és az 1509 10 90 KN-kód alá besorolt, Tunéziából származó kezeletlen olívaolaj Unióba történő behozatalára, amennyiben azt teljes egészében Tunéziában állítják elő, és onnan közvetlenül szállítják az Unióba. [Mód. 5 és 12]

2. cikk

Az éves behozatali vámkontingensre való jogosultság feltételei

Az éves behozatali vámkontingensre való jogosultság feltétele, hogy Tunézia megfeleljen a megállapodáshoz csatolt 4. jegyzőkönyvben meghatározott, a termékek származására vonatkozó szabályoknak és az ezekhez kapcsolódó eljárásoknak.

3. cikk

Az éves behozatali vámkontingenshez való hozzáférés

Az éves behozatali vámkontingens csak a megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 3. cikkének (1) bekezdésében a kezeletlen olívaolajra vonatkozóan megállapított éves vámmentes vámkontingens kimerülése után válik hozzáférhetővé.

4. cikk

Az éves behozatali vámkontingens kezelése

A Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 184. cikkének megfelelően kezeli az éves behozatali vámkontingenst.

5. cikk

Ideiglenes felfüggesztés

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy Tunézia nem teljesíti a 2. cikkben foglalt feltételeket, végrehajtási jogi aktust fogadhat el, amellyel ideiglenesen részben vagy egészben felfüggeszti az 1. cikkben meghatározott preferenciális rendelkezéseket. Az említett végrehajtási jogi aktust a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

6. cikk

Félidős felülvizsgálat

(1)  A Bizottság az e rendelet hatálybalépésétől számított félidőben elvégzi e rendelet uniós olívaolaj-piacra gyakorolt hatásának vizsgálatát, és az említett vizsgálat következtetéseit bemutatja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(2)  Abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy e rendelet rendelkezései kihatnak az uniós olívaolaj-piacra, a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogadhat el az említett piac helyzetének helyreállítását célzó korrekciós intézkedések bevezetése érdekében. Az említett végrehajtási jogi aktust a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

7. cikk

A bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot az 1308/2013/EU rendelet 229. cikkével létrehozott, a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)HL L 97., 1998.3.30., 2. o.
(2)Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat