Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0013/2016

Pateikti tekstai :

A8-0013/2016

Debatai :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 10/03/2016 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Priimti tekstai
PDF 359kWORD 82k
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 25 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Tekstas
 Jungtinis tekstas

2016 m. vasario 25 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
Komisijos pasiūlymas
---------------------------------------------------------

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A8-0013/2016).


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/...
dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai
[Pakeitimai 1 - 4, nebent būtų nurodyta kitaip]

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, įsteigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją(1) (toliau – Susitarimas), sudaro Sąjungos ir Tuniso santykių pagrindą;

(2)  po 2015 m. birželio 26 d. teroristinio išpuolio netoli Susos, Tunise, Taryba 2015 m. liepos 20 d. susitikimo išvadose nurodė, kad Sąjunga, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, išnagrinės galimybę imtis išimtinių ir laikinų paramos Tuniso ekonomikai priemonių;

(3)  alyvuogių aliejus – pagrindinis Tuniso į Sąjungą eksportuojamas žemės ūkio produktas, o alyvuogių aliejaus pramonė – svarbi šios šalies ir kai kurių tam tikrų valstybių narių regionų ekonomikos dalis;

(4)  atsižvelgdama į Europos kaimynystės politikos ir Susitarime nustatytus tikslus, Sąjunga Tuniso ekonomiką gali geriausiai paremti užtikrindama patrauklią ir patikimą rinką Tuniso eksportuojamam alyvuogių aliejui. Tokiai rinkai užtikrinti būtinos autonominės prekybos priemonės, kuriomis būtų suteikta galimybė importuoti tą produktą į Sąjungą naudojant muitais neapmokestinamą tarifinę kvotą;

(5)  siekiant išvengti sukčiavimo ir užtikrinti, kad numatomos autonominės prekybos priemonės tikrai bus naudingos Tuniso ekonomikai, tos priemonės turėtų būti taikomos su sąlyga, kad Tunisas laikysis Susitarime numatytų produktų kilmės taisyklių ir susijusių procedūrų ir kad Tunisas užtikrins veiksmingą administracinį bendradarbiavimą su Sąjunga;

(6)  siekiant išlaikyti Sąjungos alyvuogių aliejaus rinkos stabilumą, autonominėmis prekybos priemonėmis nustatomas papildomas kiekis turi būti leidžiamas importuoti tik išnaudojus Susitarimo protokolo Nr. 1 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą neapdoroto alyvuogių aliejaus metinę muitais neapmokestinamą tarifinę kvotą;

(7)  tarifinių kvotų administravimo taisyklės yra nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013(2) 184 straipsnyje. Tos taisyklės turėtų būti taikomos ir šiame reglamente numatytoms autonominėms prekybos priemonėms;

(8)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kurie ją įgalintų laikinai sustabdyti lengvatinių priemonių, nustatytų šiuo reglamentu, taikymą ir nustatyti taisomąsias priemones tais atvejais, kai Sąjungos rinka paveikiama šio reglamento. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(3);

(9)  šiuo reglamentu nustatomų skubių autonominių prekybos priemonių paskirtis – palengvinti sunkią ekonominę padėtį, į kurią dėl teroristinių išpuolių šiuo metu yra patekęs Tunisas. Todėl tos priemonės turėtų būti taikomos ribotą laiką ir neturėtų daryti poveikio Sąjungos ir Tuniso deryboms dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) sukūrimo; [11 ir15 pakeit.]

(10)  atsižvelgiant į didžiulę žalą, kurią Tuniso ekonomikai, visų pirma turizmo sektoriui, padarė 2015 m. birželio 26 d. teroristinis išpuolis netoli Susos, ir į būtinybę imtis skubių autonominių prekybos priemonių Tuniso ekonominei padėčiai artimiausiu metu palengvinti, buvo laikytasi nuomonės, kad tikslinga taikyti išimtį ir nesilaikyti reikalavimo dėl aštuonių savaičių laikotarpio, nurodyto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties, Europos Sąjungos veikimo sutarties ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 4 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Lengvatinės priemonės

Neapdoroto alyvuogių aliejaus, kurio kilmės šalis – Tunisas ir kurio KN kodai yra 1509 10 10 ir 1509 10 90, importui į Sąjungą leidžiama taikyti 35 000 tonų metinę importo tarifinę kvotą (toliau –metinė importo tarifinė kvota) 2016 ir 2017 kalendoriniais metais, jeigu toks alyvuogių aliejus gautas tik Tunise ir iš Tuniso atgabentas tiesiai į Sąjungą. [5 ir12 pakeit.]

2 straipsnis

Sąlygos, kuriomis suteikiama teisė į metinę importo tarifinę kvotą

Teisė naudotis metine importo tarifine kvota suteikiama su sąlyga, kad Tunisas laikysis produktų kilmės taisyklių ir susijusių procedūrų, numatytų Susitarimo 4 protokole.

3 straipsnis

Leidimas naudoti metinę importo tarifinę kvotą

Metinę importo tarifinę kvotą leidžiama naudoti tik išnaudojus Susitarimo protokolo Nr. 1 3 straipsnio 1 dalyje numatytą neapdoroto alyvuogių aliejaus metinę muitais neapmokestinamą tarifinę kvotą.

4 straipsnis

Metinės importo tarifinės kvotos administravimas

Komisija administruoja metinę importo tarifinę kvotą vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsniu.

5 straipsnis

Laikinas sustabdymas

Jei Komisija nustato, kad yra pakankamai įrodymų, kad Tunisas nesilaiko 2 straipsnyje nustatytų sąlygų, ji gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo visiškai arba iš dalies laikinai sustabdomas 1 straipsnyje numatytų lengvatinių priemonių taikymas. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6 straipsnis

Laikotarpio vidurio vertinimas

1.  Po šio reglamento įsigaliojimo Komisija atlieka laikotarpio vidurio vertinimą dėl šio reglamento poveikio Sąjungos alyvuogių aliejaus rinkai ir pateikia to vertinimo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.  Jei nustatoma, kad šio reglamento nuostatos turi įtakos Sąjungos alyvuogių aliejaus rinkai, Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktą, siekiant nustatyti taisomąsias priemones, kuriomis būtų siekiama atkurti tos rinkos padėtį. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL L 97, 1998 3 30, p. 2.
(2)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).
(3)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika