Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0013/2016

Predkladané texty :

A8-0013/2016

Rozpravy :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 10/03/2016 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Prijaté texty
PDF 359kWORD 82k
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel
Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Text
 Zjednotený text

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 25. februára 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
k návrhu Komisie
---------------------------------------------------------

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0013/2016).


NARIADENIE
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY(EÚ) 2016/...
o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku
[Pozmeňujúce návrhy 1 až 4, ak nie je uvedené inak].

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Euro-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej(1) (ďalej len „dohoda“) predstavuje základ vzťahov medzi Úniou a Tuniskom.

(2)  V nadväznosti na teroristické útoky z 26. júna 2015 v blízkosti tuniského mesta Sousse Rada vo svojich záveroch z 20. júla 2015 uviedla, že Únia po konzultácii s členskými štátmi preskúma možnosť prijať mimoriadne a dočasné opatrenia na podporu tuniského hospodárstva.

(3)  Olivový olej je hlavným poľnohospodárskym výrobkom, ktorý Tunisko vyváža do Únie, a odvetvie olivového oleja je dôležitou súčasťou hospodárstva krajiny, ako aj vo viacerých regiónoch určitých členských štátov.

(4)  Únia môže najlepšie podporiť hospodárstvo Tuniska v súlade s cieľmi stanovenými v rámci európskej susedskej politiky a v dohode tým, že poskytne atraktívny a spoľahlivý trh pre vývoz olivového oleja z Tuniska. Poskytnutie takéhoto trhu si vyžaduje zavedenie autonómnych obchodných opatrení, ktoré umožnia dovoz uvedeného výrobku do Únie na základe bezcolnej kvóty.

(5)  S cieľom predchádzať podvodom a zabezpečiť, že pripravované autonómne obchodné opatrenia budú skutočne prínosom pre tuniské hospodárstvo, uvedené opatrenia by mali byť podmienené dodržiavaním pravidiel stanovených v dohode zo strany Tuniska, týkajúcich sa, pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov, ako aj efektívnou administratívnou spoluprácou Tuniska s Úniou.

(6)  Zachovanie stability trhu s olivovým olejom v Únii si vyžaduje, aby dodatočný objem generovaný autonómnymi obchodnými opatreniami bol sprístupnený až po vyčerpaní ročného objemu bezcolnej kvóty neupraveného olivového oleja stanoveného v článku 3 ods. 1 Protokolu č. 1 k dohode.

(7)  V článku 184 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013(2) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa správy colných kvót. Uvedené pravidlá by sa mali vzťahovať aj na autonómne obchodné opatrenia stanovené v tomto nariadení.

(8)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, ktoré by jej umožnili dočasne pozastaviť preferenčné opatrenia stanovené týmto nariadením a zaviesť nápravné opatrenia v prípadoch, ak je trh Únie ovplyvnený týmto nariadením. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(3).

(9)  Núdzové autonómne obchodné opatrenia stanovené týmto nariadením sú určené na zmiernenie zložitej hospodárskej situácie, ktorej Tunisko v súčasnosti čelí v dôsledku teroristických útokov. Uvedené opatrenia by preto mali byť časovo obmedzené a nemali by sa dotýkať rokovaní medzi Úniou a Tuniskom o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA). ▌ [PN 11 a 15]

(10)  Vzhľadom na vážne poškodenie hospodárstva Tuniska, najmä jeho odvetvia cestovného ruchu po teroristických útokoch z 26. júna 2015 v blízkosti Sousse, a potrebu prijať núdzové autonómne obchodné opatrenia na zmiernenie situácie tuniského hospodárstva v krátkodobom horizonte, považovalo sa za vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Preferenčné opatrenia

Otvára sa ročná bezcolná dovozná kvóta vo výške 35 000 ton (ďalej len „ročná dovozná colná kvóta“) na kalendárne roky 2016 a 2017 na dovoz neupraveného olivového oleja s pôvodom v Tunisku a patriaceho pod číselné znaky KN 1509 10 10 a 1509 10 90 do Únie, a to v prípade, že sa takýto panenský olivový olej v plnej miere získava v Tunisku a prepravuje priamo z Tuniska do Únie. [PN 5 a 12]

Článok 2

Podmienky nároku na ročnú dovoznú colnú kvótu

Nárok na ročnú dovoznú colnú kvótu je podmienený dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov podľa Protokolu č. 4 k dohode zo strany Tuniska.

Článok 3

Prístup k ročnej dovoznej colnej kvóte

Ročná dovozná colná kvóta sa sprístupní až po vyčerpaní objemu ročnej bezcolnej kvóty na neupravený olivový olej ustanovenej v článku 3 ods. 1 Protokolu č. 1 k dohode.

Článok 4

Spravovanie ročnej dovoznej colnej kvóty

Komisia spravuje ročnú dovoznú colnú kvótu v súlade s článkom 184 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 5

Dočasné pozastavenie

Ak Komisia zistí, že existujú dostatočné dôkazy o nedodržiavaní podmienok stanovených v článku 2 zo strany Tuniska, môže prijať vykonávací akt, ktorým sa dočasne úplne alebo čiastočne pozastavia preferenčné opatrenia stanovené v článku 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2.

Článok 6

Preskúmanie v polovici obdobia

1.  Komisia preskúma vplyv tohto nariadenia na trh Únie s olivovým olejom v polovici obdobia po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a závery tohto preskúmania postúpi Európskemu parlamentu a Rade.

2.  V prípade, že sa zistí, že trh Únie s olivovým olejom je ovplyvnený ustanoveniami tohto nariadenia, Komisia je oprávnená prijať vykonávací akt s cieľom zaviesť nápravné opatrenia zamerané na nápravu situácie na uvedenom trhu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2.

Článok 7

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov zriadený článkom 229 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 2.
(2)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia