Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0218(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0013/2016

Predložena besedila :

A8-0013/2016

Razprave :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Obrazložitev glasovanja
PV 10/03/2016 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Sprejeta besedila
PDF 345kWORD 80k
Četrtek, 25. februar 2016 - Bruselj
Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Besedilo
 Prečiščeno besedilo

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 25. februarja 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
k predlogu Komisije
---------------------------------------------------------

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

SPREMEMBE EVROPSKEGA PARLAMENTA Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 61(2) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A8-0013/2016).


UREDBA (EU) 2016/...
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo
[Spremembe 1-4, razen kjer je drugače navedeno]

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi(1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) zagotavlja podlago za odnose med Unijo in Tunizijo.

(2)  Svet je po terorističnem napadu 26. junija 2015 blizu tunizijskega mesta Sousse v svojih sklepih z dne 20. julija 2015 navedel, da bo Unija v posvetovanju z državami članicami preučila možnost za sprejemanje izrednih in začasnih ukrepov v podporo tunizijskemu gospodarstvu.

(3)  Oljčno olje je glavni kmetijski proizvod, ki ga Tunizija izvaža v Unijo, sektor oljčnega olja pa je pomemben del gospodarstva države, podobno kot velja tudi za nekatere regije nekaterih držav članic.

(4)  V skladu s cilji, določenimi v okviru evropske sosedske politike in Evro-mediteranskemu sporazumu, lahko Unija najbolje podpre gospodarstvo Tunizije z zagotavljanjem privlačnega in zanesljivega trga za izvoz oljčnega olja Tunizije. Zagotavljanje takega trga zahteva uvedbo avtonomnih trgovinskih ukrepov, ki omogočajo uvoz tega proizvoda v Unijo na podlagi brezcarinske tarifne kvote.

(5)  Da bi preprečili goljufije in zagotovili, da bodo predvideni avtonomni trgovinski ukrepi dejansko koristili tunizijskemu gospodarstvu, bi ti ukrepi morali biti pogojeni s tem, da Tunizija upošteva pravila iz Sporazuma glede porekla proizvodov in z njim povezanih postopkov ter da Tunizija učinkovito upravno sodeluje z Unijo.

(6)  Ohranjanje stabilnosti trga oljčnega olja v Uniji zahteva, da se dodatna količina, ki je posledica avtonomnih trgovinskih ukrepov, da na voljo šele po izčrpanju obsega iz letne brezcarinske tarifne kvote za neobdelano oljčno olje, določene v členu 3(1) Protokola št. 1 k Sporazumu.

(7)  Člen 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(2) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Navedena pravila bi se morala uporabljati tudi za avtonomne trgovinske ukrepe iz te uredbe.

(8)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, ki ji omogočijo, da začasno opusti preferencialne režime, določene s to uredbo, ter uvede korektivne ukrepe za primere, kjer ta uredba vpliva na trg Unije. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(3).

(9)  Z nujnimi avtonomnimi trgovinskimi ukrepi, določenimi s to uredbo, naj bi se izboljšale težke gospodarske razmere, s katerimi se Tunizija trenutno sooča zaradi terorističnih napadov. Navedeni ukrepi bi zato morali biti časovno omejeni in ne bi smeli posegati v pogajanja med Unijo in Tunizijo o vzpostavitvi poglobljenega in celovitega območja proste trgovine (DCFTA). ▌[Spremembi 11 in 15]

(10)  Ob upoštevanju velike škode, ki jo je zaradi terorističnega napada blizu mesta Sousse 26. junija 2015 utrpelo tunizijsko gospodarstvo, zlasti v turističnem sektorju, in dejstva, da je treba sprejeti nujne avtonomne trgovinske ukrepe za izboljšanje gospodarskih razmer v Tuniziji v kratkoročnem obdobju, je bilo ugotovljeno, da je primerno predvideti izjemo od obdobja osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preferencialni režimi

Letna brezcarinska uvozna tarifna kvota v višini 35 000 ton (v nadaljnjem besedilu: letna uvozna tarifna kvota) za koledarski leti 2016 in 2017 se odpre za uvoz neobdelanega oljčnega olja s poreklom iz Tunizije, ki se uvršča pod oznaki KN 1509 10 10 in 1509 10 90, kadar je bilo v celoti pridelano v Tuniziji in pripeljano neposredno iz Tunizije v Unijo. [Spremembi 5 in 12]

Člen 2

Pogoji za upravičenost do letne uvozne tarifne kvote

Upravičenost do letne uvozne tarifne kvote je pogojena z upoštevanjem pravil o poreklu proizvodov in z njim povezanih postopkov s strani Tunizije, ki so določeni v Protokolu št. 4 k Sporazumu.

Člen 3

Dostop do letne uvozne tarifne kvote

Letna uvozna tarifna kvota se da na voljo šele po izčrpanju obsega iz letne brezcarinske tarifne kvote za neobdelano oljčno olje, določene v členu 3(1) Protokola št. 1 k Sporazumu.

Člen 4

Upravljanje letnih uvoznih tarifnih kvot

Komisija upravlja letne uvozne tarifne kvote v skladu s členom 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 5

Začasna opustitev

Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 2 s strani Tunizije, lahko sprejme izvedbeni akt, s katerim začasno v celoti ali delno opusti preferencialne režime iz člena 1. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).

Člen 6

Vmesni pregled

1.  Komisija opravi vmesni pregled učinka te uredbe na trg oljčnega olja v Uniji po začetku njene veljavnosti, ugotovitve tega pregleda pa predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu.

2.  Če se ugotovi, da določbe te uredbe vplivajo na trg oljčnega olja v Uniji, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenega akta, s katerim uvede korektivne ukrepe, namenjene ureditvi položaja na tem trgu. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).

Člen 7

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov, ustanovljen s členom 229 Uredbe (EU) št. 1308/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 31. decembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL L 97, 30.3.1998, str. 2.
(2)Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).
(3)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov