Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0013/2016

Ingivna texter :

A8-0013/2016

Debatter :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Röstförklaringar
PV 10/03/2016 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Antagna texter
PDF 153kWORD 45k
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel
Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I
P8_TA(2016)0056A8-0013/2016
Text
 Konsoliderad text

Europaparlamentets ändringar antagna den 25 februari 2016 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))(1)
av kommissionens förslag
---------------------------------------------------------

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGAR Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 61.2 andra stycket i arbetsordningen (A8-0013/2016).


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/…
införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien
[(Ändringar nr 1-4 , om inte annat anges)]

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan(1) (nedan kallat avtalet) utgör grunden för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Tunisien.

(2)  Efter terroristattacken den 26 juni 2015 nära Sousse, Tunisien, fastslog rådet i sina slutsatser av den 20 juli 2015 att unionen, i samråd med sina medlemsstater, skulle undersöka möjligheten att vidta exceptionella och tillfälliga åtgärder för att stödja den tunisiska ekonomin.

(3)  Olivolja är Tunisiens viktigaste produkt för jordbruksexport till unionen och olivoljesektorn är en viktig del av landets ekonomi, vilket också är fallet i vissa av medlemsstaternas regioner.

(4)  Unionen kan bäst stödja Tunisiens ekonomi, i enlighet med målen i den europeiska grannskapspolitiken och i avtalet, genom att tillhandahålla en attraktiv och tillförlitlig marknad för Tunisiens export av olivolja. För att tillhandahålla en sådan marknad krävs autonoma handelsåtgärder som möjliggör import av denna produkt till unionen på grundval av en tullfri kvot.

(5)  För att förhindra bedrägeri och säkerställa att de planerade autonoma handelsåtgärderna verkligen kommer att främja Tunisiens ekonomi, bör åtgärderna villkoras av att Tunisien följer bestämmelserna i avtalet rörande produkters ursprung och därmed sammanhängande förfaranden samt av Tunisiens effektiva administrativa samarbete med unionen.

(6)  Om olivoljemarknaden i unionen ska förbli stabil krävs att den ytterligare volym som skapas genom de autonoma handelsåtgärderna görs tillgänglig först när man uttömt den årliga tullfria kvoten för obearbetad olivolja som fastställs i artikel 3.1 i protokoll nr 1 till avtalet.

(7)  I artikel 184 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013(2) fastställs bestämmelser för förvaltningen av tullkvoter. De bestämmelserna bör även gälla för de autonoma handelsåtgärder som föreskrivs i denna förordning.

(8)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter som gör att den tillfälligt kan upphäva de förmånsordningar som fastställs i denna förordning och införa korrigerande åtgärder i fall då unionsmarknaden påverkas av denna förordning. Befogenheterna bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(3).

(9)  De brådskande autonoma handelsåtgärder som inrättas genom denna förordning är avsedda att underlätta den svåra ekonomiska situation som Tunisien står inför till följd av terroristattackerna. Åtgärderna bör därför vara tidsbegränsade och inte påverka förhandlingarna mellan unionen och Tunisien om inrättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde.▌ [Ändringar 11, 15]

(10)  Med hänsyn till de allvarliga skador på Tunisiens ekonomi, i synnerhet inom turistbranschen, som terroristattacken i Sousse den 26 juni 2015 medförde, och till behovet av att vidta brådskande autonoma åtgärder för att lindra Tunisiens ekonomiska situation på kort sikt, ansågs det lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och till fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förmånsordningar

En årlig tullfri importkvot på 35 000 ton (den årliga importtullkvoten) för kalenderåren 2016 och 2017 öppnas för import till unionen av obearbetad olivolja med ursprung i Tunisien som omfattas av KN-numren 1509 10 10 och 1509 10 90, när sådan jungfruolja helt och hållet framställts i Tunisien och transporterats direkt från Tunisien till unionen. [Ändringar 5, 12]

Artikel 2

Villkor för rätt till den årliga importtullkvoten

Rätten till den årliga importtullkvoten ska vara avhängig av att Tunisien efterlever bestämmelserna om produkters ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena, som föreskrivs i protokoll nr 4 till avtalet.

Artikel 3

Tillträde till den årliga importtullkvoten

Den årliga importtullkvoten ska göras tillgänglig först när den årliga tullfria kvoten för obearbetad olivolja som fastställs i artikel 3.1 i protokoll nr 1 till avtalet uttömts.

Artikel 4

Förvaltning av den årliga importtullkvoten

Kommissionen ska förvalta den årliga importtullkvoten i enlighet med artikel 184 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Artikel 5

Tillfälligt upphävande

Om kommissionen finner att det finns tillräckliga bevis för att Tunisien inte uppfyller de villkor som anges i artikel 2, får den anta en genomförandeakt genom vilken de förmånsordningar som föreskrivs i artikel 1 tillfälligt upphävs helt eller delvis. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2.

Artikel 6

Halvtidsöversyn

1.  Kommissionen ska efter halva tiden, räknat från dagen för denna förordnings ikraftträdande, utvärdera följderna av förordningen för unionens marknad för olivolja och överlämna slutsatserna från utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

2.  Om det konstateras att unionens marknad för olivolja påverkas av bestämmelserna i denna förordning, ska kommissionen ha befogenhet att anta en genomförandeakt i syfte att införa korrigerande åtgärder för att återställa situationen på den marknaden. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2.

Artikel 7

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för den samlade marknadsordningen inom jordbruket som inrättats genom artikel 229 i förordning (EU) nr 1308/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas till och med den 31 december 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EGT L 97, 30.3.1998, s. 2.
(2)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671)
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy