Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2013(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0029/2016

Indgivne tekster :

A8-0029/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0057

Vedtagne tekster
PDF 266kWORD 72k
Torsdag den 25. februar 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, indgivet af Belgien) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0001 – C8‑0013/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0029/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Belgien har indgivet ansøgning EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass om økonomisk støtte fra EGFsom følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 23 (Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter) i NUTS 2-regionerne Hainaut (BE32) og Namur (BE35) i Belgien, og at 412 afskedigede arbejdstagere samt 100 unge under 25 år fra Hainaut-regionen, der ikke er i beskæftigelse, uddannelse eller oplæring (NEET'er), forventes at deltage i foranstaltningerne; der henviser til, at 144 af disse arbejdstagere blev afskediget som følge af lukningen af produktionsanlægget i Roux (Hainaut), der ejes af AGC Europe SA, og 268 efter lukningen af produktionsanlægget i Auvelais (Namur-regionen), der ejes af Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  der henviser til, at selv om ansøgningen ikke opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen, blev den indgivet i henhold til kriterierne for intervention, som giver mulighed for dispensation under særlige omstændigheder, navnlig artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen for de afskedigede arbejdstagere, og artikel 6, stk. 2, i EGF-forordningen i forbindelse med NEET’er;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 095 544 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 1 825 907 EUR;

2.  bemærker, at de belgiske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 19. august 2015, og at vurderingen heraf blev afsluttet af Kommissionen den 20. januar 2016 og meddelt Parlamentet den samme dag;

3.  bemærker, at handlen med glasprodukter i Unionen i de seneste år har været genstand for alvorlige forstyrrelser, og understreger, at beskæftigelsen i glasindustrien mellem 2000 og 2010 generelt i Europa faldt med 32 %; påpeger, at flere af de store virksomheder i Vallonien, som har en stærk tradition inden for glasproduktion, har haft problemer i de seneste år, idet antallet af arbejdspladser inden for glasindustrien i Namur- og Hainaut-regionerne er faldet med 19 % mellem 2007 og 2012, og der i Vallonien nedlagdes 1 236 stillinger i 2013 og 1 878 stillinger i 2014;

4.  påpeger, at Hainaut i særdeleshed står over for en vanskelig situation på arbejdsmarkedet, idet beskæftigelsesfrekvensen er 9,2 % lavere end det nationale gennemsnit; bemærker, at arbejdsmarkederne i de to regioner desuden er kendetegnet ved en stor andel af dårligt kvalificerede arbejdskraft (ca. 50 % af de jobsøgende i begge regioner mangler en gymnasial uddannelse);

5.  bemærker, at Saint-Gobain-gruppen i 2013 blev tvunget til at lukke et andet produktionsanlæg i et deindustrialiseret område i Vallonien, hvilket var genstand for ansøgning EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit vedrørende 257 afskedigelser i samme sektor; bemærker, at adskillige foranstaltninger i de to ansøgninger ligner hinanden;

6.  glæder sig over, at de belgiske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 10. september 2014, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

7.  påpeger, at undtagelsen fra artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen i dette tilfælde vedrører en række afskedigelser, som ikke er væsentligt lavere end tærskelværdien på 500 afskedigelser; glæder sig over, at målgruppen for ansøgningen er yderligere 100 unge NEET'er;

8.  bemærker, at Belgien planlægger syv typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, nemlig: i) støtte/vejledning/integration, ii) hjælp til jobsøgning, iii) integreret uddannelse, iv) overførsel af erfaringer, v) støtte til virksomhedsetablering, vi) støtte til kollektive projekter, og vii) jobsøgningstillæg og uddannelsestillæg;

9.  bifalder støtten til kollektive projekter; opfordrer Kommissionen til at evaluere resultatet af denne form for foranstaltninger i andre ansøgninger med henblik på at fastlægge i hvilket omfang, de gavner modtagerne;

10.  glæder sig over, at ansøgningen omfatter foranstaltninger, der specifikt er rettet mod NEET'er; bemærker, at de individualiserede tilbud til NEET'er, skal omfatte: i) mobilisering og vejledning for enten yderligere uddannelse eller indføringskurser, ii) uddannelse, iii) individuel opkvalificering, og iv) jobsøgning og tilskud til uddannelse;

11.  ser positivt på, at de tilskud og incitamenter, der vil blive ydet som del af de foreslåede foranstaltninger, er begrænset til 5,52 % af de samlede omkostninger;

12.  bemærker, at de individualiserede tilbud i den samordnede pakke er blevet udarbejdet i samråd med arbejdsmarkedets parter, virksomhederne og de offentlige arbejdsformidlinger;

13.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv økonomi;

14.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

15.  understreger, at Kommissionen, hvis der indkommer flere ansøgninger fra det samme geografiske område, skal indsamle og analysere erfaringerne fra tidligere ansøgninger og sikre, at der tages behørigt hensyn til konklusionerne herfra i forbindelse med nye ansøgninger;

16.  anmoder Kommissionen om i fremtidige forslag at konkretisere de sektorer, hvori arbejdstagerne forventes at finde beskæftigelse, og præcisere, om den tilbudte uddannelse er tilpasset de fremtidige økonomiske udsigter og arbejdsmarkedets behov i de regioner, som er berørt af afskedigelserne;

17.  bemærker, at de belgiske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

18.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

19.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

20.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

21.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

22.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/407.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik