Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2013(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0029/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0029/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0057

Hyväksytyt tekstit
PDF 256kWORD 72k
Torstai 25. helmikuuta 2016 - Bryssel
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. helmikuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass, Belgia) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0029/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, asetetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Belgian viranomaiset jättivät hakemuksen EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass EGR:n rahoitustuen saamiseksi niiden työntekijävähennysten vuoksi, jotka toteutettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 23 (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueilla Hainaut (BE32) ja Namur (BE35) Belgiassa; ottaa huomioon, että 412 irtisanotun työntekijän ja 100 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevan Hainaut'n alueen alle 25-vuotiaan nuoren odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin; ottaa huomioon, että 144 näistä työntekijöistä irtisanottiin Roux'ssa (Hainaut) sijaitsevan AGC Europe SA:n tuotantolaitoksen lopettaessa toimintansa ja 268 Auvelais'ssa (Namurin alue) sijaitsevan Saint-Gobain Glass Beneluxin tuotantolaitoksen lopettaessa toimintansa;

E.  toteaa, että vaikka hakemus ei täytä EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja tukikelpoisuuskriteereitä, sen jättäminen perustuu toimintakriteereihin, jotka mahdollistavat poikkeusmenettelyn poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja erityisesti EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohtaan irtisanottujen työntekijöiden tapauksessa sekä EGR-asetuksen 6 artiklan 2 kohtaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tapauksessa;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 095 544 euroa eli 60 prosenttia 1 825 907 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Belgian viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 19. elokuuta 2015 ja että komissio sai arvionsa valmiiksi 20. tammikuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  toteaa, että viime vuosina unionin kauppa lasituotteiden alalla on kärsinyt vakavista häiriöistä, ja korostaa, että vuosina 2000–2010 lasialan työllisyys koko Euroopassa väheni 32 prosenttia; huomauttaa, että lasinvalmistusperinteiltään vahvassa Valloniassa monet suuret yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin viime vuosina ja Namurin ja Hainaut'n lasialan työpaikat ovat vähentyneet 19 prosentilla vuosien 2007 ja 2012 välisenä aikana ja että vuonna 2013 Valloniassa hävisi 1 236 työpaikkaa ja vuonna 2014 hävisi 1 878 työpaikkaa;

4.  toteaa, että erityisesti Hainaut'n työmarkkinatilanne on vaikea, sillä työllisyysaste on 9,2 prosenttia alhaisempi kuin kansallinen keskiarvo; toteaa, että näiden kahden alueen työmarkkinoita leimaa ammattitaidottoman työvoiman suhteettoman suuri osuus (noin 50 prosenttia työnhakijoista molemmilla alueilla on ilman toisen asteen koulutusta);

5.  toteaa, että vuonna 2013 Saint-Gobain Group oli pakotettu sulkemaan Valloniassa teollisuustuotannon puutteesta kärsivällä alueella jälleen yhden tehtaan, josta esitettiin hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, joka koski 257 irtisanomista samalla alalla; toteaa, että monet näiden kahden hakemuksen toimenpiteistä ovat samanlaisia;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että Belgian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen vähennetyille työntekijöille 10. syyskuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

7.  panee merkille, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan poikkeus liittyy tässä tapauksessa työntekijävähennysten määrään, joka ei ole merkittävästi alempi kuin 500 irtisanomisen kynnys; pitää myönteisenä, että hakemuksella on tarkoitus tukea sataa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta;

8.  toteaa, että Belgia suunnittelee seitsemänlaisia toimenpiteitä tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) tuki/opastus/integraatio, ii) työnhaun helpottaminen, iii) integroitu koulutus, iv) kokemusten vaihto, v) yrityksen perustamistuki, vi) kollektiivisten hankkeiden tuki, vii) työnhaku- ja koulutusavustukset;

9.  pitää myönteisenä kollektiivisille hankkeille tarjottavaa tukea; kehottaa komissiota arvioimaan tämän tyyppistä toimenpidettä muissa hakemuksissa, jotta voidaan määritellä sen edut osallistujille;

10.  pitää myönteisenä, että hakemus sisältää toimenpiteitä, jotka on erityisesti tarkoitettu työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten auttamiseen; toteaa, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjotaan seuraavia räätälöityjä palveluja: i) liikkuvuus ja opastus lisäkoulutukseen tai perehdyttävien tilaisuuksien seuraamiseen, ii) koulutus, iii) räätälöity osaamisen lisääminen ja iv) työnhaku- ja koulutusavustukset;

11.  pitää myönteisenä, että ehdotettujen toimenpiteiden osana myönnettävät avustukset ja kannustimet on rajattu 5,52 prosenttiin arvioiduista kokonaiskustannuksista;

12.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu työmarkkinaosapuolia, yrityksiä ja työvoimaviranomaisia;

13.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

14.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

15.  korostaa, että jos samalta maantieteelliseltä alueelta esitetään peräkkäisiä hakemuksia, komission olisi koottava ja analysoitava aikaisemmista hakemuksista saadut kokemukset ja varmistettava, että tämän analyysin mahdolliset johtopäätökset otetaan asianmukaisella tavalla huomioon uusien hakemusten tapauksessa;

16.  pyytää komissiota antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miltä aloilta työntekijät todennäköisesti löytävät työtä ja onko koulutustarjontaa mukautettu tuleviin talousnäkymiin ja työmarkkinoiden tarpeisiin alueilla, joihin irtisanomiset kohdistuivat;

17.  toteaa Belgian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

18.  toistaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan;

20.  pyytää komissiota varmistamaan kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

21.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

22.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2016/407.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö