Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2013(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0029/2016

Pateikti tekstai :

A8-0029/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0057

Priimti tekstai
PDF 349kWORD 82k
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 25 d. - Briuselis
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Rezoliucija
 Priedas

2016 m. vasario 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (EGF reglamentas)(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 13 punkte,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0029/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą į jį įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“ dėl finansinės paramos iš EGF atleidus darbuotojus ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 23 skyriui (Kitų ne metalo mineralinių produktų gamyba) NUTS 2 lygmens Belgijos Heno (BE32) ir Namiūro (BE35) regionuose, ir kadangi tikimasi, kad 412 atleisti darbuotojai, taip pat 100 nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET jaunimas), jaunesnių nei 25 metų amžiaus, iš Heno regiono turėtų pasinaudoti šiomis priemonėmis; kadangi 144 iš šių darbuotojų buvo atleisti uždarius gamyklą, esančią Roux (Heno regionas) ir priklausančią bendrovei „AGC Europe SA“, ir 268 darbuotojai atleisti uždarius gamyklą, esančią Ovelėje (Namiūro regionas) ir priklausančią bendrovei „Saint-Gobain Glass Benelux“;

E.  kadangi, nors paraiška neatitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų tinkamumo kriterijų, ji buvo pateikta remiantis intervencijos kriterijais, pagal kuriuos išskirtinėmis aplinkybėmis leidžiama taikyti išimtis, t. y. pagal EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalį dėl ateistų darbuotojų ir pagal EGF reglamento 6 straipsnio 2 dalį dėl NEET jaunimo;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad todėl Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 095 544 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 825 907 EUR;

2.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos 2015 m. rugpjūčio 19 d. pateikė paraišką dėl EGF finansinės paramos ir kad 2016 m. sausio 20 d. Komisija baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad pastaraisiais metais Sąjungos prekyba stiklo gaminiais susidūrė su rimtais sunkumais, ir pabrėžia, kad 2000–2010 m. užimtumas stiklo sektoriuje visoje Europoje sumažėjo 32 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad pastaraisiais metais gilias stiklo gamybos tradicijas turinčiame Valonijos regione kelios didelės bendrovės patyrė sunkumų ir darbo vietų skaičiaus stiklo sektoriuje Namiūro ir Heno regionuose 2007–2012 m. sumažėjo 19 proc., Valonijoje 2013 m. prarastos 1 236 darbo vietos, o 2014  m. – 1 878 darbo vietos;

4.  pažymi, kad Heno regione susiklostė ypač sudėtinga darbo rinkos padėtis, nes šioje vietovėje užimtumo lygis yra 9,2 proc. mažesnis už nacionalinį vidurkį; nurodo, kad šių dviejų regionų darbo rinkoms taip pat būdingas didelis nekvalifikuotų darbuotojų skaičius (maždaug 50 proc. darbo ieškančių asmenų šiuose regionuose neturi vidurinio išsilavinimo);

5.  pažymi, kad 2013 m. įmonė „Saint-Gobain Group“ buvo priversta Valonijoje uždaryti dar vieną gamyklą, dėl kurios buvo pateikta paraiška „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“, susijusi su 257 atleidimais iš darbo tame pačiame sektoriuje; pažymi, kad abiejose paraiškose kelios priemonės yra panašios;

6.  teigiamai vertina tai, kad Belgijos valdžios institucijos nukentėjusiems darbuotojams pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas 2014 m. rugsėjo 10 d., t. y. gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui;

7.  pažymi, kad nukrypti nuo EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkto leidžianti nuostata šiuo atveju taikoma nedaug mažesniam nei nustatyta 500 darbuotojų riba atleidžiamų darbuotojų skaičiui; palankiai vertina tai, kad šia paraiška siekiama paramą teikti dar 100 nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių;

8.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kuriuos apima ši paraiška, Belgija planuoja taikyti septynių tipų priemones: i) parama, konsultacijos ir (arba) integracija, ii) darbo paieškos palengvinimas, iii) integruotas mokymas, iv) patirties perdavimas, v) parama įmonėms steigti, vi) parama kolektyviniams projektams ir vii) darbo paieškos ir mokymo išmokos;

9.  palankiai vertina paramą kolektyviniams projektams; ragina Komisiją, siekiant nustatyti naudą dalyviams, įvertinti šio tipo priemonės rezultatus kitose paraiškose;

10.  palankiai vertina tai, kad paraiška apima priemones, skirtas būtent paramai nesimokančiam, nedirbančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui teikti; pažymi, kad prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teikiamos NEET jaunimui, apima: i) įtraukimą ir konsultavimą nukreipiant mokytis arba pasiūlant specialius įvadinius kursus, ii) mokymą, iii) prie individualių poreikių pritaikytą kvalifikacijos kėlimą, vii) darbo paieškos ir mokymo išmokas;

11.  palankiai vertina tai, kad išmokos ir paskatos, kurios sudaro dalį teikiamų siūlomų priemonių, negali viršyti 5,52 proc. visų numatytų išlaidų;

12.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su socialiniais partneriais, įmonėmis ir viešosiomis įdarbinimo tarnybomis;

13.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

14.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

15.  pabrėžia, kad tuo atveju, jei iš to paties geografinio regiono bus dar pateikta paraiškų, Komisija turėtų kaupti ir analizuoti su ankstesnėmis paraiškomis įgytą patirtį, ir užtikrinti, kad sprendžiant dėl naujų paraiškų būtų tinkamai atsižvelgta į visas tos analizės išvadas;

16.  prašo Komisijos būsimuose pasiūlymuose išsamiau nurodyti sektorius, kuriuose darbuotojai galėtų įsidarbinti, ir tai, ar siūlomas mokymas atitinka ateities ekonomines perspektyvas ir darbo rinkos poreikius tuose regionuose, kuriuose buvo atleisti darbuotojai;

17.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamų reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų;

18.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos bendrovės, nei bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

19.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą paspartinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, kurį lemia naujas tvarkaraštis, ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

20.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF paramos teikimo atvejais susijusiais dokumentais;

21.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

22.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2016/407.)

Teisinė informacija - Privatumo politika