Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2013(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0029/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0029/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/02/2016 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0057

Pieņemtie teksti
PDF 427kWORD 84k
Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris - Brisele
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. februāra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0029/2016),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 23. nodaļā (Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana), NUTS 2. līmeņa reģionos Eno (Hainaut) (BE32) un Namīrā (Namur) (BE35) Beļģijā, un tā kā paredzams, ka pasākumos piedalīsies 412 atlaistie darbinieki, kā arī 100 jaunieši no Eno reģiona, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un ir jaunāki par 25 gadiem; tā kā 144 no šiem darbiniekiem tika atlaisti saistībā ar uzņēmumam AGC Europe SA piederošas ražotnes slēgšanu Rū (Roux) (Eno reģionā) un 268 darbinieki — saistībā ar Saint-Gobain Sekurit Benelux piederošas ražotnes slēgšanu Ovelē (Auvelais) (Namīras reģionā);

E.  tā kā, lai gan pieteikums neatbilst EGF regulas 4. panta 1. punktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, tas ir iesniegts, pamatojoties uz intervences kritērijiem, kas ārkārtas gadījumos pieļauj atkāpi, proti, EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētajiem kritērijiem attiecībā uz atlaistajiem darbiniekiem un EGF regulas 6. panta 2. punktā paredzētajiem kritērijiem attiecībā uz NEET,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 095 544 apmērā, kas ir 60% no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 825 907;

2.  norāda, ka Beļģijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 19. augustā un ka Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2016. gada 20. janvārī un tajā pašā dienā par to paziņoja Parlamentam;

3.  pieņem zināšanai, ka pēdējos gados stikla izstrādājumu tirdzniecībai Savienībā ir radušies nopietni traucējumi, un uzsver, ka Eiropā laikā no 2000. līdz 2010. gadam stikla ražošanas nozarē kopumā nodarbinātība samazinājās par 32 %; norāda, ka Valonijā, kur ir stipras vēsturiskās tradīcijas stikla ražošanā, vairāki lieli uzņēmumi pēdējos gados ir saskārušies ar grūtībām un darbvietu skaits stikla ražošanas nozarē Namīras un Eno reģionā laikā no 2007. līdz 2012. gadam ir samazinājies par 19 %, bet 2013. gadā Valonijā darbu zaudēja 1236 cilvēki un 2014. gadā — 1878 cilvēki;

4.  norāda, ka Eno reģionā ir vērojama sarežģīta situācija darba tirgū, kur nodarbinātības līmenis ir par 9,2 % zemāks nekā valsts vidējais rādītājs; norāda, ka turklāt abu reģionu darba tirgiem ir raksturīgs augsts nepietiekami kvalificēta darbaspēka īpatsvars (aptuveni 50 % darba meklētāju abos reģionos nav vidusskolas izglītības);

5.  norāda, ka grupa Saint-Gobain 2013. gadā bija spiesta slēgt vēl vienu ražotni deindustrializētā zonā Valonijā, par kuru tika iesniegts pieteikums EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit par 257 darbinieku atlaišanu tajā pašā nozarē; norāda, ka vairāki pasākumi abos pieteikumos ir līdzīgi;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Beļģijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 10. septembra — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

7.  norāda, ka atkāpe no EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem noteikumiem šajā gadījumā attiecas uz atlaisto darbinieku skaitu, kas nav ievērojami mazāks nekā noteiktais minimālais skaits — 500 darbinieki; atzinīgi vērtē to, ka pieteikuma mērķis ir sniegt atbalstu arī 100 NEET;

8.  norāda, ka Beļģija plāno īstenot septiņu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) atbalsts/ieteikumi/integrācija, ii) atbalsts darba meklēšanā, iii) integrēta apmācība, iv) pieredzes nodošana, v) atbalsts uzņēmuma izveidei, vi) atbalsts kopīgiem projektiem un vii) darba meklēšanas un apmācību pabalsti;

9.  atzinīgi vērtē atbalstu kopīgiem projektiem; aicina Komisiju citos pieteikumos novērtēt šāda veida pasākuma rezultātus, lai konstatētu, kādu labumu gūst dalībnieki;

10.  atzinīgi vērtē to, ka pieteikumā ir pasākumi, kuru mērķis ir konkrēti palīdzēt NEET; norāda, ka NEET sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver: i) mobilizāciju un vispārīgus norādījumus, lai iesaistītos vai nu turpmākā izglītībā/apmācībā, vai piedalītos īpašā ievadapmācībā, ii) apmācību, iii) individualizētu prasmju uzlabošanu un iv) darba meklēšanas un apmācību pabalstus;

11.  atzinīgi vērtē to, ka pabalsti un stimuli, ko paredzēts sniegt kā daļu no ierosinātajiem pasākumiem, ir tikai 5,52 % no visām aplēstajām izmaksām;

12.  norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, uzņēmumiem un valsts nodarbinātības dienestiem;

13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

14.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

15.  uzsver — gadījumā, ja tiek iesniegti secīgi pieteikumi no tā paša ģeogrāfiskā reģiona, Komisijai būtu jāapkopo un jāizanalizē pieredze no iepriekšējiem pieteikumiem un jānodrošina, ka jaunu pieteikumu gadījumā šādas analīzes secinājums tiek pienācīgi ņemts vērā;

16.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos precīzāk norādīt nozares, kurās darbinieki varētu atrast darbu, un to, vai piedāvātā apmācība atbilst turpmākajām ekonomikas perspektīvām un darba tirgus vajadzībām reģionos, kuros notikusi atlaišana;

17.  uzsver — Beļģijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

18.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

19.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

20.  prasa, lai Komisija nodrošina publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

21.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

22.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

23.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2016/407.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika