Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2013(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0029/2016

Predkladané texty :

A8-0029/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0057

Prijaté texty
PDF 352kWORD 83k
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass
P8_TA(2016)0057A8-0029/2016
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Belgicka – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0029/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Belgicko predložilo žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 23 (Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) v regiónoch na úrovni NUTS 2 Hainaut (BE32) a Namur (BE35) v Belgicku a keďže sa očakáva, že 412 prepustených pracovníkov, ako aj 100 mladých ľudí z regiónu Hainaut, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a sú vo veku do 25 rokov, sa bude podieľať na týchto opatreniach; keďže 144 z týchto pracovníkov bolo prepustených po zatvorení výrobného závodu v Roux (Hainaut), ktorý vlastní spoločnosť AGC Europe SA, a 268 po zatvorení výrobného závodu v Auvelais (región Namur), ktorý vlastní spoločnosť Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  keďže žiadosť síce nespĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF, bola predložená na základe intervenčných kritérií, ktoré umožňujú výnimku za výnimočných okolností, najmä článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF v prípade prepustených pracovníkov a článku 6 ods. 2 nariadenia o EGF v prípade osôb NEET;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené, a že Belgicko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 095 544 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 1 825 907 EUR;

2.  berie na vedomie, že belgické orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 19. augusta 2015 a že Komisia dokončila jej posúdenie 20. januára 2016 a Európsky parlament v ten istý deň o ňom informovala;

3.  konštatuje, že v posledných rokoch v oblasti obchodu Únie so sklenenými výrobkami došlo k vážnym narušeniam, a zdôrazňuje, že medzi rokmi 2000 a 2010 sa miera zamestnanosti v celom sklárskom sektore v Európe znížila o 32 %; poukazuje na to, že vo Valónsku, ktoré má silnú tradíciu v oblasti sklárstva, viaceré veľké podniky čelili v posledných rokoch ťažkostiam, pričom počet pracovných miest v odvetví sklárstva v regiónoch Hainaut a Namur poklesol medzi rokmi 2007 a 2012 o 19 % a vo Valónsku zaniklo 1 236 pracovných miest v roku 2013 a 1 878 pracovných miest v roku 2014;

4.  poukazuje na to, že najmä región Hainaut čelí zložitej situácii na trhu práce, pričom miera zamestnanosti je o 9,2 % nižšia ako celoštátny priemer; konštatuje, že pre trhy práce oboch regiónov je okrem toho charakteristický vysoký podiel pracovníkov s nedostatočnou kvalifikáciou (asi 50 % uchádzačov o zamestnanie v oboch regiónoch nemá vyššie sekundárne vzdelanie);

5.  konštatuje, že skupina Saint-Gobain bola v roku 2013 donútená uzavrieť iný výrobný závod v deindustrializovanej zóne vo Valónsku, ktorý bol predmetom žiadosti EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit týkajúcej sa 257 prepustených pracovníkov v tom istom odvetví; konštatuje, že niekoľko opatrení v oboch žiadostiach je podobných;

6.  víta skutočnosť, že belgické orgány začali poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 10. septembra 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

7.  konštatuje, že výnimka z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sa v tomto prípade vzťahuje na počet prepustených, ktorý nie je značne nižší ako prahová hodnota 500 prepustených pracovníkov; víta skutočnosť, že cieľom žiadosti je podpora ďalším 100 osobám NEET;

8.  poznamenáva, že Belgicko plánuje sedem typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) podpora/usmernenie/integrácia, ii) podpora pri hľadaní zamestnania, iii) integrované vzdelávanie, iv) výmeny skúseností, v) podpora zakladania podnikov, vi) podpora spoločných projektov a vii) príspevky na hľadanie zamestnania a príspevky na odbornú prípravu;

9.  víta podporu určenú na spoločné projekty; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila výsledky tohto druhu opatrení v prípade iných žiadostí, a to s cieľom zistiť jeho výhody pre účastníkov;

10.  víta skutočnosť, že žiadosť obsahuje opatrenia osobitne zamerané na poskytovanie pomoci osobám NEET; berie na vedomie, že medzi personalizované služby poskytované osobám NEET patria: i) mobilizácia a usmerňovanie buď na účely ďalšieho vzdelávania/odbornej prípravy, alebo s cieľom absolvovať úvodné školenia, ii) odborná príprava, iii) individuálne zvyšovanie kvalifikácie a iv) príspevky na hľadanie zamestnania a príspevky na odbornú prípravu;

11.  oceňuje, že príspevky a stimuly, ktoré sa majú poskytovať ako súčasť navrhovaných opatrení, sú obmedzené na 5,52 % celkových odhadovaných nákladov;

12.  berie na vedomie, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po dohode so sociálnymi partnermi, podnikmi a verejnými službami zamestnanosti;

13.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

14.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

15.  zdôrazňuje, že v prípade následných žiadostí z toho istého geografického regiónu by Komisia mala zbierať a analyzovať skúsenosti z predchádzajúcich žiadostí a zabezpečiť, aby sa v prípade nových žiadostí primerane zohľadnili všetky závery tejto analýzy;

16.  žiada Komisiu, aby v budúcich návrhoch podrobne uvádzala sektory, v ktorých pracovníci pravdepodobne nájdu zamestnanie, a to, či ponúkaná odborná príprava zodpovedá budúcemu hospodárskemu vývoju a potrebám pracovného trhu v regiónoch dotknutých prepúšťaním;

17.  konštatuje, že belgické orgány potvrdzujú, že na oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a aby nemohlo dochádzať k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

18.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

19.  oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

20.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

21.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

22.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2016/407.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia