Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2285(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0030/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0030/2016

Συζήτηση :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.7
CRE 25/02/2016 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0058

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 533kWORD 145k
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016
P8_TA(2016)0058A8-0030/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016 (2015/2285(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 136 και το άρθρο 148,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 ΣΛΕΕ (οριζόντια κοινωνική ρήτρα),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Μαρτίου 2010 και στις 17 Ιουνίου 2010, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EE) 2015/1848 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 για την αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των ηγετών της ομάδας G20 κατά τη σύνοδο κορυφής της Αττάλειας στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την επικαιροποίηση των εκτιμήσεων βιωσιμότητας σχετικά με το προσωπικό εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης της ομάδας G20 σχετικά με τις ανισορροπίες και την ανάπτυξη (Οκτώβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία COP 21 που συνάφθηκε κατά τη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του φθινοπώρου του 2015,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες και τις ενδελεχείς αναλύσεις για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, οι οποίες καταρτίστηκαν για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Νοέμβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (COM(2015)0690), την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016 (COM(2015)0691) και το σχέδιο κοινής έκθεσής της για την απασχόληση (COM(2015)0700),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (COM(2015)0701),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης(14),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού εξαμήνου για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ το 2015 (Institutional Paper 014),

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο με την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0030/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται σταδιακά αλλά εξακολουθεί να είναι άνιση τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους, και είναι εν μέρει αποτέλεσμα παραγόντων προσωρινού και εξωτερικού χαρακτήρα, όπως οι τιμές του πετρελαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν το διαρκές πρόβλημα των πολύ χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζει επιβράδυνση ενώ σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες επικρατεί οικονομική και χρηματοπιστωτική αναταραχή που δημιουργεί νέες στρατηγικές προκλήσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα σημαντικό επενδυτικό χάσμα, το οποίο αποδυναμώνει σημαντικά το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος παραμένουν υψηλά σε πολλές χώρες, παρά το γεγονός ότι τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών έχουν μειωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθαρό εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕγχΠ δεν έχει ελαττωθεί στα περισσότερα κράτη μέλη, παρότι σε πολλά κράτη μέλη έχει σημειωθεί σημαντική πτώση στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης βελτιώνεται, αλλά όχι αρκετά ώστε να υπάρξει δραστική ανάσχεση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας, και της φτώχειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ένας οικονομικός χώρος που εξαρτάται περισσότερο από εισαγόμενους πόρους συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη αποτελεί, συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του 2008 δεν ήταν μόνο κυκλικού χαρακτήρα αλλά και διαρθρωτικού, γεγονός που εξηγεί τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός έχουν προκαλέσει απώλειες δυνητικών εσόδων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων στα δημόσια οικονομικά διαφόρων κρατών μελών, ωφελώντας τις μεγάλες εταιρείες και υποσκάπτοντας τα θεμέλια της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών και του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων·

Μίγμα πολιτικών

1.  επικροτεί τη δέσμη μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2016 και το προτεινόμενο μίγμα πολιτικής επενδύσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής ευθύνης, με στόχο την περαιτέρω προώθηση υψηλότερων επιπέδων ανάπτυξης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και τη σύγκλιση προς τα επάνω· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται μείζονες εθνικές προσπάθειες όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, καθώς και μεγαλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός, ώστε να επιτευχθούν ανθεκτικότερη οικονομική ανάκαμψη και διατηρήσιμη ευημερία για όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στα δημόσια οικονομικά, ιδίως δε για τη σταδιακή μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ στην ΕΕ στη ζώνη του ευρώ και για τη μείωση των ονομαστικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων· επισημαίνει, εντούτοις, ότι τα ποσοστά δημόσιου χρέους εξακολουθούν να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη με χαμηλή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και χαμηλό πληθωρισμό, και ότι η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος συνεχίζεται ακόμα σε εννέα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια για την αντιμετώπιση πιθανών νέων οικονομικών κλυδωνισμών και ότι θα πρέπει συνεπώς να εξεταστεί η ενίσχυση του ευρωπαϊκού συντονισμού προκειμένου να στηριχτεί η δημοσιονομική εξυγίανση χωρίς να εμποδίζεται η ανάπτυξη·

3.  επισημαίνει ότι η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στόχο, και τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των επενδύσεων σε Ε&Α, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της καινοτομίας που ενισχύει την παραγωγικότητα, και της μείωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών· ταυτόχρονα θεωρεί ότι η επιδείνωση των παγκόσμιων προοπτικών επιβάλλει την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης προκειμένου να καταστεί ανθεκτικότερη η οικονομία της Ευρώπης· εκφράζει ειδικότερα την ανησυχία του για μια πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης·

4.  θεωρεί ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, με βάση τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις· τονίζει ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να ανταποκριθεί στην ατομική του ευθύνη εν προκειμένω· επισημαίνει ότι τα υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγονται τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εγχώρια ζήτηση· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους αποτελούν σημαντική αδυναμία και ότι για την ταχύτερη μείωσή τους χρειάζονται υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και υψηλή ανάπτυξη·

5.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη στήριξη της ανάκαμψης και την προώθηση της σύγκλισης με τις χώρες που εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις και για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, μεταξύ άλλων με την αύξηση της παραγωγικότητας και την τόνωση των επενδύσεων·

6.  εκφράζει αισιοδοξία λόγω της μικρής βελτίωσης στην αγορά εργασίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθεί να είναι μεγάλη ενώ η ανεργία εξακολουθεί να παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα· επισημαίνει την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι πρόσφατες βελτιώσεις για την αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας· ζητεί να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την αύξηση των επενδύσεων σε δεξιότητες, το μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών εργασίας, τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και τον περιορισμό της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της διεύρυνσης των ανισοτήτων στα εισοδήματα και την κατανομή του πλούτου, με παράλληλη διατήρηση δημοσιονομικής πειθαρχίας· τονίζει ότι οι δείκτες απασχόλησης θα πρέπει να έχουν το ίδιο καθεστώς με τους υφιστάμενους δείκτες, ώστε να είναι δυνατή η εμπεριστατωμένη ανάλυση, προκειμένου να αποφευχθεί μια προσέγγιση δύο κατηγοριών, και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη στην πολιτική της ΕΕ και στην καθοδήγηση των κρατών μελών·

7.  επικροτεί την ανανέωση των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρώπης 2020 και ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης και την εφαρμοστέα νομοθεσία, και να αποφευχθεί η επανάληψη μιας κρίσης δημόσιου χρέους· επισημαίνει τη σημασία των φιλόδοξων πολιτικών και μέσων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα αξιοποιήσει στο έπακρο την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, μεταξύ άλλων χάρη σε επαρκείς επενδύσεις σε Ε&Α&Κ και σε δεξιότητες, για τη μείωση του χάσματος που την χωρίζει από τους κύριους ανταγωνιστές της σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά συνολικά τον παράγοντα παραγωγικότητα· θεωρεί ότι είναι καθοριστικό να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές ανισότητες, που αποτελούν τροχοπέδη για τη μακρόπνοη οικονομική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει τις περιβαλλοντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ευθύνης· ζητεί μια συνεκτική και σφαιρική παρακολούθηση της σύγκλισης με τα κράτη που έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Επενδύσεις

8.  ζητεί τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για την υποστήριξη στρατηγικών έργων τα οποία δεν θα χρηματοδοτούνταν με άλλα μέσα, σύμφωνα με την εντολή του· καλεί τα κράτη μέλη και το όχημα ΕΤΣΕ να μεριμνήσουν για την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη των διαύλων έργων και των επενδυτικών πλατφορμών, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και της Ευρωπαϊκής Πύλης Επενδυτικών Έργων· τονίζει επίσης τη σημασία της επίτευξης συνεργειών μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο και σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και να μετριασθούν οι αποκλίσεις στην ενιαία αγορά, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες να αναπτύξουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και διευκολύνοντας την πραγματοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων· θεωρεί ότι οι επενδύσεις αυτές θα εξυπηρετήσουν μια συνεπή και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική και θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή διοικητική ικανότητα, ενεργό ρόλο των περιφερειών και καλύτερο οριζόντιο και κατακόρυφο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· ζητεί να εξεταστεί περαιτέρω πολιτική δράση για τη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ·

10.  έχει επίγνωση της τρέχουσας διαδικασίας απομόχλευσης στον ιδιωτικό τομέα· τονίζει ότι το επίπεδο των επενδύσεων είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της ταχείας εφαρμογής της Τραπεζικής Ένωσης και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης των τραπεζών, καθώς και τη σημασία της προώθησης επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου σε ΜΜΕ μέσω της Ένωσης κεφαλαιαγορών· ζητεί τη μέγιστη αξιοποίηση του ΕΤΣΕ και του COSME προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· θεωρεί ότι η μεγαλύτερη κανονιστική προβλεψιμότητα στην ενιαία αγορά θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών·

11.  τονίζει την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως στην εκπαίδευση και την καινοτομία, και στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη για βελτίωση των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης και προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας της ΕΕ όσον αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις· υπογραμμίζει ότι αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη καινοτομίας ως βασικής κινητήριας δύναμης της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των δημόσιων επενδύσεων·

12.  επικροτεί τα επενδυτικά προφίλ ανά χώρα, που προσδιορίζουν ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις για τις επενδύσεις στα επιμέρους κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και όλων των άμεσα ενδιαφερομένων στον προσδιορισμό των εμποδίων που παρακωλύουν τις επενδύσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εσωτερική αγορά, στην πτώση της εγχώριας ζήτησης και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως επίσης στη διάθεση επαρκών μέσων για τον συνδυασμό δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η διατήρηση υψηλών επιπέδων παραγωγικών επενδύσεων είναι σημαντική για μια βιώσιμη διαδικασία κάλυψης της οικονομικής υστέρησης μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι πρέπει να εξευρεθεί σε κάθε χώρα η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των τρεχουσών δαπανών, της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών και των επενδύσεων που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, και ότι η ενιαία αγορά και ευρωπαϊκά μέσα όπως το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη ενός υγιούς επιπέδου επενδύσεων· τονίζει ότι οι χαμηλές δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία σε ορισμένες χώρες μπορεί να τις εγκλωβίσουν ακόμα περισσότερο σε μια παγίδα μεσαίου εισοδήματος·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

13.  θεωρεί ότι μετά από μια μακρά περίοδο μακροοικονομικής προσαρμογής, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μέσω της ποιοτικής απασχόλησης και της παραγωγικότητας, στην προώθηση δίκαιων, ισχυρών, αποτελεσματικών και δημοσιονομικά βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, και στην προώθηση μιας βιώσιμης μετάβασης των οικονομικών των κρατών μελών σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων·

14.  ζητεί βιώσιμες μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας, καθώς και σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά συστήματα, και βελτίωση της νομοθεσίας ώστε να προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας, και τον θεμιτό ανταγωνισμό, χωρίς να αποδυναμώνει την προστασία των καταναλωτών·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης τόσο των πόρων όσο και της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας· υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης μιας πραγματικής ενεργειακής ένωσης βασισμένης στην αλληλεγγύη, την αποτελεσματικότητα και την πολυμορφία, χωρίς να παραβλέπονται οι εγχώριες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτά τα ζητήματα στις συστάσεις ανά χώρα, όπου έχουν μεγαλύτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

16.  ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα με στόχο την τόνωση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη δημιουργία ανθεκτικών και λιγότερο κατακερματισμένων αγορών εργασίας· τονίζει τη σημασία των βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας· υπενθυμίζει ότι ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι η εξασφάλιση υψηλού ποσοστού απασχόλησης·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια σύγχρονη, αποτελεσματική, δημοκρατική και φιλική προς τους πολίτες δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και για αποτελεσματικούς και διαφανείς κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη δημιουργία μιας πραγματικής ηλεκτρονικής διοίκησης στα κράτη μέλη και μεταξύ των κρατών μελών· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να αποκαταστήσουν τις ελλείψεις στις διοικήσεις τους, που θα μπορούσαν να αποδειχθούν επιζήμιες σε καταστάσεις κρίσης·

18.  ζητεί τη μεγαλύτερη μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία, με αποφάσεις οι οποίες να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, με παράλληλα εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας·

19.  επισημαίνει την πρόταση για ένα πρόγραμμα υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εφαρμογής συμβατών με την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, η απόφαση για την οποία θα ληφθεί στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· επαναλαμβάνει ότι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι τα κράτη μέλη·

Δημοσιονομική ευθύνη

20.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για συμβατές με την ανάπτυξη δημοσιονομικές πολιτικές, που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους και να λαμβάνουν υπόψη τον οικονομικό κύκλο και τα επενδυτικά χάσματα, και παράλληλα ν σέβονται τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών· υπενθυμίζει ότι το πολύ υψηλό χρέος ορισμένων κρατών μελών συνιστά σημαντικό κίνδυνο σε περίπτωση ενδεχόμενων μελλοντικών κλυδωνισμών στη ζώνη του ευρώ· τονίζει ότι οι προσπάθειες για την αύξηση της ανθεκτικότητας των δημόσιων οικονομικών και την τόνωση της ανάπτυξης θα πρέπει να ενταθούν στις χώρες με υψηλό λόγο χρέους προς ΑΕΠ, προκειμένου ο λόγος αυτός να τεθεί σε πτωτική τροχιά·

21.  επιμένει στην εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης με ταυτόχρονη πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων ρητρών ευελιξίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0012), μεταξύ άλλων για την υποστήριξη μεγαλύτερων επενδυτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των απειλών εναντίον της ασφάλειας και των προσφυγικών ροών·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση των συστημάτων είσπραξης φόρων, καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και λήψη μέτρων εναντίον του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των φορολογικών παραδείσων, όπως επίσης για καλύτερο συντονισμό των φορολογικών πολιτικών· ζητεί την καθιέρωση φορολογικών συστημάτων χαρακτηριζόμενων από αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, ώστε να αυξηθεί το επίπεδο είσπραξης των φόρων, να αποτραπεί η φοροαποφυγή και να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους, υλικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους·

23.  υποστηρίζει τις ορθολογικές και προσαρμοσμένες στις συνθήκες κάθε χώρας προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της συμβατότητας και του φιλοαναπτυξιακού χαρακτήρα των δημόσιων δαπανών, ιδίως με τη μετατόπιση μη παραγωγικών δαπανών προς ευνοϊκές για την ανάπτυξη επενδύσεις, αλλά χωρίς να υπονομεύεται η ουσιαστική παροχή δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών·

Ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη του ευρώ

24.  επικροτεί τη σύσταση για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, που πρότεινε η Επιτροπή έξι μήνες πριν από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ως βήμα στην κατεύθυνση της εμβάθυνσης του συντονισμού της πολιτικής σε συνέχεια της έκθεσης των πέντε προέδρων και των σχετικών ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

25.  επισημαίνει ότι, δεδομένου του υψηλού βαθμού αλληλεξάρτησής της και του ενιαίου χαρακτήρα της νομισματικής της πολιτικής, η ζώνη του ευρώ αποτελεί οικονομική οντότητα στην οποία πρέπει να προωθείται η σύγκλιση με τις χώρες που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις και να υποστηρίζεται με εθνικές πολιτικές για ισχυρότερο συντονισμό· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η δράση όλων των εθνικών κυβερνήσεων για την εφαρμογή των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη τους και την πραγματοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται προκειμένου να μειωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και να προληφθούν αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες των εθνικών πολιτικών σε άλλα κράτη μέλη· ζητεί επομένως τη διενέργεια ενδελεχούς αξιολόγησης των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των δευτερογενών συνεπειών συμπληρωματικά προς την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αδυναμιών κάθε χώρας και του μακροοικονομικού διαλόγου· επιμένει ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνέπεια μεταξύ της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και των ειδικών συστάσεων ανά χώρα·

26.  επικροτεί την έμφαση που δίνεται στον συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ, που δεν αποσπά την προσοχή από τις ευθύνες των επιμέρους κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να αντισταθμίζεται από το δημοσιονομικό πλεόνασμα ενός άλλου κράτους μέλους· ζητεί να παρακολουθείται τακτικά η καταλληλότητα του συνολικού δημοσιονομικού προσανατολισμού σε συνάρτηση με το υφιστάμενο επενδυτικό χάσμα·

27.  υποστηρίζει τη σύσταση για διαφοροποίηση των δημοσιονομικών προσπαθειών των επιμέρους κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις αντίστοιχες θέσεις τους έναντι των απαιτήσεων του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και των αναγκών σταθεροποίησης, και αφετέρου τις δευτερογενείς συνέπειες· επισημαίνει ότι για πολλά κράτη μέλη αυτό συνεπάγεται την επιδίωξη δημοσιονομικής εξυγίανσης συμβατής με την ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένες χώρες έχουν αυξημένα δημοσιονομικά περιθώρια σε σχέση με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην παρούσα συγκυρία για τη στήριξη της εγχώριας οικονομίας·

28.  επισημαίνει ότι το υψηλό πλεόνασμα που καταγράφει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ αποτελεί μεν θετική ένδειξη για την εξωτερική ανταγωνιστικότητά της, ωστόσο το τρέχον επίπεδό του αντικατοπτρίζει παράλληλα την έλλειψη εσωτερικών επενδύσεων, που έχει δυσμενείς συνέπειες για την ανάπτυξη και την απασχόληση· θεωρεί ότι η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης θα ευνοούσε τη βιώσιμη ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων και από παγκόσμια οπτική· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ορισμένων κρατών μελών συνοδεύεται από θετικές δευτερογενείς συνέπειες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν κάποια άλλα κράτη μέλη, με διάφορους τρόπους· αναγνωρίζει επίσης τον ρόλο του ενιαίου νομίσματος, που βοηθά τις ανταγωνιστικότερες χώρες να διατηρούν υψηλά πλεονάσματα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2016, ότι η οικονομική ανάπτυξη σε ορισμένα κράτη μέλη κατά το 2015 οφειλόταν κυρίως στην εγχώρια ζήτηση· θεωρεί σημαντικό να συνεχίσουν τα κράτη μέλη που καταγράφουν υψηλότερα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους να αυξάνουν την εγχώρια ζήτησή τους, τόσο για το δικό τους όσο και για το γενικό συμφέρον· καλεί ταυτόχρονα τα λιγότερο ανταγωνιστικά κράτη μέλη να προβούν σε ουσιαστικές διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε επενδύσεις υψηλής ποιότητας προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους και να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για μακρόπνοες επενδύσεις σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020· θεωρεί ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στο εσωτερικό των κρατών μελών και όχι η εσωτερική υποτίμηση, που αποδυναμώνει τη ζήτηση και επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ·

29.  επισημαίνει ότι χρειάζεται να προωθηθεί πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση βασισμένη στη βελτίωση της παραγωγικότητας και σε παράγοντες που δεν συνδέονται με το κόστος· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, όλα τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιώσουν την ποιότητα των δημόσιων δαπανών τους και να διαθέτουν επαρκή επενδυτική ικανότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και για τη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ· επισημαίνει ότι όταν υπάρχει υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος μειώνεται σημαντικά η επενδυτική ικανότητα και επομένως επιβραδύνεται η ανάπτυξη·

30.  υπενθυμίζει ότι οι μισθοί πρέπει να καθορίζονται με ανεξάρτητη συλλογική διαπραγμάτευση, και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξασφαλίσουν ότι η εξέλιξη των μισθών θα χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και συμβατότητα με την ανάπτυξη και θα αντικατοπτρίζει αυξήσεις στην παραγωγικότητα· καλεί, ειδικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες με ελλειμματικό ή σχεδόν ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας· ταυτόχρονα, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες με υψηλά πλεονάσματα να χρησιμοποιούν τις πλεονάζουσες εξοικονομήσεις για τη στήριξη της εγχώριας ζήτησης και των επενδύσεων·

31.  ζητεί τη λήψη μέτρων που θα αποτρέπουν τον ανταγωνισμό για τη μείωση των φόρων και την υποβάθμιση των κοινωνικών προτύπων, ο οποίος οδηγεί σε αύξηση των ανισοτήτων· υπενθυμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα με βάση την παραγωγικότητα και τη σύγκλιση προς τα επάνω· επικροτεί τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται σε τρεις δείκτες απασχόλησης στον πίνακα αποτελεσμάτων των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και καλεί την Επιτροπή να τους θέσει σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους· θεωρεί επίσης ότι η ανάλυση του υφιστάμενου πίνακα αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών, και των δεικτών για την αποδοτική χρήση των πόρων θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη στην πολιτική καθοδήγηση·

32.  επισημαίνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2015 σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και καλεί την Επιτροπή να αρχίσει, το συντομότερο δυνατό, την κατάρτιση των πιο μακροπρόθεσμων μέτρων·

Αποτελεσματικότερο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με ισχυρότερη δημοκρατική λογοδοσία

33.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την ελλιπή εφαρμογή των ειδικών συστάσεων ανά χώρα και θεωρεί ότι για την καλύτερη εφαρμογή τους χρειάζεται να προσδιοριστούν καλύτερα και να διαρθρωθούν σαφώς οι προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης να ενταθεί ο ουσιαστικός δημόσιος διάλογος, να αυξηθεί η πολιτική βούληση και να υπάρξει δέσμευση σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια και δημόσια αποδοχή· επικροτεί εν προκειμένω τις επισκέψεις των μελών της Επιτροπής στα κράτη μέλη για τη συζήτηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των εγγράφων της·

34.  ζητεί την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της διατύπωσης ειδικών συστάσεων ανά χώρα επικεντρωμένων σε βασικές προτεραιότητες και της μέριμνας ώστε να καλύπτουν όλες τις βασικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της ανάγκης να προληφθεί η επανάληψη μιας κρίσης δημόσιου χρέους και της ανάγκης για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, με συνεκτίμηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συζήτηση στην Ολομέλεια με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον πρόεδρο της Ευρωομάδας, σχετικά με το σχέδιο σύστασης για τη ζώνη του ευρώ, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, και ζητεί να πραγματοποιούνται σε τακτική βάση τέτοιες συζητήσεις, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· θεωρεί ότι οι συζητήσεις αυτές ενισχύουν και συμπληρώνουν το υφιστάμενο δημοκρατικό διάλογο, ιδίως τον οικονομικό, συμβάλλοντας στην αύξηση της λογοδοσίας της εκτελεστικής εξουσίας·

36.  υπογραμμίζει ότι το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να παραμείνει το κεντρικό χρονικό σημείο για τον καθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την συζήτηση με την Επιτροπή στην Ολομέλεια, σχετικά με τις προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης πριν και μετά την έγκρισή της· υπενθυμίζει ότι η χάραξη της οικονομικής πολιτικής σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη αποτελεί εκτελεστική πράξη που πρέπει να υποβάλλεται σε δημοκρατικό έλεγχο και συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να υιοθετήσει τις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ και τα συμπεράσματα για τη δέσμη μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης αφού προηγουμένως το Κοινοβούλιο εκφράσει τις απόψεις του σχετικά· διαβεβαιώνει ότι πρόκειται να εξετάσει αυτά τα έγγραφα σύντομα και να λάβει θέση πολύ πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσκληση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθέσει στον Πρόεδρό του να εκθέσει τις θέσεις του Κοινοβουλίου στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· επισημαίνει, ακόμα, ότι η Συνθήκη προβλέπει την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την έκδοση συστάσεων από το Συμβούλιο, όπως επίσης για τα αποτελέσματα της πολυμερούς εποπτείας·

37.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, τα εθνικά κοινοβούλια να διεξάγουν συζητήσεις σχετικά με τις εκθέσεις για χώρες και τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα, και να θέτουν σε ψηφοφορία τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τα εθνικά προγράμματα σύγκλισης ή σταθερότητας· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και άλλων ενδιαφερομένων με συντεταγμένο τρόπο, αξιοποιώντας την έγκαιρη δημοσίευση των εκθέσεων για χώρες· επισημαίνει τον αναντικατάστατο ρόλο των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των μισθών και τον ζωτικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν στις ευρύτερες οικονομικές συζητήσεις, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της παραγωγικότητας· ζητεί, επίσης, την ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

38.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση· επιμένει ότι η εν λόγω διοργανική συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζει, μέσα στα πλαίσια των Συνθηκών, ότι η διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα επιτρέπει ουσιαστικό και τακτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης και τις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ·

Δημοσιονομικές πολιτικές

39.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την έλλειψη ικανοποιητικής μόχλευσης λόγω του περιορισμένου μεγέθους του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ είναι αδύνατο να τροποποιηθεί το καθεστώς ιδίων πόρων, και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνεκτική σχέση μεταξύ των οικονομικών προβλέψεων, των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής και της κατάρτισης ετήσιων και πολυετών προϋπολογισμών·

40.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμβάλλει άμεσα στην υλοποίηση των δύο από τους τρεις στόχους της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης του 2016 (τόνωση των επενδύσεων, πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και εφαρμογή υπεύθυνων και ειλικρινών δημοσιονομικών πολιτικών σύμφωνα με τις αναληφθείσες πολιτικές δεσμεύσεις)· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί ενωσιακή χρηματοδότηση στην τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

41.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να μειώσει την πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς και να ενισχύσει τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης με τη διάθεση ιδίων πόρων καθώς και με τον εξορθολογισμό των δαπανών· είναι πεπεισμένο ότι οι ευρύτερης εμβέλειας μορφές διαχείρισης του δημόσιου χρήματος σε επίπεδο ΕΕ θα επέτρεπαν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και συνεπώς τη μείωση των δαπανών, για παράδειγμα στον διπλωματικό και στον στρατιωτικό τομέα, χωρίς να τίθεται υπό αμφισβήτηση η αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία·

42.  υπογραμμίζει ότι είναι παράνομο να παρουσιάζει έλλειμμα ο προϋπολογισμός της Ένωσης· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη καθιστούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης μια μεταβλητή προσαρμογής των εθνικών προϋπολογισμών·

43.  τονίζει ότι η περαιτέρω ενοποίηση της ζώνης του ευρώ είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και ότι η δημοσιονομική ένωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία του ευρώ·

44.  ζητεί, όσον αφορά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη ζώνη του ευρώ και τη δημοσιονομική ικανότητά της, να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης, η οποία θα καταρτιστεί εντός του 2016·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε μεταρρύθμιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), όπως προβλέπεται στην πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2013· επισημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική και ανθρωπιστική κρίση που έπληξε την ΕΕ την περίοδο 2009-2014 κατέδειξε την ανεπάρκεια του ισχύοντος ΠΔΠ· τονίζει, περαιτέρω, την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού προγραμματισμού της ΕΕ, ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι στόχοι, η χρηματοδότηση και η διάρκεια ισχύος των διαθέσιμων μέσων·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

46.  τονίζει ότι, προκειμένου η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα απόβλητα και το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία να διευκολύνουν τη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα κυκλικό μοντέλο, είναι σημαντικό να ενσωματωθούν σχετικές συστάσεις στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· συνιστά να ενσωματωθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

47.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για ένα φορολογικό πλαίσιο που θα ανταμείβει τις βιώσιμες πολιτικές και θα είναι σύμφωνο με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», στέλνοντας έτσι τα σωστά μηνύματα για επενδύσεις στην αποδοτική χρήση των πόρων, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών και την κατασκευή πιο επιδιορθώσιμων και μακροβιότερων προϊόντων· επαναλαμβάνει την ανάγκη για σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων, και για μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία προς την περιβαλλοντική ρύπανση·

48.  θεωρεί σημαντικό να αξιολογηθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και υποστηρίζει τη στροφή προς μια προσέγγιση με βάση το αποτέλεσμα, καθώς και την εστίαση στην πρόληψη των νόσων και στην προαγωγή της υγείας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους, εργαλεία για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας, να μετρά την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη και να ενθαρρύνει τη διαφάνεια των δαπανών ιατρικής έρευνας, με στόχο τη μείωση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις τις μακροπρόθεσμες υγειονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων που αφορούν τα προγράμματα πρόληψης·

49.  τονίζει τη σημασία της βιωσιμότητας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική οικονομία καθώς αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και στο 10% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της δυνατότητας για προσφορά ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες, καθώς η υγεία αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας, βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης των κρατών μελών και της οικονομίας τους·

Περιφερειακές πολιτικές

50.  επισημαίνει τη σπουδαιότητα των επενδύσεων της ΕΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, και τη σημασία που έχει η διασφάλιση της ικανότητάς τους να προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις, προάγοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

51.  επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ των στόχων της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του προγραμματισμού των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, η οποία αποτυπώνεται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης· θεωρεί, συνεπώς, ότι, μετά τη μεταρρύθμιση 2014-2020, τα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της υλοποίησης των σχετικών συστάσεων ανά χώρα, προάγοντας τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και συμβάλλοντας τόσο στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της ΕΕ, όσο και στην αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης· τονίζει, ωστόσο, ότι ο πολυετής και μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των προγραμμάτων και των στόχων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ έρχεται σε αντίθεση με τον ετήσιο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναγκών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

o
o   o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς επίσης στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(2) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(8) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27.
(10) ΕΕ L 268 της 15.10.2015, σ. 28.
(11) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0469.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου