Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2256(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0017/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0017/2016

Συζήτηση :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0060

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 515kWORD 127k
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016
P8_TA(2016)0060A8-0017/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (2015/2256(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014(3), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς(5), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την «έκθεση των πέντε Προέδρων», της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα βήματα για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την έκδοση σύστασης του Συμβουλίου με αντικείμενο την σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ (COM(2015)0601),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016 – Ενίσχυση της ανάκαμψης και προώθηση της σύγκλισης» (COM(2015)0690),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις επενδύσεις (SWD(2015)0400),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Bruegel του Νοεμβρίου 2015 σχετικά τους περιορισμούς του συντονισμού των πολιτικών στη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία έκθεση για τη ζώνη του ευρώ, τεύχος 14, αριθμός 2,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της ΓΔ EPRS του Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της Ενιαίας Αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550) και την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, σχετικά με τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς του 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (COM(2012)0261), όπως επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης και 28ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0017/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της, όπως βραδεία ανάπτυξη, υψηλά επίπεδα ανεργίας και ιδιαίτερα έντονο διεθνή ανταγωνισμό·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι η εντατικοποίηση του συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ των 28, με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας, την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι τόνωσης της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και ένα από τα πλέον σημαντικά επιτεύγματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να προωθήσει επιτυχώς την οικονομική ανάπτυξη και να σταθεροποιήσει τις οικονομίες πρέπει να περιλάβει εξίσου την ενιαία αγορά και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ολοκλήρωσή της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανοικτή σε όλους ενιαία αγορά, με ενισχυμένη διακυβέρνηση που ευνοεί τη βελτίωση της νομοθεσίας και τον ανταγωνισμό, αποτελεί κρίσιμης σημασίας μέσον για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες τεχνολογικές, κοινωνικές και συμπεριφοριστικές αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά επιχειρήσεων και καταναλωτών, δημιουργώντας πολλές οικονομικές ευκαιρίες και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς·

Ζ.  λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη ότι μόνο από τη συμμόρφωση προς τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ενιαίας αγοράς θα προκύψουν πραγματικά στοιχεία για την καταλληλότητα ή τις ελλείψεις των ισχυόντων κανόνων·

Η ενιαία αγορά ως σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την επίτευξη απασχόλησης και ανάπτυξης

1.  επαναλαμβάνει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα θεμέλια της ΕΕ· τονίζει ότι προκειμένου το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να προωθήσει επιτυχώς την οικονομική ανάπτυξη και να σταθεροποιήσει τις οικονομίες των κρατών μελών πρέπει να περιλάβει εξίσου την ενιαία αγορά και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ολοκλήρωσή της·

2.  υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά (ΕΑ) αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών των κρατών μελών και του συνολικού σχεδίου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· τονίζει τα οικονομικά οφέλη της ενιαίας αγοράς, όπως η τυποποίηση προϊόντων και η ενοποίηση αγορών, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και η ενίσχυση του ανταγωνισμού, καθώς και η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για 500 εκατομμύρια καταναλωτές στα 28 κράτη μέλη, χάρη στα οποία παρέχονται, ειδικότερα, μεγαλύτερη επιλογή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών και χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές·

3.  τονίζει τη σημασία της προώθησης της ενιαίας αγοράς για την επίτευξη διαρθρωτικής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με σκοπό την προσέλκυση και την τόνωση των επενδύσεων, στο πλαίσιο κανόνων για τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, γεγονός που θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αύξηση της ευημερίας των κατοίκων των κρατών μελών· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής και επιβολής των κανόνων για την ενιαία αγορά μέσω των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι εν λόγω κανόνες συμβάλλουν σημαντικά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

4.  θεωρεί απαραίτητη τη διευκόλυνση ενός πρόσφορου περιβάλλοντος για την οικονομική πρωτοβουλία και την επιχειρηματική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας την ανταγωνιστικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ και αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το βιομηχανικό δυναμικό στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας·

5.  σημειώνει τις πρόσφατες εργασίες των υπηρεσιών της Επιτροπής για τον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση των προκλήσεων ως προς τις επενδύσεις, και την κατάρτιση ειδικών ανά χώρα επενδυτικών προφίλ·

6.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο βαθμός εφαρμογής των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την περίοδο 2011-2014 ήταν μικρότερος του αναμενόμενου· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει έναν μηχανισμό που θα ενθαρρύνει τα κράτη να εφαρμόζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

7.  επικροτεί το γεγονός ότι η νέα διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ευθυγραμμίστηκε από την Επιτροπή και κατανοεί ότι η μείωση του αριθμού των ειδικών ανά χώρα συστάσεων έγινε με στόχο να προταθούν συστάσεις οι οποίες εστιάζουν περισσότερο στις προτεραιότητες των χωρών· επισημαίνει ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης αποδίδεται μεγαλύτερη προσοχή στα ζητήματα της ενιαίας αγοράς παρά στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

8.  επαναλαμβάνει την έκκληση για ένταξη του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με ένα σύστημα τακτικής παρακολούθησης, εντοπισμού των ανά χώρα φραγμών στην ενιαία αγορά και αξιολόγησης της ολοκλήρωσης και της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς, επικεντρωμένο σε μια σειρά τομέων προτεραιότητας στους οποίους η δράση αναμένεται να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων - μεταξύ αυτών και ΜΜΕ· θεωρεί ότι το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μια άρτια βάση δεδομένων με πληροφορίες, μια δέσμη ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που αποσκοπούν στον υπολογισμό, μεταξύ άλλων, των οικονομικών επιπτώσεων που έχει η εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, συγκριτική αξιολόγηση, αξιολόγηση από ομότιμους και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

9.  χαιρετίζει την έκθεση του 2015 σχετικά με την ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της· σημειώνει ότι η έκθεση αυτή, που αντικαθιστά όχι μόνο την έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η οποία στο παρελθόν ήταν παράρτημα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, αλλά και την έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, έχει δημοσιευτεί ως έγγραφο που συνοδεύει την ανακοίνωση για τη στρατηγική της ενιαίας αγοράς, και όχι όπως στο παρελθόν ως παράρτημα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης· ζητεί η έκθεση να αναπτυχθεί περαιτέρω και να γίνει μέρος του πυλώνα για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και η βάση για την ετήσια αξιολόγηση της προόδου της ενιαίας αγοράς· φρονεί ότι η έκθεση θα πρέπει να τροφοδοτήσει το ειδικό τμήμα για την ενιαία αγορά που περιέχεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στον τακτικό και δομημένο διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με τη συμμόρφωση στην ενιαία αγορά·

10.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναλύσει περαιτέρω τις ανά χώρα διαπιστωθείσες προκλήσεις όσον αφορά τις επενδύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως μέσα από τις εκθέσεις χωρών και μέσω θεματικών συζητήσεων στο Συμβούλιο·

11.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι πολλές από τις διαπιστωθείσες επενδυτικές προκλήσεις σχετίζονται με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη συνέχεια που δίνουν τα κράτη μέλη στις διαπιστωθείσες επενδυτικές προκλήσεις και επενδυτικούς φραγμούς, να συμμετέχει σε τακτικό και δομημένο διάλογο με τα κράτη μέλη ως προς τη συμμόρφωση, και να αναλάβει δράση αξιοποιώντας τις εξουσίες της, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι φραγμοί στην ενιαία αγορά·

12.  τονίζει ότι κάθε διαδικασία επανεξέτασης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να επιτρέπει την κατάλληλη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων και όλων των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όχι μόνο με σκοπό την αύξηση της ανάληψης ευθύνης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, αλλά και την αύξηση του επιπέδου εφαρμογής των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ολιστικής και διαφανούς προσέγγισης η οποία οδηγεί σε συναφείς και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Αναξιοποίητο δυναμικό της ενιαίας αγοράς

14.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υλοποιηθούν κατάλληλες και δίκαιες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπιστούν η γραφειοκρατία και ο προστατευτισμός, προκειμένου να βελτιωθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

15.  τονίζει ότι παρά την έλλειψη ξεκάθαρων δασμολογικών φραγμών στην ενιαία αγορά, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι μη δασμολογικοί φραγμοί· ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να ξεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο επί του θέματος προκειμένου να ξεπεραστούν τα μη δασμολογικά εμπόδια εντός της ΕΕ·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία καλύπτει δραστηριότητες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 45 % του ΑΕγχΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ, λόγω, μεταξύ άλλων, της ύπαρξης πολλών εθνικών κανόνων και κανονιστικών ρυθμίσεων που δεν δικαιολογούνται πάντα από λόγους δημοσίου συμφέροντος· εκφράζει επίσης τη λύπη του επειδή η διαδικασία κοινοποίησης δεν τηρείται πάντοτε·

17.  εκφράζει ικανοποίηση για τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, με την οποία προτείνεται η εφαρμογή πιο ευέλικτου συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων το οποίο θα υποστηρίζει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· διαπιστώνει ότι το καθεστώς των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, όπως και οι προϋποθέσεις για την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να αναλάβει ενδεχομένως πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός διαβατηρίου υπηρεσιών και ενός εναρμονισμένου εντύπου κοινοποίησης, υπό τον όρο ότι η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την έκταση του περιθωρίου δράσης των διασυνοριακών παρόχων υπηρεσιών και σε μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν πρέπει να οδηγήσει στην εισαγωγή της αρχής της χώρας καταγωγής· ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστούν περαιτέρω οι γενικές γραμμές της εν λόγω πρότασης· θεωρεί το διαβατήριο υπηρεσιών ως προσωρινή λύση το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά τη μεταβατική περίοδο η οποία οδηγεί στην πλήρως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά·

19.  τονίζει ότι η αγορά δημοσίων συμβάσεων έχει σημαντική συμμετοχή στην ενιαία αγορά γενικά, και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των κρατών μελών και των επιχειρήσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανταγωνιστικότητα· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τη διαφάνεια των δημόσιων συμβάσεων στον δημόσιο τομέα, τον διασυνοριακό ανταγωνισμό και την καλύτερη χρήση των δημόσιων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

20.  υπενθυμίζει ότι το 2014 η ΕΕ ενέκρινε μια μεγάλης κλίμακας αναμόρφωση του πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ, η οποία συνίστατο στην απλούστευση των διαδικασιών, στην πρόβλεψη μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τους κανόνες και στην προσαρμογή αυτών των κανόνων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση άλλων δημόσιων πολιτικών·

21.  επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες στις δημόσιες συμβάσεις των κρατών μελών που περιορίζουν τη διασυνοριακή επέκταση και ανάπτυξη των εγχώριων αγορών· τονίζει ότι είναι αναγκαία η ορθή και έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης από τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι η ορθή εφαρμογή της διαδικασίας προσφυγής βάσει της οδηγίας του 2007 θα διασφάλιζε αποδοτικότερες, αποτελεσματικότερες και διαφανέστερες δημόσιες συμβάσεις·

22.  χαιρετίζει το δεύτερο πρόγραμμα σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA²), που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2016 και που θα στηρίξει την ανάπτυξη διαλειτουργικών ψηφιακών λύσεων, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση σε όλες τις ενδιαφερόμενες δημόσιες διοικήσεις, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες της Ευρώπης·

23.  τονίζει ότι η ανάπτυξη και η ευρεία χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη είναι απαραίτητο μέσο για να διευκολυνθούν οι οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρηματιών στην ενιαία αγορά και η άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως βασική προτεραιότητα υλοποίησης, το συντομότερο δυνατό·

24.  επισημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· επισημαίνει ότι οι επιμέρους εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις και πρακτικές, σε συνδυασμό με μια ανεπαρκή εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, μπορούν να προκαλέσουν περιττά και ζημιογόνα εμπόδια και βάρη για τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και την καλύτερη επιβολή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και την θέσπιση αποδοτικών ως προς το κόστος μέσων για την επίλυση των διαφορών·

25.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να εντοπίσει τομείς και αγορές όπου η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης είναι ανεπαρκής ή προβληματική·

26.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση του ρόλου των υφιστάμενων σημείων επαφής για τα προϊόντα ως ενιαίων σημείων πρόσβασης για ζητήματα της ενιαίας αγοράς για τους οικονομικούς φορείς θα συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στη βελτίωση της κατανόησης της εφαρμοστέας νομοθεσίας·

27.  τονίζει ότι η βελτίωση των συνθηκών για την σύσταση νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ μπορεί να οδηγήσει στην τόνωση της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και να προκαλέσει βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι πολλά εμπόδια, ορισμένα από τα οποία είναι γραφειοκρατικά, παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· ζητεί τον εντοπισμό και την εξάλειψη των φραγμών που εμποδίζουν την εγχώρια και διεθνή ανάπτυξη·

28.  επισημαίνει ότι η ένταση της συσσώρευσης υλικού και άυλου κεφαλαίου μετά την χρηματοπιστωτική κρίση ήταν χαμηλότερη στην ΕΕ σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, πράγμα το οποίο είναι επιζήμιο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· τονίζει ότι οι επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στον τομέα των ΤΠΕ, έχουν τεράστια σημασία για την αποκατάσταση της παραγωγικότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στην ΕΕ· είναι της άποψης ότι για την αντιστροφή της αρνητικής αυτής τάσης είναι απαραίτητη η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η μείωση των εμποδίων για τις επενδύσεις· ζητεί οι επενδύσεις να στοχεύουν στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, και να συνεχιστεί η λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού·

29.  ζητεί άμεση κατάργηση των αδικαιολόγητων εδαφικών περιορισμών, γνωστών και ως γεωγραφικών αποκλεισμών (geo-blocking), ιδίως μέσω της πλήρους εφαρμογής του άρθρου 20 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα τεθεί τέλος στις αδικαιολόγητες διακρίσεις που γίνονται όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και όσον αφορά τις τιμές, βάσει της γεωγραφικής θέσης ή της εθνικότητας·

30.  ζητεί να αρχίσει το συντομότερο η αναβάθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι πολιτικές της ΕΕ που αφορούν την ψηφιακή καινοτομία, την αύξηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας·

31.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορθά και έγκαιρα, και να επιβάλλουν, τους κανόνες της ενιαίας αγοράς· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των ειδικών ανά χώρα συστάσεων –συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων των εθνικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών– προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό ανάπτυξης των κρατών μελών·

32.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, τόσο για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων διοικήσεών τους παρέχοντας περισσότερες και καλύτερα προσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όσο και για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των δημόσιων διοικήσεων·

Η Ενιαία Αγορά στον 21ο αιώνα

33.  τονίζει ότι η έννοια της σύγχρονης οικονομίας μεταβάλλεται με ταχύ ρυθμό λόγω της ψηφιακής και τεχνολογικής προόδου, του πιο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και των αλλαγών στη συμπεριφορά των οικονομικών παραγόντων και των καταναλωτών·

34.  επισημαίνει τα ασαφή όρια μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών· τονίζει την αυξανόμενη σημασία των σχετικών με τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και των συστημάτων ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών· πιστεύει ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια της ενιαίας αγοράς πρέπει να καλύψουν αυτές τις μετασχηματιστικές εξελίξεις·

35.  εκφράζει ικανοποίηση για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα της οικονομίας του διαμοιρασμού (Sharing Economy) και αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό τους για την καινοτομία, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τα υφιστάμενα νομικά πρότυπα και τα πρότυπα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες περί ίσων όρων ανταγωνισμού· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης των βέλτιστων δυνατών συνθηκών ώστε να αναπτυχθεί και να ακμάσει η συνεργατική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει στρατηγική προσέγγιση προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις της οικονομίας του διαμοιρασμού να ανταγωνίζονται τις παραδοσιακές επιχειρήσεις σε δίκαιο περιβάλλον·

36.  επισημαίνει ότι οι επενδυτικές συνήθειες των επιχειρήσεων έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη αλλαγή, η οποία συνίσταται στην αύξηση του μεγέθους και της σημασίας των δαπανών σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σύγκριση με τις επενδύσεις σε υλικά στοιχεία· τονίζει ότι, όσον αφορά τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού, μόνο το 17 % των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη· καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εργαστούν για την άρση των κανονιστικών φραγμών που παρακωλύουν την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού αυτού του νέου μοχλού καινοτομίας·

37.  επικροτεί τη στρατηγική για την ενιαία αγορά που περιγράφει πώς οι διάφορες δράσεις της Επιτροπής (ένωση κεφαλαιαγορών, ψηφιακή ενιαία αγορά, ενεργειακή ένωση κτλ.) εστιάζουν σε έναν βασικό στόχο: την αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι στην ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ενιαίας αγοράς περιλαμβάνεται το πόρισμα ότι τα θέματα που άπτονται της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να εξετάζονται περισσότερο στο πλαίσιο της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

38.  χαιρετίζει την στρατηγική της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως την κατάλληλη προσέγγιση για να καταστεί η ΕΕ ικανή να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής· ζητεί την ταχεία υλοποίηση και εφαρμογή της στρατηγικής αυτής για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα ανακτήσει το χαμένο έδαφος σε σχέση με τους αργούς ρυθμούς υιοθέτησης και χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών που σημείωσε στο παρελθόν· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι υπάρχει ανάγκη κατανομής των πόρων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι σημαντική είναι επίσης η στήριξη της ψηφιακής καινοτομίας και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα θέματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

39.  τονίζει ότι οι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές, αποδοτικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αποστολής δεμάτων συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου προς όφελος, ιδίως, των ΜΜΕ και των καταναλωτών·

40.  υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς των αγαθών και των υπηρεσιών ενισχύεται σχεδόν πάντα από δεδομένα, ενώ η διαλειτουργικότητα είναι ο «συνεκτικός ιστός» που βελτιώνει τη σύνδεση κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού και εξασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ψηφιακών στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να ενημερώνει το συντομότερο δυνατό το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, υποβάλλοντας παράλληλα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τυποποίησης που θα αναγνωρίζει και προσδιορίζει τις βασικές προτεραιότητες·

41.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε δίκτυα ταχείας και υπερταχείας επικοινωνίας αποτελούν προϋπόθεση για την ψηφιακή πρόοδο, και πρέπει να ενθαρρύνονται με βάση ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους παράγοντες να πραγματοποιούν επενδύσεις, μεταξύ άλλων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

42.  τονίζει τη σημασία της επιτυχούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων και για την παροχή στήριξης σε καινοτόμες εταιρείες στα διάφορα στάδια χρηματοδότησης της ανάπτυξής τους· τονίζει, σε περίπτωση αστοχίας της αγοράς, τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης των δημόσιων πόρων που διατίθενται ήδη για ψηφιακές επενδύσεις, και της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», άλλα συναφή διαρθρωτικά ταμεία και λοιποί μηχανισμοί·

43.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η τρέχουσα ευρυζωνική στρατηγική για κινητά και σταθερά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, είναι μακροπρόθεσμη και πληροί τις προϋποθέσεις όσον αφορά την υψηλή συνδεσιμότητα για όλους προς αποφυγή του ψηφιακού χάσματος και για τις ανάγκες της οικονομίας των δεδομένων και της ταχείας ανάπτυξης της πέμπτης γενιάς (5G)·

44.  τονίζει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να οικοδομήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της δημιουργώντας το ιδανικό εκκολαπτήριο για καινοτόμες επιχειρήσεις - για τον σκοπό αυτό θα απαιτηθεί μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική και καλύτερη ενοποίηση των υποδομών που θα δίνει προτεραιότητα στην υιοθέτηση τεχνολογίας και στη δημιουργία ενός φιλικού προς την καινοτομία και τον επιχειρηματία κανονιστικού περιβάλλοντος· ζητεί κάθε ψηφιακό πλαίσιο που θα προταθεί στο μέλλον να είναι ανοικτό, προσβάσιμο και να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς

45.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρότερη διακυβέρνηση και οικειοποίηση της ενιαίας αγοράς σε όλα τα επίπεδα, χρειάζονται αποσαφήνιση του καταμερισμού των καθηκόντων μεταξύ των εν λόγω επιπέδων και πλαίσια που να εξασφαλίζουν καλύτερα κίνητρα και σαφή υποχρέωση λογοδοσίας για την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, ούτως ώστε να δοθεί νέα ώθηση στην ενιαία αγορά·

46.  επισημαίνει ότι η πολυεπίπεδη οικειοποίηση για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς θα διασφαλιζόταν με τη βελτίωση της νομοθεσίας αφενός και τη βελτίωση της νοοτροπίας εφαρμογής της νομοθεσίας αφετέρου· απευθύνει έκκληση για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, μεταξύ άλλων με περισσότερο προσιτές πληροφορίες και κατάλληλη εκπαίδευση που αυξάνει το επίπεδο γνώσεων και την ευαισθητοποίηση·

47.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κανόνες που σχετίζονται με την ενιαία αγορά εφαρμόζονται με συνέπεια σε επίπεδο κρατών μελών με τη χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, στοιχείων και μέσων που έχει στη διάθεσή της και να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες από τις συνθήκες κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ·

48.  επισημαίνει τη σημασία της παρακολούθησης και της συλλογής δεδομένων και την ανάγκη για ένα εύρωστο και ολοκληρωμένο σύστημα· εκφράζει την ανησυχία του διότι η πληροφόρηση για τις δημόσιες διαβουλεύσεις καθίσταται διαθέσιμη, στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο σε μία γλώσσα, πράγμα που δεν επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφέρουν άποψη για σημαντικά ζητήματα και προτάσεις· θεωρεί ότι τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την λήψη στρατηγικών αποφάσεων ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ενιαίας αγοράς, τη μείωση του χάσματος μεταξύ κρατών μελών και την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, όπως κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων δράσης και επιβολής, κατά την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς, καθώς και στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου με τα κράτη μέλη σχετικά με τη συμμόρφωση στην ενιαία αγορά·

49.  καλεί την Επιτροπή να εκδίδει ετήσια έκθεση σχετικά με τους φραγμούς της ενιαίας αγοράς στα διάφορα κράτη μέλη και στην ΕΕ συνολικά και να εκδίδει συστάσεις, στο πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, που θα επικεντρώνονται στην εξάλειψη των φραγμών αυτών· τονίζει ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

50.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά· εκφράζει ανησυχία επειδή η αποκατάσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει είναι χρονοβόρα στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται μια παραβίαση των κανόνων σχετικά με την ενιαία αγορά, και εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον υψηλό αριθμό εκκρεμουσών υποθέσεων·

51.  σημειώνει τα οφέλη που προσφέρει το SOLVIT· ζητεί την ενίσχυση και την καλύτερη σύνδεση του SOLVIT με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και την ενοποίησή του με τα υφιστάμενα σχέδια και βάσεις δεδομένων όπως το CHAP και το «EU Pilot» προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες στον τομέα της πληροφόρησης και να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί με συνέπεια τις υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στο SOLVIT η απαραίτητη υποστήριξη και τεχνογνωσία ώστε να διεκπεραιώνονται αποτελεσματικά οι υποθέσεις που διαβιβάζονται εκεί·

52.  είναι της άποψης ότι πρέπει να ενισχυθούν, να συνδεθούν αποτελεσματικότερα και να στελεχωθούν κατάλληλα οι αρχές εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις, και ιδιαίτερα στις προκλήσεις που αφορούν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό· προτρέπει τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να εντείνουν τη συνεργασία τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση διαφόρων μορφών αθέμιτου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων του μεγάλου αριθμού παράνομων και μη συμμορφούμενων προϊόντων ο οποίος συνεπάγεται υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται και δημιουργεί υψηλούς κινδύνους για τους καταναλωτές, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους· εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση που σημειώνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την έγκριση της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, διότι η καθυστέρηση αυτή εκθέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ· ζητεί την άμεση έγκριση της εν λόγω δέσμης από το Συμβούλιο·

53.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ενιαία ψηφιακή πύλη με τη μορφή μιας ευπρόσιτης κεντρικής δικτυακής πύλης με την οποία θα εκλογικευτεί και θα απλουστευθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες και θα προωθηθούν οι υφιστάμενες ειδικές πλατφόρμες χρηστών· τονίζει τον ρόλο των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στην προώθηση αυτών των πλατφορμών, στην εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε αυτές και στην κατάρτιση των χρηστών τους· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω και να εκλογικεύσει τα διαδικτυακά εργαλεία της ενιαίας αγοράς·

54.  αναγνωρίζει τη σημασία των αρχών της βελτίωσης της νομοθεσίας καθώς και τη σημασία της πρωτοβουλίας REFIT, και την ανάγκη για κανονιστική ασφάλεια και προβλεψιμότητα, κατά τον σχεδιασμό νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών· υπογραμμίζει ότι η αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας δεν πρέπει να θίγει το δικαίωμα της Ένωσης και των κρατών μελών να νομοθετούν σε τομείς καίριας σημασίας για το δημόσιο συμφέρον, όπως η υγεία και το περιβάλλον·

o
o   o

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0067.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0069.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0130.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0054.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου