Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2256(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0017/2016

Predkladané texty :

A8-0017/2016

Rozpravy :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0060

Prijaté texty
PDF 281kWORD 114k
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel Finálna verzia
Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016
P8_TA(2016)0060A8-0017/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2016 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (2015/2256(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2015(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2014 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014(3) a na následnú odpoveď Komisie prijatú 28. mája 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2014 k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2014(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2013 s odporúčaniami pre Komisiu o správe jednotného trhu(5) a na následnú odpoveď Komisie prijatú 8. mája 2013,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2014 o investičnom pláne pre Európu (COM(2014)0903),

–  so zreteľom na správu piatich predsedov z 22. júna 2015 o dobudovaní európskej hospodárskej a menovej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. októbra 2015 o ceste k dobudovaniu európskej hospodárskej a menovej únie (COM(2015)0600),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 21. októbra 2015 na odporúčanie Rady týkajúce sa zriadenia rád pre konkurencieschopnosť v členských štátoch eurozóny (COM(2015)0601),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2015 o ročnom prieskume rastu 2016 – Posilniť oživenie a upevniť konvergenciu (COM(2015)0690),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o výzvach, ktorým čelí investičné prostredie v členských štátoch (SWD(2015)0400),

–  so zreteľom na dokument Bruselského laboratória európskeho a svetového hospodárstva (Bruegel) o obmedzeniach koordinácie politiky v eurozóne v rámci európskeho semestra, november 2015,

–  so zreteľom na štvrťročnú správu o eurozóne, zväzok 14, č. 2,

–  so zreteľom na štúdiu EPRS s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu, september 2014,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky (COM(2015)0550) a na správu o integrácii jednotného trhu a konkurencieschopnosti v EÚ a jej členských štátoch (SWD(2015)0203),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 o stratégii pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192),

–  so zreteľom na vydanie online hodnotiacej tabuľky jednotného trhu z roku 2015,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 o vykonávaní smernice o službách (COM(2012)0261) aktualizované v októbri 2015,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 27. – 28. júna 2013,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 24. – 25. októbra 2013,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 19. – 20. decembra 2013,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0017/2016),

A.  keďže EÚ čelí rôznym výzvam na svetovej i na domácej úrovni, ako je pomalý rast, vysoká miera nezamestnanosti a najmä intenzívna medzinárodná hospodárska súťaž;

B.  keďže cieľom európskeho semestra je zintenzívniť koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík v rámci EÚ 28 s cieľom zvýšiť stabilitu, podporiť rast a zamestnanosť a posilniť konkurencieschopnosť;

C.  keďže je rozhodujúce zmobilizovať všetky možné prostriedky, ktorými sa podnieti hospodárstvo a konkurencieschopnosť EÚ;

D.  keďže jednotný trh je jedným zo základných pilierov EÚ a jedným z jej najväčších úspechov; keďže v záujme úspešnej podpory hospodárskeho rastu a stabilizácie ekonomík musí európsky semester zahŕňať rovnako jednotný trh a politiky zamerané na jeho dokončenie;

E.  keďže inkluzívny jednotný trh so zlepšenou správou, ktorý kladie do popredia lepšiu reguláciu a hospodársku súťaž, je kľúčovým nástrojom na zlepšenie rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti, a teda na zachovanie dôvery podnikateľského sektora a spotrebiteľov;

F.  keďže prebiehajúce technologické a spoločenské zmeny a zmeny vzorcov správania výrazne menia dosah na správanie podnikov a spotrebiteľov, čo vedie k tvorbe početných hospodárskych príležitostí a výziev, ktorými sa rámec jednotného trhu musí zaoberať;

G.  keďže predovšetkým dodržiavanie existujúcich pravidiel v rámci európskeho semestra a jednotného trhu prinesie skutočnú možnosť posúdiť vhodnosť a nedostatky súčasných pravidiel;

Jednotný trh ako významný nástroj na podnietenie konkurencieschopnosti EÚ a dosiahnutie zamestnanosti a rastu

1.  zdôrazňuje, že jednotný trh je jedným zo základov EÚ; zdôrazňuje, že v záujme úspešnej podpory hospodárskeho rastu a stabilizácie ekonomík členských štátov musí európsky semester zahŕňať rovnako jednotný trh a politiky zamerané na jeho dokončenie;

2.  zdôrazňuje, že jednotný trh je kostrou hospodárstiev členských štátov a projektu európskej integrácie ako celku; zdôrazňuje hospodárske prínosy jednotného trhu, ako je štandardizácia výrobkov a integrácia trhu, úspory z rozsahu a silnejšia hospodárska súťaž a rovnaké podmienky pre 500 miliónov spotrebiteľov v 28 členských štátoch, čo vytvára najmä pre spotrebiteľov väčšiu možnosť výberu kvalitných výrobkov a služieb a nižšie ceny;

3.  zdôrazňuje význam pokroku v budovaní jednotného trhu pri dosahovaní štrukturálneho a udržateľného hospodárskeho rastu a prilákaní a podpore investícií, pri dodržiavaní transparentných a účinných pravidiel, ktoré pomôžu s tvorbou pracovných miest a s podporou dobrých životných podmienok občanov členských štátov; nalieha na Komisiu, aby uskutočnila systematické monitorovanie implementácie a presadzovania pravidiel jednotného trhu prostredníctvom odporúčaní pre jednotlivé krajiny, a to najmä ak tieto pravidlá významne prispievajú k štrukturálnym reformám;

4.  považuje za potrebné napomáhať vhodnému prostrediu pre hospodársku iniciatívu a podnikateľský rozvoj, podporovať konkurencieschopnosť a spoluprácu medzi MSP, čím sa využije potenciál priemyselných odvetví v oblasti inovácií, výskumu a technológií;

5.  berie na vedomie nedávnu prácu útvarov Komisie venovanú zisťovaniu a mapovaniu výziev, ktorým čelia investície, a vypracovaniu investičných profilov jednotlivých krajín;

6.  je znepokojený tým, že miera implementácie odporúčaní európskeho semestra na roky 2011 – 2014 bola nižšia, než sa očakávalo; vyzýva preto Komisiu, aby navrhla mechanizmus s cieľom povzbudiť krajiny, aby vykonávali odporúčania pre jednotlivé krajiny;

7.  víta skutočnosť, že nový proces európskeho semestra usmerňovala Komisia, a chápe počet odporúčaní pre jednotlivé krajiny odmietnutých z dôvodu, aby sa navrhli odporúčania viac zamerané na priority krajín; konštatuje, že v ročnom prieskume rastu sa venuje väčšia pozornosť problematike jednotného trhu než odporúčaniam pre jednotlivé krajiny;

8.  opakovane potvrdzuje svoju výzvu na začlenenie piliera jednotného trhu do európskeho semestra spolu so systémom pravidelného monitorovania, identifikácie prekážok jednotného trhu v jednotlivých krajinách a hodnotenia integrácie jednotného trhu a konkurencieschopnosti so zameraním na súbor prioritných oblastí, v ktorých by opatrenia mali najväčší dosah na rast a zamestnanosť vrátane trvalo udržateľného rozvoja podnikov, do ktorých by boli zahrnuté aj MSP; nazdáva sa, že systém by mal obsahovať rozsiahlu informačnú databázu, súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov zameraných okrem iného na meranie hospodárskych účinkov uplatňovania pravidiel jednotného trhu, referenčné hodnoty, partnerské preskúmanie a výmenu osvedčených postupov;

9.  víta správu z roku 2015 o integrácii jednotného trhu a konkurencieschopnosti v EÚ a jej členských štátoch; konštatuje, že táto správa, ktorá nahrádza jednak správu o integrácii jednotného trhu, v minulosti pripájanú k ročnému prieskumu rastu, a jednak správu o európskej priemyselnej výkonnosti, bola zverejnená ako sprievodný dokument k oznámeniu o stratégii jednotného trhu a nebola pripojená k ročnému prieskumu rastu ako v minulosti; žiada, aby sa správa ďalej rozvinula a aby sa stala súčasťou piliera riadenia jednotného trhu a základom pre ročné hodnotenie pokroku v oblasti jednotného trhu; zastáva názor, že správa by mala byť súčasťou osobitnej časti v ročnom prieskume rastu venovanej jednotnému trhu, odporúčaní pre jednotlivé krajiny a pravidelného štruktúrovaného dialógu o dodržiavaní predpisov v oblasti jednotného trhu s členskými štátmi;

10.  víta zámer Komisie dôslednejšie analyzovať zistené výzvy, ktorým čelia investície v jednotlivých krajinách, a to v rámci európskeho semestra, najmä v správach o krajinách a prostredníctvom tematických diskusií v Rade;

11.  upozorňuje na skutočnosť, že mnohé zo zistených výziev, ktorým čelia investície, sa týkajú fungovania jednotného trhu a transpozície a implementácie právnych predpisov v oblasti jednotného trhu; žiada Komisiu, aby dôsledne sledovala, ako členské štáty pristúpia k zisteným výzvam a prekážkam, ktorým čelia investície, aby uskutočňovala pravidelný štruktúrovaný dialóg o dodržiavaní predpisov s členskými štátmi, a aby využívala svoje právomoci a tam, kde je to vhodné, podnikala kroky na odstránenie neopodstatnených a neprimeraných prekážok na jednotnom trhu;

12.  zdôrazňuje, že akýkoľvek proces preskúmania európskeho semestra musí umožniť riadne zapojenie Európskeho parlamentu, ako aj národných a regionálnych parlamentov a všetkých zainteresovaných strán vrátane organizácií zamestnávateľov a odborových zväzov, a to nielen v záujme zvýšenia zodpovednosti za európsky semester, ale aj v záujme zvýšenia úrovne implementácie odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

13.  podčiarkuje význam inkluzívneho, transparentného prístupu generujúceho vhodné a potrebné reformy v rámci európskeho semestra;

Nevyužitý potenciál jednotného trhu

14.  pripomína, že je potrebné zaviesť náležité a spravodlivé hospodárske a sociálne reformy a bojovať proti byrokracii a protekcionizmu v záujme zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva;

15.  zdôrazňuje, že na jednotnom trhu síce neexistujú jednoznačné colné prekážky obchodu, existuje tu však veľké množstvo necolných prekážok; nabáda inštitúcie EÚ, členské štáty a všetky zainteresované subjekty, aby začali konštruktívnu diskusiu o tejto problematike v záujme prekonania necolných prekážok v rámci EÚ;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niekoľkých členských štátoch existujú výrazné nedostatky, pokiaľ ide o vykonávanie smernice o službách, ktorá sa týka činností tvoriacich vyše 45 % HDP EÚ a zamestnanosti, okrem iného kvôli množstvu odlišných vnútroštátnych pravidiel a predpisov, ktoré nie sú vždy odôvodnené verejným záujmom, a tiež nad tým, že sa často nedodržiava oznamovací postup;

17.  víta modernizáciu smernice o odborných kvalifikáciách, v ktorej sa navrhuje jednoduchší systém uznávania kvalifikácií podporujúci pracovnú mobilitu; konštatuje, že regulácia regulovaných profesií sa v jednotlivých členských štátoch líši a rovnako sa líšia aj rezervy činností;

18.  víta zámer Komisie zvážiť iniciatívu týkajúcu sa služobného pasu a harmonizovaného oznamovacieho formulára pod podmienkou, že táto iniciatíva povedie k väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o rozsah právomoci poskytovateľov cezhraničných služieb a k zníženiu byrokracie a administratívnej záťaže; zdôrazňuje, že akákoľvek takáto iniciatíva by nemala viesť k zavedeniu zásady krajiny pôvodu; bolo by však vhodné spresniť podobu tohto návrhu; považuje zavedenie služobného pasu za dočasné riešenie, ktoré sa má používať len počas prechodu na plne integrovaný jednotný trh;

19.  zdôrazňuje, že trh s verejným obstarávaním predstavuje významnú časť celého jednotného trhu, významne prispieva k rastu členských štátov a obchodu, tvorbe pracovných miest a konkurencieschopnosti; žiada Komisiu, aby podporovala transparentnosť verejného obstarávania vo verejnom sektore, cezhraničnú hospodársku súťaž a lepšie využívanie verejných zdrojov vrátane sociálnych a environmentálnych noriem;

20.  pripomína, že v roku 2014 EÚ prijala významnú reformu rámca verejného obstarávania v EÚ, ktorou sa zjednodušili postupy, zvýšila pružnosť pravidiel a pravidlá sa upravili tak, aby lepšie slúžili iným politikám verejného sektoru;

21.  pripomína, že v rôznych členských štátoch ešte stále pretrvávajú významné nedostatky v oblasti efektívnosti verejného obstarávania, ktoré obmedzujú cezhraničnú expanziu a rast na domácich trhoch; zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty riadne a včas transponovali a implementovali právne predpisy v oblasti verejného obstarávania a koncesií; domnieva sa, že správna implementácia postupu uplatňovania opravných prostriedkov z roku 2007 by zaistila vyššiu efektívnosť, účinnosť a transparentnosť verejného obstarávania;

22.  víta druhý program pre riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA²), ktorý sa začal 1. januára 2016 a ktorý bude podporovať vývoj interoperabilných digitálnych riešení, ktoré budú bezplatné pre všetky orgány verejnej správy, podniky a občanov Európy, ktorí prejavia záujem;

23.  zdôrazňuje, že rozvoj a rozsiahle využívanie elektronickej administratívy v členských štátoch bude zásadne dôležitým nástrojom uľahčujúcim podnikateľom podnikanie na jednotnom trhu a spotrebiteľom uplatňovanie ich práv; v súvislosti s vyššie uvedeným vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala rozvíjať elektronickú administratívu ako kľúčovú a naliehavú prioritu;

24.  zdôrazňuje, že súkromný sektor je kľúčovým hnacím motorom udržateľného rastu a tvorby pracovných miest; poukazuje na to, že jednotlivé vnútroštátne právne úpravy a postupy spolu s nevhodným vykonávaním zásady vzájomného uznávania môžu viesť ku zbytočným a škodlivým prekážkam a záťaži pre podnikateľov a spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili náležité uplatňovanie a lepšie presadzovanie zásady vzájomného uznávania a žiada vytvorenie nákladovo efektívnych nástrojov urovnávania sporov;

25.  vyzýva Komisiu, aby konzultovala so zainteresovanými subjektmi a snažila sa identifikovať odvetvia a trhy, kde je uplatňovanie zásady vzájomného uznávania nedostatočné alebo problematické;

26.  odporúča, aby sa prostredníctvom posilnenia úlohy existujúcich kontaktných miest pre výrobky ako jednotných prístupových miest v otázkach jednotného trhu pre hospodárske subjekty prispelo k zvýšeniu povedomia o príslušných právnych predpisoch a ich pochopenia;

27.  zdôrazňuje, že lepšie podmienky pre zakladanie začínajúcich podnikov a MSP môžu viesť k aktívnejšej tvorbe inovácií, pracovných miest a udržateľnému rastu; pripomína, že mnoho prekážok, a to aj byrokratickej povahy, bráni rozvoju MSP na domácej a medzinárodnej scéne; žiada identifikovanie a odstránenie prekážok, ktoré bránia domácemu a medzinárodnému rastu;

28.  zdôrazňuje, že intenzita hromadenia hmotného a nehmotného kapitálu v EÚ bola po finančnej kríze v porovnaní s konkurenciou nižšia, čo má škodlivé následky pre hospodársky a sociálny rozvoj; zdôrazňuje, že investície, a to aj do oblasti IKT, majú zásadný význam pre obnovu produktivity a dlhodobý rast EÚ; domnieva sa, že na zvrátenie tohto negatívneho trendu je potrebné zlepšiť jednotný trh a zmenšiť prekážky investícií; žiada, aby sa investície orientovali na financovanie reálneho hospodárstva a aby sa naďalej zachovali opatrenia prijaté na tento účel;

29.  žiada okamžité zrušenie neopodstatnených územných obmedzení známych ako geografické blokovanie, a to najmä prostredníctvom plnej implementácie článku 20 smernice o službách, čím sa ukončí neopodstatnená diskriminácia v oblasti prístupu k tovaru a službám, ako aj s cenová diskriminácia založená na geografickom umiestnení alebo štátnej príslušnosti;

30.  žiada, aby sa s vylepšením európskeho systému normalizácie začalo čo najskôr s cieľom podporiť politiky EÚ v oblasti digitálnych inovácií, zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti a zlepšovanie interoperability;

31.  naliehavo žiada členské štáty, aby riadne a včas implementovali a presadzovali pravidlá jednotného trhu; zdôrazňuje význam implementovania odporúčaní pre jednotlivé krajiny (vrátane reforiem vnútroštátnych trhov s produktmi a službami) pre odblokovanie potenciálu rastu členských štátov;

32.  domnieva sa, že členské štáty musia zintenzívniť úsilie o modernizáciu svojej verejnej správy, poskytovať viac a prístupnejších digitálnych služieb občanom a podnikom, a uľahčovať cezhraničnú spoluprácu a interoperabilitu verejnej správy;

Jednotný trh v 21. storočí

33.  zdôrazňuje, že koncepcia moderného hospodárstva sa rýchlo mení z dôvodu digitálneho a technického pokroku, intenzívnejšej medzinárodnej hospodárskej súťaže a zmien vo vzorcoch správania hospodárskych subjektov a spotrebiteľov;

34.  poukazuje na stieranie hraníc medzi produktmi a službami; zdôrazňuje rastúcu dôležitosť služieb a systémov súvisiacich s podnikaním, ktoré ponúkajú integrované produkty a služby; vyjadruje presvedčenie, že regulačné rámce jednotného trhu sa musia s týmto meniacim vývojom stotožniť;

35.  víta nové modely hospodárstva spoločného využívania zdrojov a uznáva ich obrovský inovačný potenciál, ktorý by sa mal uplatňovať v súlade s normami právnej a spotrebiteľskej ochrany a v rovnakých podmienkach s konkurenciou; zdôrazňuje význam zaistenia čo najlepších podmienok pre rozvoj a rozkvet hospodárstva spoločného využívania zdrojov; vyzýva Komisiu, aby zaujala strategický prístup a umožnila podnikom z hospodárstva spoločného využívania zdrojov konkurovať tradičným podnikom v spravodlivom prostredí;

36.  poukazuje na to, že investičné vzorce podnikov výrazne zmenili, a to tak, že v porovnaní s investíciami do hmotného majetku vzrástli výdavky na nehmotný majetok z hľadiska objemu a významu; zdôrazňuje, že v súvislosti s nehmotným majetkom ide na vedecký výskum a vývoj len 17 % stabilných investícii; žiada tvorcov politík, aby pracovali na odstránení regulačných prekážok, ktoré bránia v plnohodnotnom využití potenciálu tejto novej inovačnej páky;

37.  víta stratégiu jednotného trhu, ktorá načrtáva, ako sa rôzne kroky Komisie (únia kapitálových trhov, digitálny jednotný trh, energetická únia) zameriavajú na hlavný cieľ – odblokovanie potenciálu jednotného trhu EÚ; zdôrazňuje, že v oznámení o stratégii jednotného trhu sa uvádza, že by sa v procese európskeho semestra mal jednotnému trhu venovať väčší priestor;

38.  víta stratégiu pre jednotný digitálny trh ako správny prístup k cieľu pripraviť EÚ na digitálny vek; žiada urýchlenú realizáciu a implementáciu tejto stratégie s cieľom zabezpečiť, aby mohla EÚ dobehnúť pozíciu, ktorú stratila v dôsledku predchádzajúceho pomalého zavádzania a využívania digitálnych technológií; domnieva sa, že si to vyžaduje pridelenie vnútroštátnych prostriedkov a prostriedkov EÚ na zabezpečenie potrebnej infraštruktúry, najmä vo vidieckych oblastiach; konštatuje, že je tiež dôležité podporovať digitálne inovácie a lepšiu interoperabilitu, a že by sa osobitne veľká pozornosť mala venovať problematike kybernetickej bezpečnosti;

39.  zdôrazňuje, že prístupné, cenovo dostupné a kvalitné doručovanie balíkov je základnou podmienkou rozkvetu cezhraničného elektronického obchodu prospievajúceho najmä MSP a spotrebiteľom;

40.  pripomína, že integrácia jednotného trhu s tovarom a službami sa takmer vždy opiera o údaje, pričom interoperabilita je „tmelom“, ktorý zlepšuje prepojenia pozdĺž dodávateľského reťazca a zabezpečuje účinnú komunikáciu medzi digitálnymi zložkami; žiada Komisiu, aby čo najskôr začala s aktualizáciou európskeho rámca interoperability spoločne s integrovaným normalizačným plánom, v ktorom sa určia a vymedzia kľúčové priority;

41.  zdôrazňuje, že súkromné a verejné investície do rýchlych a vysokorýchlostných komunikačných sietí sú nutnou podmienkou akéhokoľvek digitálneho pokroku a je nutné stimulovať ich stabilným regulačným rámcom EÚ, ktorý umožní všetkým subjektom investovať aj do vidieckych a odľahlých oblastí;

42.  zdôrazňuje význam úspešnej implementácie Európskeho fondu pre strategické investície pre maximalizáciu investícií a pre podporu inovačných spoločností v rôznych štádiách financovania ich rozvoja; zdôrazňuje, že tam, kde dochádza ku zlyhaniu trhu, je dôležité naplno využívať tie verejné zdroje, ktoré už sú na investície do digitálnej oblasti k dispozícii, a umožniť synergie medzi programami EÚ ako Horizont 2020, Nástrojom na prepájanie Európy, inými relevantnými štrukturálnymi fondmi a ďalšími nástrojmi;

43.  vyzýva Komisiu, aby posúdila, či súčasná širokopásmová stratégia pre mobilné a pevné siete (vrátane jej cieľov) obstojí aj v budúcnosti, a či spĺňa podmienky pre vysokú konektivitu pre všetkých, aby sa zabránilo vzniku digitálnej priepasti, pre potreby hospodárstva, ktorého motorom sú dáta, a pre rýchle zavádzanie sietí piatej generácie (5G);

44.  zdôrazňuje, že EÚ by mala svoju konkurenčnú výhodu založiť na vytvorení živnej pôdy pre inovačné podniky, čo si vyžiada modernú priemyselnú politiku a viac integrovanú infraštruktúru, ktorá stavia do popredia zavádzanie technológií a inovácie a vytváranie priaznivého regulačného rámca pre podnikateľské prostredie; žiada, aby akýkoľvek digitálny rámec, ktorý sa v budúcnosti navrhne, bol inkluzívny, prístupný, a zaisťoval vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov;

Správa jednotného trhu

45.  zdôrazňuje, že ak sa má na všetkých úrovniach dosiahnuť pevnejšia správa jednotného trhu a zodpovednosť za jednotný trh, je potrebné objasniť rozdelenie úloh medzi týmito úrovňami a rámcami, čo poskytne lepšie stimuly a jasnú zodpovednosť za vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov v oblasti jednotného trhu, aby sa zabezpečil nový impulz pre jednotný trh;

46.  konštatuje, že viacúrovňovú zodpovednosť za správu jednotného trhu by bolo možné úspešne dosiahnuť prostredníctvom lepšej regulácie na jednej strane a rozsiahlejšej kultúry presadzovania regulačného rámca na strane druhej; vyzýva na rozvoj ľudského kapitálu, a to okrem iného na základe dostupnejších informácií a vhodnej odbornej prípravy zameranej na zvýšenie úrovne znalostí a informovanosti;

47.  žiada Komisiu, aby zaistila jednotné presadzovanie pravidiel jednotného trhu členskými štátmi, aby na to využila všetky dostupné informácie, údaje a nástroje, ktoré má k dispozícii, a aby uplatňovala dôsledky uvedené v zmluvách v prípadoch, keď členské štáty politiky a právne predpisy EÚ nedodržiavajú;

48.  poukazuje na dôležitosť monitorovania a zberu údajov a na potrebu pevného a integrovaného systému; je znepokojený tým, že informácie o verejných konzultáciách sú vo väčšine prípadov k dispozícii len v jednom jazyku, čo neumožňuje všetkým zainteresovaným stranám pripomienkovať dôležité záležitosti a návrhy; nazdáva sa, že údaje a dôkazy by mali byť zohľadňované pri prijímaní strategických rozhodnutí, ktoré sú kľúčové z hľadiska dosiahnutia jednotného trhu, znižovania rozdielov medzi členskými štátmi a zlepšovania správy jednotného trhu, ako napríklad pri stanovovaní priorít činností a presadzovania predpisov a pri hodnotení integrácie jednotného trhu a jeho konkurencieschopnosti, a tiež v rámci štruktúrovaného dialógu s členskými štátmi;

49.  vyzýva Komisiu, aby vydala výročnú správu o prekážkach na jednotnom trhu v rôznych členských štátoch a v EÚ ako celku, a aby v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny uvádzala odporúčania zamerané na ich odstránenie; zdôrazňuje, že jednotný trh by mal mať v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny významnejšiu úlohu;

50.  vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby využívala všetky dostupné opatrenia, vrátane konaní o porušení právnych predpisov, na zaistenie plnohodnotnej implementácie právnych predpisov venovaných jednotnému trhu; je znepokojený skutočnosťou, že náprava v rámci konania o porušení právnych predpisov trvá v prípade porušenia pravidiel jednotného trhu a náprave príliš dlho, a je znepokojený vysokým počtom dosiaľ neskončených prípadov;

51.  berie na vedomie prínosy siete SOLVIT; žiada, aby bol SOLVIT posilnený a lepšie prepojený s útvarmi Komisie a dobre zakomponovaný do existujúcich projektov a databáz ako CHAP a EU Pilot s cieľom vytvoriť informačnú súčinnosť a zabezpečiť výmenu osvedčených postupov; žiada, aby Komisia sústavne sledovala nevyriešené prípady; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zaistili potrebnú podporu a odbornosť pre sieť SOLVIT, aby tá mohla efektívne riešiť prípady, ktoré dostáva;

52.  domnieva sa, že orgány dohľadu nad trhom v rámci jednotného trhu je potrebné posilniť, lepšie prepojiť a primerane vybaviť personálom na to, aby dokázali čeliť dnešným výzvam, najmä výzvam vyplývajúcim z celosvetovej hospodárskej súťaže; naliehavo žiada vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, aby užšie spolupracovali a aby si vymieňali informácie a najlepšie postupy s cieľom efektívne bojovať s rôznymi formami nekalej súťaže na jednotnom trhu, ako sú napríklad vysoký počet nelegálnych a neštandardných produktov, ktoré spôsobujú vysoké náklady podnikom dodržiavajúcim predpisy a pre spotrebiteľov predstavujú vysoké riziko, najmä pre tých najzraniteľnejších; je znepokojený dĺžkou omeškania Rady Európskej únie, pokiaľ ide o prijatie balíka predpisov o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a dohľade nad trhom, čo ohrozuje bezpečnosť výrobkov v EÚ; vyzýva Radu, aby ho bezodkladne prijala;

53.  víta iniciatívu Komisie zameranú na vytvorenie jednotnej digitálnej brány, ktorá bude pôsobiť ako dostupný komplexný portál, ktorým sa zracionalizuje a zjednoduší prístup k informáciám a ktorý bude presadzovať existujúce samostatné užívateľské platformy; zdôrazňuje úlohu vnútroštátnych a regionálnych vlád pri presadzovaní týchto platforiem, pri ich sprístupňovaní a vzdelávaní používateľov; vyzýva Komisiu, aby ešte viac posilnila a zefektívnila online nástroje pre jednotný trh;

54.  uznáva dôležitosť lepších regulačných zásad a iniciatívy REFIT, ako aj potrebu regulačnej bezpečnosti a predvídateľnosti pri tvorbe nových legislatívnych iniciatív; zdôrazňuje, že zásada zlepšovania právnych predpisov nesmie ohrozovať právo EÚ a členských štátov prijímať právne predpisy v oblastiach, ktoré sú kľúčové z hľadiska všeobecného záujmu, napríklad v oblasti zdravia a životného prostredia;

o
o   o

55.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0067.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0069.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0130.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2014)0038.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0054.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia