Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0020/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0020/2016

Συζήτηση :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0062

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 430kWORD 111k
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014
P8_TA(2016)0062A8-0020/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (2015/2231(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 19, 41, 42 και 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 220 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη περίοδο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0020/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου 2015 και ότι η Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, παρουσίασε την έκθεση στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες στις 23 Ιουνίου 2015·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Emily O’Reilly επανεξελέγη Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο Oλομέλειάς του στο Στρασβούργο στις 16 Δεκεμβρίου 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική προτεραιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και να εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα, όπως αναμένεται από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαδραματίζει καίριο ρόλο βοηθώντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστούν περισσότερο ανοικτά, αποτελεσματικά και φιλικά προς τον πολίτη, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Μαΐου 2015, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε ποσοστό 40% και η έλλειψη εμπιστοσύνης σε ποσοστό 46%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα εποπτείας και λογιστικού ελέγχου μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των ευρωπαίων πολιτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 ΣΛΕΕ, «κάθε πολίτης της Ένωσης δύναται να απευθύνεται στον Διαμεσολαβητή που θεσμοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 228»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 228 ΣΛΕΕ εξουσιοδοτεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να διεξάγει έρευνες σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια της δράσης των θεσμικών ή λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 του Χάρτη ορίζει πως: «Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον πρώτο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, «Περίπτωση κακοδιοίκησης σημειώνεται όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τον κανόνα ή την αρχή που το δεσμεύει»(2). λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη βάση αυτή, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης υποχρεούνται όχι μόνο να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους αλλά και να είναι προσανατολισμένα στην εξυπηρέτηση του πολίτη και να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες αντιμετωπίζονται ορθά και απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της χρηστής διοίκησης θα πρέπει να νοείται ως μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία βελτίωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 072 πολίτες ζήτησαν τη βοήθεια των υπηρεσιών της Διαμεσολαβήτριας το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι 19 170 πολίτες έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού στον ιστότοπό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια καταχώρισε 2 079 καταγγελίες, ενώ έλαβε 1 823 αιτήματα παροχής πληροφοριών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το συνολικό αριθμό των 2 163 καταγγελιών που διαχειρίστηκε η Διαμεσολαβήτρια, οι 736 ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ενώ οι 1 427 όχι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 2 163 καταγγελίες που διαχειρίστηκε, σε 1 217 υποθέσεις η Διαμεσολαβήτρια παρείχε στον καταγγέλλοντα συμβουλές ή παρέπεμψε την υπόθεση, σε 621 υποθέσεις ο καταγγέλλων ενημερώθηκε ότι δεν ήταν εφικτό να του παρασχεθούν περαιτέρω συμβουλές και σε 325 υποθέσεις κινήθηκε έρευνα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια κίνησε 342 έρευνες, εκ των οποίων οι 325 ήταν βάσει καταγγελιών και οι 17 ήταν αυτεπάγγελτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε 400 έρευνες, εκ των οποίων οι 13 ήταν αυτεπάγγελτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις έρευνες που περατώθηκαν, οι 335 υποβλήθηκαν από ιδιώτες και οι 52 από επιχειρήσεις, ενώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια διαβίβασε 772 καταγγελίες σε μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένων 86 καταγγελιών που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ διαβίβασε επίσης 144 στην Επιτροπή και 524 σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες έρευνες αφορούσαν την Επιτροπή (59,6%) και, στη συνέχεια, τους οργανισμούς της ΕΕ (13,7%), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (9,4%), άλλα θεσμικά όργανα (8,5%), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (3,8%), το Κοινοβούλιο (3,5%) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (3,2%)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις έρευνες που περάτωσε η Διαμεσολαβήτρια, το 21,5% αφορούσε αιτήματα παροχής πληροφοριών και πρόσβασης σε έγγραφα, το 19,3% αφορούσε τον ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, το 19,3% αφορούσε διαγωνισμούς και διαδικασίες επιλογής, το 16% αφορούσε θεσμικά ζητήματα και ζητήματα πολιτικής, το 11,3% αφορούσε διοικητικά θέματα και κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης, το 8,3% αφορούσε ανάθεση συμβάσεων ή επιχορηγήσεις και το 6% αφορούσε εκτέλεση συμβάσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις έρευνες που περατώθηκαν, 133 υποθέσεις διευθετήθηκαν από το θεσμικό όργανο ή περατώθηκαν κατόπιν επίτευξης φιλικού διακανονισμού, ενώ σε 163 υποθέσεις η Διαμεσολαβήτρια θεώρησε ότι δεν δικαιολογείτο περαιτέρω έρευνα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 76 υποθέσεις δεν διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 39 υποθέσεις διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση, ενώ σε 13 υποθέσεις χρησιμοποιήθηκε άλλος τρόπος για την περάτωση της υπόθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε επικριτικές παρατηρήσεις σε 27 περιπτώσεις και σχέδια συστάσεων σε 12 περιπτώσεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια των περισσότερων ερευνών στις υποθέσεις που περατώθηκαν το 2014 ήταν μεταξύ 3 και 18 μηνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος χρόνος περάτωσης μιας έρευνας ήταν 11 μήνες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα έχουν συμμορφωθεί με το 80% των προτάσεων της Διαμεσολαβήτριας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα στα οποία απευθύνονται οι εν λόγω προτάσεις πρέπει να συμμορφωθούν με το υπόλοιπο 20% των προτάσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών, η οποία μόνο το 2014 συγκέντρωσε 2 714 αναφορές, αποτελεί σημαντική παράμετρο της θεσμικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο κοντά στους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ της Διαμεσολαβήτριας και της Επιτροπής Αναφορών θα βελτίωνε τον ελλιπή δημοκρατικό έλεγχο της δράσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·

1.  εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το 2014 που υπέβαλε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια·

2.  συγχαίρει την Emily O’Reilly για την επανεκλογή της στη θέση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και για το εξαιρετικό της έργο· στηρίζει τον στόχο της για παροχή βοήθειας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην προσπάθειά τους να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ· θεωρεί ότι είχε καίρια σημασία να εστιάσει η Διαμεσολαβήτρια στη διαφάνεια ως εγγύηση της χρηστής διοίκησης·

3.  επιδοκιμάζει και υποστηρίζει πλήρως το γεγονός ότι η Διαμεσολαβήτρια κάνει μεγαλύτερη χρήση της εξουσίας της να κινεί στρατηγικές έρευνες αυτεπάγγελτα· χαιρετίζει τον διορισμό Συντονιστή Αυτεπάγγελτων Ερευνών στην υπηρεσία της και τη θέσπιση νέων εσωτερικών κανόνων για την καταγγελία δυσλειτουργιών· επιδοκιμάζει τη Διαμεσολαβήτρια για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει να αναδιοργανώσει την υπηρεσία της, πράγμα που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά της· επιδοκιμάζει και στηρίζει τη φιλόδοξη προσέγγιση της Διαμεσολαβήτριας και την έγκριση της νέας πενταετούς στρατηγικής «Προς το 2019», η οποία εισάγει μία στρατηγικότερη προσέγγιση στην αντιμετώπιση συστημικών ζητημάτων και στην προώθηση της χρηστής διοίκησης·

4.  επικροτεί τις έρευνες που κίνησε η Διαμεσολαβήτρια το 2014, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να προσδιοριστούν τα εξής σημαντικά θέματα: διαφάνεια εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, διαφάνεια στην άσκηση πιέσεων από ομάδες συμφερόντων και στις κλινικές δοκιμές, θεμελιώδη δικαιώματα, ζητήματα δεοντολογίας, συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, καθώς και πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ·

5.  υπενθυμίζει ότι, διαχρονικά, το 20-30% των καταγγελιών αφορούσαν τη διαφάνεια και ότι τα συνηθέστερα ζητήματα διαφάνειας που εγείρονται είναι η άρνηση των θεσμικών οργάνων για παροχή πρόσβασης σε έγγραφα και/ή πληροφορίες· θεωρεί ότι ο ανοικτός χαρακτήρας και η δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΣΛΕΕ και το άρθρο 42 του Χάρτη, αποτελούν ουσιώδες μέρος του συστήματος θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών· στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προτίθενται να λάβουν η Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσουν ισότιμη, ταχεία και απλή πρόσβαση για όλους στα έγγραφα της ΕΕ· σημειώνει με ικανοποίηση την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της διαδικτυακής δημοσίευσης του δημόσιου μητρώου εγγράφων· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει τα ζητήματα διαφάνειας σχετικά με την έγκαιρη πρόσβαση του Κοινοβουλίου στα έγγραφα της Επιτροπής που αφορούν τις διαδικασίες επί παραβάσει και τη διαδικασία EU Pilot, ιδίως αν οι εν λόγω διαδικασίες συνδέονται με τις υπάρχουσες αναφορές· θεωρεί αναγκαίο να προσδιοριστούν και να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλοι μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλιστεί ένας αξιόπιστος διοργανικός διάλογος·

6.  προειδοποιεί ότι ακόμη δεν εφαρμόζονται δεόντως και αποτελεσματικά όλες οι διατάξεις που συνδέονται με τη Σύμβαση του Άαρχους και τους σχετικούς κανονισμούς της ((ΕΚ) αριθ. 1367/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1049/2001)· εκτιμά ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της διαφάνειας όσον αφορά την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την ποσοτική και ποιοτική διαθεσιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε μεμονωμένους πολίτες και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κατόπιν αίτησης που υποβάλλουν για πρόσβαση σε έγγραφα· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να διεξαγάγει έρευνα βάσει της εκτενούς αναφοράς αριθ. 0134/2012 η οποία υπεβλήθη σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα, με σκοπό τον εντοπισμό και την προσφυγή κατά πιθανής κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών από τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

7.  επικροτεί τις έρευνες της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με περιπτώσεις μεταπηδήσεως υψηλόβαθμων υπαλλήλων της ΕΕ στον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ότι η Διαμεσολαβήτρια έχει εξετάσει τις καταγγελίες πέντε ΜΚΟ και έχει ελέγξει 54 φακέλους της Επιτροπής· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη θέσπιση σαφών και λεπτομερών κριτηρίων και μηχανισμών επιβολής, για να εντοπίζει, να ερευνά και, όπου είναι δυνατόν, να αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων σε οποιοδήποτε επίπεδο των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ·

8.  θεωρεί ότι η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων υπερβαίνει το απλό ζήτημα της διαφάνειας, και ότι η διασφάλιση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης απαλλαγμένης από τέτοιες συγκρούσεις αποτελεί βασικό μέλημα στο πλαίσιο των προσπαθειών οικοδόμησης μιας πραγματικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας και διαφύλαξης της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ δημόσιων λειτουργών και σε όλο το φάσμα των θεσμικών οργάνων· συνιστά στη Διαμεσολαβήτρια να λάβει υπόψη της, στο πλαίσιο των ερευνών της, τις διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC), τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στον δημόσιο τομέα και τις ειδικές συστάσεις της Transparency International (Διεθνής Διαφάνεια)·

9.  σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα των ερευνών της Διαμεσολαβήτριας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφα σχετικά με την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκάλυψε επιστολή προς την ιρλανδική κυβέρνηση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε τη σύσταση της Διαμεσολαβήτριας να δημοσιοποιήσει έγγραφα σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, αν και το έπραξε αφού είχε επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση·

10.  επικροτεί την πρόοδο ως προς τον ανοικτό χαρακτήρα στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ μετά τις έρευνες της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη διαφάνεια σε αυτές τις συνομιλίες· σημειώνει ότι το Συμβούλιο δημοσίευσε έκτοτε τις οδηγίες που χρησιμοποιεί η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ και ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση της διαφάνειας στην άσκηση πιέσεων από ομάδες συμφερόντων και για διεύρυνση της πρόσβασης στα έγγραφα της ΤΤΙΡ· επισημαίνει τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων για την TTIP·

11.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει πολυάριθμες καταγγελίες ανώνυμων ομάδων και πολιτών σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ, πράγμα που δείχνει την έντονη ανησυχία του κοινού σχετικά με αυτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

12.  διερωτάται μήπως οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ορισμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών στο Συμβούλιο, όπως η οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία έχει παγώσει για περισσότερα από έξι έτη, ή η επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα με προβλήματα όρασης ή τα άτομα που έχουν πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων, εμπίπτουν στην κατηγορία της κακοδιοίκησης, δεδομένου ότι δημιουργούν στους ενδιαφερόμενους πολίτες αισθήματα απογοήτευσης απέναντι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· προτρέπει το Συμβούλιο, και ιδίως τις εκεί σχηματιζόμενες μειοψηφίες αρνησικυρίας, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αφόρητων καταστάσεων· προτείνει στη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει το εν λόγω ζήτημα στο πλαίσιο του πεδίου αρμοδιοτήτων της·

13.  επικροτεί την αυξημένη και απαραίτητη εστίαση της Διαμεσολαβήτριας στη διαφάνεια στις δραστηριότητες άσκησης πιέσεων από ομάδες συμφερόντων και το έργο της προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ· επικροτεί την έρευνά της σχετικά με τη σύνθεση και τη διαφάνεια των ομάδων εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή, ιδίως εκείνων που παρέχουν συμβουλές σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), στην οποία η ΕΕ δαπανά περισσότερο από το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της· στηρίζει την προσέγγισή της και την ενθαρρύνει να συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαφάνεια στη σύνθεση των εν λόγω ομάδων, με σκοπό τη διασφάλιση ισορροπημένης εκπροσώπησης στο ευρύ φάσμα των οικονομικών και μη οικονομικών ομάδων συμφερόντων σε όλους τους τομείς πολιτικής·

14.  επισημαίνει ότι περισσότερα από 7 000 φορείς έχουν εγγραφεί εθελοντικά στο Μητρώο Διαφάνειας, πράγμα που αντανακλά την ποικιλία παραγόντων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με τους οποίους συνεργάζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· επιδοκιμάζει τη στήριξη της Διαμεσολαβήτριας στο σχέδιο του Αντιπροέδρου Timmermans να καταστεί το μητρώο υποχρεωτικό· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2014, με την οποία υποχρεώνονται όλα τα μέλη της Επιτροπής και τα υψηλόβαθμα στελέχη της να δημοσιοποιούν όλες τις επαφές και τις συναντήσεις τους με ενδιαφερόμενους παράγοντες και ομάδες πίεσης· επιμένει ότι το μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους που διατίθενται στις ομάδες πίεσης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις περί ανοικτού χαρακτήρα και χρηστής διακυβέρνησης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

15.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να διατηρήσει την εγρήγορση και την αποφασιστικότητά της και να συνεχίσει να προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια ως προς τα μέλη και τις συναντήσεις όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων, τις πλατφόρμες τεχνολογίας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες· υπενθυμίζει τους όρους που είχε θέσει το 2012 για την άρση του παγώματος του προϋπολογισμού για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων:

16.  σημειώνει ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια διαδραμάτισε βασικό ρόλο στον τομέα της διαφάνειας των δεδομένων κλινικών δοκιμών συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της προορατικής πολιτικής διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)· σημειώνει ότι τον Οκτώβριο του 2014 ο ΕΜΑ αποφάσισε να δημοσιεύει προορατικά τις εκθέσεις των κλινικών μελετών του· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΜΑ καθιστά διαθέσιμα τα δεδομένα κλινικών δοκιμών και να διασφαλίσει ότι τηρούνται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν μεγαλύτερη επιμέλεια στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συνεργασίας τους με τη Διαμεσολαβήτρια·

18.  παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να προωθεί τη διαφάνεια στις κλινικές δοκιμές, ιδίως στην αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στην προστιθεμένη αξία των καινοτόμων φαρμάκων και στο πραγματικό κόστος της έρευνας, προκειμένου να διευκολύνονται τα μοντέλα τιμολόγησης και χρηματοδότησης των κρατών μελών·

19.  καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να προωθεί την πρωτοβουλία για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις δραστηριότητες Ε+Α, εξασφαλίζοντας κατ᾽ αυτό τον τρόπο την πρόσβαση στην υγεία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας της·

20.  χαιρετίζει τον νέο κανονισμό της ΕΕ για τις κλινικές δοκιμές, ο οποίος απαιτεί να δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες για τις κλινικές δοκιμές· σημειώνει ότι η Διεθνής Ημέρα Δικαιώματος στη Γνώση, που διοργάνωσε η Διαμεσολαβήτρια το 2014, ήταν αφιερωμένη στη διαφάνεια των δεδομένων κλινικών δοκιμών·

21.  επικροτεί την έρευνα που κίνησε η Διαμεσολαβήτρια για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, στόχος την οποίας ήταν η δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης, και η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

22.  σημειώνει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο πακέτο δημοσιονομικών επενδύσεων μετά την ΚΓΠ και τα διαρθρωτικά ταμεία, με προϋπολογισμό που αγγίζει σχεδόν τα 80 000 εκατομμύρια EUR, και ότι είναι καίριας σημασίας για τη μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να εξακολουθήσει να διασφαλίζει τη διαφάνεια σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάλυσης και ανάθεσης έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

23.  καλεί τη Frontex να εξασφαλίσει τον σεβασμό της ευημερίας των επαναπατριζόμενων στη διάρκεια των πτήσεων επιστροφής και να εφαρμόζει σωστά τον κώδικα δεοντολογίας για τις κοινές επιχειρήσεις επιστροφής· επικροτεί την έκκληση που απηύθυνε η Διαμεσολαβήτρια στη Frontex σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάθεση μεμονωμένων καταγγελιών για πιθανές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της υφιστάμενης κατάστασης του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων στα σύνορα της ΕΕ·

24.  χαιρετίζει την έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με το αν ανταποκρίνονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην υποχρέωσή τους να εισάγουν εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών· υπενθυμίζει στα εννέα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα οποία απευθύνθηκε η Διαμεσολαβήτρια, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να της παράσχουν ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζουν ή προτίθενται να θεσπίσουν·

25.  συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για τις έρευνές της σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ιδίως στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ)· σημειώνει ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια κάλεσε οργανωτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να παράσχουν στοιχεία από την πείρα τους σχετικά με την ΕΠΠ με σκοπό τη βελτίωσή της· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι εκπρόσωποι των πλατφορμών προώθησης ζητούν καλύτερη εναρμόνιση και βελτίωση των διοικητικών μεθόδων συγκέντρωσης και καταχώρισης των υπογραφών· αναμένει την υποβολή περαιτέρω εποικοδομητικών υποδείξεων, ιδίως όσον αφορά τους υφιστάμενους τεχνικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να κοινοποιήσει τις εμπειρίες της και να συμβάλει στην αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ)·

26.  χαιρετίζει το ποσοστό συμμόρφωσης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προς της υποδείξεις της Διαμεσολαβήτριας, το οποίο ανέρχεται στο 80%· εκφράζει την ανησυχία του για το συνεχιζόμενο ποσοστό μη συμμόρφωσης που ανέρχεται στο 20%· έχει επίγνωση ότι οι υποδείξεις της Διαμεσολαβήτριας δεν είναι νομικά δεσμευτικές· προτρέπει τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες να αντιδράσουν άμεσα, αποτελεσματικά και υπεύθυνα στις επικριτικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας· στηρίζει τη Διαμεσολαβήτρια στις μελλοντικές της έρευνες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με σκοπό να εντοπίσει πιθανά παραθυράκια στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε συνεργασία, όπου δει, με το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

27.  υπενθυμίζει ότι ο Διαμεσολαβητής έχει επίσης την αρμοδιότητα, άρα και το καθήκον, να ελέγχει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της φροντίδας να υπάρχει χρηστή διοίκηση προς όφελος των πολιτών της ΕΕ·

28.  συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για την πρωτοβουλία της, την παραμονή των ευρωπαϊκών εκλογών, να διοργανώσει διαδραστική εκδήλωση με τίτλο «η λίστα επιθυμιών σας για την Ευρώπη», σε μια προσπάθεια να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων·

29.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να προωθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, των εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών και της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ· αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του Δικτύου όσον αφορά την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων και εξουσιών των μελών του· επισημαίνει ότι το 59,3% των καταγγελιών που εξετάστηκαν το 2014 ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων κάποιου μέλους του Δικτύου· καλεί την Επιτροπή Αναφορών να αποτελέσει περισσότερο ενεργό μέλος του Δικτύου και να ενισχύσει τη συνεργασία του με το Δίκτυο πάνω σε κοινές πολιτικές οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι το 2014 η Διαμεσολαβήτρια διαβίβασε 86 καταγγελίες στην επιτροπή αυτή·

30.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα προγράμματα και τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση έργων που ως στόχο έχουν τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων·

31.  συμμερίζεται την άποψη της Διαμεσολαβήτριας ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία και ότι τα άτομα αυτά έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και μέσα επικοινωνίας· παροτρύνει τα θεσμικά όργανα να διασφαλίσουν ότι τα εργασιακά περιβάλλοντα είναι ανοικτά, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στον πολιτικό και τον δημόσιο βίο·

32.  ζητεί να αυξηθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του γραφείου της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας·

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την παρούσα έκθεση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διαμεσολαβητές ή τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) «Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής – Ετήσια έκθεση για το 1999» (ΕΕ C 260 της 11.9.2000, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου