Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2231(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0020/2016

Predkladané texty :

A8-0020/2016

Rozpravy :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0062

Prijaté texty
PDF 287kWORD 102k
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel Finálna verzia
Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014
P8_TA(2016)0062A8-0020/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2016 o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 (2015/2231(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014,

–  so zreteľom na článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 11, 19, 41, 42 a 43 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti európskeho ombudsmana,

–  so zreteľom na druhú a tretiu vetu článku 220 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0020/2016),

A.  keďže výročná správa o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 bola oficiálne predložená predsedovi Európskeho parlamentu 26. mája 2015 a ombudsmanka Emily O'Reillyová predložila správu Výboru pre petície 23. júna 2015 v Bruseli;

B.  keďže Emily O’Reillyová bola na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 16. decembra 2014 znovu zvolená za európsku ombudsmanku;

C.  keďže hlavnou prioritou európskeho ombudsmana je zabezpečiť, aby práva občanov boli v plnom rozsahu dodržiavané, a keďže právo na dobrú správu verejných vecí odzrkadľuje najvyššie normy, ako sa to očakáva od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie; keďže ombudsman zohráva zásadnú úlohu, čo sa týka pomoci inštitúciám EÚ stať sa otvorenejšími, účinnejšími a ústretovejšími vo vzťahu k občanom s cieľom posilniť dôveru občanov v Úniu;

D.  keďže podľa prieskumu Eurobarometra z mája 2015 má 40 % občanov dôveru v Európsku úniu a 46 % dôveru nemá; keďže schopnosť vzájomnej kontroly medzi inštitúciami je nevyhnutná na zvýšenie úrovne spokojnosti európskych občanov;

E.  keďže v článku 24 ZFEÚ sa stanovuje, že „každý občan Únie sa môže obrátiť na ombudsmana ustanoveného v súlade s článkom 228“;

F.  keďže podľa článku 228 ZFEÚ je európsky ombudsman oprávnený prešetrovať prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie pri výkone jeho súdnych funkcií; keďže v článku 41 Charty základných práv sa uvádza, že každý má právo, aby inštitúcie a orgány Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote;

G.  keďže článok 43 charty stanovuje: „Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí.“;

H.  keďže podľa prvého európskeho ombudsmana „k nesprávnemu úradnému postupu dochádza vtedy, keď verejnoprávna inštitúcia nekoná v súlade s pravidlom alebo zásadou, ktorá je pre ňu záväzná”(2); keďže sa preto od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie vyžaduje nielen to, aby si plnili zákonné povinnosti, ale aj to, aby pri poskytovaní služieb postupovali svedomito a zabezpečili, aby sa k verejnosti pristupovalo náležite a ľudia si mohli v plnej miere uplatňovať svoje práva; keďže pojem dobrá správa vecí verejných by sa mal chápať ako neustály a pokračujúci proces zlepšovania;

I.  keďže v roku 2014 požiadalo ombudsmanku o pomoc 23 072 občanov; keďže 19 170 občanov dostalo radu prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na jej internetovej stránke; keďže v roku 2014 ombudsmanka zaznamenala 2 079 sťažností a dostala 1 823 žiadostí o informácie;

J.  keďže z celkového počtu 2 163 sťažností, ktoré spracoval úrad ombudsmana, 736 bolo v rámci jeho mandátu a 1 427 nepatrilo do jeho mandátu;

K.  keďže z 2 163 spracovaných sťažností ombudsmanka v 1 217 prípadoch poskytla sťažovateľovi poradenstvo alebo prípad postúpila ďalej, v 621 prípadoch bol sťažovateľ informovaný, že nemožno poskytnúť žiadnu ďalšiu radu, a v 325 prípadoch sa začalo vyšetrovanie;

L.  keďže ombudsmanka otvorila 342 vyšetrovaní, z ktorých 325 vychádzalo zo sťažností a v 17 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastného podnetu; keďže ombudsmanka uzavrela 400 vyšetrovaní, z čoho bolo 13 vyšetrovaní z vlastného podnetu; keďže z uzavretých vyšetrovaní 335 predložili jednotliví občania a 52 predložili spoločnosti, združenia a iné právne subjekty;

M.  keďže ombudsmanka postúpila 772 sťažností členom Európskej siete ombudsmanov vrátane 86 sťažností postúpených Výboru pre petície, 144 Komisii a 524 ďalším inštitúciám a orgánom; keďže väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie (59,6 %) a ďalej nasledovali agentúry EÚ (13,7 %), EPSO (9,4 %), iné inštitúcie (8,5 %), ESVČ (3,8 %), Európsky parlament (3,5 %) a OLAF (3,2 %);

N.  keďže z uzavretých vyšetrovaní ombudsmanky sa 21,5 % týkalo žiadostí o informácie a prístup k dokumentom, 19,3 % úlohy Komisie ako strážkyne zmlúv, 19,3 % konkurzov a výberových konaní a 16 % inštitucionálnych a politických otázok, 11,3 % správy a služobného poriadku, 8,3 % udeľovania verejných zákaziek alebo grantov a 6 % plnenia zmlúv;

O.  keďže z uzavretých vyšetrovaní 133 prípadov vyriešila inštitúcia, alebo boli uzavreté po dosiahnutí zmierlivého riešenia a v 163 prípadoch ombudsmanka skonštatovala, že ďalšie vyšetrovanie nie je opodstatnené;

P.  keďže v 76 prípadoch nebol zistený nesprávny úradný postup; keďže v 39 prípadoch bol zistený nesprávny úradný postup a v 13 prípadoch sa vec uzatvorila inak; keďže v prípadoch, keď sa zistil nesprávny úradný postup, vydala ombudsmanka v 27 prípadoch kritické poznámky a v 12 prípadoch návrhy odporúčaní;

Q.  keďže väčšina vyšetrovaní uzavretých v roku 2014 trvala od 3 do 18 mesiacov; keďže priemerný čas potrebný na uzavretie vyšetrovania bol 11 mesiacov;

R.  keďže inštitúcie vyhoveli 80 % návrhov ombudsmanky; keďže stále zostáva 20 % návrhov, ktoré boli predložené, ale zatiaľ sa podľa nich nepostupovalo;

S.  keďže Výbor pre petície, ktorý iba v roku 2014 dostal 2 714 petícií, má dôležitú úlohu pri fungovaní inštitúcií Európskej únie, pričom zabezpečuje približovanie Európskeho parlamentu občanom; keďže úzke vzťahy medzi ombudsmankou a Výborom pre petície by zlepšili mieru demokratickej kontroly činnosti európskych inštitúcií;

1.  schvaľuje výročnú správu za rok 2014 predloženú európskou ombudsmankou;

2.  blahoželá Emily O’Reillyovej k jej opätovnému zvoleniu za európsku ombudsmanku a k jej vynikajúcej práci; podporuje jej cieľ pomáhať inštitúciám EÚ v ich úsilí poskytovať čo najlepšie služby občanom a obyvateľom Európy; domnieva sa, že dôraz, ktorý ombudsmanka kládla na transparentnosť ako záruku dobrej správy vecí verejných, mal zásadný význam;

3.  víta a plne podporuje skutočnosť, že ombudsmanka vo väčšej miere využíva svoju právomoc začať strategické vyšetrovanie z vlastného podnetu; víta skutočnosť, že v rámci svojho úradu vymenovala koordinátora vyšetrovania z vlastného podnetu a zaviedla nové vnútorné pravidlá pre informátorstvo; vyjadruje ombudsmanke uznanie za úsilie vynaložené na reorganizáciu jej úradu, ktoré už prinieslo značné zvýšenie efektívnosti; víta a podporuje prezieravý prístup ombudsmanky a prijatie novej päťročnej stratégie s názvom Do roku 2019, ktorá zavádza strategickejší prístup k riešeniu systémových problémov a podpore dobrej správy vecí verejných;

4.  víta vyšetrovania, ktoré ombudsmanka iniciovala v roku 2014 a ktorých kľúčovými témami boli: transparentnosť v rámci inštitúcií EÚ, transparentnosť pri lobovaní a klinickom skúšaní, základné práva, etické otázky, účasť občanov na rozhodovaní EÚ, projekty a programy financované zo strany EÚ a politika hospodárskej súťaže EÚ;

5.  pripomína, že v priebehu rokov sa 20 – 30 % sťažností týkalo transparentnosti a najčastejším problémom v súvislosti s transparentnosťou bolo zamietnutie inštitúcií poskytnúť prístup k dokumentom a/alebo informáciám; domnieva sa, že otvorenosť a prístup k dokumentom v súlade s článkom 15 ZFEÚ a článkom 42 charty sú zásadnou súčasťou systému inštitucionálnych kontrol a rovnováhy; podporuje akúkoľvek iniciatívu Komisie a ďalších inštitúcií EÚ na zabezpečenie rovnakého, rýchleho a jednoduchého prístupu k dokumentom EÚ pre všetkých; s uznaním berie na vedomie zvýšenie transparentnosti vyplývajúce zo zavedenia verejného registra dokumentov na internete; vyzýva ombudsmanku, aby prešetrila otázky transparentnosti, pokiaľ ide o včasný prístup Európskeho parlamentu k príslušným dokumentom Komisie o porušeniach povinnosti a postupoch v rámci projektu EU Pilot, najmä keď sa týkajú existujúcich petícií; domnieva sa, že je potrebné stanoviť a zaviesť vhodné mechanizmy s cieľom zabezpečiť vierohodný medziinštitucionálny dialóg;

6.  upozorňuje, že ešte stále sa riadne a účinne nedodržiavajú všetky ustanovenia týkajúce sa Aarhuského dohovoru a súvisiacich nariadení ((ES) č. 1367/2006 a (ES) č. 1049/2001); domnieva sa, že stále existuje veľký priestor na zlepšenie v oblasti transparentnosti zo strany Komisie, najmä v súvislosti s dostupnosťou, pokiaľ ide o kvantitu a kvalitu informácií poskytovaných jednotlivým občanom a organizáciám občianskej spoločnosti na ich žiadosť o prístup k dokumentom; vyzýva ombudsmanku, aby viedla vyšetrovanie na základe rozsiahlej petície č. 0134/2012 o týchto otázkach s cieľom identifikovať a napraviť akékoľvek prípadné nesprávne úradné postupy týkajúce sa vykonávania uvedených predpisov príslušnými inštitúciami EÚ;

7.  víta vyšetrovania ombudsmanky, pokiaľ ide o prípady tzv. otáčavých dverí týkajúce sa vysokopostavených úradníkov EÚ; poznamenáva, že ombudsmanka vyšetrila sťažnosti piatich MVO a preskúmala 54 spisov Komisie; nabáda ombudsmanku, aby prispela k vypracovaniu a zavedeniu jasných a podrobných kritérií a mechanizmov presadzovania s cieľom zisťovať a vyšetrovať konflikty záujmov na všetkých úrovniach inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ a podľa možnosti im predchádzať;

8.  domnieva sa, že pojem konflikt záujmov nie je len otázkou transparentnosti a že zabezpečenie európskej verejnej správy bez takýchto konfliktov je prvoradým cieľom v úsilí o vytvorenie skutočnej európskej demokracie a zabezpečenie dôvery európskych občanov, ako aj dôvery medzi štátnymi úradníkmi a v inštitúciách; odporúča ombudsmanke, aby pri svojich vyšetrovaniach brala do úvahy ustanovenia Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii, usmernenia OECD pre riadenie konfliktu záujmov vo verejnej službe a osobitné odporúčania organizácie Transparency International;

9.  konštatuje, že v dôsledku vyšetrovaní ombudsmanky Komisia zverejnila dokumenty o vstupe Grécka do eurozóny, Európska centrálna banka zverejnila list írskej vláde o finančnej kríze a Komisia sa riadila odporúčaním ombudsmanky, aby zverejnila dokumenty o reforme spoločnej rybárskej politiky, hoci až po dosiahnutí dohody o reforme;

10.  víta pokrok, pokiaľ ide o otvorenosť v rámci prebiehajúcich rokovaní o TTIP, ku ktorému došlo po vyšetrovaniach ombudsmanky zameraných na transparentnosť uvedených rokovaní; konštatuje, že Rada následne zverejnila smernice, ktoré EÚ používa pri rokovaniach o TTIP, a že Komisia oznámila plány na zvýšenie transparentnosti pri lobingu a na rozšírenie prístupu k dokumentom o TTIP; berie na vedomie obavy občanov týkajúce sa transparentnosti rokovaní o TTIP;

11.  pripomína, že Výbor pre petície dostáva od skupín a občanov početné anonymné sťažnosti na nedostatočnú transparentnosť rokovaní o TTIP, ktoré preukazujú značné obavy verejnosti v súvislosti s touto témou na európskej úrovni;

12.  zaujíma sa, či dlhé prieťahy v Rade pri rozhodovaní o niektorých legislatívnych iniciatívach, ako napríklad v prípade horizontálnej antidiskriminačnej smernice, ktorá bola zmrazená viac ako šesť rokov, alebo ratifikácie Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu osôb so zrakovým postihnutím a osôb s poruchami čítania k zverejneným dielam, nepatria do kategórie nesprávneho úradného postupu, pretože vyvolávajú značnú frustráciu dotknutých občanov vo vzťahu k inštitúciám EÚ; naliehavo vyzýva Radu a najmä jej blokujúce menšiny, aby podnikli potrebné kroky na riešenie týchto neznesiteľných situácií; navrhuje, aby ombudsmanka preskúmala túto otázku v rámci svojich právomocí;

13.  víta zvýšený a nevyhnutný dôraz ombudsmanky na transparentnosť pri lobistických aktivitách a jej prácu na povinnom registri transparentnosti s cieľom zabezpečiť, aby občania mali možnosť sa dozvedieť, kto sa pokúša ovplyvňovať tých, ktorí v EÚ prijímajú rozhodnutia; víta jej vyšetrovanie v súvislosti so zložením a transparentnosťou expertných skupín Komisie, najmä tých, ktoré poskytujú poradenstvo v súvislosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP), na ktorú EÚ vynakladá viac ako tretinu svojho rozpočtu; podporuje jej prístup s ohľadom na tieto skupiny a nabáda ju, aby naďalej monitorovala transparentnosť ich zloženia s cieľom zaručiť vyvážené zastúpenie a rodovú rovnováhu v širokej škále hospodárskych a nehospodárskych záujmových skupín vo všetkých oblastiach politiky;

14.  konštatuje, že do registra transparentnosti sa dobrovoľne zaregistrovalo viac než 7000 inštitúcií, čo odráža rôznorodosť verejných a súkromných zainteresovaných strán, s ktorými európske inštitúcie spolupracujú; schvaľuje skutočnosť, že ombudsmanka podporuje plán podpredsedu Timmermansa zaviesť povinnú registráciu; víta rozhodnutie Komisie z 1. decembra 2014, ktoré zaväzuje všetkých členov Komisie a jej vedúcich pracovníkov zverejňovať všetky kontakty a stretnutia so zainteresovanými stranami a lobistami; víta skutočnosť, že register by mal obsahovať informácie o ľudských a finančných zdrojoch, ktoré majú lobistické organizácie k dispozícii, čím sa zlepší dodržiavanie existujúcich pravidiel a ustanovení o otvorenosti a dobrej správe vecí verejných v rámci inštitúcií EÚ;

15.  nabáda ombudsmanku, aby zostala obozretná a odhodlaná a naďalej naliehala na Komisiu, aby zabezpečila úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o členov a stretnutia všetkých expertných skupín, technologických platforiem a agentúr; pripomína podmienky, ktoré stanovil v roku 2012, keď zrušil zmrazenie rozpočtu expertných skupín;

16.  konštatuje, že ombudsmanka v roku 2014 zohrala kľúčovú úlohu v oblasti transparentnosti údajov týkajúcich sa klinického skúšania tým, že pomáhala formovať aktívnu politiku transparentnosti Európskej agentúry pre lieky (EMA); konštatuje, že EMA sa v októbri 2014 rozhodla aktívne zverejňovať svoje správy o klinických štúdiách; nabáda ombudsmanku, aby naďalej sledovala, ako EMA sprístupňuje údaje o klinickom skúšaní, a aby zabezpečila, že bude spĺňať najvyššie normy transparentnosti;

17.  vyzýva členské štáty, aby pri svojej povinnej spolupráci s ombudsmankou prejavovali väčšiu svedomitosť;

18.  naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby naďalej presadzovala väčšiu transparentnosť pri klinickom skúšaní, najmä pri posúdeniach kvality výsledkov, ktoré vykonáva Európska agentúra pre lieky; pripomína, že tieto posúdenia by sa mali zakladať na pridanej hodnote inovačných liekov a na skutočných nákladoch na výskum s cieľom zjednodušiť členským štátom stanovovanie cien a modely financovania;

19.  vyzýva ombudsmanku, aby aj naďalej podporovala úsilie o väčšiu transparentnosť v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti, a to v rámci právomocí jej úradu;

20.  víta nové nariadenie EÚ o klinickom skúšaní liekov, ktoré vyžaduje sprístupňovanie informácií o klinickom skúšaní; konštatuje, že Medzinárodný deň práva na informácie 2014, ktorý iniciovala ombudsmanka, bol venovaný transparentnosti údajov o klinickom skúšaní;

21.  víta vyšetrovanie ombudsmanky týkajúce sa ochrany základných práv vo všetkých prípadoch vykonávania politiky súdržnosti EÚ, ktorá bola vytvorená s cieľom zabezpečiť rast a vytvárať pracovné miesta, riešiť problém zmeny klímy a energetickej závislosti a znížiť chudobu a sociálne vylúčenie;

22.  poznamenáva, že program Horizont 2020 je po SPP a štrukturálnych fondoch tretím najdôležitejším balíkom rozpočtových investícií s rozpočtom takmer 80 000 miliónov EUR a že má pre hospodársky a sociálny rozvoj v budúcnosti kľúčový význam; vyzýva ombudsmanku, aby naďalej zabezpečovala transparentnosť celého procesu analýzy a prideľovania projektov v rámci programu Horizont 2020;

23.  vyzýva agentúru Frontex, aby zabezpečila rešpektovanie dobrých podmienok pre navrátilcov počas spiatočných letov a správne uplatňovanie svojho kódexu správania pre spoločné operácie návratu; víta výzvu ombudsmanky, aby agentúra Frontex zriadila mechanizmus podávania individuálnych sťažností na prípadné porušovanie základných práv; vyzýva ju, aby túto vec ďalej skúmala vzhľadom na súčasnú situáciu, keď počet utečencov na hraniciach EÚ rastie;

24.  víta vyšetrovanie ombudsmanky zamerané na to, či inštitúcie EÚ plnia svoju povinnosť zaviesť vnútorné pravidlá pre informátorstvo; pripomína deviatim inštitúciám EÚ, na ktoré sa ombudsmanka obrátila, vrátane Komisie, Európskeho parlamentu a Rady, aby ju informovali o pravidlách, ktoré zaviedli alebo plánujú zaviesť;

25.  vyjadruje ombudsmanke uznanie za jej vyšetrovanie týkajúce sa práva občanov zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ, najmä pokiaľ ide o fungovanie európskej iniciatívy občanov; konštatuje, že v roku 2014 ombudsmanka vyzvala organizátorov európskej iniciatívy občanov, organizácie občianskej spoločnosti a iné zainteresované strany, aby poskytli o európskej iniciatíve občanov spätnú väzbu s cieľom dosiahnuť jej skvalitnenie; so znepokojením konštatuje, že zástupcovia petičných organizácií žiadajú zlepšenie harmonizácie a administratívnych metód na zbieranie a registráciu podpisov; očakáva ďalšie návrhy na zlepšenie, najmä čo sa týka existujúcich technických obmedzení a obmedzení súvisiacich s ochranou údajov v rámci procesu zbierania podpisov; vyzýva ombudsmanku, aby sa podelila o svoje skúsenosti a prispela k revízii nariadenia o európskej iniciatíve občanov;

26.  oceňuje, že inštitúcie EÚ sa v 80 % prípadov riadili návrhmi ombudsmanky; vyjadruje znepokojenie nad tým, že pretrváva 20-percentná miera prípadov, keď sa jej návrhy nerealizujú; uvedomuje si, že návrhy ombudsmanky nie sú právne záväzné; naliehavo vyzýva inštitúcie, orgány a agentúry, aby rýchlo, účinne a zodpovedne reagovali na kritické poznámky a návrhy odporúčaní ombudsmanky; podporuje budúce vyšetrovania ombudsmanky v rámci jej právomocí, ktoré sa budú zameriavať na identifikáciu prípadných medzier v transparentnosti pri plnení rozpočtu EÚ, pričom v prípade potreby bude spolupracovať s Dvorom audítorov, úradom OLAF a Výborom Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu;

27.  pripomína, že ombudsmanka má tiež možnosť, a teda aj povinnosť vykonávať kontrolu Európskeho parlamentu v rámci vykonávania dobrej správy pre občanov EÚ;

28.  vyjadruje ombudsmanke uznanie za iniciatívu v rámci príprav na európske voľby, keď v snahe postaviť občanov do centra rozhodovania usporiadala interaktívne podujatie nazvané Your wish list for Europe (Váš zoznam prianí pre Európu);

29.  nabáda ombudsmanku, aby naďalej podporovala európsku sieť ombudsmanov s cieľom lepšie informovať občanov EÚ o rozdelení povinností medzi európskym ombudsmanom, národnými a regionálnymi ombudsmanmi a parlamentným Výborom pre petície; uznáva významný prínos tejto siete, pokiaľ ide o podporu výmeny najlepších postupov a informácií o úlohách a právomociach jej členov; konštatuje, že 59,3 % sťažností spracovaných v roku 2014 patrilo do právomoci niektorého z členov siete; vyzýva Výbor pre petície, aby bol aktívnejším členom siete a posilnil s ňou spoluprácu na spoločných politikách, ktoré patria do oblasti činnosti Európskej únie; konštatuje, že ombudsmanka v roku 2014 postúpila tomuto výboru 86 sťažností;

30.  nabáda ombudsmanku, aby v koordinácii s Európskym dvorom audítorov preskúmala programy a projekty financované Európskou úniou, najmä so zreteľom na financovanie projektov určených na zníženie rozdielov v rozvoji;

31.  súhlasí s ombudsmankou, že inštitúcie EÚ by mali zabezpečiť, aby boli ich služby prístupné osobám so zdravotným postihnutím a aby tieto osoby mali prístup k informáciám a komunikačným prostriedkom; naliehavo vyzýva inštitúcie, aby zabezpečili, že pracovné prostredie bude otvorené, inkluzívne a prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím, aby sa tieto osoby mohli účinne a plne podieľať na politickom a verejnom živote;

32.  požaduje zvýšenie ročného rozpočtu úradu ombudsmana;

33.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a túto správu Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov a ich ombudsmanom alebo podobným príslušným orgánom.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) The European Ombudsman – Annual Report 1999 (Ú. v. ES C 260, 11.9.2000, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia