Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2932(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0250/2016

Predkladané texty :

B8-0250/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0064

Prijaté texty
PDF 273kWORD 81k
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel
Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom
P8_TA(2016)0064B8-0250/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2016 o začatí rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (2015/2932(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých – Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera a predsedu Európskej rady Donalda Tuska s premiérom Nového Zélandu Johnom Keyom z 29. októbra 2015 a s premiérom Austrálie Malcolmom Turnbullom z 15. novembra 2015,

–  so zreteľom na rámec partnerstva medzi EÚ a Austráliou z 29. októbra 2008 a na spoločné vyhlásenie EÚ a Nového Zélandu o vzťahoch a spolupráci z 21. septembra 2007,

–  so zreteľom na ďalšie dvojstranné dohody medzi EÚ a Austráliou, najmä na dohodu o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania a dohodu o obchode s vínom,

–  so zreteľom na ďalšie dvojstranné dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, najmä na dohodu o sanitárnych opatreniach pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami a dohodu o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, a najmä na svoje stanoviská z 12. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda o vzájomnom uznávaní(1) a na uznesenie z 12. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda o vzájomnom uznávaní(2),

–  so zreteľom na komuniké zo zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád skupiny G20, ktoré sa konalo 15. – 16. novembra 2014 v Brisbane,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a austrálskeho ministra zahraničných vecí z 22. apríla 2015 s názvom Smerom k užšiemu partnerstvu EÚ a Austrálie a na spoločné vyhlásenie predsedu Van Rompuya, predsedu Barrosa a premiéra Keya z 25. marca 2014 o prehĺbení partnerstva medzi Novým Zélandom a Európskou úniou,

–  so zreteľom na citlivý charakter niektorých poľnohospodárskych sektorov v rámci týchto rokovaní,

–  so zreteľom na značný počet dohôd, o ktorých sa teraz rokuje medzi EÚ a jej hlavnými obchodnými partnermi,

–  so zreteľom na článok 207 ods. 3 a článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na otázku Komisii o začatí rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (O-000154/2015 – B8-0101/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Austrália a Nový Zéland patria k najstarším a najbližším partnerom EÚ so spoločnými hodnotami a odhodlaním presadzovať na celosvetovej úrovni prosperitu a bezpečnosť v rámci systému založeného na pravidlách;

B.  keďže EÚ, Austrália a Nový Zéland spolupracujú na riešení spoločných problémov v rámci širokého spektra otázok a spolupracujú na viacerých medzinárodných fórach;

C.  keďže EÚ a Nový Zéland sú zmluvnými stranami Dohody o vládnom obstarávaní a Austrália je v procese pristúpenia k tejto dohode;

D.  keďže EÚ, Austrália a Nový Zéland sa zúčastňujú na mnohostranných rokovaniach o ďalšej liberalizácii obchodu s environmentálnym tovarom (dohoda o environmentálnych tovaroch) a obchodu so službami (dohoda TiSA);

E.  keďže Austrália a Nový Zéland sú stranami nedávno uzavretých rokovaní o Transpacifickom partnerstve (TPP) a prebiehajúcich rokovaní týkajúcich sa Regionálneho všeobecného hospodárskeho partnerstva (RCEP) vo východnej Ázii, ktorého členmi sú najvýznamnejší obchodní partneri Austrálie a Nového Zélandu;

F.  keďže Austrália a Nový Zéland sú dvaja zo šiestich členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorí dosiaľ nemajú preferenčný prístup na trh EÚ, ani sa s nimi nevedú rokovania v tomto smere;

G.  keďže Austrália a Nový Zéland sú krajiny, pre ktoré je v plnej miere charakteristický právny štát a ktoré v súčasnosti zabezpečujú silnú ochranu environmentálnych práv, ako aj ľudských, sociálnych a pracovných práv;

H.  keďže uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou a dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom prehĺbi obchodné a investičné vzťahy a keďže by tieto dohody neprichádzali do úvahy, ak by mali nepriaznivý vplyv na možnosť zmluvných strán zaviesť, zachovať alebo zlepšiť ich sociálne, environmentálne a pracovné normy;

I.  keďže EÚ 30. júla 2014 uzavrela rokovania o partnerskej dohode medzi EÚ a Novým Zélandom o vzťahoch a spolupráci (PARC) a 22. apríla 2015 jednania o rámcovej dohode medzi EÚ a Austráliou;

J.  keďže EÚ je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Austrálie aj Nového Zélandu, pričom Austrália je 21. a Nový Zéland 51. najväčším obchodným partnerom EÚ (2014);

K.  keďže Nový Zéland je jednou z mála krajín, ktoré Komisia uznáva ako krajiny s primeranou úrovňou ochrany súkromných údajov;

L.  keďže uzavretie moderných, ambicióznych, vyvážených a komplexných dohôd by povýšilo hospodárske vzťahy na novú úroveň;

M.  keďže Európsky parlament bude požiadaný, aby rozhodol o udelení súhlasu s prípadnými dohodami o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou a EÚ a Novým Zélandom;

1.  zdôrazňuje význam prehlbovania vzťahov medzi EÚ a ázijsko-tichomorským regiónom pre hospodársky rast v Európe a zdôrazňuje, že sa táto skutočnosť odráža v obchodnej politike Európskej únie; uznáva, že Austrália a Nový Zéland sú kľúčovou súčasťou tejto stratégie a že rozšírenie a prehĺbenie obchodu s týmito partnermi môže prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa;

2.  vyjadruje uznanie Austrálii aj Novému Zélandu za ich dôrazné a súdržné odhodlanie, pokiaľ ide o mnohostrannú obchodnú agendu;

3.  domnieva sa, že plný potenciál stratégií Únie týkajúcich sa bilaterálnej a regionálnej spolupráce sa môže využiť iba uzatvorením kvalitných dohôd o voľnom obchode s Austráliou aj Novým Zélandom v duchu reciprocity a vzájomného prospechu, pričom sa za žiadnych okolností nesmú ohroziť či odkloniť zdroje a pozornosť od ambície dosiahnuť mnohostranný pokrok alebo vykonávať už uzatvorené dvojstranné a viacstranné dohody;

4.  domnieva sa, že rokovanie o dvoch samostatných, moderných, ambicióznych, vyvážených a komplexných dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom v súlade s osobitosťami týchto hospodárstiev je pragmatickým spôsobom prehlbovania bilaterálnych partnerstiev a ďalšieho posilňovania existujúcich, už vyspelých dvojstranných obchodných a investičných vzťahov a pomohlo by zmierniť potenciálne negatívne účinky nedávno uzavretého transpacifického partnerstva; predpokladá, že výsledok rokovaní môže pôsobiť ako vzor pre budúce dohody o voľnom obchode;

5.  vyzýva Komisiu, aby počas analýzy rozsahu pôsobnosti dôkladne preskúmala všetky dodatočné príležitosti prístupu na trh pre európske hospodárske subjekty, najmä malé a stredné podniky, ktoré ponúkajú možné dohody o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom, a aby ich porovnala vo vzťahu k akýmkoľvek možným ochranným záujmom, vzhľadom na to, že Austrália aj Nový Zéland už majú porovnateľne otvorené trhy a veľmi nízke sadzby v porovnaní s medzinárodnou úrovňou;

6.  zdôrazňuje, že v ambicióznych dohodách medzi týmito tromi rozvinutými hospodárstvami sa zmysluplným spôsobom musia riešiť investície, obchodovanie s tovarom a službami (vychádzajúc z odporúčaní Európskeho parlamentu týkajúcich sa zachovania politického priestoru a citlivých sektorov), elektronický obchod, verejné obstarávanie, energetika, podniky v štátnom vlastníctve, hospodárska súťaž, boj proti korupcii, regulačné otázky, ako sú sanitárne a fytosanitárne prekážky, technologický výskum, potreby malých a stredných podnikov, pričom tieto dohody môžu byť prospešné z hľadiska správy svetového hospodárstva zintenzívnením zbližovania a spolupráce na medzinárodných normách bez akéhokoľvek znižovania ochrany spotrebiteľa (napr. bezpečnosť potravín), ochrany životného prostredia (napr. zdravie a dobré životné podmienky zvierat, zdravie rastlín) a sociálnej a pracovnoprávnej ochrany;

7.  zdôrazňuje, že prípadné dohody by mali v osobitnej kapitole v plnej miere zohľadniť potreby a záujmy MSP týkajúce sa otázok uľahčenia prístupu na trh s cieľom vytvárať konkrétne obchodné príležitosti;

8.  domnieva sa, že rozsiahla a ambiciózna kapitola venovaná trvalo udržateľnému rozvoju zahŕňajúca, okrem iného, ústredné pracovnoprávne normy a štyri prioritné dohovory Medzinárodnej organizácie práce o riadení a mnohostranné environmentálne dohody, je neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek prípadnej dohody o voľnom obchode; domnieva sa, že dohoda by mala zahŕňať aj vytvorenie spoločného fóra občianskej spoločnosti, ktoré by monitorovalo a predkladalo pripomienky, pokiaľ ide o jej vykonávanie a spôsob, akým strany dodržiavajú svoje záväzky a povinnosti v oblasti ľudských práv, pracovných noriem a ochrany životného prostredia;

9.  konštatuje, že poľnohospodárstvo je veľmi citlivým odvetvím a že konečný, vyvážený výsledok kapitol venovaných poľnohospodárstvu a rybolovu musí náležite zohľadňovať záujmy všetkých európskych výrobcov, napr. výrobcov mäsa, mliečnych produktov, cukru, obilnín a textilu, a výrobcov v najvzdialenejších regiónoch, napríklad zavedením prechodných období alebo primeraných kvót alebo tým, že v najcitlivejších sektoroch sa neprijmú žiadne záväzky; domnieva sa, že iba tak možno posilniť konkurencieschopnosť a poskytnúť výhody spotrebiteľom i výrobcom; požaduje začlenenie účinných dvojstranných ochranných opatrení, prostredníctvom ktorých sa predíde prudkému nárastu dovozu, ktorý by spôsobil alebo mohol spôsobiť vážnu ujmu európskym výrobcom v citlivých odvetviach, a požaduje vykonávanie špecifických opatrení na ochranu citlivých výrobkov z najvzdialenejších regiónov, najmä vyňatie špeciálnych cukrov;

10.  zdôrazňuje, že rokovania musia viesť k silným a vykonateľných ustanoveniam týkajúcim sa uznávania a ochrany duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení;

11.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr vypracovala komplexné posúdenia vplyvu prípadných dohôd na udržateľnosť, aby bola schopná dôkladne vyhodnotiť možné zisky a straty z posilnenia obchodných a investičných vzťahov medzi EÚ a Austráliou a medzi EÚ a Novým Zélandom, z čoho by mali prospech obyvatelia a podniky na oboch stranách vrátane najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území;

12.  vyzýva Komisiu, aby podmienila začatie rokovaní s Austráliou a Novým Zélandom tým, že sa všetky strany od začiatku zaviažu viesť rokovania čo najtransparentnejším spôsobom pri plnom rešpektovaní osvedčených postupov stanovených v rámci iných rokovaní a prostredníctvom sústavného dialógu so sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou, a aby v tejto súvislosti začlenila príslušnú mieru ambícií do analýzy rozsahu pôsobnosti;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vládam a parlamentom Austrálie a Nového Zélandu.

(1) Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 210.
(2) Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 210.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia