Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2540(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0251/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0065

Vedtagne tekster
PDF 168kWORD 67k
Torsdag den 25. februar 2016 - Bruxelles
Indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater
P8_TA(2016)0065RC-B8-0251/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2016 om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater (2016/2540(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens erklæring af 4. februar 2016 om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater,

–  der henviser til artikel 43 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om den fælles landbrugspolitiks funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 114 i TEUF om det indre markeds oprettelse og funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF om foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet,

–  der henviser til artikel 169 i TEUF om forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger,

–  der henviser til artikel 13 i TEUF, hvori det fastsættes, at Unionen og medlemsstaterne tager fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener, når Unionens politikker fastlægges og gennemføres,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013,

–  der henviser til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF,

–  der henviser til sin holdning af 15. april 2014 om forslag til forordning om dyresundhed,(1)

–  der henviser til konklusionerne fra 3050. samling i Rådet for Landbrug og Fiskeri af 29. november 2010 om hundes og kattes velfærd,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed,

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006,

–  der henviser til sin beslutning af 19. maj 2015 om sikrere sundhedsydelser i Europa: forbedring af patientsikkerheden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens(2),

–  der henviser til konklusionerne fra en undersøgelse gennemført af "Companion Animals Multisectorial Interprofessional and Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses" (CALLISTO),

–  der henviser til de første resultater af EU-undersøgelsen af hunde og kattes velfærd, når de er genstand for handel, der er foretaget i 12 medlemsstater i overensstemmelse med Kommissionens erklæring, der er knyttet som bilag til forordning (EU) nr. 576/2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Kommissionen har finansieret en undersøgelse af hundes og kattes velfærd, når de er genstand for handel;

B.  der henviser til, at ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder, kompetente myndigheder og dyrlæger har forelagt dokumentation for en voksende illegal handel med selskabsdyr ved hjælp af udbredt misbrug af ordningen for rejser med selskabsdyr, unddragelse af kontroller og dokumentfalsk;

C.  der henviser til, at ifølge ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder og kompetente myndigheder har den ulovlige handel med selskabsdyr, herunder vilde og eksotiske dyr, forbindelser til alvorlig og organiseret kriminalitet;

D.  der henviser til, at der trods nylige forbedringer stadig er betydelige bekymringer med hensyn til oplysningerne i pas til selskabsdyr, særlig med hensyn til, hvordan den fastsatte alder for det enkelte dyr kan påvises at være korrekt;

E.  der henviser til, at selskabsdyr, der handles ulovligt, ofte er dårligt opdrættet, dårligt socialiseret og udsat for en øget risiko for sygdom, og der henviser til, at 70 % af de nye sygdomme, der er opstået hos mennesker i løbet af de seneste årtier, er af animalsk oprindelse, og at dyr, der normalt holdes som selskabsdyr, er værtsorganismer for mange zoonoser, herunder rabies;

F.  der henviser til, at et flertal af medlemsstaterne allerede har visse krav til registrering og/eller identifikation af selskabsdyr; der henviser til, at de fleste af disse databaser endnu ikke er kompatible, og at der er begrænset sporbarhed, når selskabsdyr flyttes på tværs af grænser i EU;

G.  der henviser til, at kompatible krav til identifikation og registrering af selskabsdyr vil være et betydeligt skridt fremad i beskyttelsen af dyrevelfærd samt menneskers og dyrs sundhed og vil sikre effektiv sporbarhed af selskabsdyr inden for Unionen;

H.  der henviser til, at visse medlemsstater (Nederlandene og Belgien) allerede har positivlister for hold og/eller salg af selskabsdyr;

1.  fremhæver selskabsdyrs positive bidrag til tilværelsen for millioner af individuelle ejere og familier i hele EU og bekræfter, at ejerne bør kunne rejse med deres dyr på en sikker og kontrolleret måde i hele Unionen;

2.  glæder sig over forbedringerne af ordningen for rejser med selskabsdyr, der blev indført ved forordning (EU) nr. 576/2013, herunder de yderligere sikkerhedselementer i passet for selskabsdyr, og de yderligere forbedringer, der vil følge, når forordningen om dyresundhed er blevet vedtaget af de to lovgivende institutioner;

3.  bemærker med bekymring dokumentationen fra ikke-statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder, kompetente myndigheder og dyrlæger, der klart viser en stigning i misbruget af ordningen for rejser med selskabsdyr, der udnyttes til kommercielle formål;

4.  bemærker, at manglen på vaccination, passende antiviral behandling, veterinærpleje og hygiejne hos ulovligt handlede selskabsdyr ofte fører til, at det er nødvendigt at behandle dem med antibiotika; understreger, at dette øger risikoen for antimikrobiel resistens;

5.  bemærker med bekymring stigningen i handelen, den lovlige såvel som den ulovlige, med vilde dyr, der normalt holdes som selskabsdyr; bemærker, at det at holde vilde dyr som selskabsdyr bringer dyrevelfærden for det enkelte dyr i betydelig fare og udgør en risiko for menneskers sundhed og sikkerhed; bemærker, at handelen har alvorlige bevaringsmæssige følger for de arter, der fanges i naturen for levere forsyninger til handelen; opfordrer Kommissionen til at vedtage solide og effektive foranstaltninger til at håndtere ulovlig handel med selskabsdyr, herunder vilde dyr, der holdes som selskabsdyr;

6.  konstaterer, at mange medlemsstater ganske vist har obligatoriske systemer til identifikation og registrering af selskabsdyr, men at der er uoverensstemmelser for så vidt angår hvilken type oplysninger, der registreres, hvilke dyr der er omfattet af identifikations- og registreringskravene, og på hvilket forvaltningsniveau de pågældende oplysninger opbevares;

7.  gør opmærksom på, at kompatible systemer for identifikations- og registreringskravene for hunde (Canis lupus familiaris) og katte (Felis silvestris catus) vil begrænse mulighederne for dokumentfalsk og ulovlig handel og derved forbedre dyrevelfærden og beskytte menneskers og dyrs sundhed samt sørge for en effektiv sporbarhed inden for Unionen;

8.  opfordrer Kommissionen til straks efter ikrafttrædelsen af forordningen om overførbare dyresygdomme (dyresundhedsloven) at vedtage en delegeret retsakt, hvori der fastlægges regler i henhold til forordningens artikel 109 og 118 vedrørende detaljerede, kompatible systemer for midler og metoder til identifikation og registrering af hunde (Canis lupus familiaris) og katte (Felis silvestris catus); understreger, at personlige oplysninger om ejere og udbydere af selskabsdyr bør respekteres i overensstemmelse med EU's relevante retlige standarder for beskyttelse af personoplysninger;

9.  opfordrer Kommissionen til efter ikrafttrædelsen af forordningen om overførbare dyresygdomme at overveje at vedtage delegerede retsakter, hvori der fastlægges regler i henhold til forordningens artikel 109 og 118 om detaljerede, kompatible systemer for midler og metoder til identifikation og registrering af selskabsdyr som defineret i bilag 1 til nævnte forordning;

10.  opfordrer indtrængende Kommissionen til med det samme at offentliggøre konklusionerne på undersøgelsen af hundes og kattes velfærd, når de er genstand for handel;

11.  mener, at et kompatibelt system til identifikation og registrering af selskabsdyr overalt i EU vil give flere fordele, end hvis man blot bekæmper illegal handel alene; mener, at der til disse fordele hører, at man kan spore sygdomsudbrud, bekæmpe dyremishandling og gøre noget ved andre dyrevelfærdsmæssige problemer;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0381.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0197.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik