Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2540(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0251/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0065

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 406kWORD 82k
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες
Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών
P8_TA(2016)0065RC-B8-0251/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη (2016/2540(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την λειτουργία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 ΣΛΕΕ σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα στον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονομικό τομέα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κατά τη διατύπωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, και τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της 28ης Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992, η οποία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με πρόταση κανονισμού για την υγεία των ζώων(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του 3 050ου Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 29ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γάτων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης της Πολυτομεακής, Διεπαγγελματικής και Διεπιστημονικής Στρατηγικής Δεξαμενής Σκέψης για τα Ζώα Συντροφιάς (πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΣΤΩ),

–  έχοντας υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης της ΕΕ για σκύλους και γάτες που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών που διεξήχθη σε 12 κράτη μέλη, σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή χρηματοδότησε μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι αρμόδιες αρχές και οι κτηνίατροι έχουν παρουσιάσει αποδείξεις μιας αυξανόμενης παράνομης εμπορίας ζώων συντροφιάς, με ευρεία κατάχρηση του καθεστώτος μετακίνησης ζώων συντροφιάς, αποφυγή ελέγχων και πλαστογράφηση εγγράφων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των αγρίων και εξωτικών ζώων, συνδέεται με το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις αρμόδιες αρχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, ότι παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανησυχίες για τις πληροφορίες που παρέχονται από τα διαβατήρια ζώων συντροφιάς, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η αναγραφόμενη ηλικία για ένα μεμονωμένο ζώο μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ακριβής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των νέων ασθενειών που έχουν εμφανισθεί σε ανθρώπους κατά τις πρόσφατες δεκαετίες είναι ζωικής προέλευσης, και ότι τα ζώα τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται ως ζώα συντροφιάς είναι φορείς ζωονόσων, συμπεριλαμβανομένης της λύσσας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών εφαρμόζουν ήδη κάποιο επίπεδο απαιτήσεων για την καταγραφή και/ή την ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από αυτές τις βάσεις δεδομένων δεν είναι ακόμη συμβατές, γεγονός που δεν επιτρέπει πλήρη ιχνηλασιμότητα όταν τα ζώα συντροφιάς μεταφέρονται εντός της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση συμβατών ενιαίων απαιτήσεων για την ταυτοποίηση και την καταγραφή των ζώων συντροφιάς θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προόδου για την προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, και θα συνέβαλλε στην αποτελεσματική ενδοενωσιακή ιχνηλασιμότητα των ζώων συντροφιάς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη (όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο) έχουν ήδη θετικούς καταλόγους για την διατήρηση και/ή πώληση ζώων συντροφιάς·

1.  υπογραμμίζει την θετική επίδραση των ζώων συντροφιάς στην ζωή εκατομμυρίων μεμονωμένων ιδιοκτητών και των οικογενειών τους σε όλη την ΕΕ, και επιβεβαιώνει εκ νέου ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδεύουν με τα ζώα συντροφιάς τους κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο σε όλη την Ένωση·

2.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στο καθεστώς μετακίνησης των ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας που περιέχονται στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, καθώς και τις περαιτέρω βελτιώσεις που θα ακολουθήσουν μόλις εγκριθεί από τους συννομοθέτες ο νόμος για την υγεία των ζώων·

3.  σημειώνει με ανησυχία τα στοιχεία από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις αρμόδιες αρχές και τους κτηνίατρους που καταδεικνύουν με σαφή τρόπο την αυξανόμενη παράνομη κατάχρηση του συστήματος μετακίνησης των ζώων συντροφιάς, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς·

4.  σημειώνει ότι η έλλειψη εμβολιασμού, κατάλληλης αντιϊκής θεραπείας, καθώς και κτηνιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των παρανόμως διακινηθέντων ζώων συντροφιάς, συχνά οδηγούν στην ανάγκη να αντιμετωπισθούν αυτές οι καταστάσεις με αντιβιοτικά· υπογραμμίζει ότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής·

5.  προς μεγάλη του ανησυχία διαπιστώνει ότι αυξάνεται το εμπόριο, τόσο νόμιμο όσο και παράνομο, των άγριων ζώων που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς· επισημαίνει ότι η διατήρηση άγριων ζώων ως ζώων συντροφιάς υπονομεύει τις ορθές συνθήκες διαβίωσης των ζώων και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια· σημειώνει ότι το εμπόριο έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη διατήρηση αγρίων ειδών που αιχμαλωτίζονται παράνομα για το εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των αγρίων ζώων που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς·

6.  επισημαίνει ότι ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν υποχρεωτικά συστήματα για την ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τον τύπο πληροφοριών που διατηρούνται, τα ζώα που καλύπτονται από τις απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταγραφής, καθώς και το επίπεδο διακυβέρνησης όσον αφορά τις διατηρούμενες πληροφορίες·

7.  αναγνωρίζει ότι η εναρμόνιση των απαιτήσεων ταυτοποίησης και καταγραφής για σκύλους (Canis lupus familiaris) και γάτες (Felis silvestris catus) θα περιορίσει τις δυνατότητες πλαστογράφησης εγγράφων και παράνομου εμπορίου, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων και παρέχοντας αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα εντός της Ένωσης·

8.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 118 του κανονισμού σχετικά με λεπτομερή, συμβατά συστήματα για τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής των σκύλων (Canis lupus familiaris) και των γατών (Felis silvestris catus)· υπογραμμίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών και των πωλητών ζώων συντροφιάς θα πρέπει να γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τα σχετικά νομικά πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

9.  καλεί την Επιτροπή, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, να εξετάσει την έγκριση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που θα καθορίζουν κανόνες, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 118 του κανονισμού με λεπτομερείς και εναρμονισμένες απαιτήσεις για τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπως καθορίζεται από το παράρτημα 1 του ιδίου κανονισμού·

10.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει χωρίς καθυστέρηση τα συμπεράσματα της μελέτης σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών·

11.  πιστεύει ότι η θέσπιση συμβατών συστημάτων ταυτοποίησης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς στην ΕΕ θα αποφέρει ευρύτερα οφέλη από την απλή καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου· πιστεύει ότι τα εν λόγω οφέλη περιλαμβάνουν τον εντοπισμό της πηγής των νόσων και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων κακοποίησης και άλλων προβλημάτων που αφορούν στην καλή διαβίωση των ζώων

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0381.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0197.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου