Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2540(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0251/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0065

Hyväksytyt tekstit
PDF 163kWORD 69k
Torstai 25. helmikuuta 2016 - Bryssel
Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa
P8_TA(2016)0065RC-B8-0251/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. helmikuuta 2016 lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2016 annetun komission julkilausuman lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 43 artiklan, joka koskee yhteisen maatalouspolitiikan toimintaa,

–  ottaa huomioon SEUT:n 114 artiklan, joka koskee sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa,

–  ottaa huomioon SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joka koskee eläinlääkintäalalla määrättyjä toimenpiteitä,

–  ottaa huomioon SEUT:n 169 artiklan, joka koskee kuluttajansuojatoimia,

–  ottaa huomioon SEUT:n 13 artiklan, jossa määrätään, että laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin politiikkaa unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon,

–  ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 sekä koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista 28. kesäkuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013,

–  ottaa huomioon 13. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset,

–  ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2014 vahvistamansa kannan ehdotuksesta asetukseksi eläinten terveydestä(1),

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2010 pidetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston 3 050. kokouksessa annetut päätelmät koirien ja kissojen hyvinvoinnista,

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä,

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta 23. elokuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012,

–  ottaa huomioon 19. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa: potilasturvallisuuden parantaminen ja mikrobilääkeresistenssin torjunta(2),

–  ottaa huomioon zoonooseja käsittelevän monialaisen ammattiryhmien välisen ja tieteidenvälisen strategisen ajatushautomon (Callisto-hanke) päätelmät,

–  ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteenä olevan komission lausuman mukaisesti kaupallisten toimien piirissä olevista koirista ja kissoista 12 jäsenvaltiossa tehdyn EU-tutkimuksen ensimmäiset tulokset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että komissio on rahoittanut tutkimuksen, joka koski kaupan kohteina olevien koirin ja kissojen hyvinvointia;

B.  toteaa, että kansalaisjärjestöt, lainvalvontaviranomaiset, toimivaltaiset viranomaiset ja eläinlääkärit ovat esittäneet näyttöä lemmikkieläinten laittoman kaupan lisääntymisestä, lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään liittyvistä laajalle levinneistä väärinkäytöksistä, valvonnan kiertämisestä sekä asiakirjojen väärentämisestä;

C.  toteaa, että kansalaisjärjestöjen, lainvalvontaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten mukaan lemmikkieläinten sekä luonnonvaraisten ja eksoottisten eläinten laiton kauppa kytkeytyy vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen;

D.  toteaa, että viimeaikaisista parannuksista huolimatta ollaan edelleen hyvin huolissaan lemmikkieläinpasseissa olevista tiedoista, erityisesti siitä, kuinka yksittäisen eläimen ikää koskevat tiedot voidaan osoittaa paikkansapitäviksi;

E.  toteaa, että laittomasti kaupatut lemmikkieläimet ovat usein epäasianmukaisesti kasvatettuja ja huonosti sosiaalistettuja ja niitä koskeva tautiriski on suurempi, että 70 prosenttia ihmisillä viime vuosikymmeninä havaituista uusista taudeista on lähtöisin eläimistä ja että lemmikkieläiminä yleisesti pidetyt eläimet levittävät yli sataa zoonoosia, kuten rabiesta;

F.  toteaa, että useimmissa jäsenvaltioissa on jo jonkinasteisia lemmikkieläinten rekisteröintiä ja/tai tunnistamista koskevia vaatimuksia; toteaa, että useimmat asiaa koskevat tietokannat eivät ole yhteensopivia ja että jäljitettävyys on rajattua, kun lemmikkieläimiä kuljetetaan unionin alueella;

G.  toteaa, että yhteensopivat vaatimukset lemmikkieläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin olisivat merkittävä edistysaskel kansanterveyden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suojelussa ja varmistaisivat lemmikkieläinten tehokkaan unioninsisäisen jäljitettävyyden;

H.  ottaa huomioon, että eräillä jäsenvaltioilla (Alankomailla ja Belgialla) on jo käytössä lemmikkieläinten pitämistä ja/tai myymistä koskevia positiivisia luetteloita;

1.  korostaa, että lemmikkieläimet vaikuttavat myönteisesti miljoonien omistajiensa ja näiden perheenjäsenten elämänlaatuun koko unionissa, ja toteaa, että omistajien olisi voitava matkustaa lemmikkiensä kanssa koko unionissa turvallisesti ja valvotusti;

2.  pitää myönteisinä asetuksella (EU) N:o 576/2013 käynnistettyyn lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään tehtyjä parannuksia, joihin kuuluivat muun muassa lemmikkieläinten passeihin lisätyt turvaominaisuudet, sekä sitä, että lisäparannuksia toteutetaan, kun lainsäädäntövallan käyttäjät ovat ensin hyväksyneet eläinten terveyttä koskevan säädöksen;

3.  pitää huolestuttavana kansalaisjärjestöiltä, lainvalvontaviranomaisilta, toimivaltaisilta viranomaisilta ja eläinlääkäreiltä saatua näyttöä, joka osoittaa selvästi, että lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään liittyvät laittomuudet ja väärinkäytökset yleistyvät ja että järjestelmää hyödynnetään kaupallisiin tarkoituksiin;

4.  panee merkille, että rokotusten, asianmukaisen virustentorjuntakäsittelyn ja eläinlääkinnällisen ja hygieenisen hoidon puuttuminen johtaa usein antibioottihoidon tarpeeseen; korostaa tämän lisäävän mikrobilääkeresistenssin riskiä;

5.  pitää huolestuttavana, että lemmikkieläiminä yleisesti pidettyjen luonnonvaraisten eläinten laillinen ja laiton kauppa kasvaa; toteaa, että luonnonvaraisten eläinten lemmikkeinä pitäminen vaarantaa merkittävässä määrin yksittäisten eläinten hyvinvointia ja vaarantaa ihmisten terveyden ja turvallisuuden; toteaa, että kyseinen kauppa vaikuttaa vakavasti kaupan kohteena olevien ja vangituiksi joutuvien luonnonvaraisten lajien säilymiseen; kehottaa komissiota toteuttamaan tehokkaita ja vaikuttavia toimenpiteitä lemmikkieläinten, myös lemmikkeinä pidettävien luonnonvaraisten eläinten, laittoman kaupan torjumiseksi;

6.  toteaa, että monet jäsenvaltiot kyllä soveltavat pakollista lemmikkieläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, mutta eroja ilmenee säilytettävien tietojen tyypin, tunnistamis- ja rekisteröintivaatimusten piiriin kuuluvien eläinten sekä kerättyjen tietojen hallinnoinnin tason suhteen;

7.  toteaa, että koirien (Canis lupus familiaris) ja kissojen (Felis silvestris catus) yhteensopivat tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmät vähentäisivät asiakirjojen väärentämisen ja laittoman kaupan mahdollisuuksia ja parantaisivat näin eläinten hyvinvointia, suojelisivat kansanterveyttä ja eläinten terveyttä ja varmistaisivat tehokkaan unioninsisäisen jäljitettävyyden;

8.  kehottaa komissiota antamaan tarttuvista eläintaudeista annetun asetuksen (eläinten terveyttä koskeva säädös) tultua voimaan viipymättä delegoidun säädöksen asetuksen 109 ja 118 artiklan mukaisten sääntöjen vahvistamisesta koirien (Canis lupus familiaris) ja kissojen (Felis silvestris catus) yksityiskohtaisten ja yhteensopivien tunnistamis- ja rekisteröintikeinojen ja -menetelmien järjestelmien osalta; korostaa, että lemmikkieläinten omistajien ja myyjien henkilötiedot on turvattava henkilötietojen suojaa koskevien EU:n oikeusnormien mukaisesti;

9.  kehottaa komissiota tarttuvista eläintaudeista annetun asetuksen tultua voimaan harkitsemaan delegoitujen säädösten antamista asetuksen 109 ja 118 artiklan mukaisten sääntöjen vahvistamisesta lemmikkieläinten yksityiskohtaisten ja yhteensopivien tunnistamis- ja rekisteröintikeinojen ja -menetelmien järjestelmien osalta saman asetuksen liitteen 1 määritelmän mukaisesti;

10.  kehottaa komissiota julkaisemaan viipymättä kaupan kohteina olevien koirin ja kissojen hyvinvointia koskevan tutkimuksen päätelmät;

11.  katsoo, että koko unionissa sovellettava yhteensopiva lemmikkieläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmä tuottaa laittoman kaupan torjumisen ohella muitakin etuja; katsoo, että näihin etuihin lukeutuvat muun muassa tautiepidemioiden alkuperän selvittäminen sekä eläinten huonoon kohteluun ja muihin eläinten hyvinvointia koskeviin huolenaiheisiin reagoiminen;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0381.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0197.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö