Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2540(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0251/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0065

Priimti tekstai
PDF 255kWORD 78k
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 25 d. - Briuselis
Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse
P8_TA(2016)0065RC-B8-0251/2016

2016 m. vasario 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 4 d. Komisijos pareiškimą dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 43 straipsnį dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) veikimo,

–  atsižvelgdamas į SESV 114 straipsnį dėl bendrosios rinkos sukūrimo ir veikimo,

–  atsižvelgdamas į SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą dėl priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse,

–  atsižvelgdamas į SESV169 straipsnį dėl vartotojų apsaugos priemonių,

–  atsižvelgdamas į SESV 13 straipsnį, kuriame nustatyta, kad, rengdamos ir įgyvendindamos Sąjungos įvairių sričių politiką, Sąjunga ir valstybės narės turi visapusiškai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus;

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais ir 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų,

–  atsižvelgdamas į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 15 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl gyvūnų sveikatos(1),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 29 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos 3 050-ojo posėdžio išvadas dėl šunų ir kačių gerovės,

–  atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 19 d. rezoliuciją „Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms“(2),

–  atsižvelgdamas į daugiasektorinės tarpprofesinės tarpdisciplininės strateginės ekspertų grupės gyvūnų augintinių zoonozių klausimais (projektas CALLISTO) studijos išvadas,

–  atsižvelgdamas į pirmuosius ES tyrimo, susijusio su komercinėje veikloje naudojamais šunimis ir katėmis ir vykdyto 12 valstybių narių remiantis Komisijos prie Reglamento (ES) Nr. 576/2013 pridėtu pareiškimu, rezultatus;

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Komisija finansavo komercinėje veikloje naudojamų šunų ir kačių gerovės tyrimą;

B.  kadangi nevyriausybinės organizacijos, teisėsaugos institucijos, kompetentingos valdžios institucijos ir veterinarijos gydytojai įrodė, kad neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais auga, plačiai piktnaudžiaujant gyvūnų augintinių keliavimo sistema, vengiant kontrolės ir klastojant dokumentus;

C.  kadangi nevyriausybinių organizacijų, teisėsaugos institucijų ir kompetentingų valdžios institucijų nuomone, neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais, įskaitant egzotinius ir laukinius gyvūnus, yra susijusi su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu;

D.  kadangi nepaisant to, kad pastaruoju metu padėtis pasitaisė, didelį susirūpinimą tebekelia gyvūnų augintinių pasuose pateikiama informacija, visų pirma aplinkybė, kaip galima įrodyti, kad nurodytas atitinkamo gyvūno amžius yra tikslus;

E.  kadangi gyvūnai augintiniai, kuriais prekiaujama neteisėtai, dažnai yra prastai prižiūrimi, menkai socializavęsi ir jiems kyla didesnė ligų rizika, ir kadangi 70 proc. naujų ligų, kuriomis per pastaruosius dešimtmečius susirgo žmonės, yra gyvūninės kilmės, o gyvūnai, kurie paprastai laikomi kaip gyvūnai augintiniai, yra daugybės zoonozių, įskaitant pasiutligę, nešiotojai;

F.  kadangi dauguma valstybių narių jau taiko tam tikrus gyvūnų augintinių registravimo ir (arba) identifikavimo reikalavimus; kadangi dauguma šių duomenų bazių dar nėra suderintos, todėl atsekamumo galimybė tuomet, kai gyvūnai augintiniai vežami per valstybių narių sienas, yra ribota;

G.  kadangi nustačius suderintus gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo reikalavimus būtų žengtas svarbus žingsnis užtikrinant gyvūnų gerovės, visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugą ir veiksmingą gyvūnų augintinių atsekamumą Sąjungoje;

H.  kadangi kai kurios valstybės narės, pvz., Nyderlandai ir Belgija, jau sudarė teigiamus gyvūnų augintinių laikymo ir (arba) pardavimo sąrašus;

1.  pabrėžia, kad gyvūnai augintiniai daro teigiamą įtaką daugybės individualių savininkų ir šeimų gyvenimui visoje ES, ir dar kartą patvirtina, kad savininkai turėtų galėti keliauti Sąjungoje su savo augintiniais saugiomis ir kontroliuojamomis sąlygomis;

2.  palankiai vertina Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 padarytus gyvūnų augintinių keliavimo sistemos patobulinimus, be kita ko, papildomus saugumo elementus gyvūnų augintinių pasuose, ir tolesnius patobulinimus, kurie bus padaryti teisėkūros institucijoms priėmus Gyvūnų sveikatos teisės aktą;

3.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į nevyriausybinių organizacijų, teisėsaugos institucijų, kompetentingų valdžios institucijų ir veterinarijos gydytojų pateiktus įrodymus, iš kurių aiškiai matyti, kad vis daugiau neteisėtai piktnaudžiaujama gyvūnų augintinių keliavimo sistema, ją naudojant komerciniais tikslais;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad tuomet, kai gyvūnai augintiniai, kuriais prekiaujama neteisėtai, neskiepijami, jiems netaikomas tinkamas antivirusinis gydymas ir neteikiama veterinarijos ir sanitarijos priežiūra, dažnai prireikia juos gydyti antibiotikais; pabrėžia, kad dėl to didėja atsparumo antimikrobinėms medžiagoms rizika;

5.  susirūpinęs pažymi, kad vis daugiau teisėtai ir neteisėtai prekiaujama laukiniais gyvūnais, kurie paprastai laikomi kaip gyvūnai augintiniai; pažymi, kad laukinius gyvūnus laikant kaip gyvūnus augintinius labai neigiamai paveikiama atitinkamų gyvūnų gerovė ir kyla pavojus žmogaus sveikatai ir saugumui; pažymi, kad ši prekyba daro rimtą poveikį atitinkamų rūšių gyvūnų, kurie prekybos tikslais gaudomi gamtoje, išsaugojimui; ragina Komisiją patvirtinti griežtas ir veiksmingas priemones siekiant kovoti su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais, įskaitant kaip gyvūnus augintinius laikomus laukinius gyvūnus;

6.  pripažįsta, kad daugelis valstybių narių jau turi privalomas gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo sistemas, tačiau esama skirtumų, susijusių su saugomos informacijos rūšimis, gyvūnais, kuriems taikomi identifikavimo ir registravimo reikalavimai, ir valdymo lygio, kuris taikomas saugomai informacijai, skirtumų;

7.  pripažįsta, kad taikant suderintas šunų (Canis lupus familiaris) ir kačių (Felis silvestris catus) identifikavimo ir registravimo reikalavimų sistemas būtų sumažintas dokumentų klastojimo ir neteisėtos prekybos mastas ir taip būtų pagerinta gyvūnų gerovė, saugoma visuomenės ir gyvūnų sveikata ir užtikrintas veiksmingas atsekamumas Sąjungoje;

8.  ragina Komisiją, įsigaliojus Reglamentui dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų (Gyvūnų sveikatos teisės aktas), nedelsiant priimti deleguotąjį aktą, kuriame pagal reglamento 109 ir 118 straipsnius būtų nustatytos taisyklės, susijusios su išsamiomis ir suderintomis šunų (Canis lupus familiaris) ir kačių (Felis silvestris catus) identifikavimo ir registravimo priemonių ir metodų sistemomis; pabrėžia, kad gyvūnų augintinių savininkų ir pardavėjų asmens duomenys turėtų būti saugomi laikantis atitinkamų ES asmens duomenų apsaugos teisinių normų;

9.  ragina Komisiją, įsigaliojus Reglamentui dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, apsvarstyti galimybę priimti deleguotuosius aktus, kuriuose pagal reglamento 109 ir 118 straipsnius būtų nustatytos taisyklės, susijusios su išsamiomis ir suderintomis gyvūnų augintinių, nurodytų to paties reglamento 1 priede, identifikavimo ir registravimo priemonių ir metodų sistemomis;

10.  ragina Komisiją nedelsiant paskelbti komercinėje veikloje naudojamų šunų ir kačių gerovės tyrimo išvadas;

11.  mano, kad ES taikant suderintą gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo sistemą būtų ne tik kovojama su neteisėta prekyba, bet būtų gauta daug didesnė nauda; mano, kad kalbant apie šią naudą paminėtina galimybė atskleisti ligos protrūkio šaltinį ir reaguoti į netinkamą elgesį su gyvūnais ir kitus susirūpinimą keliančius gyvūnų gerovės klausimus;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0381.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0197.

Teisinė informacija - Privatumo politika