Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2540(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0251/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0065

Pieņemtie teksti
PDF 327kWORD 77k
Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris - Brisele
Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs
P8_TA(2016)0065RC-B8-0251/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. februāra rezolūcija par saderīgu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 4. februāra paziņojumu par savietojamu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 43. pantu par kopējās lauksaimniecības politikas darbību,

–  ņemot vērā LESD 114. pantu par iekšējā tirgus izveidi un darbību,

–  ņemot vērā LESD 168. panta 4.punkta b) apakšpunktu par veterinārijas un fitosanitārijas pasākumiem,

–  ņemot vērā LESD 169. pantu par pasākumiem patērētāju tiesību aizsardzībai,

–  ņemot vērā LESD 13. pantu, kurā noteikts, ka, izstrādājot un īstenojot ES politikas virzienus, Savienībai un dalībvalstīm ir pilnībā jāņem vērā dzīvnieku labturības prasības, jo dzīvnieki ir jutīgas būtnes,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un Komisijas 2013. gada 28. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem,

–  ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā,

–  ņemot vērā 2014. gada 15. aprīļa nostāju par priekšlikumu regulai par dzīvnieku veselību(1),

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2010. gada 29. novembrī notikušās 3050. sanāksmes secinājumus par suņu un kaķu labturību,

–  ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību,

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 23. augusta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012, ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006,

–  ņemot vērā 2015. gada 19. maija rezolūciju par drošāku veselības aprūpi Eiropā - pacientu drošības uzlabošana un cīņa pret mikrobu rezistenci(2),

–  ņemot vērā Lolojumdzīvnieku daudznozaru, starparodu un starpdisciplinārās stratēģiskās ideju laboratorijas veiktā pētījuma secinājumus par zoonozēm (Callisto projekts),

–  ņemot vērā pirmos rezultātus, kas gūti ES pētījumā par komercdarbībā izmantotiem suņiem un kaķiem, kurš tika veikts 12 dalībvalstīs saskaņā ar Regulai (ES) Nr. 576/2013 pievienoto Komisijas paziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā Komisija ir finansējusi pētījumu par komercpraksē iesaistītu suņu un kaķu labturību;

B.  tā kā nevalstiskās organizācijas, tiesībaizsardzības iestādes, kompetentās iestādes un veterināri ir snieguši pierādījumus par arvien plašāku lolojumdzīvnieku nelegālo tirdzniecību, kuras laikā bieži tiek pārkāpti lolojumdzīvnieku pārvietošanas shēmas noteikumi, kā arī notiek izvairīšanās no kontroles un dokumentu viltošana;

C.  tā kā nevalstiskās organizācijas, tiesībaizsardzības iestādes un kompetentās iestādes lolojumdzīvnieku, kā arī savvaļas un eksotisko dzīvnieku nelegālo tirdzniecību saista ar smago un organizēto noziedzību;

D.  tā kā, neraugoties uz nesen panāktajiem uzlabojumiem, joprojām pastāv nopietnas bažas attiecībā uz sniegto informāciju par lolojumdzīvnieku pasēm, īpaši par to, kā var pierādīt, ka uzrādītais dzīvnieka vecums ir pareizs;

E.  tā kā lolojumdzīvnieki, kas tiek tirgoti nelegāli, bieži vien ir audzēti sliktos apstākļos, tie ir slikti socializēti un tiem pastāv lielāks risks saslimt un tā kā 70 % no jaunajām, cilvēkus skarošajām slimībām, kas parādījušās pēdējo desmitgažu laikā, ir dzīvnieku izcelsmes slimības, un dzīvnieki, kas parasti tiek turēti kā lolojumdzīvnieki, pārnēsā vairāk nekā 100 zoonožu, tostarp, trakumsērgu;

F.  tā kā lielākajā daļā dalībvalstu jau pastāv prasības attiecībā uz lolojumdzīvnieku reģistrāciju un/vai identifikāciju; tā kā vairums šo datubāžu vēl nav savietojamas un ir ierobežotas iespējas izsekot dzīvniekiem, kuri tiek pārvietoti ES;

G.  tā kā saderīgas prasības attiecībā uz lolojumdzīvnieku identificēšanu un reģistrēšanu būtu nozīmīgs solis ceļā dzīvnieku labturības, kā arī sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzību un nodrošinātu efektīvu lolojumdzīvnieku izsekojamību Savienībā;

H.  tā kā dažās dalībvalstīs (piemēram, Nīderlandē un Beļģijā) jau ir izveidoti ,,pozitīvie" saraksti attiecībā uz lolojumdzīvniekiem, kurus var turēt mājās un/vai pārdot,

1.  uzsver labvēlīgo ietekmi, kāda lolojumdzīvniekiem ir miljoniem to īpašnieku un ģimeņu dzīvē visā ES, un atkārtoti apliecina, ka īpašniekiem jābūt iespējai ceļot kopā ar saviem lolojumdzīvniekiem drošā un kontrolētā veidā visā Savienībā;

2.  atzinīgi vērtē uzlabojumus lolojumdzīvnieku pārvietošanas shēmās, kas ieviesti ar Regulu (ES) Nr. 576/2013, tostarp lolojumdzīvnieka pasē iekļautos papildu drošības elementus, un visus turpmākos uzlabojumus, kas tiks ieviesti, tiklīdz likumdevēji pieņems dzīvnieku veselības tiesību aktu;

3.  ar bažām norāda uz nevalstisko organizāciju, tiesībaizsardzības iestāžu, kompetento iestāžu un veterināru sniegtajiem pierādījumiem, kas skaidri liecina, ka arvien biežāk tiek pārkāpti lolojumdzīvnieku pārvietošanas shēmas noteikumi, izmantojot šo shēmu komerciālos nolūkos;

4.  norāda, ka nelegāli pārdotie lolojumdzīvnieki netiek vakcinēti, nesaņem nepieciešamos medikamentus vīrusa saslimšanas gadījumos, kā arī veterināro un sanitāro aprūpi, kā rezultātā tos bieži nākas ārstēt ar antibiotikām; uzsver, ka tas palielina risku, ka var palielināties mikrobu rezistence;

5.  ar bažām norāda uz to, ka palielinās tādu savvaļas dzīvnieku tirdzniecības, kā legālas, tā nelegālas, apjomi, kurus bieži tur kā lolojumdzīvniekus; norāda, ka savvaļas dzīvnieku turēšana mājās nopietni apdraud gan šo dzīvnieku labturību, gan cilvēku veselību un drošību; norāda, ka šādai tirdzniecībai ir nopietna ietekme uz sugām, kas tiek ķertas savvaļā, lai iegūtu dzīvniekus tirgošanai; aicina Komisiju pieņemt stingrus un efektīvus pasākumus, lai cīnītos pret nelegālu tirdzniecību ar lolojumdzīvniekiem, tostarp savvaļas dzīvniekiem, kuri tiek turēti kā lolojumdzīvnieki;

6.  norāda, ka, lai arī daudzām dalībvalstīm ir obligātas lolojumdzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas sistēmas, pastāv atšķirības attiecībā uz informāciju, ko šajās sistēmās iekļauj, uz dzīvniekiem, uz kuriem attiecas šīs identifikācijas un reģistrācijas prasības, un pārvaldības līmeni, kurā informācija tiek uzglabāta;

7.  norāda, ka saderīgas identificēšanas un reģistrēšanas prasības suņiem (Canis lupus familiaris) un kaķiem (Felis silvestris catus) samazinātu dzīvnieku dokumentu viltošanu un nelegālu tirdzniecību, tādējādi uzlabojot dzīvnieku labturību un aizsargājot sabiedrības un dzīvnieku veselību, kā arī nodrošinot efektīvu dzīvnieku izsekojamību Savienībā;

8.  aicina Komisiju, kad stāsies spēkā Regula par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām, nekavējoties pieņemt deleģēto aktu, ar kuru atbilstīgi regulas 108., 109. un 118. pantam paredz noteikumus par detalizētām un saderīgām sistēmām, līdzekļiem un metodēm suņu (Canis lupus familiaris) un kaķu (Felis silvestris catus) identifikācijai un reģistrācijai; uzsver, ka dati par lolojumdzīvnieku īpašniekiem un pārdevējiem būtu jāglabā un jāapstrādā atbilstīgi attiecīgajiem ES juridiski saistošajiem personas datu aizsardzības standartiem;

9.  aicina Komisiju, kad stāsies spēkā Regula par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām, apsvērt iespēju pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem atbilstīgi regulas 108., 109. un 118. pantam paredz noteikumus par detalizētām un saderīgām sistēmām, līdzekļiem un metodēm minētās regulas I pielikumā iekļautu lolojumdzīvnieku identifikācijai un reģistrācijai;

10.  mudina Komisiju bez vilcināšanās publicēt pētījuma par komercpraksē iesaistītu suņu un kaķu labturību secinājumus;

11.  uzskata, ka labums no visā ES saderīgām identificēšanas sistēmas un reģistrēšanas prasībām lolojumdzīvniekiem būs plašāks par nelegālās tirdzniecības apkarošanu; uzskata, ka starp ieguvumiem būs arī iespēja noteikt slimību izcelsmes avotus un risināt problēmas, kas saistītas ar dzīvnieku ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī citas dzīvnieku labturības problēmas;

12.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0381.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0197.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika