Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0151/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Röstförklaringar
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0066

Antagna texter
PDF 174kWORD 304k
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel
Den humanitära situationen i Jemen
P8_TA(2016)0066RC-B8-0151/2016

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2016 om den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionen av den 9 juli 2015 om situationen i Jemen(1),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 10 januari 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om angreppet på en sjukvårdsinrättning som drivs av Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières, MSF) i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet av den 15 december 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om återupptagandet av de FN-ledda samtalen om Jemen samt av det gemensamma uttalandet av den 2 oktober 2015 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om Jemen,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Jemen, särskilt av den 20 april 2015,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2216 (2015), 2201 (2015) och 2140 (2014),

–  med beaktande av uttalandena om Jemen av den 10 januari 2016 och 8 januari 2016 från talespersonen för FN:s generalsekreterare,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den nuvarande konflikten i Jemen har sitt ursprung i flera på varandra följande regeringars misslyckande att infria det jemenitiska folkets legitima förväntningar på demokrati, ekonomisk och social utveckling, stabilitet och säkerhet. Detta misslyckande skapade förutsättningar som fick en våldsam konflikt att bryta ut, då man inte fick till stånd en inkluderande regering och rättvis maktdelning och systematiskt ignorerade de många stamkonflikterna, den utbredda osäkerheten och den ekonomiska förlamningen i landet.

B.  Den saudiskledda militära interventionen i Jemen – som begärts av Jemens president, Abd Rabu Mansur Hadi – där bland annat internationellt förbjudna klusterbomber använts, har lett till en katastrofal humanitär situation som påverkar befolkningen i hela landet, får allvarliga konsekvenser för regionen och utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Jemens civilbefolkning, som redan lever under svåra förhållanden, är de första offren för den pågående militära upptrappningen.

C.  Huthirebeller har belägrat Taizz, Jemens tredje största stad, vilket hindrar leveranserna av humanitärt bistånd. Enligt Stephen O’Brien, FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, är de ungefär 200 000 civila som är fast där i stort behov av dricksvatten, livsmedel, sjukvård och annat livräddande bistånd och skydd.

D.  Sedan konflikten började har minst 5 979 personer dödats, varav nästan hälften civila, och 28 208 har sårats. Bland offren finns hundratals kvinnor och barn. De humanitära följderna för civilbefolkningen av de pågående striderna mellan olika milisgrupper, bombanfall och störningar av grundläggande tjänster har nått alarmerande proportioner.

E.  Enligt den översikt över humanitära behov för 2016 som släpptes i november 2015 är nu 21,2 miljoner människor (82 procent av befolkningen) i behov av någon form av humanitärt bistånd. På samma sätt uppskattas för närvarande uppemot 2,1 miljoner människor vara undernärda, däribland mer än 1,3 miljoner barn som lider av grav akut undernäring.

F.  Under 2015 bidrog EU med 52 miljoner euro i nytt humanitärt bistånd till krisen i Jemen och dess följdverkningar på Afrikas horn. EU kommer att bidra med upp till 2 miljoner euro till inrättandet av FN:s mekanism för kontroll och inspektion (UNVIM) för kommersiell sjöfart till Jemen och därmed underlätta ett obehindrat flöde av kommersiella varor och humanitärt bistånd till Jemen.

G.  Det finns många rapporter om att den saudiskledda militära koalitionens flyganfall i Jemen har träffat civila mål, bland annat sjukhus, skolor, marknader, spannmålslager, hamnar och flyktingläger, vilket allvarligt skadat väsentlig infrastruktur för leverans av bistånd och bidragit till den svåra livsmedels- och bränslebristen i landet. Ett sjukhus som stöds av Läkare utan gränser (MSF) i norra Jemen bombades den 10 januari 2016, vilket ledde till minst sex dödsoffer, ett tiotal sårade, däribland personal från MSF, och allvarliga skador på medicinsk utrustning. Detta var det senaste i en rad angrepp mot sjukvårdsinrättningar. Många historiska monument och arkeologiska platser har också ohjälpligt skadats eller förstörts, bland annat delar av Sanas gamla stadsdel, som är en del av Unescos världsarv.

H.  På grund av minskad hamnkapacitet och trafikstockningar till följd av skador på infrastruktur och anläggningar uppgår bränsleimporten till endast 15 procent jämfört med situationen före krisen. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations IPC‑klassificering (Integrated food security Phase Classification) bedöms för närvarande åtta guvernement befinna sig på en akut nivå när det gäller livsmedelstrygghet, nämligen Sadah, Hajjah, Hodeida, Taizz, al-Dhale, Lahj, Abyan och Hadhramaut.

I.  Enligt Rädda barnen har sjukhus i åtminstone 18 av landets 22 guvernement stängts eller allvarligt drabbats till följd av striderna eller brist på bränsle. I synnerhet 153 vårdcentraler som tidigare försett mer än 450 000 utsatta barn med mat har stängts, liksom 158 öppenvårdskliniker som gav nästan en halv miljon barn under fem års ålder grundläggande hälso- och sjukvård.

J.  Enligt Unicef har konflikten i Jemen också haft allvarliga konsekvenser för barns tillgång till utbildning, eftersom utbildningssystemet har brutit samman för nästan 2 miljoner barn, då 3 584 skolor, eller en av fyra, har stängts. 860 av dessa skolor har skadats eller fungerar som flyktingförläggningar.

K.  En landsomfattande vapenvila utropades den 15 december 2015, men har sedan dess brutits många gånger. De fredssamtal som hölls mellan de stridande parterna i Schweiz i mitten av december 2015 ledde inte till något större genombrott för ett slut på konflikten. De FN-ledda fredssamtalen under överinseende av FN:s särskilda sändebud i Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, skulle ha återupptagits den 14 januari 2016, men har tillfälligt skjutits upp på grund av det fortsatta våldet.

L.  Situationen i Jemen innebär allvarliga risker för stabiliteten i regionen, särskilt på Afrikas horn, vid Röda havet och i Mellanöstern i stort. Genom att dra nytta av försämringen av den politiska situationen och säkerhetsläget i Jemen har al-Qaida på Arabiska halvön utökat sin närvaro och genomfört fler och allvarligare terrorattentat. Den så kallade Islamiska staten (IS)/Daish har etablerat sig i Jemen och utfört terrorattentat mot shiitiska moskéer med hundratals dödsoffer.

M.  Att Jemen är stabilt och säkert och har en välfungerande regering är av avgörande betydelse för de internationella insatser som görs för att bekämpa extremism och våld både i regionen och utanför den, och även för freden och stabiliteten inom landet.

N.  Vissa av EU:s medlemsstater har fortsatt att tillåta överföringar av vapen och militär utrustning till Saudiarabien sedan kriget startade. Sådana överföringar strider mot den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp om vapenexportkontroll, som uttryckligen förbjuder medlemsstaterna att godkänna vapenlicenser om det finns en uppenbar risk att den militära teknik eller utrustning som ska exporteras kan komma att användas för att begå allvarliga brott mot internationell humanitär rätt och undergräva regional fred, säkerhet och stabilitet.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den alarmerande försämringen av den humanitära situationen i Jemen, som kännetecknas av utbredd osäker livsmedelsförsörjning och allvarlig undernäring, urskillningslösa angrepp på civila, sjukvårdspersonal och biståndsarbetare samt förstörelse av civil och medicinsk infrastruktur som en följd av den föregående inhemska konflikten, intensifierade flyganfall av den saudiskledda koalitionen, markstrider och granatbeskjutning, trots upprepade uppmaningar om ett förnyat upphörande av fientligheterna. Parlamentet beklagar djupt den förlust av människoliv som konflikten har vållat och det lidande som de som drabbats av striderna tvingas utstå, och uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta att stödja Jemen och det jemenitiska folket.

2.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över den saudiskledda koalitionens flyganfall och sjöblockad mot Jemen, som har krävt tusentals dödsoffer, har destabiliserat Jemen ytterligare, ödelägger landets fysiska infrastruktur, har skapat instabilitet som utnyttjats av terrorist- och extremistorganisationer som IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön och har förvärrat en redan kritisk humanitär situation. Parlamentet fördömer kraftfullt de destabiliserande och våldsamma åtgärder från de Iranstödda huthiernas sida, bland annat belägringen av staden Taizz, som också har fått katastrofala humanitära konsekvenser för dess invånare.

3.  Europaparlamentet betonar att det behövs en samordnad humanitär insats under FN:s ledning och vädjar till alla länder att bidra till de humanitära behoven. Alla parter uppmanas kraftfullt att tillåta införsel och leverans av livsmedel, läkemedel, bränsle och annat nödvändigt bistånd som behövs omgående via FN och internationella humanitära kanaler, i syfte att tillgodose de akuta behoven för de civila som drabbats av krisen, i enlighet med principerna om opartiskhet, neutralitet och oberoende. Parlamentet efterlyser ett humanitärt uppehåll för att livräddande bistånd ska kunna nå det jemenitiska folket snarast möjligt. Parlamentet erinrar om att det därför är väsentligt att tillträde för kommersiell sjöfart till Jemen underlättas ytterligare.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla sidor att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, att skydda civilbefolkningen och att avstå från att rikta sig direkt mot civil infrastruktur, särskilt sjukvårdsinrättningar och vattensystem. Parlamentet begär en oberoende utredning av alla påstådda fall av övergrepp, tortyr, riktat dödande av civila samt andra kränkningar av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

5.  Europaparlamentet påminner alla parter om att sjukhus och sjukvårdspersonal uttryckligen är skyddade enligt internationell humanitär rätt och att avsiktliga angrepp mot civila och civil infrastruktur utgör krigsförbrytelser. Parlamentet efterlyser en opartisk och oberoende utredning av alla påstådda kränkningar av internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, inbegripet de senaste angreppen mot humanitär infrastruktur och personal. Parlamentet uppmanar alla parter att respektera de mänskliga fri- och rättigheterna för alla jemenitiska medborgare, och betonar vikten av att förbättra säkerheten för alla dem som arbetar för fred och med humanitära uppdrag i landet, däribland biståndsarbetare, läkare och journalister.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU att verkningsfullt främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, så som anges i de relevanta EU-riktlinjerna. Parlamentet betonar särskilt att EU i sin politiska dialog med Saudiarabien måste ta upp nödvändigheten av att följa internationell humanitär rätt, och, om en sådan dialog inte ger något resultat, överväga andra åtgärder i enlighet med EU:s riktlinjer om främjande av internationell humanitär rätt.

7.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, med tanke på de allvarliga anklagelserna om brott mot internationell humanitär rätt begångna av Saudiarabien i Jemen och det faktum att en fortsatt licensgivning till vapenförsäljning till Saudiarabien därmed skulle strida mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008.

8.  Europaparlamentet anser att Saudiarabien och Iran har en avgörande roll för att lösa krisen, och vädjar till båda sidor att arbeta pragmatiskt och visa god vilja för att få slut på striderna i Jemen.

9.  Europaparlamentet betonar att endast en politisk, inkluderande och framförhandlad lösning på konflikten kan återupprätta freden och bevara Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet. Alla parter uppmanas kraftfullt att visa god vilja och förutsättningslöst delta i en ny runda FN-ledda fredsförhandlingar så snart som möjligt, och bland annat lösa sina meningsskiljaktigheter genom dialog och samråd, ta avstånd från våldshandlingar för att uppnå politiska mål samt avhålla sig från provokationer och alla ensidiga utspel som skulle äventyra den politiska lösningen. Parlamentet stöder de ansträngningar som FN:s särskilda sändebud, Ismail Ould Cheikh Ahmed, har gjort för att hålla FN-ledda fredssamtal om Jemen i enlighet med initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd, resultaten från den nationella dialogkonferensen samt relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, särskilt resolutionerna 2140 (2014) och 2216 (2015).

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0270.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy