Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0041/2016

Внесени текстове :

A8-0041/2016

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0067

Приети текстове
PDF 552kWORD 70k
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург
Здравеопазване на животните ***II
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (11779/1/2015 – C8‑0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11779/1/2015 – C8‑0008/2016),

—  като взе предвид мотивираното становище, представено от Федералния съвет на Република Австрия по силата на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2013 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0260),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0041/2016),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Одобрява съвместната декларация на Парламента, Съвета и Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 104.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0381.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно антимикробната резистентност и употребата на ветеринарномедицински продукти

В Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „План за действие срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност“ (COM(2011)0748), се подчертава превантивната роля на регламента относно заразните болести по животните (законодателство за здравеопазването на животните) и очакваното вследствие на това намаляване на използването на антибиотици при животните. В допълнение към изискванията на посочения регламент държавите членки се приканват да поемат ангажимент за събирането на релевантни, съпоставими и достатъчно подробни данни за действителното използване на антимикробни лекарствени продукти при животните и да изпращат тези данни на Комисията, така че да се гарантира по-разумно използване на антимикробни лекарствени продукти при животните, което ще допринесе за намаляване на риска от развиване на антимикробна резистентност.

Декларация на Комисията относно редовното докладване за използването на антимикробни лекарствени продукти при животните в Съюза

Комисията поема ангажимент да публикува редовно доклад относно използването на антимикробни лекарствени продукти при животните в ЕС въз основа на данните, предоставени от държавите членки.

Декларация на Комисията относно хуманното отношение към животните

С посочения регламент се установяват правила за профилактика и контрол на болестите по животните, които могат да се предават на животните или на хората. Регламентът не съдържа разпоредби, с които изрично се уреждат въпросите за хуманното отношение към животните, независимо от връзката между здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях. Съюзът разполага с добре развита нормативна уредба в областта на хуманното отношение към животните, която обхваща различни животински видове (бройлери, кокошки носачки, свине, телета) или дейности (селскостопанска дейност, транспорт, клане, научни изследвания и т.н.). Това законодателство относно хуманното отношение към животните ще продължи да е необходимо да се прилага. Комисията е поела твърд ангажимент да зачита изцяло хуманното отношение към животните в съответствие с член 13 от Договора и съобразно установените в него граници, в т.ч. да гарантира цялостното изпълнение и целесъобразното развиване на законодателството в тази област.

Правна информация - Политика за поверителност