Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0136(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0041/2016

Předložené texty :

A8-0041/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Hlasování :

PV 08/03/2016 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0067

Přijaté texty
PDF 480kWORD 67k
Úterý, 8. března 2016 - Štrasburk
Zdraví zvířat ***II
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenosných nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené rakouskou Spolkovou radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2013(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0260),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0041/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise připojené k tomuto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

4.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

5.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 104.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2014)0381.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o antimikrobiální rezistenci a používání veterinárních léčivých přípravků

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Akční plán proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence“ (COM(2011)0748) zdůrazňuje preventivní úlohu nařízení o přenosných nákazách zvířat („právní rámec o zdraví zvířat“) a následné očekávané snížení používání antibiotik u zvířat. Kromě požadavků tohoto nařízení se členské státy vyzývají, aby se zavázaly k tomu, že budou shromažďovat relevantní, srovnatelné a dostatečně podrobné údaje o skutečném používání antimikrobiálních léčivých přípravků u zvířat a budou tyto údaje zasílat Komisi za účelem zajištění obezřetnějšího používání antimikrobiálních léčivých přípravků u zvířat, a tím přispívat ke snižování rizika antimikrobiální rezistence.

Prohlášení Komise o podávání pravidelných zpráv o používání antimikrobiálních léčivých přípravků u zvířat v Unii

Komise se zavazuje zveřejňovat pravidelné zprávy o používání antimikrobiálních léčivých přípravků u zvířat v EU na základě údajů poskytnutých členskými státy.

Prohlášení Komise k dobrým životním podmínkám zvířat

Toto nařízení stanoví pravidla pro prevenci a kontrolu nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, a neobsahuje ustanovení, která by specificky upravovala dobré životní podmínky zvířat, ačkoliv zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat jsou propojené. Unie má dobře rozvinuté acquis týkající se dobrých životních podmínek zvířat, které se vztahuje na různé druhy (kuřata chovaná na maso, nosnice, prasata, telata) nebo činnosti (chov, přeprava, porážka, výzkum atd.). Tyto právní předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat se budou nezbytně uplatňovat i nadále. Komise je zcela odhodlána plně zohledňovat dobré životní podmínky zvířat v souladu s článkem 13 Smlouvy a v mezích v něm stanovených, včetně zajištění úplného provedení a vhodného rozvoje těchto právních předpisů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí