Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0041/2016

Indgivne tekster :

A8-0041/2016

Forhandlinger :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Afstemninger :

PV 08/03/2016 - 6.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0067

Vedtagne tekster
PDF 334kWORD 63k
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg
Dyresundhed ***II
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. marts 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overførbare sygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det østrigske Forbundsråd, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 10. december 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0260),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0041/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

5.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 170 af 5.6.2014, s. 104.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0381.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om antimikrobiel resistens og brug af veterinærlægemidler

I Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Handlingsplan for den voksende trussel fra antimikrobiel resistens" (COM(2011)0748) understreges den forebyggende rolle, som forordningen om overførbare dyresygdomme ("dyresundhedsloven") har, og den deraf følgende forventede nedbringelse af brugen af antibiotika til dyr. Ud over kravene i denne forordning opfordres medlemsstaterne til at forpligte sig til at indsamle relevante, sammenlignelige og tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om den faktiske brug af antimikrobielle lægemidler til dyr og til at sende sådanne oplysninger til Kommissionen for at sikre en mere hensigtsmæssig brug af antimikrobielle lægemidler til dyr og på den måde bidrage til nedbringelse af risikoen for antimikrobiel resistens.

Erklæring fra Kommissionen om regelmæssig rapportering om brugen af antimikrobielle lægemidler til dyr i Unionen

Kommissionen påtager sig at offentliggøre rapporter regelmæssigt om brugen af antimikrobielle lægemidler til dyr i Unionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Erklæring fra Kommissionen om dyrevelfærd

Ved denne forordning fastsættes der regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, men der fastsættes ikke bestemmelser, der specifikt regulerer dyrevelfærd, selv om dyresundhed og -velfærd er forbundne. Unionen har en omfattende lovgivning vedrørende dyrevelfærd, der dækker forskellige arter (slagtekyllinger, læggehøner, svin, kalve) eller aktiviteter (landbrug, transport, slagtning, forskning osv.). Denne dyrevelfærdslovgivning vil nødvendigvis fortsat finde anvendelse. Kommissionen lægger stor vægt på at tage fuldt hensyn til dyrevelfærd i overensstemmelse med artikel 13 i traktaten og inden for de deri fastsatte grænser, herunder at sikre fuldstændig gennemførelse og passende udvikling af denne lovgivning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik