Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0136(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0041/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0041/2016

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0067

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 551kWORD 70k
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
Υγεία των ζώων ***II
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («Νόμος για την υγεία των ζώων») (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2013(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0260),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0041/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 104.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0381.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή και τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή» (COM(2011)0748) τονίζει τον προληπτικό ρόλο του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») και την επακόλουθη αναμενόμενη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών σε ζώα. Εκτός από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη καλούνται να δεσμευθούν ότι θα συλλέγουν σχετικά, συγκρίσιμα και επαρκώς λεπτομερή στοιχεία για την πραγματική χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ζώα και ότι θα αποστέλλουν τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή ώστε να εξασφαλιστεί η πιο συνετή χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ζώα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κινδύνου της μικροβιακής αντοχής.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την τακτική υποβολή εκθέσεων για τη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ζώα στην Ένωση

Η Επιτροπή αναλαμβάνει τη δημοσίευση τακτικής έκθεσης όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων σε ζώα στην ΕΕ με βάση τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Δήλωση της Επιτροπής για την καλή μεταχείριση των ζώων

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο και δεν περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν ειδικά την καλή μεταχείριση των ζώων, αν και η υγεία των ζώων και η καλή μεταχείριση συνδέονται μεταξύ τους. Η Ένωση διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο κεκτημένο σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων που καλύπτει διάφορα είδη ζώων (κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, όρνιθες ωοπαραγωγής, χοίρους, μόσχους) ή δραστηριότητες (εκτροφή, μεταφορά, σφαγή, έρευνα, κ.λπ.). Η εν λόγω νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων θα εξακολουθήσει κατ’ ανάγκη να εφαρμόζεται. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να λαμβάνει πλήρως υπόψη την καλή μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης και εντός των ορίων που καθορίζονται σε αυτήν, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή και την κατάλληλη ανάπτυξη της νομοθεσίας αυτής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου