Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0136(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0041/2016

Predkladané texty :

A8-0041/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0067

Prijaté texty
PDF 340kWORD 68k
Utorok, 8. marca 2016 - Štrasburg
Zdravie zvierat ***II
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality rakúskou Spolkovou radou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0260),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0041/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 104.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0381.


PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o antimikrobiálnej rezistencii a používaní veterinárnych liekov

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Akčný plán proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (COM(2011)0748) sa zdôrazňuje preventívna úloha nariadenia o prenosných chorobách zvierat („nariadenie o zdraví zvierat“), ktoré by malo viesť k očakávanému zníženiu miery používania antibiotík pri zvieratách. Okrem požiadaviek tohto nariadenia sa členské štáty vyzývajú, aby sa zaviazali zbierať relevantné, porovnateľné a dostatočne podrobné údaje o skutočnom používaní antimikrobiálnych liekov pri zvieratách a zasielať takéto údaje Komisii s cieľom zabezpečiť opatrnejšie používanie antimikrobiálnych liekov pri zvieratách, a tak prispievať k zníženiu rizika antimikrobiálnej rezistencie.

Vyhlásenie Komisie o pravidelnom podávaní správ o používaní antimikrobiálnych liekov pri zvieratách v Únii

Komisia sa zaväzuje pravidelne zverejňovať správu o používaní antimikrobiálnych liekov pri zvieratách v EÚ na základe údajov sprístupnených členskými štátmi.

Vyhlásenie Komisie o dobrých životných podmienkach zvierat

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá prevencie a kontroly chorôb zvierat, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí. Nariadenie neobsahuje ustanovenia výslovne upravujúce dobré životné podmienky zvierat, hoci zdravie zvierat a ich dobré životné podmienky spolu súvisia. Únia má dobre rozvinutý súbor právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktorý pokrýva rôzne druhy (brojlery, nosnice, ošípané, teľatá) alebo činnosti (chov, preprava, zabíjanie, výskum atď.). Tieto právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat sa budú nevyhnutne naďalej uplatňovať. Komisia je plne odhodlaná venovať plnú pozornosť dobrým životným podmienkam zvierat v súlade s článkom 13 zmluvy a v rámci limitov v nej stanovených vrátane zabezpečenia plného vykonávania a vhodného rozvoja týchto právnych predpisov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia