Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0006/2016

Внесени текстове :

A8-0006/2016

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0068

Приети текстове
PDF 474kWORD 66k
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург
Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0032),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42, първа алинея и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0025/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 юли 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2014 г.(2),

—  като взе предвид своето решение от 27 май 2015 г. за започване на междуинституционални преговори относно предложението и свързания с тях мандат(3),

—  като взе предвид поетия с писмо от 16 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0006/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 451, 16.12.2014 г., стp. 142.
(2) OВ C 415, 20.11.2014 г., стp. 30.
(3) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0216.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения
P8_TC1-COD(2014)0014

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/791.)

Правна информация - Политика за поверителност