Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0014(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0006/2016

Indgivne tekster :

A8-0006/2016

Forhandlinger :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Afstemninger :

PV 08/03/2016 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0068

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 62k
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg
Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner ***I
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. marts 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0032),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0025/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 9. juli 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 7. oktober 2014(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til sin afgørelse af 27. maj 2015 om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslaget(3),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. december 2015 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0006/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 451 af 16.12.2014, s. 142.
(2) EUT C 415 af 20.11.2014, s. 30.
(3) Vedtagne tekster af samme dato, P8_TA(2015)0216.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner
P8_TC1-COD(2014)0014

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/791.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik