Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0006/2016

Ingivna texter :

A8-0006/2016

Debatter :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Omröstningar :

PV 08/03/2016 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0068

Antagna texter
PDF 245kWORD 62k
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg
Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor ***I
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 mars 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0032),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0025/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 9 juli 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 oktober 2014(2),

–  med beaktande av sitt beslut av den 27 maj 2015 om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget(3),

–  med beaktande av det åtagande om att godkänna parlamentets ståndpunkt, i enlighet med artikel 294.4 i fördraget och Europeiska unionens funktionssätt, som rådets företrädare gjorde i en skrivelse av den 16 december 2015,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0006/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 451, 16.12.2014, s. 142.
(2) EUT C 415, 20.11.2014, s. 30.
(3) Antagna texter, P8_TA(2015)0216.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter
P8_TC1-COD(2014)0014

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/791.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy