Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0157(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0023/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0023/2016

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 949kWORD 476k
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων
για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Οι λιμένες μπορούν να συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στις παγκόσμιες αγορές, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας σε όλες τις παράκτιες περιφέρειες της Ένωσης. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών, όπως οι ανεπάρκειες στην αλυσίδα βιώσιμων μεταφορών και εφοδιαστικής, είναι ουσιώδους σημασίας οι δράσεις που προβλέπονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Λιμένες: κινητήρας οικονομικής μεγέθυνσης», σχετικά με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό. Η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών εκτελωνισμού, που επιφέρει καθυστερήσεις στους λιμένες, αποτελεί μείζον εμπόδιο όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και την αποδοτικότητα των λιμένων της Ένωσης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Η μεγάλη απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών μπορεί να αποτελέσει σοβαρό οικονομικό πλεονέκτημα για τους λιμένες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός των λιμένων και να περιοριστούν οι τελωνειακές διατυπώσεις που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, οι λιμενικές αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν μια ορθή και αποτελεσματική πολιτική προσέγγιση που να βασίζεται στους κινδύνους, ούτως ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη και την Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθούν αποτελεσματικά και τακτικά τις διαδικασίες αυτές και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί αν πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η συντριπτική πλειονότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας της Ένωσης διέρχεται από τους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς την επιβολή τυχόν περιττού φόρτου σε άλλους λιμένες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει στους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθένας εκ των οποίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών είτε επειδή διαχειρίζεται άνω του 0,1% του συνόλου των εμπορευμάτων της ΕΕ ή του συνολικού αριθμού επιβατών, είτε επειδή βελτιώνει την προσβασιμότητα νησιωτικών ή περιφερειακών περιοχών, με την επιφύλαξη, ωστόσο, της δυνατότητας των κρατών μελών να αποφασίζουν για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και σε άλλους λιμένες. Οι υπηρεσίες πλοήγησης που εκτελούνται στην ανοιχτή θάλασσα δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση των λιμένων, καθώς δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση είσοδο και έξοδο από τους λιμένες και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό.
(4)  Η συντριπτική πλειονότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας της Ένωσης διέρχεται από τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς την επιβολή τυχόν περιττού φόρτου σε άλλους λιμένες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει μόνο στους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθένας εκ των οποίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών είτε επειδή διαχειρίζεται άνω του 0,1% του συνόλου των εμπορευμάτων της ΕΕ ή του συνολικού αριθμού επιβατών, είτε επειδή βελτιώνει την προσβασιμότητα νησιωτικών ή περιφερειακών περιοχών. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποφασίζουν εάν θα εφαρμόζουν ή όχι τον παρόντα κανονισμό σε θαλάσσιους λιμένες του ολοκληρωμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν παρεκκλίσεις προκειμένου να αποφεύγονται δυσανάλογα διοικητικά βάρη για τους θαλάσσιους λιμένες του ολοκληρωμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών η ετήσια κίνηση των οποίων δεν δικαιολογεί την πλήρη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι υπηρεσίες πλοήγησης που εκτελούνται στην ανοιχτή θάλασσα δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση των λιμένων, καθώς δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση είσοδο και έξοδο από τους λιμένες και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει στους διαχειριστικούς φορείς των λιμένων ένα συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης των λιμένων. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά και την χρηματοοικονομική διαφάνεια, τα υφιστάμενα μοντέλα διαχείρισης των λιμένων τα οποία έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη μπορούν να διατηρηθούν σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στόχος του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καταργηθούν οι περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 58 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τούτο πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του τίτλου που αναφέρεται στις μεταφορές, και πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 100 παράγραφος 2.
Διαγράφεται
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η παροχή υπηρεσιών με ίδια μέσα, η οποία επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες ή τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να απασχολούν προσωπικό της επιλογής τους και να παρέχουν οι ίδιοι λιμενικές υπηρεσίες ρυθμίζεται σε αρκετά κράτη μέλη για λόγους ασφάλειας και για κοινωνικούς λόγους. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή κατά τη σύνταξη της πρότασής της, επεσήμαναν ότι η επιβολή ενός γενικευμένου επιδόματος παροχής υπηρεσιών με ίδια μέσα σε ενωσιακό επίπεδο θα απαιτούσε πρόσθετους κανόνες για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και για κοινωνικά θέματα προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις σε αυτούς τους τομείς. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο, σε αυτό το στάδιο, να μην ρυθμιστεί το ζήτημα σε ενωσιακό επίπεδο και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη δυνατότητα ρύθμισης της παροχής λιμενικών υπηρεσιών με ίδια μέσα. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα καλύπτει μόνο την παροχή λιμενικών υπηρεσιών έναντι αμοιβής.
Διαγράφεται
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Με στόχο την αποτελεσματική, ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του λιμένα, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να αποδείξουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την κατάλληλη εκτέλεση της υπηρεσίας . Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε μια σαφώς προσδιορισμένη δέσμη προϋποθέσεων ως προς τα επαγγελματικά προσόντα των φορέων εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και του απαιτούμενου εξοπλισμού, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω απαιτήσεις είναι διαφανείς, αμερόληπτες, αντικειμενικές και συναφείς με την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας.
(7)  Με στόχο την αποτελεσματική, ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του λιμένα, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να αποδείξουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την κατάλληλη εκτέλεση της υπηρεσίας . Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε μια σαφώς προσδιορισμένη δέσμη προϋποθέσεων ως προς τα επαγγελματικά προσόντα των φορέων εκμετάλλευσης, τον εξοπλισμό που απαιτείται προκειμένου να παρασχεθεί η σχετική λιμενική υπηρεσία, τη δυνατότητα διάθεσης της υπηρεσίας και τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ασφάλειας στη θάλασσα. Στις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και τα εθνικά κοινωνικά πρότυπα και η καλή φήμη του παρόχου της λιμενικής υπηρεσίας.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών, και ειδικότερα οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά, θα πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να εξυπηρετούν έναν ελάχιστο αριθμό σκαφών με το δικό τους προσωπικό και τον δικό τους εξοπλισμό. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις και τους σχετικούς κανόνες συμπεριλαμβανομένων της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων και των ποιοτικών απαιτήσεων του συγκεκριμένου λιμένα.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Κατά τη διαπίστωση του κατά πόσο ένας πάροχος υπηρεσιών έχει ικανοποιήσει την απαίτηση της καλής φήμης, το κράτος μέλος θα πρέπει να εξετάζει εάν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι που να θέτουν υπό αμφισβήτηση τη καλή φήμη του παρόχου των λιμενικών υπηρεσιών, του διαχειριστή του, και κάθε άλλου σχετικού προσώπου και που να καθορίζονται από το κράτος μέλος, όπως καταδίκες ή κυρώσεις σε οποιοδήποτε κράτος μέλος για σοβαρά αδικήματα ή παραβιάσεις του ισχύοντος ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς: κοινωνική νομοθεσία, εργατική νομοθεσία, νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία, υγειονομική νομοθεσία και περιβαλλοντική νομοθεσία.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου και την απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιανουαρίου 2007 στην υπόθεση C-251/04, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, βάσει των οποίων δεν μπορεί να συναχθεί ότι η ρυμούλκηση μπορεί να εξομοιωθεί με υπηρεσία θαλάσσιων μεταφορών, είναι δυνατό για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα και για την προστασία του περιβάλλοντος να θεσπίζονται ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για εργασίες ρυμούλκησης ή ελλιμενισμού νηολογούνται στο κράτος μέλος του οικείου λιμένα ή φέρουν τη σημαία αυτού.
_______________
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές - καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7).
Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιανουαρίου 2007 στην υπόθεση C-251/04, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Δεδομένου ότι οι λιμένες αποτελούνται από περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, η πρόσβαση στην αγορά θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με τη σπανιότητα της γης ή, σε περίπτωση που η γη προορίζεται αποκλειστικά για έναν ορισμένο τύπο δραστηριοτήτων, σύμφωνα με ένα επίσημο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο καθορίζει με διαφανή τρόπο τις χρήσεις γης και με σχετική εθνική νομοθεσία, όπως είναι η νομοθεσία που σχετίζεται με στόχους χωροταξίας και πολεοδομίας.
Διαγράφεται
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Το σύστημα λιμένων της Ένωσης εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία και περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά μοντέλα για την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών. Συνεπώς, ένα ενιαίο σύστημα δεν θα ήταν πρόσφορο. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των παρόχων μιας λιμενικής υπηρεσίας, εάν αυτό επιβάλλουν οι περιστάσεις.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Κάθε πρόθεση περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύεται εκ των προτέρων από την αρμόδια αρχή και να δικαιολογείται πλήρως, προκειμένου να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα διατύπωσης παρατηρήσεων. Τα κριτήρια για κάθε περιορισμό θα πρέπει να είναι αντικειμενικά, διαφανή και να μην εισάγουν διακρίσεις.
(11)  Κάθε πρόθεση περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύεται εκ των προτέρων από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την αρμόδια αρχή. Τα κριτήρια για κάθε περιορισμό θα πρέπει να είναι αντικειμενικά, διαφανή και να μην εισάγουν διακρίσεις.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Προκειμένου να είναι ανοιχτή και διαφανής, η διαδικασία επιλογής παρόχων λιμενικών υπηρεσιών και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να κοινοποιείται πλήρης τεκμηρίωση στα ενδιαφερόμενα μέρη.
(12)  Η διαδικασία επιλογής παρόχων λιμενικών υπηρεσιών και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι διαφανή και προσβάσιμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η διαδικασία για την επιλογή παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, στην περίπτωση που ο αριθμός των εν λόγω παρόχων είναι περιορισμένος, θα πρέπει να πληροί τις αρχές και την προσέγγιση που καθορίζονται στην οδηγία ../../… [οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης]7, συμπεριλαμβανομένου του ορίου και της μεθόδου προσδιορισμού της αξίας των συμβάσεων, καθώς και του ορισμού των ουσιωδών τροποποιήσεων και των στοιχείων που σχετίζονται με τη διάρκεια της σύμβασης.
Διαγράφεται
__________________
7 Πρόταση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (COM 2011) 897 τελικό.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Στην ερμηνευτική ανακοίνωσή της της 1ης Αυγούστου 2006 σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στις αναθέσεις συμβάσεων που δεν υπόκεινται ή δεν υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων1, η Επιτροπή έχει καθορίσει ένα σαφές πλαίσιο για τις διαδικασίες επιλογής που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων και δεν ανατίθενται υπό τη μορφή παραχωρήσεων.
____________________
1 ΕΕ C 179 της 1.8.2006, σ. 2.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η προσφυγή σε υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες οδηγούν σε περιορισμό του αριθμού των παρόχων μιας λιμενικής υπηρεσίας θα πρέπει να δικαιολογείται μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των χρηστών στη λιμενική υπηρεσία, η διαθεσιμότητα της λιμενικής υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή η οικονομική προσιτότητα της λιμενικής υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών.
(14)  Η προσφυγή σε υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες οδηγούν σε περιορισμό του αριθμού των παρόχων μιας λιμενικής υπηρεσίας θα πρέπει να δικαιολογείται μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των χρηστών στη λιμενική υπηρεσία, η διαθεσιμότητα της λιμενικής υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η οικονομική προσιτότητα της λιμενικής υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών, ή οι ασφαλείς, μη επικίνδυνες ή περιβαλλοντικά βιώσιμες λιμενικές εργασίες.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν οριστεί σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν την επιλογή να αποφασίζουν εάν θα παρέχουν οι ίδιες λιμενικές υπηρεσίες με υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή εάν θα αναθέτουν απευθείας την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απευθείας σε κάποιον εγχώριο φορέα. Αυτό μπορεί να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών μέσω υπαλλήλων που απασχολούνται από την αρμόδια αρχή ή έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή. Όταν ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται σε όλους τους λιμένες του ΔΕΔ-Μ στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται. Στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους επικρατούν σε μια τέτοια επιλογή, η παροχή λιμενικών υπηρεσιών από εγχώριους φορείς θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον λιμένα ή στους λιμένες στους οποίους είχαν οριστεί οι εν λόγω εγχώριοι φορείς. Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τέλη για τη λιμενική υπηρεσία που εφαρμόστηκαν από έναν τέτοιο φορέα θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο από την ανεξάρτητη εποπτική αρχή.
(18)  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή οι αρμόδιες αρχές οι οποίες έχουν οριστεί σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν την επιλογή να αποφασίζουν εάν θα παρέχουν οι ίδιες λιμενικές υπηρεσίες ή εάν θα αναθέτουν απευθείας την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απευθείας σε κάποιον εγχώριο φορέα. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει να παρέχει η ίδια την υπηρεσία, αυτό μπορεί να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών μέσω υπαλλήλων που απασχολούνται από την αρμόδια αρχή ή έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή. Όταν ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του ΔΕΔ-Μ στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται. Στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους παρέχουν λιμενική υπηρεσία στο πλαίσιο υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, η παροχή λιμενικών υπηρεσιών από εγχώριους φορείς θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον λιμένα ή στους λιμένες στους οποίους είχαν οριστεί οι εν λόγω εγχώριοι φορείς. Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τέλη για τη λιμενική υπηρεσία που εφαρμόστηκαν από έναν τέτοιο φορέα θα πρέπει να υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν επαρκή κοινωνική προστασία στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παρέχουν λιμενικές υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των κοινωνικών και εργασιακών κανόνων των κρατών μελών. Σε περίπτωση περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, όπου η σύναψη μιας σύμβασης παροχής λιμενικής υπηρεσίας δύναται να επιφέρει αλλαγή του φορέα παροχής λιμενικής υπηρεσίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσουν από τον επιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσίας να εφαρμόσει τις διατάξεις της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων11.
(19)  Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν επαρκή κοινωνική προστασία στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παρέχουν λιμενικές υπηρεσίες. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κοινωνικών και εργασιακών κανόνων των κρατών μελών και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που η σύναψη μιας σύμβασης παροχής λιμενικής υπηρεσίας δύναται να επιφέρει αλλαγή του φορέα παροχής λιμενικής υπηρεσίας, η αρμόδια αρχή θα πρέπει, σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικού, να απαιτήσει από τον επιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσίας να εφαρμόσει τις διατάξεις της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων11.
__________________
__________________
11 ΕΕ L 82, 22.3.2001, σ. 16.
11 ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Σε έναν ιδιαίτερα περίπλοκο και ανταγωνιστικό τομέα, όπως οι λιμενικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση των νεοπροσλαμβανομένων και η δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους λιμένες, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα των λιμένων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης σε κάθε εργαζόμενο στον λιμενικό τομέα. Η σε επίπεδο Ένωσης τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών προκειμένου να διασφαλιστεί εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας για τους εργαζόμενους στους λιμένες, να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους ατυχημάτων και να λάβει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες του τομέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών και υλικοτεχνικών αλλαγών που επιβάλλουν οι απαιτήσεις των πελατών.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
(19β)  Ο ευρωπαϊκός λιμενικός τομέας αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο τόσο στην ανταγωνιστικότητά του όσο και στην κοινωνική διάστασή του. Στις εν λόγω προκλήσεις περιλαμβάνονται: το αυξανόμενο μέγεθος των σκαφών, ο ανταγωνισμός από λιμένες εκτός Ένωσης, η αυξανόμενη ισχύς στην αγορά ως αποτέλεσμα συμμαχιών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών, η ανάγκη για έγκαιρη διαπραγμάτευση νέων εργασιακών προτύπων και παροχή κατάλληλης κατάρτισης για την τεχνολογική καινοτομία και ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπού της, οι αυξανόμενοι όγκοι που είναι ολοένα και πιο συγκεντρωμένοι, η έλλειψη επαρκών επενδύσεων σε υποδομές στην ενδοχώρα, η εξάλειψη των διοικητικών φραγμών στην εσωτερική αγορά, το μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο και η αυξανόμενη κοινωνική και περιβαλλοντική πίεση. Τα κράτη μέλη, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές και να λάβουν μέτρα προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου και αφετέρου να αποφευχθούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας, παρά τις διακυμάνσεις στη ζήτηση για εργατικό δυναμικό στους λιμένες.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)
(19γ)  Όλα τα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας στους λιμένες τα οποία εξασφαλίζουν ποιοτικές θέσεις και ασφαλείς συνθήκες εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Οι όποιες αναγκαίες προσαρμογές θα πρέπει να προωθούνται μόνο μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)
(19δ)  Η αυτοματοποίηση και η τεχνολογική καινοτομία προσφέρουν τη δυνατότητα να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η ασφάλεια των λιμένων. Προτού εισάγουν σημαντικές αλλαγές, οι εργοδότες και τα σωματεία των εργαζομένων στους λιμένες θα πρέπει να συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση και να εξευρεθούν κοινές λύσεις για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της εν λόγω προόδου επί της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και επί της απασχολησιμότητας.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Στη μεγάλη πλειονότητα των λιμένων, η πρόσβαση στην αγορά των παρόχων υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και υπηρεσιών τερματικού σταθμού επιβατών χορηγείται μέσω δημόσιων συμβάσεων παραχώρησης. Αυτός ο τύπος συμβάσεων θα καλύπτεται από την οδηγία …/… [παραχωρήσεις]. Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού δεν ισχύει για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, αλλά τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να αποφασίζουν για την εφαρμογή των κανόνων του εν λόγω κεφαλαίου στις δύο αυτές υπηρεσίες. Για άλλους τύπους συμβάσεων που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές για την εκχώρηση πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και τερματικού σταθμού επιβατών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές δεσμεύονται από τις αρχές της διαφάνειας και της μη εισαγωγής διακρίσεων κατά τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. Αυτές οι αρχές εφαρμόζονται πλήρως όσον αφορά την παροχή κάθε λιμενικής υπηρεσίας.
(20)  Το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού δεν ισχύει για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών. Για τύπους συμβάσεων, πέραν των δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης, που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές για την εκχώρηση πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και τερματικού σταθμού επιβατών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές δεσμεύονται από τις αρχές της διαφάνειας και της μη εισαγωγής διακρίσεων κατά τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. Αυτές οι αρχές εφαρμόζονται πλήρως όσον αφορά την παροχή κάθε λιμενικής υπηρεσίας.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Σύμφωνα με το ψήφισμα A.960 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), κάθε περιοχή πλοήγησης απαιτεί άκρως εξειδικευμένη πείρα και γνώση των τοπικών συνθηκών από τον πλοηγό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο IMO αναγνωρίζει την καταλληλότητα της περιφερειακής ή τοπικής διαχείρισης της πλοήγησης, η πλοήγηση δεν πρέπει να ρυθμίζεται από το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» προβλέπεται ότι οι λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις από την Ένωση κατά την τρέχουσα περίοδο 2014-2020. Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να καθιερώσει ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε λιμένες και, δεδομένου ότι η οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει επίσης ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις συμβάσεις παραχώρησης που θα επηρεάσει και τις λιμενικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης, απαιτείται η εισαγωγή αυστηρών κανόνων στον παρόντα κανονισμό σχετικά με τη διαφάνεια των χρηματοδοτικών ροών με σκοπό την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων της Ένωσης ή των πρακτικών ντάμπινγκ.
_______________
1a Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Είναι απαραίτητη η επιβολή στον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ο οποίος δέχεται δημόσια χρηματοδότηση, όταν ενεργεί επίσης και ως πάροχος υπηρεσιών, υποχρέωσης τήρησης χωριστών λογαριασμών για τις δραστηριότητες που ασκεί υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστικού φορέα του λιμένα από τις δραστηριότητες που ασκείσε ανταγωνιστική βάση, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η διαφάνεια στην κατανομή και τη χρήση δημόσιων πόρων, και να αποτρέπονται οι στρεβλώσεις της αγοράς. Οπωσδήποτε θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
(22)  Είναι απαραίτητη η επιβολή στον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ο οποίος δέχεται δημόσια χρηματοδότηση, όταν ενεργεί επίσης και ως πάροχος υπηρεσιών, υποχρέωσης τήρησης χωριστών λογαριασμών για τις χρηματοδοτούμενες από δημόσιους πόρους δραστηριότητες που ασκεί υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστικού φορέα του λιμένα από τις δραστηριότητες που ασκεί σε ανταγωνιστική βάση, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η διαφάνεια στην κατανομή και τη χρήση δημόσιων πόρων, και να αποτρέπονται οι στρεβλώσεις της αγοράς. Οπωσδήποτε θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Οι θαλάσσιοι λιμένες με κύκλο εργασιών που υπολείπεται του ορίου που προβλέπεται στην οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις διαφάνειας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να υπόκεινται σε δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)
(22β)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και να περιοριστούν τα διοικητικά βάρη, θα πρέπει η Επιτροπή να διευκρινίσει, γραπτώς, την έννοια των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τη χρηματοδότηση των λιμενικών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υποδομές δημόσιας πρόσβασης και άμυνας, είτε θαλάσσιες είτε χερσαίες, που είναι προσβάσιμες από όλους τους δυνητικούς χρήστες επί ίσοις όροις και χωρίς διακρίσεις, και οι υποδομές που συνδέονται με την εκτέλεση υπηρεσιών γενικού μη οικονομικού συμφέροντος, δεν έχουν οικονομικό χαρακτήρα δεδομένου ότι οι στόχοι τους έχουν πρωτίστως δημόσιο χαρακτήρα· οι υποδομές αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κράτους για την κάλυψη των γενικών αναγκών του πληθυσμού.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)
(22γ)  Εξάλλου, η Επιτροπή θα πρέπει, έγκαιρα και σε συνεννόηση με τον κλάδο, να προσδιορίσει τις δημόσιες επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής (γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)1a.
_________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Τα τέλη για τις λιμενικές υπηρεσίες που εφαρμόζουν οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν οριστεί σύμφωνα με μια ανοιχτή, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία, συνεπάγονται υψηλότερο κίνδυνο καταχρηστικής τιμολόγησης, δεδομένης της κατάστασης μονοπωλίου ή ολιγοπωλίου τους και του γεγονότος ότι η αγορά τους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Το ίδιο ισχύει για τέλη που επιβάλλονται από εγχώριους φορείς, υπό την έννοια του παρόντος κανονισμού. Για τις εν λόγω υπηρεσίες, ελλείψει δίκαιων μηχανισμών της αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη που επιβάλλουν αντικατοπτρίζουν τις κανονικές συνθήκες της οικείας αγοράς και ότι έχουν καθοριστεί με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο.
(23)  Τα τέλη για τις λιμενικές υπηρεσίες που εφαρμόζουν οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν οριστεί σύμφωνα με μια ανοιχτή, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία και τα τέλη που εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών πλοήγησης, οι οποίοι δεν εκτίθενται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό, συνεπάγονται υψηλότερο κίνδυνο καταχρηστικής τιμολόγησης. Για τις εν λόγω υπηρεσίες, ελλείψει δίκαιων μηχανισμών της αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη που επιβάλλονται δεν είναι δυσανάλογα με την οικονομική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών και ότι έχουν καθοριστεί με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Για να είναι αποτελεσματικά, τα τέλη για τις λιμενικές υποδομές κάθε επιμέρους λιμένα θα πρέπει να καθορίζονται με τρόπο διαφανή και αυτόνομο, σύμφωνα με την εμπορική και επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί ο εν λόγω λιμένας.
(24)  Ο ρόλος του διαχειριστικού φορέα του λιμένα είναι, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές και να ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ της περιφερειακής βιομηχανίας και των μεταφορέων. Συνεπώς, για λόγους αποτελεσματικότητας, τα τέλη για τις λιμενικές υποδομές κάθε επιμέρους λιμένα θα πρέπει να καθορίζονται με τρόπο διαφανή και αυτόνομο, σύμφωνα με την εμπορική και επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί ο εν λόγω λιμένας.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Θα πρέπει να επιτρέπεται η διακύμανση των τελών λιμενικών υποδομών για την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και την προσέλκυση πλοίων των οποίων η περιβαλλοντική απόδοση ή η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αποδοτικότητα άνθρακα των δραστηριοτήτων μεταφορών, ιδίως των μεταφορών στη θάλασσα ή την ακτή, είναι καλύτερες του μέσου όρου. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στις πολιτικές για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος και στη βιώσιμη ανάπτυξη του λιμένα και των γύρω περιοχών του, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων που εισέρχονται και παραμένουν στο λιμένα.
(25)  Η διακύμανση των τελών λιμενικών υποδομών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα και θα πρέπει να επιτρέπεται. Τα τέλη λιμενικών υποδομών μπορούν να κυμαίνονται, για παράδειγμα, για την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και την προσέλκυση πλοίων των οποίων η περιβαλλοντική απόδοση ή η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αποδοτικότητα άνθρακα των δραστηριοτήτων μεταφορών, ιδίως των μεταφορών στη θάλασσα ή την ακτή, είναι καλύτερες του μέσου όρου. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στις πολιτικές για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος και στη βιώσιμη ανάπτυξη του λιμένα και των γύρω περιοχών του, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων που εισέρχονται και παραμένουν στο λιμένα.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ζητείται τακτικά η γνώμη των χρηστών των λιμένων οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν τέλος λιμενικών υποδομών και/ή τέλος χρήσης λιμενικής υπηρεσίας, όταν τα εν λόγω τέλη καθορίζονται ή τροποποιούνται. Οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων θα πρέπει επίσης να διαβουλεύονται τακτικά με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του λιμένα, την απόδοσή του και την ικανότητά του να προσελκύει και να δημιουργεί οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι ο συντονισμός των λιμενικών υπηρεσιών εντός του λιμένα, η απόδοση των συνδέσεων με την ενδοχώρα και οι διοικητικές διαδικασίες των λιμένων.
(26)  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ζητείται τακτικά η γνώμη των χρηστών των λιμένων οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν τέλος λιμενικών υποδομών και/ή τέλος χρήσης λιμενικής υπηρεσίας, όταν τα εν λόγω τέλη καθορίζονται και τροποποιούνται. Οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων θα πρέπει επίσης να διαβουλεύονται τακτικά με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του λιμένα, την απόδοσή του και την ικανότητά του να προσελκύει και να δημιουργεί οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι ο συντονισμός των λιμενικών υπηρεσιών εντός του λιμένα, η απόδοση των συνδέσεων με την ενδοχώρα και οι διοικητικές διαδικασίες των λιμένων. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θα πρέπει να διευκολύνει τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, που πραγματοποιούν μεγάλες και σημαντικές επενδύσεις σε λιμένες, σε βιώσιμη διαβούλευση σχετικά με σχέδια ανάπτυξης των λιμένων.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συστήνεται ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία δύναται να είναι μια υφιστάμενη αρχή.
(27)  Για τη διασφάλιση της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου μηχανισμού καταγγελιών, θα πρέπει να οριστούν από κάθε κράτος μέλος ένα ή περισσότερα όργανα που ασκούν ανεξάρτητη εποπτεία. Θα πρέπει να είναι δυνατό να ορίζονται για το σκοπό αυτό ήδη υφιστάμενα όργανα, όπως αρχές ανταγωνισμού, δικαστήρια, υπουργεία ή υπηρεσίες υπουργείων που δεν συνδέονται με τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Οι διάφορες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το έργο τους και να συνεργάζονται για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(28)  Σε υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών και καταγγελιών, τα διάφορα όργανα που ασκούν ανεξάρτητη εποπτεία θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το έργο τους.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Οι εργασιακές σχέσεις που επικρατούν στους λιμένες επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία των λιμένων. Για το λόγο αυτό, η σε επίπεδο ΕΕ τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες παρέχει στους κοινωνικούς εταίρους ένα πλαίσιο για την επίτευξη αποτελεσμάτων όσων αφορά την οργάνωση της εργασίας και τις συνθήκες εργασίας, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η κατάρτιση και τα προσόντα, η πολιτική της Ένωσης σχετικά με τα καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και η ελκυστικότητα του τομέα για τους νέους εργαζόμενους και τις γυναίκες.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και ιδίως για την προώθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής των περιβαλλοντικών τελών, την ενίσχυση της συνοχής των περιβαλλοντικών τελών σε όλη την Ένωση και τη διασφάλιση κοινών αρχών χρέωσης όσον αφορά την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, η εξουσία θέσπισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή όσον αφορά την κοινή ταξινόμηση πλοίων, καυσίμων και τύπων δραστηριοτήτων, στις οποίες θα βασίζεται η διαφοροποίηση των τελών υποδομών και οι κοινές αρχές για τα τέλη λιμενικών υποδομών. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, κατά την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Διαγράφεται
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανεξάρτητων αρχών επιτήρησης. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων13 από την Επιτροπή.
Διαγράφεται
__________________
13 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)  Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τα πιστοποιητικά εξαίρεσης πλοήγησης (PEC) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τους σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των λιμένων και ειδικότερα να τονωθούν οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, όταν οι συνθήκες ασφάλειας το επιτρέπουν. Οι ειδικές απαιτήσεις βάσει των οποίων θα πρέπει να εκδίδονται τα PEC θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη μετά από αξιολόγηση κινδύνου και να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς, αναλογικές και να μην εισάγουν διακρίσεις.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η εξασφάλιση του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υπηρεσιών και του κατάλληλου πλαισίου για την προσέλκυση των απαραίτητων επενδύσεων σε όλους τους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών δεν μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη λόγω της ευρωπαϊκής διάστασης, της διεθνούς και διασυνοριακής φύσης των λιμένων και των σχετικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και μπορούν, συνεπώς, λόγω της ανάγκης δημιουργίας ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
(31)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η εξασφάλιση ενός πλαισίου για την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών και του κατάλληλου πλαισίου για την προσέλκυση των απαραίτητων επενδύσεων σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών δεν μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη λόγω της ευρωπαϊκής διάστασης, της διεθνούς και διασυνοριακής φύσης των λιμένων και των σχετικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και μπορούν, συνεπώς, λόγω της ανάγκης δημιουργίας ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι λιμένες της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται έναντι των λιμένων τρίτων χωρών που δεν υπόκεινται στην οργάνωση και στα κριτήρια λειτουργίας που προβλέπει ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
(31α)  Οι εργασιακές σχέσεις που επικρατούν στους λιμένες επηρεάζουν σημαντικά τις δραστηριότητες και τη λειτουργία των λιμένων. Για το λόγο αυτό, η σε επίπεδο ΕΕ τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει στους κοινωνικούς εταίρους της Ένωσης ένα πλαίσιο για την πιθανή έγκριση κοινών αποτελεσμάτων για κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις εντός του λιμένα. Η Επιτροπή θα πρέπει, στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, να διευκολύνει και να στηρίζει τις διαπραγματεύσεις, καθώς και να προσφέρει τεχνική συνδρομή σε αυτές, με σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων. Οι κοινωνικοί εταίροι της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου, εφόσον το επιθυμούν, ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματά τους κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις συνέπειες του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  ένα σαφές πλαίσιο για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών·
α)  ένα σαφές πλαίσιο για την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών·
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κοινούς κανόνες ως προς τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και τα τέλη που θα εφαρμόζονται από τους διαχειριστικούς φορείς ή τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών.
β)  κοινούς κανόνες ως προς τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και τα τέλη που θα εφαρμόζονται από τους διαχειριστικούς φορείς ή τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  βυθοκόρηση·
Διαγράφεται
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
Επιπλέον, το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται επίσης στη βυθοκόρηση.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού XXX [κανονισμός για τις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ].
3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει λιμενικές δομές που συμμορφώνονται προς τις αρχές στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 στοιχείο α) και στοιχείο β).
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό σε θαλάσσιους λιμένες του ολοκληρωμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όπως ορίζεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μην εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό σε αυτούς τους θαλάσσιους λιμένες, κοινοποιούν την εν λόγω απόφαση στην Επιτροπή.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2
2.  ως «υπηρεσίες διακίνησης φορτίου» νοείται η οργάνωση και διακίνηση του φορτίου μεταξύ του πλοίου που μεταφέρει το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας, διακίνησης και προσωρινής αποθήκευσης του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, εξαιρουμένης όμως της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο·
2.  ως «υπηρεσίες διακίνησης φορτίου» νοείται η οργάνωση και διακίνηση του φορτίου μεταξύ του πλοίου που μεταφέρει το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας, πρόσδεσης, λύσης, στοιβασίας, διακίνησης και προσωρινής αποθήκευσης του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, εξαιρουμένης όμως, εκτός εάν το κράτος μέλος ορίσει διαφορετικά, της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
2α.  ως «αρμόδια αρχή» νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος, για λογαριασμό τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής αρχής, δικαιούται να ασκεί, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή νομικών πράξεων, δραστηριότητες συνδεόμενες με την οργάνωση και τη διαχείριση των λιμενικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό ή εναλλάξ με τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3
3.  ως «βυθοκόρηση» νοείται η αφαίρεση άμμου, ιζημάτων ή άλλων ουσιών από τον πυθμένα της πλωτής οδού προς έναν λιμένα, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση του πλοίου στον λιμένα. Συνίσταται στην αρχική αφαίρεση («εφάπαξ» βυθοκόρηση) και στη βυθοκόρηση συντήρησης προκειμένου να διατηρηθεί η προσβασιμότητα της πλωτής οδού·
3.  ως «βυθοκόρηση» νοείται η αφαίρεση άμμου, ιζημάτων ή άλλων ουσιών από τον πυθμένα της πλωτής οδού προς έναν λιμένα, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση του πλοίου στον λιμένα. Συνίσταται στην αρχική αφαίρεση («εφάπαξ» βυθοκόρηση) και στη βυθοκόρηση συντήρησης προκειμένου να διατηρηθεί η προσβασιμότητα της πλωτής οδού, και δεν αποτελεί λιμενική υπηρεσία που παρέχεται στον χρήστη·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5
5.  ως «διαχειριστικός φορέας του λιμένα» νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες, έχει τη διαχείριση των λιμενικών υποδομών και την κυκλοφορία στον λιμένα, το συντονισμό και, κατά περίπτωση, τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης που βρίσκονται εγκαταστημένοι στον οικείο λιμένα, βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή νομικών πράξεων·
5.  ως «διαχειριστικός φορέας του λιμένα» νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες, έχει ως σκοπό, βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή νομικών πράξεων, τη διαχείριση των λιμενικών υποδομών και, κατά περίπτωση, το συντονισμό, τη διεξαγωγή, την οργάνωση ή τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης που βρίσκονται εγκαταστημένοι στον οικείο λιμένα, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον λιμένα και την ανάπτυξη της ζώνης του λιμένα·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6
6.  ως «ελλιμενισμός» νοούνται οι υπηρεσίες προσόρμισης και αποπροσόρμισης που απαιτούνται για την αγκυροβόληση ενός πλοίου ή την πρόσδεσή του στην προβλήτα του λιμένα ή την αγκυροβόλησή του στις θαλάσσιες οδούς που οδηγούν στον λιμένα·
6.  ως «ελλιμενισμός» νοούνται οι υπηρεσίες ασφαλούς προσόρμισης, αποπροσόρμισης και μετατόπισης που απαιτούνται για ένα πλοίο·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8
8.  ως «πλοήγηση» νοείται η υπηρεσία καθοδήγησης ενός πλοίου από πλοηγό ή σταθμό πλοήγησης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στις πλωτές οδούς πρόσβασης στον λιμένα·
8.  ως «πλοήγηση» νοείται η υπηρεσία καθοδήγησης ενός πλοίου από πλοηγό ή σταθμό πλοήγησης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στις πλωτές οδούς πρόσβασης στον λιμένα ή η ασφαλής ναυσιπλοΐα εντός του λιμένα·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9
9.  ως «τέλη λιμενικών υποδομών» νοείται το τέλος που εισπράττεται για το άμεσο ή έμμεσο όφελος του διαχειριστικού φορέα του λιμένα και το οποίο καταβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης των πλοίων ή οι κύριοι φορτίων για τη χρήση εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο των πλοίων στον λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών οδών που παρέχουν πρόσβαση στους εν λόγω λιμένες, καθώς και της πρόσβασης στις υπηρεσίες διακίνησης επιβατών και φορτίου·
9.  ως «τέλη λιμενικών υποδομών» νοείται το τέλος που εισπράττεται για το άμεσο ή έμμεσο όφελος του διαχειριστικού φορέα του λιμένα και το οποίο καταβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης των πλοίων ή οι κύριοι φορτίων για τη χρήση υποδομών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο των πλοίων στον λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών οδών που παρέχουν πρόσβαση στον λιμένα, εφόσον οι εν λόγω πλωτές οδοί εμπίπτουν στη νομική αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα, καθώς και της πρόσβασης στις υπηρεσίες διακίνησης επιβατών και φορτίου, εξαιρουμένων ωστόσο των τελών μίσθωσης γης και των επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος·
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12
12.  ως «σύμβαση παροχής λιμενικής υπηρεσίας» νοείται η επίσημη και νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ παρόχου λιμενικής υπηρεσίας και μιας αρμόδιας αρχής, με την οποία η εν λόγω αρχή αναθέτει σε πάροχο λιμενικής υπηρεσίας την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με διαδικασία περιορισμού του αριθμού παρόχων λιμενικών υπηρεσιών·
12.  ως «σύμβαση παροχής λιμενικής υπηρεσίας» νοείται η επίσημη και νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ παρόχου λιμενικής υπηρεσίας και του διαχειριστικού φορέα του λιμένα ή μιας αρμόδιας αρχής, με την οποία ο εν λόγω φορέας ή η εν λόγω αρχή αναθέτει σε πάροχο λιμενικής υπηρεσίας την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με διαδικασία περιορισμού του αριθμού παρόχων λιμενικών υπηρεσιών·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 16
16.  ως «θαλάσσιος λιμένας» νοείται μια χερσαία και θαλάσσια έκταση που αποτελείται από έργα και εξοπλισμό που επιτρέπουν, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους, την αποθήκευση εμπορευμάτων, την παραλαβή και παράδοση των εν λόγω εμπορευμάτων και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, καθώς και κάθε άλλη υποδομή που χρειάζονται οι επιχειρήσεις μεταφορών εντός της ζώνης του λιμένα·
16.  ως «θαλάσσιος λιμένας» νοείται μια οριοθετημένη χερσαία και θαλάσσια έκταση που τελεί υπό τη διαχείριση του διαχειριστικού φορέα του λιμένα και αποτελείται από υποδομές και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους, την αποθήκευση εμπορευμάτων, την παραλαβή και παράδοση των εν λόγω εμπορευμάτων και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και προσωπικού·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 17
17.  ως «ρυμούλκηση» νοείται η παροχή βοήθειας σε ένα πλοίο μέσω ρυμουλκού σκάφους, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στον λιμένα μέσω της παροχής βοήθειας στους ελιγμούς·
17.  ως «ρυμούλκηση» νοείται η παροχή βοήθειας σε ένα πλοίο μέσω ρυμουλκού σκάφους, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στον λιμένα ή η ασφαλής ναυσιπλοΐα εντός του λιμένα μέσω της παροχής βοήθειας στους ελιγμούς·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 18
18.  ως «πλωτή οδός πρόσβασης σε λιμένα» νοείται η πλωτή οδός από την ανοιχτή θάλασσα προς τον λιμένα, όπως είναι οι είσοδοι σε λιμένες, οι δίαυλοι ναυσιπλοΐας, οι ποταμοί, οι θαλάσσιες διώρυγες και τα φιορδ.
18.  ως «πλωτή οδός πρόσβασης σε λιμένα» νοείται η πλωτή οδός από την ανοιχτή θάλασσα προς τον λιμένα, όπως είναι οι είσοδοι σε λιμένες, οι δίαυλοι ναυσιπλοΐας, οι ποταμοί, οι θαλάσσιες διώρυγες και τα φιορδ, εφόσον η εν λόγω πλωτή οδός εμπίπτει στη νομική αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο II – τίτλος
Πρόσβαση στην αγορά
Οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Διαγράφεται
Ελευθερία παροχής υπηρεσιών
1.  Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών σε θαλάσσιους λιμένες που καλύπτεται στον παρόντα κανονισμό ισχύει για τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένοι στην Ένωση, υπό τους όρους του παρόντος κεφαλαίου.
2.  Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε βασικές λιμενικές εγκαταστάσεις, στο βαθμό που απαιτείται για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Οι όροι της πρόσβασης είναι δίκαιοι, εύλογοι και αμερόληπτοι.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)
Άρθρο 3 α
Ελευθερία οργάνωσης λιμενικών υπηρεσιών
1.  Όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό, η οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών που καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο ενδέχεται να υπόκειται σε:
α)  ελάχιστες απαιτήσεις για τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών·
β)  περιορισμούς στον αριθμό των παρόχων·
γ)  υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας·
δ)  εγχώριους φορείς·
ε)  ελεύθερη ανοικτή πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών.
2.  Κατά την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να απαιτήσει από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών τη συμμόρφωσή τους με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εκτέλεση της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας.
1.  Με την επιφύλαξη της δυνατότητας να επιβληθούν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύνανται να απαιτήσουν από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, τη συμμόρφωσή τους με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εκτέλεση της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 δύνανται να αφορούν, κατά περίπτωση, τα εξής:
2.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 αφορούν τα εξής:
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τον εξοπλισμό που απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας υπό κανονικές και ασφαλείς συνθήκες και την ικανότητα διατήρησης αυτού του εξοπλισμού στο ανάλογο επίπεδο·
β)  τον εξοπλισμό που απαιτείται για την αδιάλειπτη παροχή της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας υπό κανονικές και ασφαλείς συνθήκες και την τεχνική και οικονομική ικανότητα διατήρησης αυτού του εξοπλισμού στο απαιτούμενο επίπεδο·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τη διαθεσιμότητα της λιμενικής υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες, σε όλες τις θέσεις πλεύρισης, αδιαλείπτως, κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας, καθ' όλο το έτος·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, ή την ασφάλεια και προστασία του λιμένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, των εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού και των προσώπων·
γ)  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, ή την ασφάλεια και προστασία του λιμένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, των εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού, των εργαζομένων και άλλων προσώπων·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  τη συμμόρφωση με την εθνική κοινωνική και εργατική νομοθεσία του κράτους μέλους του οικείου λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  τη καλή φήμη του παρόχου της λιμενικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ουδεμία περίπτωση συνιστά λόγο για μείωση του επιπέδου των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και έχουν ήδη επιβληθεί από κράτη μέλη ή αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Όπου οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν ειδικές τοπικές γνώσεις ή εξοικείωση με τις τοπικές συνθήκες, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς πρόσβασης στη σχετική εκπαίδευση, υπό διαφανείς και αμερόληπτες συνθήκες, εκτός εάν η επαρκής πρόσβαση στη σχετική εκπαίδευση εξασφαλίζεται από το κράτος μέλος.
4.  Όπου οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν ειδικές τοπικές γνώσεις ή εξοικείωση με τις τοπικές συνθήκες, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς πρόσβασης στις πληροφορίες, υπό διαφανείς και αμερόληπτες συνθήκες.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
5.  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η διαδικασία εκχώρησης του δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των εν λόγω απαιτήσεων θα έχουν δημοσιευθεί από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα έως την 1η Ιουλίου 2015 ή, για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται μετά την εν λόγω ημερομηνία, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών ενημερώνονται εκ των προτέρων για τυχόν αλλαγές στα κριτήρια και τη διαδικασία.
5.  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η διαδικασία εκχώρησης του δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των εν λόγω απαιτήσεων θα έχουν δημοσιευθεί από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα έως την ...* ή, για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται μετά την εν λόγω ημερομηνία, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών ενημερώνονται εκ των προτέρων για τυχόν αλλαγές στα κριτήρια και τη διαδικασία.
__________________
* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια στη θάλασσα και η προστασία του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη ή η αρμόδια αρχή δύνανται να απαιτούν τα πλοία που χρησιμοποιούνται για εργασίες ρυμούλκησης ή ελλιμενισμού να είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος του οικείου λιμένα και να φέρουν τη σημαία του κράτους αυτού.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα πρέπει να αντιμετωπίζει τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών ισότιμα και να ενεργεί κατά τρόπο διαφανή.
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή πρέπει να αντιμετωπίζει τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών ισότιμα και να ενεργεί κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό, αμερόληπτο και αναλογικό.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα παραχωρεί ή αρνείται το δικαίωμα παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 4 εντός ενός μήνα από την παραλαβή της αίτησης για παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος. Τυχόν άρνηση πρέπει να δικαιολογείται δεόντως βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων.
2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή παραχωρεί ή αρνείται το δικαίωμα παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 4. Πράττει αυτό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους τέσσερεις μήνες, από την παραλαβή της αίτησης για παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος και των απαραίτητων εγγράφων. Τυχόν άρνηση πρέπει να δικαιολογείται δεόντως βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, όπου ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δεν αποτελεί αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται.
________________
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη λιμενική υπηρεσία, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
1.  Χωρίς να θίγονται τα υφιστάμενα διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης των λιμενικών υπηρεσιών, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη λιμενική υπηρεσία, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστικός φορέας μπορεί να αποδείξει ότι η γη αποτελεί ουσιώδη λιμενική εγκατάσταση για την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας και ότι ο περιορισμός είναι σύμφωνος με το επίσημο σχέδιο ανάπτυξης του λιμένα, όπως συμφωνήθηκε από τη διαχειριστική αρχή του λιμένα και, κατά περίπτωση, από κάθε άλλης αρμόδια δημόσια αρχή, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
α)  σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστικός φορέας μπορεί να αποδείξει ότι η γη αποτελεί λιμενική εγκατάσταση ουσιώδους σημασίας για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και ότι ο περιορισμός, όταν υφίσταται, είναι σύμφωνος με αποφάσεις ή σχέδια που συμφωνήθηκαν από τον διαχειριστική αρχή του λιμένα και, κατά περίπτωση, από κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  σπανιότητα της παράκτιας ζώνης, όπου αυτό συνιστά ουσιώδες στοιχείο της ικανότητας παροχής της κατά περίπτωση λιμενικής υπηρεσίας με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  λόγω των χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας στον λιμένα μη ύπαρξη της δυνατότητας να αναπτύσσουν δραστηριότητα στον λιμένα πλείονες πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών υπό, από οικονομικής απόψεως, ικανοποιητικές συνθήκες·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)
αγ)  ανάγκη να διασφαλιστεί η παροχή ασφαλών, χωρίς κινδύνους ή περιβαλλοντικά βιώσιμων λιμενικών εργασιών·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Κάθε περιορισμός των παρόχων λιμενικής υπηρεσίας βασίζεται σε μια ανοιχτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αμερόληπτη και διαφανή διαδικασία επιλογής. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα κοινοποιεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της διαδικασίας επιλογής και την προθεσμία υποβολής, καθώς και όλα τα σχετικά κριτήρια και τις απαιτήσεις για την ανάθεση. Η προθεσμία υποβολής είναι αρκούντως μακρά ώστε να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε μια ουσιαστική αξιολόγηση και να προετοιμάσουν την αίτησή τους· υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να ορίζεται ελάχιστη προθεσμία 30 ημερών.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Όταν ένας διαχειριστικός φορέας λιμένα παρέχει λιμενικές υπηρεσίες ο ίδιος ή μέσω νομικά ανεξάρτητης οντότητας την οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, το κράτος μέλος δύναται να αναθέσει την έκδοση της απόφασης περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών σε αρχή η οποία είναι ανεξάρτητη από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα. Εάν το κράτος μέλος δεν αναθέσει την έκδοση της απόφασης περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών σε τέτοια αρχή, ο αριθμός των παρόχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο.
4.  Όταν ένας διαχειριστικός φορέας λιμένα παρέχει λιμενικές υπηρεσίες ο ίδιος ή μέσω νομικά ανεξάρτητης οντότητας την οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων. Ελλείψει τέτοιων μέτρων, ο αριθμός των παρόχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο, εκτός εάν για κάποιο από τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 δικαιολογείται ο περιορισμός σε ένα μόνο πάροχο.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Διαγράφεται
Άρθρο 7 Διαδικασία για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών
1.  Κάθε περιορισμός του αριθμού των παρόχων λιμενικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6, βασίζεται σε μια ανοιχτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αμερόληπτη και διαφανή διαδικασία επιλογής.
2.  Εάν η εκτιμώμενη αξία της λιμενικής υπηρεσίας υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 3, ισχύουν οι κανόνες για τη διαδικασία ανάθεσης, οι διαδικαστικές εγγυήσεις και η μέγιστη διάρκεια των παραχωρήσεων όπως ορίζονται στην οδηγία …./…. [παραχωρήσεις].
3.  Το όριο και η μέθοδος για τον προσδιορισμό της αξίας της λιμενικής υπηρεσίας είναι εκείνα των σχετικών και εφαρμοστέων διατάξεων που ορίζονται στην οδηγία ..…/…. [παραχωρήσεις].
4.  Ο επιλεγμένος πάροχος ή οι επιλεγμένοι πάροχοι και ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα συνάπτουν σύμβαση παροχής λιμενικών υπηρεσιών.
5.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μια ουσιώδης τροποποίηση κατά την έννοια της οδηγίας …./… [παραχωρήσεις] για τις διατάξεις της σύμβασης παροχής λιμενικών υπηρεσιών εντός της εν λόγω περιόδου λαμβάνεται υπόψη ως μια νέα σύμβαση παροχής λιμενικών υπηρεσιών και απαιτεί μια νέα διαδικασία, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2.
6.  Οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9.
7.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας … / … [παραχωρήσεις] 15, της οδηγίας … / … [υπηρεσίες κοινής ωφέλειας] 16και της οδηγίας … / … [δημόσιες συμβάσεις] 17
__________________
15Πρόταση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (COM(2011)0897 τελικό).
16Πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (COM(2011)0895 τελικό).
17 Πρόταση οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις (COM(2011)0896 τελικό).
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν την επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες σχετίζονται με τις λιμενικές υπηρεσίες στους παρόχους, προκειμένου να εξασφαλίζουν τα εξής:
1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν εντός της επικράτειάς τους την αρχή, ενδεχομένως τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, η οποία έχει αρμοδιότητα να επιβάλει στους παρόχους μέτρα για την τήρηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες σχετίζονται με τις λιμενικές υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ένα από τα εξής:
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες·
β)  τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες, ενδεχομένως επί ίσοις όροις·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  την ασφάλεια, την προστασία ή τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών εργασιών·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  την παροχή επαρκών μεταφορικών υπηρεσιών στο κοινό και την εδαφική συνοχή.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της επικράτειάς τους, οι οποίες θα επιβάλουν τις εν λόγω υποχρεώσεις παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να είναι η αρμόδια αρχή.
Διαγράφεται
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Όταν η αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 διαφέρει από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, η εν λόγω αρμόδια αρχή πρέπει να ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
4.  Όταν η αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαφέρει από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, η εν λόγω αρμόδια αρχή πρέπει να ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Εάν μια αρμόδια αρχή αποφασίσει να επιβάλει παρόμοιες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό σε κράτος μέλος, πρέπει να κοινοποιήσει τις εν λόγω υποχρεώσεις στην Επιτροπή.
5.  Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να επιβάλει παρόμοιες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό σε κράτος μέλος, πρέπει να κοινοποιήσει τις εν λόγω υποχρεώσεις στην Επιτροπή.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Σε περίπτωση διακοπής των λιμενικών υπηρεσιών για τις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή όταν προκύπτει κίνδυνος εμφάνισης μιας παρόμοιας κατάστασης, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης δύνανται να λάβουν τη μορφή άμεσης ανάθεσης, ώστε η υπηρεσία να ανατεθεί σε διαφορετικό πάροχο για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αρμόδια αρχή εκκινεί μια νέα διαδικασία επιλογής παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 ή εφαρμόζει το άρθρο 9.
6.  Σε περίπτωση διακοπής των λιμενικών υπηρεσιών για τις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή όταν προκύπτει κίνδυνος εμφάνισης μιας παρόμοιας κατάστασης, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης δύνανται να λάβουν τη μορφή άμεσης ανάθεσης, ώστε η υπηρεσία να ανατεθεί σε διαφορετικό πάροχο για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αρμόδια αρχή εκκινεί μια νέα διαδικασία επιλογής παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, ή εφαρμόζει το άρθρο 9. Η συλλογική δράση που αναλαμβάνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους και/ή τις ισχύουσες συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων δεν θεωρείται διακοπή των λιμενικών υπηρεσιών για την οποία δύνανται να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να παρέχει η ίδια κάποια λιμενική υπηρεσία στο πλαίσιο υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας ή να επιβάλει υποχρεώσεις απευθείας σε μια νομικά ξεχωριστή οντότητα, στην οποία ασκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος λιμενικής υπηρεσίας θεωρείται ως εγχώριος φορέας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να παρέχει ο ίδιος/η ίδια κάποια λιμενική υπηρεσία ήμέσω μιας νομικά ξεχωριστής οντότητας, στην οποία ασκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών του/της υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι το άρθρο 4 εφαρμόζεται εξίσου σε όλους τους φορείς που παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος λιμενικής υπηρεσίας θεωρείται ως εγχώριος φορέας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η αρμόδια αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο σε μια νομικά ανεξάρτητη οντότητα παρόμοιο με εκείνον που ασκεί στις δικές της υπηρεσίες μόνο εάν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου.
2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο σε μια νομικά ξεχωριστή οντότητα παρόμοιο με εκείνον που ασκεί στις δικές της υπηρεσίες μόνο εάν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές αποφάσεις της συγκεκριμένης νομικής οντότητας.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Ο εγχώριος φορέας περιορίζεται στην εκτέλεση της εκχωρηθείσας λιμενικής υπηρεσίας μόνο στον(στους) λιμένα(-ες) για τους οποίους του ανατέθηκε η αποστολή παροχής της λιμενικής υπηρεσίας.
3.  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8, ο εγχώριος φορέας περιορίζεται στην εκτέλεση της εκχωρηθείσας λιμενικής υπηρεσίας μόνο στον(στους) λιμένα(-ες) για τους οποίους του ανατέθηκε η αποστολή παροχής της λιμενικής υπηρεσίας.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ κοινωνικών εταίρων, οι διαχειριστικοί φορείς του λιμένα δύναται να απαιτήσουν από τον διορισμένο πάροχο λιμενικών υπηρεσιών ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, σε περίπτωση που ο εν λόγω πάροχος διαφέρει από τον επίσημο πάροχο λιμενικών υπηρεσιών, να χορηγήσει στο προσωπικό που απασχολούσε προηγουμένως ο επίσημος φορέας λιμενικών υπηρεσιών, τα δικαιώματα τα οποία θα κατείχαν εάν είχε γίνει μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ.
2.  Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπευτικών συλλογικών συμβάσεων μεταξύ κοινωνικών εταίρων, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον διορισμένο πάροχο λιμενικών υπηρεσιών να παράσχει στο προσωπικό συνθήκες εργασίας βάσει των δεσμευτικών εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών κοινωνικών προτύπων. Σε περίπτωση μεταβίβασης προσωπικού λόγω αλλαγής του παρόχου υπηρεσίας, χορηγούνται στο προσωπικό που απασχολούσε προηγουμένως ο επίσημος φορέας λιμενικών υπηρεσιών, τα ίδια δικαιώματα με εκείνα τα οποία θα κατείχαν εάν είχε γίνει μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Σε περίπτωση που οι διαχειριστικοί φορείς του λιμένα απαιτήσουν από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να συμμορφωθούν με ορισμένα κοινωνικά πρότυπα όσον αφορά την παροχή των αντίστοιχων λιμενικών υπηρεσιών, τα τεύχη δημοπράτησης και οι συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών πρέπει να αναφέρουν το οικείο προσωπικό και να περιλαμβάνουν διαφανή στοιχεία σχετικά με τα συμβατικά τους δικαιώματα και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται ότι συνδέονται με τις λιμενικές υπηρεσίες.
3.  Οι διαχειριστικοί φορείς του λιμένα ή η αρμόδια αρχή απαιτούν από όλους τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να συμμορφωθούν με όλα τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα που καθορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και/ή στο εθνικό δίκαιο, καθώς και στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τα εθνικά έθιμα και παραδόσεις. Όταν, στο πλαίσιο της παροχής αντίστοιχων λιμενικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μεταβίβαση προσωπικού, τα τεύχη δημοπράτησης και οι συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών πρέπει να αναφέρουν το οικείο προσωπικό και να περιλαμβάνουν διαφανή στοιχεία σχετικά με τα συμβατικά τους δικαιώματα και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται ότι συνδέονται με τις λιμενικές υπηρεσίες.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10α
Κατάρτιση και προστασία των εργαζομένων
1.  Ο εργοδότης διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί του λαμβάνουν την αναγκαία κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν καλή γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η εργασία τους και ότι είναι επαρκώς καταρτισμένοι ώστε να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εργασία.
2.  Με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, καλείται η σε επίπεδο ΕΕ τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση απαιτήσεων κατάρτισης ώστε να αποτρέπονται τα ατυχήματα και να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Αυτές οι απαιτήσεις κατάρτισης επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να περιορίζεται συνεχώς ο αριθμός των ατυχημάτων στον τόπο εργασίας.
3.  Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να αναπτύξουν μοντέλα τα οποία διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ της διακύμανσης της ζήτησης για λιμενικές εργασίες και της ευελιξίας που απαιτούν οι λιμενικές δραστηριότητες, αφενός, και της συνέχειας και της προστασίας των θέσεων απασχόλησης, αφετέρου.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11
Το παρόν κεφάλαιο και οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 24 δεν ισχύουν για τις υπηρεσίες διακίνησης φορτίων και επιβατών.
Το παρόν κεφάλαιο, με εξαίρεση το άρθρο 10α, και οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 24 δεν ισχύουν για τις υπηρεσίες διακίνησης φορτίων, τις υπηρεσίες επιβατών και την πλοήγηση.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Όταν ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα που δέχεται δημόσιους πόρους παρέχει ο ίδιος λιμενικές υπηρεσίες, πρέπει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε λιμενική υπηρεσία, κατά τρόπον ώστε:
2.  Όταν ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα που δέχεται δημόσιους πόρους παρέχει ο ίδιος λιμενικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες βυθοκόρησης, πρέπει να τηρεί λογαριασμούς για αυτή τη χρηματοδοτούμενη από δημόσιους πόρους δραστηριότητα ή επένδυση χωριστούς από τους λογαριασμούς των άλλων δραστηριοτήτων του, κατά τρόπον ώστε:
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Στις περιπτώσεις που ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, ή μια ένωση λιμένων, πραγματοποιεί ο ίδιος/η ίδια βυθοκόρηση και δέχεται δημόσια χρηματοδότηση για τη δραστηριότητα αυτή, δεν πρέπει να πραγματοποιεί βυθοκόρηση σε άλλο κράτος μέλος.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Οι δημόσιοι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν μετοχικό κεφάλαιο ή οιονεί κεφάλαιο, μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις ή επιστρεπτέες μόνον υπό ορισμένους όρους, χορήγηση δανείων συμπεριλαμβανομένων των υπερβάσεων και των προκαταβολών έναντι των εισφορών κεφαλαίου, εγγυήσεις που παρέχει στον διαχειριστικό φορέα του λιμένα η δημόσια αρχή, καταβληθέντα μερίσματα και μη διανεμηθέντα κέρδη ή κάθε άλλη μορφή χρηματοοικονομικής στήριξης.
3.  Οι δημόσιοι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν μετοχικό κεφάλαιο ή οιονεί κεφάλαιο, μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις ή επιστρεπτέες μόνον υπό ορισμένους όρους, χορήγηση δανείων συμπεριλαμβανομένων των υπερβάσεων και των προκαταβολών έναντι των εισφορών κεφαλαίου, εγγυήσεις που παρέχει στον διαχειριστικό φορέα του λιμένα η δημόσια αρχή ή κάθε άλλη μορφή χρηματοοικονομικής στήριξης.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
4.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα τηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές σχέσεις όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου στη διάθεση της Επιτροπής και της αρμόδιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 για πέντε έτη από το τέλος της διαχειριστικής χρήσης στην οποία αναφέρονται.
4.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα τηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές σχέσεις όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου στη διάθεση της Επιτροπής και της διορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχής για πέντε έτη από το τέλος της διαχειριστικής χρήσης στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θέτει στη διάθεση της Επιτροπής και της αρμόδιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, κατόπιν αιτήματος, κάθε συμπληρωματική πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για την πλήρη εκτίμηση των στοιχείων που κοινοποιούνται και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
5.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας και κατόπιν αιτήσεως, θέτει στη διάθεση της Επιτροπής και της διορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχής κάθε συμπληρωματική πληροφορία που κρίνει απαραίτητη για την πλήρη εκτίμηση των στοιχείων που κοινοποιούνται και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στους οικείους λιμένες του ολοκληρωμένου δικτύου που δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 σε περίπτωση δυσανάλογου διοικητικού φόρτου, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε δημόσιοι πόροι λαμβάνονται, καθώς και η χρήση τους για παροχή λιμενικών υπηρεσιών, θα είναι πλήρως διαφανή στο λογιστικό σύστημα. Εάν τα κράτη μέλη λάβουν την ανωτέρω απόφαση, ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικώς προτού η απόφασή τους τεθεί σε ισχύ.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Τα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχονται από εγχώριο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 9 και τα τέλη που εισπράττονται από παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, σε περιπτώσεις περιορισμού του αριθμού των παρόχων οι οποίοι δεν έχουν οριστεί βάσει ανοιχτών, διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών, πρέπει να καθορίζονται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Τα εν λόγω τέλη θα αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες μιας ανταγωνιστικής σχετικής αγοράς και δεν θα είναι δυσανάλογα με την οικονομική αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας.
1.  Τα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχονται από εγχώριο φορέα, στο πλαίσιο υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα τέλη για υπηρεσίες πλοήγησης που δεν εκτίθενται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό και τα τέλη που εισπράττονται από παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), πρέπει να καθορίζονται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Τα εν λόγω τέλη θα αντικατοπτρίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τις συνθήκες μιας ανταγωνιστικής σχετικής αγοράς και δεν θα είναι δυσανάλογα με την οικονομική αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο πάροχος λιμενικής υπηρεσίας θέτει στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 17, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του επιπέδου των τελών λιμενικής υπηρεσίας που εμπίπτουν στην εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των λιμενικών τελών αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες στις οποίες αντιστοιχούν τα εν λόγω τέλη.
3.  Ο πάροχος λιμενικής υπηρεσίας, σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας και κατόπιν αιτήσεως, θέτει στη διάθεση της διορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχής, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του επιπέδου των τελών λιμενικής υπηρεσίας που εμπίπτουν στην εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των λιμενικών τελών αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες στις οποίες αντιστοιχούν τα εν λόγω τέλη.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Προκειμένου να συμβάλουν σε ένα αποτελεσματικό σύστημα χρέωσης υποδομών, η δομή και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών προσδιορίζονται κατά τρόπο αυτόνομο από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα σύμφωνα με την εμπορική στρατηγική και το επενδυτικό σχέδιό του, αντικατοπτρίζουν τις ανταγωνιστικές συνθήκες της σχετικής αγοράς και είναι σύμφωνες με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
3.  Προκειμένου να συμβάλουν σε ένα αποτελεσματικό σύστημα χρέωσης υποδομών, η δομή και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών προσδιορίζονται κατά τρόπο αυτόνομο από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα σύμφωνα με την εμπορική στρατηγική και το επενδυτικό σχέδιό του και σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4
4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα τέλη λιμενικών υποδομών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εμπορικές πρακτικές που σχετίζονται με συχνούς χρήστες ή προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματικότερη χρήση των λιμενικών υποδομών, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ή οι υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αποδοτικότητα των μεταφορών από πλευράς άνθρακα. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω διαφοροποίηση πρέπει να είναι κατάλληλα, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα και να σέβονται τους κανόνες ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η προκύπτουσα διαφοροποίηση θα είναι στη διάθεση των οικείων χρηστών λιμενικών υπηρεσιών επί ίσοις όροις.
4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα τέλη λιμενικών υποδομών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την οικονομική στρατηγική του λιμένα και τη χωροταξική πολιτική του λιμένα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με ορισμένες κατηγορίες χρηστών, ή προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματικότερη χρήση των λιμενικών υποδομών, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ή οι υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αποδοτικότητα των μεταφορών από πλευράς άνθρακα. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω διαφοροποίηση πρέπει να είναι δίκαια, να μην εισάγουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να λαμβάνει υπόψη το εξωτερικό κόστος κατά τον καθορισμό των τελών. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να διαφοροποιεί τα τέλη υποδομών σύμφωνα με τις εμπορικές πρακτικές.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, όπου είναι απαραίτητο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21, όσον αφορά την κοινή ταξινόμηση πλοίων, καυσίμων και τύπων δραστηριοτήτων βάσει των οποίων διαφοροποιούνται τα τέλη υποδομών και κοινές αρχές χρέωσης για τα τέλη λιμενικών υποδομών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6
6.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ενημερώνει τους χρήστες του λιμένα και τους εκπροσώπους ή τις ενώσεις των χρηστών του λιμένα ως προς τη δομή και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του ποσού των τελών λιμενικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών δαπανών και εσόδων που λειτουργούν ως βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του επιπέδου των τελών λιμενικών υποδομών. Θα ενημερώνει τους χρήστες των λιμενικών υποδομών για τυχόν αλλαγές στο ποσό των τελών λιμενικών υποδομών ή στη δομή ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των εν λόγω τελών τουλάχιστον τρεις μήνες πριν.
6.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ενημερώνει τους χρήστες του λιμένα και τους εκπροσώπους ή τις ενώσεις των χρηστών του λιμένα κατά τρόπο διαφανή ως προς τη δομή και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του ποσού των τελών λιμενικών υποδομών. Θα ενημερώνει τους χρήστες των λιμενικών υποδομών για τυχόν αλλαγές στο ποσό των τελών λιμενικών υποδομών ή στη δομή ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των εν λόγω τελών τουλάχιστον τρεις μήνες πριν. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δεν υποχρεούται να κοινοποιεί τις διαφοροποιήσεις στα τέλη οι οποίες είναι αποτέλεσμα επί μέρους διαπραγματεύσεων·
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7
7.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θέτει στη διάθεση της αρμόδιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής και της Επιτροπής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τις αναλυτικές δαπάνες και έσοδα που λειτουργούν ως βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του επιπέδου των τελών λιμενικών υποδομών και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των τελών λιμενικών υποδομών σε σχέση με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες στις οποίες αντιστοιχούν τα εν λόγω λιμενικά τέλη.
7.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας και κατόπιν αιτήσεως, θέτει στη διάθεση της διορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχής και της Επιτροπής, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των τελών λιμενικών υποδομών σε σχέση με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες στις οποίες αντιστοιχούν τα εν λόγω λιμενικά τέλη.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα συστήνει μια επιτροπή από εκπροσώπους των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων, κυρίων φορτίων ή άλλων χρηστών του λιμένα, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν τέλος για τις υποδομές ή τέλος για τις λιμενικές υπηρεσίες ή και τα δύο. Η εν λόγω επιτροπή ονομάζεται «συμβουλευτική επιτροπή χρηστών του λιμένα».
Διαγράφεται
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα συμμετέχει σε διαβουλεύσεις, σε ετήσια βάση και πριν από τον καθορισμό των τελών λιμενικών υποδομών, με τη συμβουλευτική επιτροπή χρηστών του λιμένα, σχετικά με τη δομή και το επίπεδο των εν λόγω τελών. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 9 συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις σε ετήσια βάση πριν από τον καθορισμό τελών λιμενικών υπηρεσιών με τη συμβουλευτική επιτροπή χρηστών του λιμένα σχετικά με τη δομή και το επίπεδο των εν λόγω τελών. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα παρέχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εν λόγω διαβούλευση και ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών.
2.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών για τη διαβούλευση με τους χρήστες του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διασυνδεδεμένων μεταφορέων. Συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με τους χρήστες του λιμένα σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στα τέλη λιμενικών υποδομών. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών παρέχουν στους χρήστες του λιμένα επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη δομή των τελών των λιμενικών υπηρεσιών και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τους. Οι εγχώριοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 1β) συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις με τους χρήστες του λιμένα σε ετήσια βάση και πριν από τον καθορισμό τελών λιμενικών υπηρεσιών σχετικά με τη δομή και το επίπεδο των εν λόγω τελών. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα παρέχει τους κατάλληλους μηχανισμούς για την εν λόγω διαβούλευση και ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών.
Είναι δυνατό να επιβληθούν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο σε φορείς, ακόμη και διακριτής σύνθεσης, που είναι ήδη εγκατεστημένοι εντός του λιμένα.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα διαβουλεύεται τακτικά με ενδιαφερόμενους φορείς, όπως επιχειρήσεις εγκατεστημένες στους λιμένες, παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, φορείς εκμετάλλευσης πλοίων, κύριους φορτίων, χερσαίους μεταφορείς και δημόσιες διοικήσεις που δραστηριοποιούνται στη ζώνη του λιμένα, για τα εξής θέματα:
1.  Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα διαβουλεύεται τακτικά με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στη ζώνη του λιμένα, καθώς και με τις δημόσιες διοικήσεις που είναι αρμόδιες για τον σχεδιασμό των υποδομών στον τομέα των μεταφορών, για τα εξής, ενδεχομένως, θέματα:
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  τις συνέπειες των αποφάσεων στους τομείς του σχεδιασμού και της χωροταξίας όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις·
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  μέτρα για την εμπέδωση και τη βελτίωση της ασφάλειας στη ζώνη του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους λιμένες και για την ενημέρωση αυτών σχετικά με τις δυνατότητες κατάρτισης.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος
Ανεξάρτητη εποπτική αρχή
Ανεξάρτητη εποπτεία
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό στην επικράτεια κάθε κράτους μέλους.
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών για τη διαχείριση των καταγγελιών για όλους τους θαλάσσιους λιμένες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό στην επικράτεια κάθε κράτους μέλους. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα όργανα.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή είναι νομικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή πάροχο λιμενικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των λιμένων ή των διαχειριστικών αρχών του λιμένα εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό διαρθρωτικό διαχωρισμό των λειτουργιών που σχετίζονται με την εποπτεία και την παρακολούθηση του παρόντος κανονισμού και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εν λόγω κυριότητα ή έλεγχο. Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή σεβόμενη δεόντως το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2.  Η ανεξάρτητη εποπτεία διεξάγεται κατά τρόπο που αποκλείει τις συγκρούσεις συμφερόντων και είναι νομικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή πάροχο λιμενικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των λιμένων ή των διαχειριστικών αρχών του λιμένα εξασφαλίζουν ότι υφίσταται αποτελεσματικός διαρθρωτικός διαχωρισμός των λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των καταγγελιών και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εν λόγω κυριότητα ή έλεγχο. Η ανεξάρτητη εποπτεία είναι αμερόληπτη και διαφανής σεβόμενη δεόντως το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
3.  Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή χειρίζεται καταγγελίες που υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με έννομο συμφέρον, καθώς και τις διαφορές που παραπέμπονται σε εκείνη και οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι χρήστες των λιμένων και οι λοιποί σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς ενημερώνονται για τον τόπο και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μεταξύ άλλων, για τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5, στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 παράγραφος 7.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικά κράτη μέλη, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο λιμένας όπου θεωρείται ότι έχει προκύψει η διαφορά.
4.  Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικά κράτη μέλη, αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς θα είναι το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο λιμένας όπου θεωρείται ότι έχει προκύψει η διαφορά. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες τους.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5
5.  Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τους διαχειριστικούς φορείς του λιμένα, τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών και τους χρήστες του λιμένα, την υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της παρακολούθησης και εποπτείας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
5.  Σε περίπτωση που υποβάλλεται επίσημη καταγγελία από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος με έννομο συμφέρον, η σχετική αρχή που παρέχει ανεξάρτητη εποπτεία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τους διαχειριστικούς φορείς του λιμένα, τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών και τους χρήστες του λιμένα, την υποβολή των αναγκαίων πληροφοριών.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6
6.  Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή δύναται να εκδίδει γνωμοδοτήσεις κατόπιν αιτήματος μιας αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους για ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Διαγράφεται
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7
7.  Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή δύναται να συμβουλεύεται τη συμβουλευτική επιτροπή χρηστών του λιμένα του οικείου λιμένα κατά την αντιμετώπιση των καταγγελιών ή των διαφορών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 8
8.  Οι αποφάσεις της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής έχουν δεσμευτικά αποτελέσματα, με την επιφύλαξη δικαστικής προσφυγής.
8.  Οι αποφάσεις της σχετικής αρχής που παρέχει ανεξάρτητη εποπτεία έχουν δεσμευτικά αποτελέσματα, με την επιφύλαξη δικαστικής προσφυγής.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ταυτότητα των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών έως την 1η Ιουλίου 2015 το αργότερο καθώς και τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί τον κατάλογο των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών στον δικτυακό τόπο της.
9.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου έως την ...* και κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί τον κατάλογο των σχετικών αρχών στον δικτυακό τόπο της.
__________________
* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
Άρθρο 18
Διαγράφεται
Συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων εποπτικών αρχών
1.  Οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το έργο τους και τις αρχές και πρακτικές λήψης αποφάσεων για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτόν, συμμετέχουν και συνεργάζονται σε στο πλαίσιο δικτύου που συνέρχεται ανά τακτά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η Επιτροπή συμμετέχει, συντονίζει και στηρίζει το έργο του δικτύου.
2.  Οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές συνεργάζονται στενά για λόγους αμοιβαίας συνδρομής στα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας ερευνών που απαιτούνται για τη διαχείριση των καταγγελιών και των διαφορών σε περιπτώσεις που αφορούν λιμένες διαφορετικών κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτόν, μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή θέτει στη διάθεση μιας άλλης αντίστοιχης αρχής, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης, τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου η εν λόγω αρχή να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ανεξάρτητες συμβουλευτικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Οι ζητούμενες από την Επιτροπή πληροφορίες είναι ανάλογες προς την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών.
4.  Εάν οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές από την ανεξάρτητη εποπτική αρχή σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες περί επιχειρηματικού απορρήτου, η άλλη ανεξάρτητη εποπτική αρχή και η Επιτροπή εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα αυτή. Οι πληροφορίες δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.
5.  Βάσει της πείρας των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών και των δραστηριοτήτων του δικτύου που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο συνεργασίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει κοινές αρχές για τις κατάλληλες ρυθμίσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ανεξάρτητων εποπτικών αρχών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με έννομο συμφέρον έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων ή των επιμέρους μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές, τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την ανεξάρτητη εποπτική αρχή, σε όργανο προσφυγής το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το εν λόγω όργανο προσφυγής δύναται να είναι δικαστήριο.
1.  Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με έννομο συμφέρον έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων ή των επιμέρους μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές, τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την διορισμένη σύμφωνα με το άρθρο 17 αρχή, σε όργανο προσφυγής το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα εμπλεκόμενα μέρη. Το εν λόγω όργανο προσφυγής δύναται να είναι δικαστήριο.
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20
Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύστημα κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2015 το αργότερο και κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύστημα κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την ... * και κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
__________________
* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21
Άρθρο 21
Διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5.  Μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο, ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22
Άρθρο 22
Διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής
1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή υφίσταται κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23
Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία και τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από σχετικές προτάσεις.
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της λειτουργίας και του αντίκτυπου του παρόντος κανονισμού, υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Έως την ...*, η Επιτροπή υποβάλλει μια πρώτη έκθεση και, στη συνέχεια, περιοδικές εκθέσεις ανά τριετία συνοδευόμενες, κατά περίπτωση, από σχετικές προτάσεις. Οι εκθέσεις της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο που έχει επιτύχει η σε επίπεδο ΕΕ τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες.
________________
* Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2015.
Εφαρμόζεται από την ...*.
__________________
* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0023/2016).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου