Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0157(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0023/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0023/2016

Keskustelut :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Äänestykset :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Äänestysselitykset
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Hyväksytyt tekstit
PDF 607kWORD 339k
Tiistai 8. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

Euroopan parlamentin tarkistukset 8. maaliskuuta 2016 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta (COM(2013)0296 – C7‑0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Osasto
Ehdotus
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta
satamapalvelujen organisointia ja satamien rahoituksen avoimuutta koskevista puitteista
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Satamat voivat edistää Euroopan teollisuuden pitkän aikavälin kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla ja samalla tuoda lisäarvoa ja työpaikkoja unionin kaikille rannikkoalueille. Jotta voidaan käsitellä meriliikennealan haasteita, kuten kestävän kuljetus- ja logistiikkaketjun tehottomuutta, on tärkeää, että komission tiedonantoon ”Satamat: kasvun moottori” sisältyvät hallinnon yksinkertaistamista koskevat toimet toteutetaan samanaikaisesti tämän asetuksen kanssa. Tulliselvitykseen liittyvien hallinnollisten menettelyjen monimutkaisuus, joka aiheuttaa satamissa viipeitä, on merkittävä este lähimerenkulun kilpailukyvylle ja unionin satamien tehokkuudelle.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Tullimenettelyjen merkittävä yksinkertaistaminen voi tuoda satamille suurta kilpailuun liittyvää taloudellista etua. Jotta voidaan välttää satamien epäoikeudenmukainen kilpailu ja vähentää tullimuodollisuuksia, jotka voivat vahingoittaa vakavasti unionin taloudellisia etuja, satamaviranomaisten olisi noudatettava asianmukaista ja tehokasta riskeihin perustuvaa menettelytapaa kilpailun vääristymisen estämiseksi. Jäsenvaltioiden ja komission olisi valvottava näitä menettelyjä tehokkaasti ja säännöllisesti, ja komission olisi arvioitava, onko tarpeen toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä epäoikeudenmukaisen kilpailun torjumiseksi.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Valtaosa unionin meriliikenteestä kulkee Euroopan laajuisen liikenneverkon merisatamien kautta. Jotta tämän asetuksen tavoite saavutettaisiin oikeasuhteisella tavalla luomatta tarpeettomia rasitteita muille satamille, tätä asetusta olisi sovellettava Euroopan laajuisen liikenneverkon satamiin, joista jokaisella on merkittävä asema Euroopan liikennejärjestelmässä joko sen vuoksi, että siellä käsitellään yli 0,1 prosenttia koko EU:n tavara- tai henkilöliikenteestä, tai koska se parantaa saarten tai syrjäseutualueiden alueellisia liikenneyhteyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta päättää soveltaa tätä asetusta myös muihin satamiin. Avomerellä suoritettavat luotsauspalvelut eivät suoranaisesti vaikuta satamien tehokkuuteen, koska niitä ei käytetä satamaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa, eivätkä ne sen vuoksi kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.
(4)  Valtaosa unionin meriliikenteestä kulkee Euroopan laajuisen liikenneverkon merisatamien kautta. Jotta tämän asetuksen tavoite saavutettaisiin oikeasuhteisella tavalla luomatta tarpeettomia rasitteita muille satamille, tätä asetusta olisi sovellettava vain Euroopan laajuisen liikenneverkon merisatamiin, joista jokaisella on merkittävä asema Euroopan liikennejärjestelmässä joko sen vuoksi, että siellä käsitellään yli 0,1 prosenttia koko EU:n tavara- tai henkilöliikenteestä, tai koska se parantaa saarten tai syrjäseutualueiden alueellisia liikenneyhteyksiä. Asetuksessa olisi kuitenkin annettava jäsenvaltioille mahdollisuus päättää, soveltavatko ne tätä asetusta kattavan Euroopan laajuisen liikenneverkon merisatamiin, jotka sijaitsevat syrjäisimmillä alueilla. Jäsenvaltioiden olisi myös pystyttävä ottamaan käyttöön poikkeuksia, jotta ei aiheuteta kohtuutonta hallinnollista taakkaa sellaisille kattavan Euroopan laajuisen liikenneverkon merisatamille, joissa asetuksen täysimääräinen soveltaminen ei ole perusteltua niiden vuotuisen liikennemäärän vuoksi. Avomerellä suoritettavat luotsauspalvelut eivät suoranaisesti vaikuta satamien tehokkuuteen, koska niitä ei käytetä satamaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa, eivätkä ne sen vuoksi kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Tässä asetuksessa ei vaadita satamien hallinnointielimiltä tietynlaista sataman hallinnointimallia. Jäsenvaltioiden tasolla käytössä olevia satamien hallinnointimalleja voidaan käyttää edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti, edellyttäen että markkinoille pääsyä ja rahoituksen avoimuutta koskevia sääntöjä noudatetaan.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklan tavoitteena on poistaa palvelujen tarjonnan vapaudelle asetetut rajoitukset unionissa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 58 artiklan mukaisesti palvelujen tarjoamisen vapauteen liikenteen alalla sovelletaan liikennettä koskevan osaston, erityisesti 100 artiklan 2 kohdan, määräyksiä.
Poistetaan.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Itse suoritettavaa palvelua eli sitä, että varustamot tai satamapalvelujen tarjoajat palkkaavat itse valitsemansa henkilöstön tarjoamaan tarvitsemansa satamapalvelut, säännellään useissa jäsenvaltioissa turvallisuuteen liittyvistä tai sosiaalisista syistä. Komission ehdotusta laatiessaan kuulemat sidosryhmät korostivat, että itse suoritettavan palvelun yleinen salliminen unionin tasolla edellyttäisi turvallisuutta ja sosiaalikysymyksiä koskevia lisäsääntöjä, jotta näille aloille ei aiheutuisi kielteisiä vaikutuksia. Sen vuoksi näyttää tässä vaiheessa aiheelliselta olla antamatta tätä koskevia säännöksiä unionin tasolla, vaan antaa jäsenvaltioiden itse päättää, säänteleekö se itse suoritettavia satamapalveluja vai ei. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi käsiteltävä vain korvausta vastaan suoritettavia satamapalveluja.
Poistetaan.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Satamahallinnon tehokkuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden vuoksi sataman hallinnointielimen olisi voitava edellyttää, että satamapalvelujen tarjoajien on voitava osoittaa, että ne täyttävät palvelun suorittamiseksi asianmukaisella tavalla tarvittavat vähimmäisvaatimukset. Näiden vähimmäisvaatimusten olisi koskettava ainoastaan selkeästi määriteltyjä toimijoiden ammattipätevyyteen liittyviä edellytyksiä, mukaan lukien koulutusta koskevat edellytykset, sekä vaadittavia varusteita koskevia edellytyksiä, ja niiden on oltava avoimia, syrjimättömiä, puolueettomia ja merkittäviä kyseisen satamapalvelun tarjonnan kannalta.
(7)  Satamahallinnon tehokkuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden vuoksi sataman hallinnointielimen olisi voitava edellyttää, että satamapalvelujen tarjoajien on voitava osoittaa, että ne täyttävät palvelun suorittamiseksi asianmukaisella tavalla tarvittavat vähimmäisvaatimukset. Näiden vähimmäisvaatimusten olisi koskettava ainoastaan selkeästi määriteltyjä toimijoiden ammattipätevyyteen liittyviä edellytyksiä, asianomaisen satamapalvelun tarjoamisen edellyttämiä välineitä, palvelun saatavuutta sekä meriliikenteen turvallisuutta koskevien vaatimusten noudattamista. Näissä vähimmäisvaatimuksissa olisi myös otettava huomioon ympäristövaatimukset, kansalliset sosiaaliset normit sekä satamapalveluiden tarjoajan hyvä maine.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Kaikkien palveluntarjoajien ja erityisesti uusien markkinoille tulijoiden olisi osoitettava, että ne kykenevät palvelemaan tiettyä alusten vähimmäismäärää oman henkilöstönsä ja omien laitteidensa avulla. Palveluntarjoajien olisi sovellettava asianmukaisia säännöksiä ja määräyksiä mukaan lukien sovellettava työlainsäädäntö, sovellettavat työehtosopimukset sekä asianomaista satamaa koskevat laatuvaatimukset.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Kun jäsenvaltio määrittelee, täyttääkö palveluntarjoaja hyvää mainetta koskevan vaatimuksen, sen olisi harkittava, onko olemassa pakottavia syitä epäillä satamapalvelujen tarjoajan, sen hallinnoijan tai jäsenvaltion mahdollisesti määrittelemien muiden asianomaisten henkilöiden hyvää mainetta. Tällaisia pakottavia syitä ovat esimerkiksi jäsenvaltioissa langetetut tuomiot tai seuraamukset vakavista rikoksista tai sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön rikkomisesta, seuraavat alat mukaan lukien: sosiaalioikeus, työoikeus, työsuojeluoikeus-, terveysoikeus- ja ympäristöoikeus.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
(7 c)  Neuvoston asetuksesta (ETY) N:o 3577/921 a ja tuomioistuimen 11 päivänä tammikuuta 2007 asiassa C-251/041 b, komissio vastaan Helleenien tasavalta, antamasta tuomiosta seuraa, ettei hinauksen voida päätellä rinnastuvan meriliikennepalveluun, ja merenkulun turvallisuuden ja ympäristönsuojelun vuoksi vähimmäisvaatimuksissa voidaan tämän mukaisesti edellyttää, että hinauksessa tai kiinnityksessä käytettävät alukset on rekisteröity asianomaisen sataman omistavaan jäsenvaltioon ja että ne purjehtivat kyseisen jäsenvaltion lipun alla.
_______________
1 a  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) (EYVL L 364, 12.12.1992, s. 7).
1 b   Tuomioistuimen 11 päivänä tammikuuta 2007 antama tuomio asiassa C-251/04, komissio vastaan Helleenien tasavalta, ECLI:EU:C:2007:5.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Koska satamat muodostuvat maantieteellisesti rajatusta alueesta, markkinoille pääsyä voidaan tietyissä tapauksissa rajoittaa maaresurssien vähäisyyden vuoksi tai silloin, kun maa on varattu tietyntyyppisille toiminnoille virallisessa kehityssuunnitelmassa, joka sisältää asiankuuluvan lainsäädännön, kuten maankäytön suunnittelutavoitteita koskevan lainsäädännön, mukaisia avoimesti laadittuja maankäyttösuunnitelmia.
Poistetaan.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Unionin satamajärjestelmä on hyvin monimuotoinen, ja se käsittää useita erilaisia malleja satamapalveluiden järjestämiseksi. Siksi ei olisi asianmukaista soveltaa yhtä ainoaa järjestelmää. Sataman hallinnointielimen tai toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava rajoittaa satamapalveluiden tarjoajien määrää, jos olosuhteet sitä edellyttävät.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Jos toimivaltaiset viranomaiset aikovat rajoittaa satamapalvelujen tarjoajien lukumäärää, niiden olisi julkaistava tämä etukäteen asiallisine perusteluineen, jotta asianomaiset osapuolet voivat esittää huomautuksia. Rajoitusperusteiden olisi oltava puolueettomia, avoimia ja syrjimättömiä.
(11)  Jos satamapalvelujen tarjoajien lukumäärää aiotaan rajoittaa, sataman hallinnointielimen tai toimivaltaisen viranomaisen olisi julkaistava tämä etukäteen. Rajoitusperusteiden olisi oltava puolueettomia, avoimia ja syrjimättömiä.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jotta satamapalvelujen tarjoajien valintamenettely ja sen tulokset olisivat avoimia ja läpinäkyviä, ne olisi julkaistava ja täydellinen asiakirja-aineisto toimitettava asianomaisille osapuolille.
(12)  Satamapalvelujen tarjoajien valintamenettely ja sen tulokset olisi julkaistava, ja valintamenettelyn olisi oltava syrjimätön, läpinäkyvä ja avoin kaikille asianomaisille osapuolille.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Kun satamapalvelujen tarjoajien lukumäärää rajoitetaan, niiden valintamenettelyssä olisi noudatettava [käyttöoikeudesta annetussa] direktiivissä …/…7 määritettyjä periaatteita ja lähestymistapaa, mukaan lukien sopimusten kynnysarvo ja arvon määrittämismenetelmä sekä merkittävien muutosten määritelmä ja sopimuksen kestoon liittyvät seikat.
Poistetaan.
__________________
7 Ehdotus direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä, COM(2011)0897.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Komission 1 päivänä elokuuta 2006 antamassa selittävässä tiedonannossa yhteisön lainsäädännöstä siltä osin kuin se koskee sopimuksia, jotka eivät kuulu tai kuuluvat vain osittain julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan1, on selkeä kehys valintamenettelyille, jotka eivät kuulu julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan ja jotka eivät perustu käyttöoikeussopimuksiin.
________________
1 EUVL C 179, 1.8.2006, s. 2.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Satamapalvelun tarjoajien lukumäärän rajoittamiseen johtavaa julkisen palvelun velvoitteiden asettamista olisi voitava perustella ainoastaan julkiseen etuun liittyvillä syillä, jotta varmistettaisiin, että asianomainen satamapalvelu on kaikkien käyttäjien saatavilla koko vuoden ajan tai että se on kohtuuhintainen tietyille käyttäjäryhmille.
(14)  Satamapalvelun tarjoajien lukumäärän rajoittamiseen johtavaa julkisen palvelun velvoitteiden asettamista olisi voitava perustella ainoastaan julkiseen etuun liittyvillä syillä, jotta varmistettaisiin, että asianomainen satamapalvelu on kaikkien käyttäjien saatavilla koko vuoden ajan, että se on kohtuuhintainen tietyille käyttäjäryhmille tai että satamatoiminnot ovat turvallisia, varmoja ja ympäristön kannalta kestäviä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jäsenvaltiossa nimitettyjen toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava päättää, tarjoavatko ne itse julkisen palvelun velvoitteen alaisia satamapalveluja vai uskovatko ne tällaisten palvelujen tarjoamisen suoraan sataman omalle toimijalle. Jos toimivaltainen viranomainen päättää tarjota palvelun itse, tämä voi tarkoittaa, että toimivaltainen viranomainen palkkaa asioitsijan tarjoamaan palvelut tai antaa ne toimeksi asioitsijoille. Kun tällaista rajoitusta sovelletaan jäsenvaltion kaikissa TEN–T-satamissa, komissiolle olisi ilmoitettava asiasta. Kun jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet tehdä tällainen valinta, sataman omien toimijoiden tarjoamien satamapalvelujen olisi rajoituttava ainoastaan siihen satamaan tai niihin satamiin, jossa tai joissa kyseiset sataman omat toimijat oli nimitetty. Lisäksi tällaisissa tapauksissa riippumattoman valvontaelimen olisi valvottava tällaisen toimijan soveltamia satamapalvelumaksuja.
(18)  Sataman hallinnointielimen tai jäsenvaltiossa nimitettyjen toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava päättää, tarjoavatko ne itse satamapalveluja vai uskovatko ne tällaisten palvelujen tarjoamisen suoraan sataman omalle toimijalle. Jos toimivaltainen viranomainen päättää tarjota palvelun itse, tämä voi tarkoittaa, että toimivaltainen viranomainen palkkaa asioitsijan tarjoamaan palvelut tai antaa ne toimeksi asioitsijoille. Kun tällaista rajoitusta sovelletaan jäsenvaltion kaikissa TEN–T-merisatamissa, komissiolle olisi ilmoitettava asiasta. Kun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarjoavat satamapalvelua julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti, sataman omien toimijoiden tarjoamien satamapalvelujen olisi rajoituttava ainoastaan siihen satamaan tai niihin satamiin, jossa tai joissa kyseiset sataman omat toimijat oli nimitetty. Lisäksi tällaisissa tapauksissa tällaisen toimijan soveltamia satamapalvelumaksuja olisi valvottava riippumattomasti.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus varmistaa satamapalveluja tarjoavien yritysten henkilöstön riittävä sosiaaliturvan taso. Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden sosiaali- ja työlainsäädännön soveltamiseen. Kun satamapalvelujen tarjoajien lukumäärää rajoitetaan, jos satamapalvelusopimuksen tekeminen voi johtaa satamapalvelun tarjoajan vaihtumiseen, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava velvoittaa valittu palvelun tarjoaja soveltamaan työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltion lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY11 säännöksiä.
(19)  Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus varmistaa satamapalveluja tarjoavien yritysten henkilöstön riittävä sosiaaliturvan taso. Tämä asetus ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden sosiaali- ja työlainsäädännön soveltamiseen, ja siinä olisi otettava huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 28 artikla. Jos satamapalvelusopimuksen tekeminen voi johtaa satamapalvelun tarjoajan vaihtumiseen, toimivaltaisen viranomaisen olisi henkilöstön siirtämistä koskevissa tapauksissa edellytettävä, että valittu palvelun tarjoaja soveltaa työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltion lainsäädännön lähentämisestä 12. maaliskuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY11 säännöksiä.
__________________
__________________
11 EUVL L 82, 22.3.2001, s. 16.
11 EUVL L 82, 22.3.2001, s. 16.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
(19 a)  Satamapalvelujen kaltaisella hyvin monimuotoisella ja kilpaillulla alalla uusien työntekijöiden koulutus sekä henkilöstön elinikäinen koulutus ovat keskeisellä sijalla, jotta taataan satamatyöntekijöiden terveys ja turvallisuus, palvelujen laatu ja unionin satamien kilpailukyky. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikille satama-alan työntekijöille annetaan asianmukaista koulutusta. EU:n tason satamien alakohtaisen työmarkkinaosapuolten neuvottelukomitean olisi voitava laatia suuntaviivoja koulutusvaatimusten määrittämiseksi, jotta voidaan taata satamatyöntekijöiden koulutuksen korkea taso, minimoida onnettomuusriski ja ottaa huomioon alan tulevat tarpeet asiakkaiden vaatimuksia vastaavien teknologisten ja logististen muutosten mukaisesti.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)
(19 b)  Euroopan satama-alalla on edessään joitakin haasteita, jotka voivat vaikuttaa sekä sen kilpailukykyyn että sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tällaisia haasteita ovat alusten jatkuvasti kasvava koko, unionin ulkopuolisten satamien aiheuttama kilpailu, markkinavoiman lisääntyminen laivayhtiöiden yhteenliittymien seurauksena sekä tarve neuvotella ajoissa uusista työskentelymalleista ja tarjota riittävää teknologisiin innovaatioihin liittyvää koulutusta niiden sosiaalisten vaikutusten minimoimiseksi, jatkuvasti lisääntyvien klustereiden volyymin kasvu, sisämaainfrastruktuureille tarkoitettujen asiaankuuluvien investointien riittämättömyys, sisämarkkinoiden hallinnollisten esteiden poistaminen, energiaympäristön muuttuminen sekä yhteiskunnallisten ja ympäristöön liittyvien paineiden lisääntyminen. Jäsenvaltioiden olisi yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa käsiteltävä näitä haasteita ja toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään satamatyön kysynnän vaihtelusta huolimatta sekä turvaamaan alan kilpailukyky että estämään epävarmat työolot satamissa.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)
(19 c)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi tuettava kaikkia satamatyön organisointimalleja, jotka varmistavat laadukkaat työpaikat ja turvalliset työolot. Kaikki tarpeelliset muutokset olisi tehtävä ainoastaan työmarkkinaosapuolten neuvottelujen kautta, ja komission olisi otettava tällaisten neuvottelujen tulokset huomioon asianmukaisella tavalla.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 d kappale (uusi)
(19 d)  Automatisoinnin ja teknologisten innovaatioiden avulla voidaan parantaa satamien tehokkuutta ja turvallisuutta. Ennen merkittävien muutosten käyttöönottoa työnantajien olisi tehtävä yhteistyötä satamatyöntekijöiden liittojen kanssa, jotta voidaan taata tarvittava koulutus ja uudelleenkoulutus sekä löytää yhteisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan minimoida tällaisen kehityksen kielteiset vaikutukset työterveyteen ja ‑turvallisuuteen sekä työllistettävyyteen.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Useissa satamissa lastinkäsittely- ja matkustajaterminaalipalvelujen tarjoajien markkinoille pääsy myönnetään julkisilla käyttöoikeussopimuksilla. Tämäntyyppisistä sopimuksista säädetään [käyttösopimusten tekemisestä annetussa] direktiivissä …/… Sen vuoksi tämän asetuksen II lukua ei tulisi soveltaa lastinkäsittely- ja matkustajapalvelujen tarjoamiseen, mutta jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapaasti päättää soveltaa mainitun luvun säännöksiä näihin kahteen palveluun. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut lastinkäsittely- ja matkustajaterminaalipalvelujen markkinoille pääsyn myöntämistä koskeviin viranomaisten käyttämiin muuntyyppisiin sopimuksiin liittyen, että avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevat periaatteet sitovat toimivaltaisia viranomaisia tällaisia sopimuksia tehtäessä. Näitä periaatteita on noudatettava kokonaisuudessaan kaikkia satamapalveluja tarjottaessa.
(20)  Tämän asetuksen II lukua ei tulisi soveltaa lastinkäsittely- ja matkustajapalvelujen tarjoamiseen. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut lastinkäsittely- ja matkustajaterminaalipalvelujen markkinoille pääsyn myöntämistä koskeviin viranomaisten käyttämiin muuntyyppisiin sopimuksiin kuin julkisiin käyttöoikeussopimuksiin liittyen, että avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevat periaatteet sitovat toimivaltaisia viranomaisia tällaisia sopimuksia tehtäessä. Näitä periaatteita on noudatettava kokonaisuudessaan kaikkia satamapalveluja tarjottaessa.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a)  Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselman A.960 mukaan jokaisen luotsausalueen luotseilta vaaditaan erityistä kokemusta ja paikallistuntemusta. Koska IMO tunnustaa luotsauksen alueellisen tai paikallisen hallinnoinnin asianmukaisuuden, luotsaukseen ei pitäisi soveltaa tämän asetuksen II lukua.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
(21 a)  Verkkojen Eurooppa -välineen mukaan Euroopan laajuisen liikenneverkon satamat voivat saada EU:n tukia nykyisellä kaudella 2014–2020. Lisäksi komissio aikoo ottaa käyttöön satamien valtiontukea koskevan uuden tarkistetun kehyksen. Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/23/EU1 a luodaan samoin uusi käyttöoikeussopimuksia koskeva lainsäädäntökehys, joka vaikuttaa myös käyttöoikeussopimuksen mukaisesti tarjottaviin satamapalveluihin, tässä asetuksessa on otettava käyttöön tiukkoja sääntöjä, jotka koskevat rahoitusvirtojen avoimuutta, jotta voidaan estää unionin satamien välinen vilpillinen kilpailu ja polkumyynti.
_______________
1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Kun sataman hallinnointielin saa julkista rahoitusta ja on samalla myös palvelun tarjoaja, on tarpeen velvoittaa se pitämään sen sataman hallinnointielimenä toteuttamia toimia koskeva kirjanpito erillään sen kilpailupohjalta toteuttamia toimia koskevasta kirjanpidosta, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja julkisen rahoituksen kohdentamisen ja käytön avoimuus sekä vältetään markkinoiden vääristyminen. Joka tapauksessa valtiontukisääntöjen noudattaminen olisi varmistettava.
(22)  Kun sataman hallinnointielin saa julkista rahoitusta ja on samalla myös palvelun tarjoaja, on tarpeen velvoittaa se pitämään sen sataman hallinnointielimenä toteuttamia julkisesti rahoitettavia toimia koskeva kirjanpito erillään sen kilpailupohjalta toteuttamia toimia koskevasta kirjanpidosta, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja julkisen rahoituksen kohdentamisen ja käytön avoimuus sekä vältetään markkinoiden vääristyminen. Joka tapauksessa valtiontukisääntöjen noudattaminen olisi varmistettava.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a)  Merisatamien, joiden liikevaihto on pienempi kuin komission direktiivissä 2006/111/EY määritetty kynnysarvo, olisi täytettävä tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetut avoimuutta koskevat velvoitteet oikeasuhteisella tavalla ilman, että niille aiheutuu kohtuuton hallinnollinen rasite.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)
(22 b)  Komission olisi oikeudenmukaisen kilpailun varmistaakseen ja hallinnollisia rasituksia karsiakseen selvitettävä kirjallisesti valtiontuen käsitettä suhteessa satamainfrastruktuurien rahoitukseen ja otettava tässä huomioon se, että julkista pääsyä koskeva ja puolustusinfrastruktuuri, riippumatta siitä, sijaitseeko se merellä vai maalla, on kaikkien mahdollisten käyttäjien käytettävissä tasapuolisesti ja ilman syrjintää, sekä yleistä etua koskevien muiden kuin taloudellisten palvelujen toimintaan liittyvä infrastruktuuri, ovat luonteeltaan muunlaisia kuin taloudellisia, koska niitä koskevat tavoitteet ovat luonteeltaan enimmäkseen julkisia. Tällaiset infrastruktuurit kuuluvat valtion vastuulle väestön yleisten tarpeiden täyttämiseksi.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 c kappale (uusi)
(22 c)  Lisäksi komission olisi ajoissa ja alaa kuullen selvitettävä, mitkä satamainfrastruktuuriin tehtävät julkiset investoinnit kuuluvat komission asetuksen (EU) N:o 651/20141 a (ryhmäpoikkeusasetus) soveltamisalaan.
_________________
1 a   Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Satamapalvelujen tarjoajien, joita ei ole nimitetty avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä menettelyllä, soveltamiin satamapalvelumaksuihin liittyy suurempi hintaväärinkäytösten riski niiden monopolistisen tai oligopolistisen tilanteen vuoksi ja siitä syystä, ettei niiden markkinoista voida kilpailla. Sama pätee myös tässä asetuksessa tarkoitettujen sataman omien toimijoiden perimiin maksuihin. Koska tällaisilta palveluilta puuttuu oikeudenmukainen markkinamekanismi, olisi vahvistettava järjestelyt sen varmistamiseksi, että perityt maksut heijastavat asiaankuuluvien markkinoiden tavanomaisia olosuhteita avoimella ja että ne määrätään avoimella ja syrjimättömällä tavalla.
(23)  Satamapalvelujen tarjoajien, joita ei ole nimitetty avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä menettelyllä, soveltamiin satamapalvelumaksuihin sekä tosiasiallisen kilpailun ulkopuolella olevien luotsauspalveluiden tarjoajien perimiin maksuihin liittyy suurempi hintaväärinkäytösten riski. Koska tällaisilta palveluilta puuttuu oikeudenmukainen markkinamekanismi, olisi vahvistettava järjestelyt sen varmistamiseksi, että perityt maksut eivät ole suhteettomia tarjottujen palveluiden taloudelliseen arvoon nähden ja että ne määrätään avoimella ja syrjimättömällä tavalla.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Jotta kunkin yksittäisen sataman satamainfrastruktuurimaksut olisivat tehokkaita, ne olisi määrättävä avoimella ja autonomisella tavalla sataman omaa liiketoiminta- ja investointistrategiaa noudattaen.
(24)  Sataman hallinnointielimen tehtäviin kuuluu muun muassa kaupan edistäminen ja toimiminen alueen teollisuuden ja liikenteenharjoittajien yhdyssiteenä. Jotta kunkin yksittäisen sataman satamainfrastruktuurimaksut olisivat tehokkaita, ne olisi siksi määrättävä avoimella ja autonomisella tavalla sataman omaa liiketoiminta- ja investointistrategiaa noudattaen.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Satamainfrastruktuurimaksujen vaihtelu olisi sallittava lähimerenkulun edistämiseksi ja sellaisten vesiliikenteen alusten houkuttelemiseksi, joiden ympäristötehokkuus tai kuljetusten, erityisesti offshore- ja onshore-merikuljetusten, energia- ja hiilitehokkuus on keskiarvoa parempi. Tämän tulisi edistää ympäristö- ja ilmastonmuutospolitiikkaa sekä satamien ja niitä ympäröivien alueiden kestävää kehitystä erityisesti, koska satamissa käyvien ja siellä pysyvien vesiliikenteen alusten ympäristöjalanjälki pienenee.
(25)  Satamainfrastruktuurimaksujen vaihtelu on sataman hallinnointielimen tärkeä työkalu, ja se olisi sallittava. Satamainfrastruktuurimaksuja voidaan vaihdella esimerkiksi lähimerenkulun edistämiseksi ja sellaisten vesiliikenteen alusten houkuttelemiseksi, joiden ympäristötehokkuus tai kuljetusten, erityisesti offshore- ja onshore-merikuljetusten, energia- ja hiilitehokkuus on keskiarvoa parempi. Tämän tulisi edistää ympäristö- ja ilmastonmuutospolitiikkaa sekä satamien ja niitä ympäröivien alueiden kestävää kehitystä erityisesti, koska satamissa käyvien ja siellä pysyvien vesiliikenteen alusten ympäristöjalanjälki pienenee.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Olisi oltava riittävät valmiudet varmistaa, että satamainfrastruktuurimaksun ja/tai satamapalvelumaksun maksamaan joutuvia sataman käyttäjiä kuullaan säännöllisesti satamainfrastruktuurimaksua ja satamapalvelumaksua määritettäessä ja muutettaessa. Satamien hallinnointielinten olisi myös kuultava säännöllisesti muita sidosryhmiä keskeisistä kysymyksistä, jotka liittyvät sataman kehittämiseen, suorituskykyyn ja valmiuteen houkutella ja synnyttää taloudellista toimintaa, kuten satama-alueen satamapalvelujen koordinointia, sekä sisämaayhteyksien ja satamien hallintomenettelyjen tehokkuuteen.
(26)  Olisi varmistettava, että satamainfrastruktuurimaksun ja/tai satamapalvelumaksun maksamaan joutuvia sataman käyttäjiä kuullaan säännöllisesti satamainfrastruktuurimaksua ja satamapalvelumaksua määritettäessä ja muutettaessa. Satamien hallinnointielinten olisi myös kuultava säännöllisesti muita sidosryhmiä keskeisistä kysymyksistä, jotka liittyvät sataman kehittämiseen, suorituskykyyn ja valmiuteen houkutella ja synnyttää taloudellista toimintaa, kuten satama-alueen satamapalvelujen koordinointia, sekä sisämaayhteyksien ja satamien hallintomenettelyjen tehokkuuteen. Sataman hallinnointielimen olisi otettava suuria ja merkittäviä investointeja satamiin tekevät yksityiset sijoittajat mukaan sataman kehittämissuunnitelmia koskevaan kestävään kuulemiseen.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Jotta varmistetaan tämän asetuksen moitteeton ja tosiasiallinen soveltaminen, jokaisen jäsenvaltion olisi nimitettävä riippumaton valvontaelin, joka voi olla jo olemassa oleva elin.
(27)  Jotta varmistetaan riippumattoman kantelumekanismin olemassaolo, kussakin jäsenvaltiossa olisi nimitettävä yksi tai useampi riippumatonta valvontaa harjoittava elin. Tähän tarkoitukseen olisi voitava nimittää jo olemassa olevia elimiä, kuten kilpailuviranomaisia, tuomioistuimia, ministeriöitä tai ministeriöiden osastoja, jotka eivät ole kytköksissä sataman hallinnointielimeen.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Eri riippumattomien valvontaelinten olisi vaihdettava tietoja työstään ja tehtävä yhteistyötä keskenään tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.
(28)  Erilaisten riippumatonta valvontaa harjoittavien elinten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään ja vaihdettava tietoja työstään tapauksissa, jotka koskevat rajat ylittäviä riitoja ja kanteluja.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
(28 a)  Satamien työmarkkinasuhteilla on merkittävä vaikutus satamien toimintaan. Siksi satamien EU:n tason alakohtainen työmarkkinaosapuolten neuvottelukomitea tarjoaa työmarkkinaosapuolille kehyksen saada aikaan tuloksia, jotka liittyvät työn organisointiin ja työoloihin, kuten terveyteen ja turvallisuuteen, koulutukseen ja pätevyysvaatimuksiin, vähärikkisiä polttoaineita koskevaan unionin politiikkaan sekä alan houkuttelevuuteen nuorten sekä naispuolisten työntekijöiden kannalta.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Tämän asetuksen eräiden muiden kuin olennaisten kohtien täydentämiseksi ja muuttamiseksi ja erityisesti ympäristömaksujen yhdenmukaisen soveltamisen edistämiseksi, ympäristömaksujen unionin laajuisen johdonmukaisuuden lujittamiseksi ja lähimerenkulun edistämiseen liittyvien yhteisten maksuperiaatteiden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia säädöksiä alusten, polttoaineiden ja sellaisten toimintatyyppien yhteisestä luokittelusta, joiden perusteella infrastruktuurimaksut voivat vaihdella, sekä infrastruktuurimaksun yhteisistä maksuperiaatteista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta riippumattomien valvontaelinten välistä tiedonvaihtoa koskevien asianmukaisten järjestelyjen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201113 mukaisesti.
Poistetaan.
__________________
13 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)
(30 a)  Komissiota pyydetään antamaan luotsinkäyttövelvollisuuden vapautuskirjoja koskeva lainsäädäntöehdotus, jotta voidaan kannustaa käyttämään niitä kaikissa jäsenvaltioissa ja parantaa siten satamien tehokkuutta ja erityisesti edistää lähimerenkulkua, kun se on turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen mahdollista. Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä luotsinkäyttövelvollisuuden vapautuskirjoja koskevat erityisvaatimukset riskinarvioinnin perusteella ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Vaatimusten olisi oltava avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
(31)  Jäsenvaltiot eivät voi eurooppalaisen ulottuvuuden sekä satamien ja niihin liittyvän liiketoiminnan kansainvälisen ja rajatylittävän luonteen vuoksi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli varmistaa satamapalvelujen nykyaikaistamista ja kaikkiin Euroopan laajuisen liikenneverkon satamiin tarvittavia investointeja houkuttelevat asianmukaisia puitteita, joten unioni voi tasavertaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi Eurooppaan toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
(31)  Jäsenvaltiot eivät voi eurooppalaisen ulottuvuuden sekä satamien ja niihin liittyvän liiketoiminnan kansainvälisen ja rajatylittävän luonteen vuoksi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli varmistaa satamapalvelujen järjestämisen puitteita ja kaikkiin Euroopan laajuisen liikenneverkon merisatamiin tarvittavia investointeja houkuttelevia asianmukaisia puitteita, joten unioni voi tasavertaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi Eurooppaan toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Unionin satamia olisi suojeltava sellaisiin kolmansien maiden satamiin nähden, joihin ei sovelleta samoja tässä asetuksessa säädettyjä organisointi- ja toimintaperusteita.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)
(31 a)  Satamien työmarkkinasuhteilla on merkittävä vaikutus satamien tehtäviin ja toimintaan. Siksi satamien EU:n tason alakohtaisen työmarkkinaosapuolten neuvottelukomitean on voitava tarjota unionin työmarkkinaosapuolille kehys, jossa voidaan mahdollisesti hyväksyä satamien työmarkkinasuhteisiin liittyviä sosiaalisia kysymyksiä koskevia yhteisiä tuloksia. Komission olisi tarvittaessa edistettävä ja tuettava neuvotteluja ja annettava niihin liittyvää teknistä tukea samalla työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä kunnioittaen. Unionin työmarkkinaosapuolten olisi niin halutessaan voitava raportoida mahdollisesta edistymisestä, jotta komissio voi ottaa kyseiset tulokset huomioon tehdessään selkoa tämän asetuksen vaikutuksista.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  selkeät puitteet pääsylle satamapalvelujen markkinoille;
a)  selkeät puitteet satamapalvelujen organisoinnille;
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  rahoituksen avoimuutta koskevat yhteiset säännöt ja hallintoelinten tai satamapalvelujen tarjoajien soveltamat maksut.
b)  rahoituksen avoimuutta koskevat yhteiset säännöt ja tämän asetuksen piiriin kuuluvien hallintoelinten tai satamapalvelujen tarjoajien soveltamat maksut.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  ruoppaus;
Poistetaan.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Lisäksi tämän asetuksen 12 artiklan 2 kohtaa sovelletaan myös ruoppaukseen.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
3.  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin asetuksen XXX [TEN-T-suuntaviivoja koskeva asetus] liitteessä I määriteltyihin Euroopan laajuisen liikenneverkon merisatamiin.
3.  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/20131 a liitteessä II lueteltuihin Euroopan laajuisen liikenneverkon merisatamiin.
________________
1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Tämä asetus ei koske satamarakenteita, jotka ovat 1 a ja 1 b kohdassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisia.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tätä asetusta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla sijaitseviin Euroopan laajuisen liikenneverkon merisatamiin. Kun jäsenvaltiot päättävät olla soveltamatta tätä asetusta kyseisiin merisatamiin, niiden on ilmoitettava päätöksestä komissiolle.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
2.  ’lastinkäsittelypalveluilla’ lastin organisointia ja käsittelyä sitä kuljettavan vesiliikenteen aluksen ja rannan välillä lastin tuomiseksi, viemiseksi tai kauttakuljettamiseksi, mukaan lukien lastin kuljettamiseen suoranaisesti liittyvä lastin prosessointi, kuljetus ja väliaikainen varastointi asiaankuuluvassa lastinkäsittelyterminaalissa, mutta pois lukien käsiteltyyn lastiin liittyvä varastointi, purkaminen, jälleenpakkaaminen tai muu arvoa lisäävä palvelu;
2.  ’lastinkäsittelypalveluilla’ lastin organisointia ja käsittelyä sitä kuljettavan vesiliikenteen aluksen ja rannan välillä lastin tuomiseksi, viemiseksi tai kauttakuljettamiseksi, mukaan lukien lastin kuljettamiseen suoranaisesti liittyvä lastin prosessointi, sitominen, irrottaminen, ahtaaminen, kuljetus ja väliaikainen varastointi asiaankuuluvassa lastinkäsittelyterminaalissa, mutta pois lukien käsiteltyyn lastiin liittyvä varastointi, purkaminen, jälleenpakkaaminen tai muu arvoa lisäävä palvelu, jollei jäsenvaltio toisin määrittele;
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
2 a.  ’toimivaltaisella viranomaisella’ julkista tai yksityistä elintä, jolla on oikeus toteuttaa paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla kansallisten lakien tai välineiden nojalla satamatoimintojen organisointiin ja hallinnointiin liittyviä toimia yhdessä sataman hallinnointielimen kanssa tai sen vaihtoehtona;
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
3.  ’ruoppauksella’ hiekan, sedimentin tai muiden aineiden poistamista satamaan johtavan vesiväylän pohjasta vesiliikenteen alusten satamaan pääsyn mahdollistamiseksi ja sekä alkuperäistä poistoa (varsinainen ruoppaus) että kunnossapitoruoppausta vesiväylän pitämiseksi purjehduskelpoisena;
3.  ’ruoppauksella’ hiekan, sedimentin tai muiden aineiden poistamista satamaan johtavan vesiväylän pohjasta vesiliikenteen alusten satamaan pääsyn mahdollistamiseksi ja sekä alkuperäistä poistoa (varsinainen ruoppaus) että kunnossapitoruoppausta vesiväylän pitämiseksi purjehduskelpoisena, eikä se ole käyttäjälle tarjottava satamapalvelu;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
5.  ’sataman hallinnointielimellä’ julkista tai yksityistä elintä, jonka tavoitteena on mahdollisten muiden tehtävien yhteydessä hallinnoida ja hoitaa kansallisten lakien tai oikeudellisten välineiden nojalla satamainfrastruktuureja ja satamaliikennettä sekä koordinoida ja tarvittaessa valvoa asiaomaisen sataman toimijoiden toimintaa;
5.  ’sataman hallinnointielimellä’ julkista tai yksityistä elintä, jonka tavoitteena on mahdollisten muiden tehtävien yhteydessä hallinnoida ja hoitaa kansallisten lakien tai oikeudellisten välineiden valtuuttamana satamainfrastruktuureja, koordinoida ja tarvittaessa suorittaa, organisoida tai valvoa asianomaisen sataman toimijoiden toimintaa sekä hallinnoida ja hoitaa satamaliikennettä ja satama-alueen kehittämistä;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
6.  ’kiinnityksellä’ sataman rantaan tai satamaan johtavaan vesiväylään ankkuroitavaa tai muulla tavalla kiinnitettävää vesiliikenteen alusta varten tarvittavia kiinnittämis- ja irrottamispalveluita;
6.  ’kiinnityksellä’ vesiliikenteen alusta varten tarvittavia turvallisia kiinnittämis-, irrottamis- ja siirtämispalveluita;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
8.  ’luotsauksella’ luotsin tai luotsiaseman suorittamaa vesiliikenteen aluksen ohjaamispalvelua aluksen saattamiseksi satamaan tai pois sieltä turvallisesti satamaan johtavaa vesiväylää pitkin;
8.  ’luotsauksella’ luotsin tai luotsiaseman suorittamaa vesiliikenteen aluksen ohjaamispalvelua aluksen saattamiseksi satamaan tai pois sieltä turvallisesti satamaan johtavaa vesiväylää pitkin tai aluksen turvallista navigointia varten satama-alueella;
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
9.  ’satamainfrastruktuurimaksulla’ maksua, jonka kantamisesta sataman hallinnointielin saa suoran tai välillisen hyödyn ja jonka vesiliikenteen aluksen käyttäjät tai lastin omistajat maksavat sellaisten laitteiden ja palvelujen käytöstä, jotka mahdollistavat aluksen saapumisen satamaan ja pois sieltä, kuten kyseisiin satamiin johtavista vesiväylistä, sekä matkustajien ja lastin käsittelyn saatavuudesta;
9.  ’satamainfrastruktuurimaksulla’ maksua, jonka kantamisesta sataman hallinnointielin saa suoran tai välillisen hyödyn ja jonka vesiliikenteen aluksen käyttäjät tai lastin omistajat maksavat sellaisten infrastruktuurien, laitteiden ja palvelujen käytöstä, jotka mahdollistavat aluksen saapumisen satamaan ja pois sieltä, kuten satamaan johtavista vesiväylistä, jos tällaiset vesiväylät kuuluvat sataman hallinnointielimen lainmukaisen toimivallan piiriin, sekä matkustajien ja lastin käsittelyn saatavuudesta, lukuun ottamatta maanvuokrausmaksuja ja muita vaikutuksiltaan vastaavia maksuja;
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
12.  ’satamapalvelusopimuksella’ virallista ja oikeudellisesti sitovaa satamapalvelun tarjoajan ja toimivaltaisen viranomaisen välistä sopimusta, jossa kyseinen viranomainen nimittää satamapalvelujen tarjoajien lukumäärän rajoittamista koskevaa menettelyä noudattaen satamapalvelun tarjoajan tarjoamaan satamapalveluita;
12.  ’satamapalvelusopimuksella’ virallista ja oikeudellisesti sitovaa satamapalvelun tarjoajan ja sataman hallinnointielimen tai toimivaltaisen viranomaisen välistä sopimusta, jossa kyseinen elin tai viranomainen nimittää satamapalvelujen tarjoajien lukumäärän rajoittamista koskevaa menettelyä noudattaen satamapalvelun tarjoajan tarjoamaan satamapalveluita;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
16.  ’merisatamalla’ maa- ja vesialuetta, jolla on tehty sellaisia töitä ja joka on varustettu siten, että kyseisellä alueella voidaan pääasiallisesti ottaa vastaan aluksia, lastata ja purkaa ne, varastoida tavaroita, vastaanottaa ja toimittaa tavaroita sekä ottaa aluksiin matkustajia ja laskea matkustajia maihin, sekä kaikkea muuta liikenteenharjoittajien satama-alueella tarvitsemaa infrastruktuuria;
16.  ’merisatamalla’ sataman hallinnointielimen hallinnoimaa rajattua maa- ja vesialuetta, jolla on infrastruktuureja ja laitteita sitä varten, että kyseisellä alueella voidaan pääasiallisesti ottaa vastaan aluksia, lastata ja purkaa ne, varastoida tavaroita, vastaanottaa ja toimittaa tavaroita sekä ottaa aluksiin matkustajia ja henkilöstöä ja laskea matkustajia ja henkilöstöä maihin;
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 kohta
17.  ’hinauksella’ apua, jota hinaaja antaa vesiliikenteen aluksen ohjailua varten aluksen saattamiseksi satamaan tai poistamiseksi sieltä turvallisesti;
17.  ’hinauksella’ apua, jota hinaaja antaa vesiliikenteen aluksen ohjailua varten aluksen saattamiseksi satamaan tai poistamiseksi sieltä turvallisesti tai aluksen turvallista navigointia varten satama-alueella;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
18.  ’satamaan johtavalla vesiväylällä’ vesitse avomereltä satamaan johtavia yhteyksiä, kuten lähestymisväyliä, kulkuväyliä, jokia, merikanavia ja vuonoja.
18.  ’satamaan johtavalla vesiväylällä’ vesitse avomereltä satamaan johtavia yhteyksiä, kuten lähestymisväyliä, kulkuväyliä, jokia, merikanavia ja vuonoja, jos tällainen vesiväylä kuuluu sataman hallinnointielimen oikeudellisen toimivallan piiriin.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko
Markkinoille pääsy
Satamapalvelujen organisointi
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
3 artikla
3 artikla
Poistetaan.
Palvelujen tarjoamisen vapaus
1.  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa vapautta tarjota palveluja merisatamissa sovelletaan unioniin sijoittautuneisiin satamapalvelujen tarjoajiin tässä luvussa säädetyin edellytyksin.
2.  Satamapalvelujen tarjoajilla on oltava mahdollisuus käyttää olennaisia satamalaitteita siinä määrin kuin niiden toiminta sitä edellyttää. Käyttömahdollisuuden ehtojen on oltava oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
3 aartikla (uusi)
3 a artikla
Satamapalvelujen järjestämisvapaus
1.  Tämän luvun piiriin kuuluvien satamapalvelujen järjestämiseen voidaan tämän asetuksen osalta soveltaa seuraavaa:
a)  satamapalvelujen tarjoajia koskevat vähimmäisvaatimukset;
b)  palvelun tarjoajien määrää koskevat rajoitukset;
c)  julkisen palvelun velvoitteet;
d)  sisäiset toimijat;
e)  ilmainen ja avoin pääsy satamapalvelujen markkinoille.
2.  Satamapalveluja 1 kohdan mukaisesti järjestettäessä on noudatettava tässä luvussa asetettuja ehtoja.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Sataman hallinnointielin voi edellyttää, että satamapalvelujen tarjoajien on noudatettava vähimmäisvaatimuksia asianomaisen satamapalvelun suorittamiseksi.
1.  Sataman hallinnointielin tai toimivaltainen viranomainen voi edellyttää, että satamapalvelujen tarjoajien on, alihankkijat mukaan lukien, noudatettava vähimmäisvaatimuksia asianomaisen satamapalvelun suorittamiseksi, sanotun rajoittamatta mahdollisuutta asettaa julkiseen palveluun liittyviä velvoitteita 8 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut vähimmäisvaatimukset voivat soveltuvin osin koskea ainoastaan seuraavia:
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut vähimmäisvaatimukset koskevat seuraavia:
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  varusteet, jotka tarvitaan asiaankuuluvan satamapalvelun tarjoamiseksi tavanomaisissa ja turvallisissa oloissa, ja valmius pitää nämä varusteet asianmukaisella tasolla;
b)  varusteet, jotka tarvitaan asiaankuuluvan satamapalvelun tarjoamiseksi jatkuvasti tavanomaisissa ja turvallisissa oloissa, ja tekninen ja taloudellinen valmius pitää nämä varusteet vaaditulla tasolla;
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  satamapalvelujen saatavuus kaikille käyttäjille, kaikilla laitureilla ja keskeytyksittä päivin ja öin, ympäri vuoden;
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  meriturvallisuutta tai sataman ja sen tuloväylien, laitteiden, varusteiden ja henkilöiden turvallisuutta ja turvatoimia koskevien vaatimusten noudattaminen;
c)  meriturvallisuutta tai sataman ja sen tuloväylien, laitteiden, varusteiden, työntekijöiden ja muiden henkilöiden turvallisuutta ja turvatoimia koskevien vaatimusten noudattaminen;
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  asianomaisen sataman omistavan jäsenvaltion kansallisen sosiaali- ja työlainsäädännön noudattaminen, mukaan lukien työehtosopimusten ehdot;
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)
d b)  satamapalvelujen tarjoajan hyvä maine, sellaisena kuin jäsenvaltio on sen määritellyt.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Tämän asetuksen täytäntöönpano ei missään olosuhteissa saa olla peruste sille, että jäsenvaltion tai toimivaltaisten viranomaisten jo asettamia satamapalvelujen tarjonnan vähimmäisvaatimuksia alennettaisiin.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Jos vähimmäisvaatimuksiin kuuluu erityinen paikallistuntemus tai paikallisiin olosuhteisiin tutustuminen, sataman hallinnointielimen on varmistettava, että asiaankuuluvaa koulutusta on saatavilla avoimin ja syrjimättömin ehdoin, paitsi jos asianomainen jäsenvaltio varmistaa tällaisen koulutustarjonnan asianmukaisen saatavuuden.
4.  Jos vähimmäisvaatimuksiin kuuluu erityinen paikallistuntemus tai paikallisiin olosuhteisiin tutustuminen, sataman hallinnointielimen on varmistettava, että tiedotusta on saatavilla avoimin ja syrjimättömin ehdoin.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sataman hallinnointielimen on julkaistava 2 kohdassa tarkoitetut vähimmäisvaatimukset ja näitä vaatimuksia noudattaen tapahtuvaa satamapalvelujen tarjoamista koskevan oikeuden myöntämismenettely viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015 tai, jos vähimmäisvaatimusten soveltaminen aloitetaan mainitun päivän jälkeen, viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona kyseisten vaatimusten soveltaminen aloitetaan. Satamapalvelujen tarjoajille on ilmoitettava etukäteen arviointiperusteisiin ja menettelyyn tehtävistä mahdollisista muutoksista.
5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sataman hallinnointielimen on julkaistava 2 kohdassa tarkoitetut vähimmäisvaatimukset ja näitä vaatimuksia noudattaen tapahtuvaa satamapalvelujen tarjoamista koskevan oikeuden myöntämismenettely viimeistään ...* tai, jos vähimmäisvaatimusten soveltaminen aloitetaan mainitun päivän jälkeen, viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona kyseisten vaatimusten soveltaminen aloitetaan. Satamapalvelujen tarjoajille on ilmoitettava etukäteen arviointiperusteisiin ja menettelyyn tehtävistä mahdollisista muutoksista.
__________________
* 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Jäsenvaltio tai toimivaltainen viranomainen voi merenkulun turvallisuuden ja ympäristönsuojelun varmistaakseen edellyttää, että hinaus- tai kiinnitysoperaatioissa käytettävät alukset on rekisteröity kyseiseen satamajäsenvaltioon ja ne purjehtivat sen lipun alla.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Sataman hallinnointielimen on kohdeltava satamapalvelujen tarjoajia tasapuolisesti ja sen on toimittava avoimesti.
1.  Sataman hallinnointielimen tai toimivaltaisen viranomaisen on kohdeltava satamapalvelujen tarjoajia tasapuolisesti ja sen on toimittava avoimesti, puolueettomasti, syrjimättömästi ja oikeasuhteisesti.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Sataman hallinnointielimen on myönnettävä tai evättävä oikeus tarjota satamapalvelujen 4 artiklan mukaisesti vahvistettujen vähimmäisvaatimusten perusteella kuukauden kuluessa tällaisen oikeuden myöntämistä koskevan pyynnön vastaanottamisesta. Mahdolliset epäämiset on perusteltava asianmukaisesti puolueettomin, avoimin, syrjimättömin ja oikeasuhteisin perustein.
2.  Sataman hallinnointielimen tai toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä tai evättävä oikeus tarjota satamapalvelujen 4 artiklan mukaisesti vahvistettujen vähimmäisvaatimusten perusteella. Hallinnointielimen tai viranomaisen on tehtävä näin kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa neljän kuukauden kuluessa tällaisen oikeuden myöntämistä koskevan pyynnön vastaanottamisesta. Mahdolliset epäämiset on perusteltava asianmukaisesti puolueettomin, avoimin, syrjimättömin ja oikeasuhteisin perustein.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.  Tätä artiklaa ei sovelleta tämän asetuksen 9 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun sataman hallinnointielin ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU1 a tarkoitettu hankintaviranomainen.
________________
1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, sataman hallinnointielin voi rajoittaa satamapalvelujen tarjoajien lukumäärää jonkin satamapalvelun osalta toisesta tai molemmista seuraavista syistä johtuen:
1.  Tämän vaikuttamatta olemassa oleviin erilaisiin satamapalveluiden järjestämismalleihin sataman hallinnointielin tai toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa satamapalvelujen tarjoajien lukumäärää jonkin satamapalvelun osalta yhdestä tai useammasta seuraavasta syystä johtuen:
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  maan niukkuus tai varattu käyttötarkoitus, edellyttäen että hallinnointielin voi osoittaa, että maa muodostaa asianomaisen satamapalvelun tarjoamiseen tarvittavan olennaisen satamalaitteen ja että rajoittaminen tapahtuu noudattaen sataman virallista kehityssuunnitelmaa, jonka on hyväksynyt sataman hallinnointielin ja soveltuvin osin jokin muu toimivaltainen viranomainen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
a)  maan niukkuus tai varattu käyttötarkoitus, edellyttäen että hallinnointielin voi osoittaa, että maa muodostaa satamapalvelujen tarjoamiseen tarvittavan olennaisen satamalaitteen ja että rajoittaminen tapahtuu tarvittaessa noudattaen päätöksiä tai suunnitelmia, jotka on hyväksynyt sataman hallinnointielin ja soveltuvin osin jokin muu toimivaltainen viranomainen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  ranta-alueen niukkuus, kun alue on olennainen edellytys asianomaisen satamapalvelun tarjoamiselle turvallisesti ja tehokkaasti;
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
a b)  satamaliikenteen ominaispiirteet ovat sellaiset, että moninaiset satamapalvelujen tarjoajat eivät voi toimia taloudellisesti kannattavissa olosuhteissa;
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)
a c)  tarve varmistaa varmojen, turvallisten tai ympäristön kannalta kestävien satamatoimintojen tarjoaminen;
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Satamapalvelujen tarjoajia koskevia rajoituksia asetettaessa on noudatettava valintamenettelyä, jonka on oltava avoin kaikille asianomaisille osapuolille, syrjimätön ja läpinäkyvä. Sataman hallinnointielimen on ilmoitettava kaikille asianomaisille kaikki tarvittavat tiedot, jotka koskevat valintamenettelyn järjestämistä, hakemusten jättämisen määräaikaa sekä asiaan liittyviä myöntämisperusteita ja ‑vaatimuksia. Hakemusten jättämistä koskevan määräajan on oltava riittävän pitkä, jotta kaikki asianomaiset voivat suorittaa tarkoituksenmukaisen arvioinnin ja laatia hakemuksensa, ja tavanomaisissa olosuhteissa tähän on varattava vähintään 30 päivää.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
4.  Kun sataman hallinnointielin tarjoaa satamapalveluja itse tai sellaisen oikeudellisesti erillisen elimen kautta, jossa se käyttää määräysvaltaa suoraan tai välillisesti, jäsenvaltio voi uskoa satamapalvelujen tarjoajien lukumäärää rajoittavan päätöksen tekemisen sataman hallinnointielimestä riippumattomalle viranomaiselle. Jos jäsenvaltio ei usko satamapalvelujen tarjoajien lukumäärää rajoittavan päätöksen tekemistä tällaiselle viranomaiselle, palvelujen tarjoajia on oltava vähintään kaksi.
4.  Kun sataman hallinnointielin tarjoaa satamapalveluja itse tai sellaisen oikeudellisesti erillisen elimen kautta, jossa se käyttää määräysvaltaa suoraan tai välillisesti, jäsenvaltion on toteutettava eturistiriitojen välttämiseksi tarpeellisia toimenpiteitä. Jos tällaisia toimenpiteitä ei toteuteta, palvelujen tarjoajia on oltava vähintään kaksi, ellei jokin 1 kohdassa luetelluista syistä puolla rajoittamista yhteen tarjoajaan.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
7 artikla
7 artikla
Poistetaan.
Menettely satamapalvelujen tarjoajien lukumäärän rajoittamiseksi
1.  Satamapalvelujen tarjoajien 6 artiklan mukaisessa lukumäärän rajoittamisessa on noudatettava valintamenettelyä, jonka on oltava avoin kaikille asianomaisille osapuolille, syrjimätön ja läpinäkyvä.
2.  Jos satamapalvelun arvioitu arvo ylittää 3 kohdassa määritellyn kynnysarvon, [käyttöoikeussopimusten tekemisestä] annetussa direktiivissä …/… säädettyjä käyttöoikeuden myöntämismenettelyä, menettelyllisiä takeita ja enimmäiskestoa sovelletaan.
3.  [Käyttöoikeussopimusten tekemisestä] annetun direktiivin …/… asiaankuuluvia ja sovellettavia säännöksiä sovelletaan satamapalvelun kynnysarvoon ja satamapalvelun arvon määrittämismenetelmään.
4.  Valitun tarjoajan tai valittujen tarjoajien ja sataman hallinnointielimen on tehtävä satamapalvelusopimus.
5.  Tämän asetuksen soveltamiseksi satamapalvelusopimuksen määräyksiin sen voimassaoloaikana tehtävää, [käyttöoikeussopimusten tekemisestä] annetussa direktiivissä …/… tarkoitettua merkittävää muutosta on pidettävä uuden satamapalvelusopimuksen tekemisenä, joka edellyttää uutta 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.
6.  Tämän artiklan 1–5 kohtaa ei sovelleta 9 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.
7.  Tämä asetus ei rajoita [käyttöoikeussopimusten tekemisestä] annetun direktiivin …/…15, [yleishyödyllisistä laitoksista] annetun direktiivin …/…16 ja [julkisista hankinnoista] annetun direktiivin …/…17 soveltamista.
__________________
15 Ehdotus direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä, COM(2011)0897.
16 Ehdotus direktiiviksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista, COM(2011)0895.
17 Ehdotus direktiiviksi julkisista hankinnoista, COM(2011)0896.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jäsenvaltiot voivat päättää asettaa satamapalveluihin liittyviä julkisen palvelun velvoitteita satamapalvelujen tarjoajille seuraavien varmistamiseksi:
1.  Jäsenvaltioiden on nimitettävä alueellaan toimivaltainen viranomainen, jona voi toimia sataman hallinnointielin, jolla on oikeus asettaa satamapalveluihin liittyviä julkisen palvelun velvoitteita satamapalvelujen tarjoajille vähintään yhden seuraavan edellytyksen täyttymisen varmistamiseksi:
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  palvelu on kaikkien käyttäjien saatavilla;
b)  palvelu on kaikkien käyttäjien saatavilla mahdollisuuksien mukaan yhtäläisin ehdoin;
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  satamatoiminnot ovat turvallisia, varmoja tai ympäristön kannalta kestäviä;
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)
c b)  yleisölle tarjotaan riittävät kuljetuspalvelut ja huolehditaan alueellisesta yhteenkuuluvuudesta.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on nimettävät alueensa toimivaltaiset viranomaiset, jotka asettavat tällaisia julkisen palvelun velvoitteita. Sataman hallinnointielin voi olla toimivaltainen viranomainen.
Poistetaan.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
4.  Kun 3 kohdan mukaisesti nimitetty toimivaltainen viranomainen on eri kuin sataman hallinnointielin, 6 ja 7 artiklassa säädettyä satamapalvelujen tarjoajien lukumäärän rajoittamista julkisen palvelun velvoitteiden perusteella koskevaa valtaa käyttää toimivaltainen viranomainen.
4.  Kun tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti nimitetty toimivaltainen viranomainen on eri kuin sataman hallinnointielin, 6 artiklassa säädettyä satamapalvelujen tarjoajien lukumäärän rajoittamista julkisen palvelun velvoitteiden perusteella koskevaa valtaa käyttää toimivaltainen viranomainen.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta
5.  Jos toimivaltainen viranomainen päättää asettaa julkisen palvelun velvoitteita jäsenvaltion kaikissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa merisatamissa, sen on ilmoitettava nämä velvoitteet komissiolle.
5.  Jos jäsenvaltio päättää asettaa julkisen palvelun velvoitteita sen kaikissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa merisatamissa, sen on ilmoitettava nämä velvoitteet komissiolle.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta
6.  Kun sellaiset satamapalvelut keskeytyvät, joille on asetettu julkisen palvelun velvoitteita, tai kun tällainen tilanne on vaarassa syntyä välittömästi, toimivaltainen viranomainen voi toteuttaa hätätoimenpiteen. Hätätoimenpiteenä palvelu voidaan siirtää suoraan toiselle palveluntarjoajalle enintään yhden vuoden ajaksi. Kyseisenä aikana toimivaltaisen viranomaisen on joko käynnistettävä 7 artiklan mukainen uusi menettely satamapalvelun tarjoajan valitsemiseksi tai sovellettava 9 artiklaa.
6.  Kun sellaiset satamapalvelut keskeytyvät, joille on asetettu julkisen palvelun velvoitteita, tai kun tällainen tilanne on vaarassa syntyä välittömästi, toimivaltainen viranomainen voi toteuttaa hätätoimenpiteen. Hätätoimenpiteenä palvelu voidaan siirtää suoraan toiselle palveluntarjoajalle enintään yhden vuoden ajaksi. Kyseisenä aikana toimivaltaisen viranomaisen on joko käynnistettävä uusi menettely satamapalvelun tarjoajan valitsemiseksi tai sovellettava 9 artiklaa. Kulloisenkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja/tai työmarkkinaosapuolten välillä sovellettavien sopimusten mukaisia alan työtaistelutoimia ei pidetä sellaisina satamapalveluiden keskeytyksinä, joiden vuoksi voidaan toteuttaa hätätoimenpiteitä.
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
1.  Edellä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyissä tapauksissa toimivaltainen viranomainen voi päättää tarjota itse julkisen palvelun velvoitteen alaisen satamapalvelun tai asettaa tällaisia velvoitteita suoraan oikeudellisesti erilliselle elimelle, jossa se käyttää määräysvaltaa samalla tavalla kuin omissa osastoissaan. Tällaisessa tapauksessa satamapalvelujen tarjoajaa on pidettävä tässä asetuksessa sataman omana toimijana.
1.  Sataman hallinnointielin tai toimivaltainen viranomainen voi päättää tarjota satamapalvelun joko itse tai sellaisen oikeudellisesti erillisen elimen kautta, jossa se käyttää määräysvaltaa samalla tavalla kuin omissa osastoissaan, edellyttäen että 4 artiklaa sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin kyseistä palvelua tarjoaviin toimijoihin. Tällaisessa tapauksessa satamapalvelujen tarjoajaa on pidettävä tässä asetuksessa sataman omana toimijana.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Toimivaltaisen viranomaisen on katsottava käyttävän määräysvaltaa oikeudellisesti erillisessä elimessä samalla tavalla kuin omissa osastoissaan ainoastaan, jos sillä on ratkaiseva vaikutusvalta kyseisen elimen strategisiin tavoitteisiin ja merkittäviin päätöksiin.
2.  Sataman hallinnointielimen tai toimivaltaisen viranomaisen on katsottava käyttävän määräysvaltaa oikeudellisesti erillisessä elimessä samalla tavalla kuin omissa osastoissaan ainoastaan, jos sillä on ratkaiseva vaikutusvalta kyseisen elimen strategisiin tavoitteisiin ja merkittäviin päätöksiin.
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
3.  Sataman oma toimija saa suorittaa sille osoitetun satamapalvelun ainoastaan satamissa, joissa sille on annettu oikeus tarjota satamapalveluja.
3.  Edellä 8 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa sataman oma toimija saa suorittaa sille osoitetun satamapalvelun ainoastaan satamissa, joissa sille on annettu oikeus tarjota satamapalveluja.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
2.  Kun satamapalvelujen tarjoaja ei ole vakiintunut satamapalvelujen tarjoaja, sataman hallinnointielimet voivat vaatia 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen nimitettyä satamapalvelujen tarjoajaa myöntämään vakiintuneen satamapalvelujen tarjoajan aiemmin palkkaamalle henkilökunnalle oikeudet, joihin se olisi ollut oikeutettu, jos kyseessä olisi ollut direktiivissä 2001/23/EY tarkoitettu siirto, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen ja unionin lainsäädännön, mukaan lukien työmarkkinaosapuolten väliset työehtosopimukset, soveltamista.
2.  Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että nimitetty satamapalvelujen tarjoaja soveltaa henkilöstöön työehtoja sitovien kansallisten, alueellisten tai paikallisten sosiaalisten normien perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen ja unionin lainsäädännön, mukaan lukien työmarkkinaosapuolten väliset edustavat työehtosopimukset, soveltamista. Kun henkilöstöä siirretään palveluntarjoajan vaihtumisen vuoksi, vakiintuneen satamapalvelujen tarjoajan aiemmin palkkaamalle henkilökunnalle on myönnettävä samat oikeudet, joihin se olisi ollut oikeutettu, jos kyseessä olisi ollut direktiivissä 2001/23/EY tarkoitettu siirto.
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta
3.  Kun sataman hallinnointielimet vaativat satamapalvelujen tarjoajia noudattamaan asiaankuuluvien satamapalvelujen tarjonnassa tiettyjä sosiaalisia normeja, tarjouskilpailuasiakirjoissa ja satamapalvelusopimuksissa on lueteltava asianomainen henkilökunta ja annettava avoimesti yksityiskohdat sen sopimukseen perustuvista oikeuksista sekä edellytyksistä, joilla työntekijöiden katsotaan olevan yhteydessä satamapalveluihin.
3.  Sataman hallinnointielinten tai toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava kaikkia satamapalvelujen tarjoajia noudattamaan kaikkia unionin ja/tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä sosiaalisia ja työelämän normeja, myös sovellettavia työehtosopimuksia kansallisten tapojen ja perinteiden mukaisesti. Kun asiaankuuluvia satamapalveluja tarjottaessa siirretään henkilökuntaa, tarjouskilpailuasiakirjoissa ja satamapalvelusopimuksissa on lueteltava asianomainen henkilökunta ja annettava avoimesti yksityiskohdat sen sopimukseen perustuvista oikeuksista sekä edellytyksistä, joilla työntekijöiden katsotaan olevan yhteydessä satamapalveluihin.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
10 aartikla (uusi)
10 a artikla
Koulutus ja työsuojelu
1.  Työnantajan on varmistettava, että sen työntekijät saavat tarvittavan koulutuksen saadakseen asianmukaiset tiedot työnsä suorittamisolosuhteista ja asianmukaisen koulutuksen sellaisten riskien käsittelemiseksi, joita heidän työnsä saattaa sisältää.
2.  Työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä täysin kunnioittaen EU:n tason satamien alakohtaista työmarkkinaosapuolten neuvottelukomiteaa kehotetaan laatimaan suuntaviivoja koulutusvaatimusten määrittämiseksi, onnettomuuksien estämiseksi ja työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden korkeimman mahdollisen tason takaamiseksi. Tällaisia koulutusvaatimuksia on päivitettävä säännöllisesti, jotta työtapaturmia voidaan vähentää jatkuvasti.
3.  Työmarkkinaosapuolia pyydetään kehittämään malleja, joiden avulla taataan tasapaino toisaalta satamatyön kysynnän vaihteluiden ja satamatoimintojen edellyttämän joustavuuden ja toisaalta työllisyyden jatkuvuuden ja suojan välillä.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
11 artikla
Tätä lukua ja 24 artiklan siirtymäsäännöksiä ei sovelleta lastinkäsittely- eikä matkustajapalveluihin.
Tätä lukua 10 a artiklaa lukuun ottamatta ja 24 artiklan siirtymäsäännöksiä ei sovelleta lastinkäsittely- ja matkustajapalveluihin eikä luotsaukseen.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Jos julkista rahoitusta saavan sataman hallinnointielin tarjoaa satamapalvelut itse, sen on pidettävä kunkin satamapalvelutoimen kirjanpito erillään sen muiden toimien kirjanpidosta, jotta
2.  Jos julkista rahoitusta saavan sataman hallinnointielin tarjoaa satamapalvelut tai ruoppauksen itse, sen on pidettävä tämän julkisesti rahoitetun toimen tai investoinnin kirjanpito erillään sen muiden toimien kirjanpidosta, jotta
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Kun sataman hallinnointielin tai satamien yhdistys hoitaa ruoppauksen itse ja saa tätä toimintaa varten julkista rahoitusta, se ei saa hoitaa ruoppausta muissa jäsenvaltioissa.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun julkiseen rahoituksen kuuluvat oman pääoman ehtoinen rahoitus ja oman pääoman luonteinen rahoitus, avustukset, joita ei tarvitse maksaa takaisin, avustukset, jotka on maksettava takaisin vain tietyissä olosuhteissa, lainojen myöntäminen, mukaan lukien luottojärjestelyt ja pääomahuollon ennakko, viranomaisten sataman hallinnointielimelle antamat takeet, maksetut osingot sekä jakamaton voitto tai muunlainen julkinen rahoitustuki.
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun julkiseen rahoitukseen kuuluvat oman pääoman ehtoinen rahoitus ja oman pääoman luonteinen rahoitus, avustukset, joita ei tarvitse maksaa takaisin, avustukset, jotka on maksettava takaisin vain tietyissä olosuhteissa, lainojen myöntäminen, mukaan lukien luottojärjestelyt ja pääomahuollon ennakko, viranomaisten sataman hallinnointielimelle antamat takeet tai muunlainen julkinen rahoitustuki.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta
4.  Sataman hallinnointielimen on pidettävä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut taloudellisia suhteita koskevat tiedot komission ja 17 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen riippumattoman valvontaelimen saatavilla viiden vuoden ajan sen tilivuoden päättymisestä, joita tiedot koskevat.
4.  Sataman hallinnointielimen on pidettävä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut taloudellisia suhteita koskevat tiedot komission ja 17 artiklan nojalla nimetyn elimen saatavilla viiden vuoden ajan sen tilivuoden päättymisestä, joita tiedot koskevat.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta
5.  Sataman hallinnointielimen on pyynnöstä annettava komission ja toimivaltaisen riippumattoman valvontaelimen saataville kaikki mahdolliset lisätiedot, joita ne pitävät tarpeellisina tehdäkseen perinpohjaisen arvion toimitetuista tiedoista ja tämän asetuksen noudattamisesta. Nämä tiedot on toimitettava kahden kuukauden kuluessa pyynnön päivämäärästä.
5.  Sataman hallinnointielimen on virallisen kantelun yhteydessä ja pyynnöstä annettava komission ja 17 artiklan nojalla nimetyn elimen saataville kaikki mahdolliset lisätiedot, joita ne pitävät tarpeellisina tehdäkseen perinpohjaisen arvion toimitetuista tiedoista ja tämän asetuksen noudattamisesta. Nämä tiedot on toimitettava kahden kuukauden kuluessa pyynnön päivämäärästä.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 a kohta (uusi)
7 a.  Jäsenvaltiot voivat päättää, että tämän artiklan 2 kohtaa ei sovelleta niiden sellaisiin kattavan verkon satamiin, jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 1315/2013 20 artiklan 2 kohdan a tai b alakohdassa esitettyjä vaatimuksia, jos siitä aiheutuu kohtuuttomia hallinnollisia rasitteita, edellyttäen että mahdollinen julkinen rahoitus ja sen käyttö satamapalvelujen tarjonnassa pysyy kirjanpitojärjestelmässä täysin avoimena. Jos jäsenvaltiot tekevät tällaisen päätöksen, niiden on ilmoitettava siitä komissiolle ennen kuin päätös tulee voimaan.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
1.  Edellä 9 artiklassa tarkoitetun sataman oman toimijan tarjoamista palveluista perittävät maksut ja sellaisten satamapalvelujen tarjoajien perimät maksut, joita ei ole nimitetty avoimilla, läpinäkyvillä ja syrjimättömillä menettelyillä satamapalvelujen tarjoajien lukumäärän rajoittamistapauksissa, on määrättävä läpinäkyvällä ja syrjimättömällä tavalla. Näiden maksujen on heijastettava asiankuuluvien kilpailukykyisten markkinoiden olosuhteita ja oltava oikeasuhteisia tarjotun palvelun taloudelliseen arvoon nähden.
1.  Sataman oman toimijan julkisen palvelun velvoitteen yhteydessä tarjoamista palveluista perittävät maksut, tosiasiallisen kilpailun ulkopuolelle jäävistä luotsauspalveluista perittävät maksut ja satamapalveluita 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tarjoavien toimijoiden perimät maksut on määrättävä läpinäkyvällä ja syrjimättömällä tavalla. Näiden maksujen on heijastettava mahdollisimman hyvin asiankuuluvien kilpailukykyisten markkinoiden olosuhteita ja oltava oikeasuhteisia tarjotun palvelun taloudelliseen arvoon nähden.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta
3.  Satamapalvelun tarjoajan on pyynnöstä annettava 17 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen riippumattoman valvontaelimen saataville tiedot siitä, mihin tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien satamapalvelumaksujen rakenteen ja tason määrittäminen perustuu. Näihin tietoihin on kuuluttava satamamaksujen määräämisessä käytettävä metodiikka niiden laitteiden ja palvelujen osalta, joihin nämä satamapalvelumaksut liittyvät.
3.  Satamapalvelun tarjoajan on virallisen kantelun yhteydessä ja pyynnöstä annettava 17 artiklan nojalla nimetyn elimen saataville tiedot siitä, mihin tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien satamapalvelumaksujen rakenteen ja tason määrittäminen perustuu. Näihin tietoihin on kuuluttava satamamaksujen määräämisessä käytettävä metodiikka niiden laitteiden ja palvelujen osalta, joihin nämä satamapalvelumaksut liittyvät.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
3.  Tehokkaan infrastruktuurimaksujärjestelmän edistämiseksi sataman hallinnointielimen on määritettävä satamainfrastruktuurimaksujen rakenne ja taso autonomisesti oman liiketoimintastrategiansa ja investointisuunnitelmansa mukaisesti asiaankuuluvien markkinoiden kilpailuolosuhteet huomioon ottaen ja valtiontukisääntöjä noudattaen.
3.  Tehokkaan infrastruktuurimaksujärjestelmän edistämiseksi sataman hallinnointielimen on määritettävä satamainfrastruktuurimaksujen rakenne ja taso autonomisesti oman liiketoimintastrategiansa ja investointisuunnitelmansa mukaisesti ja valtiontuki- ja kilpailusääntöjä noudattaen.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta
4.  Satamainfrastruktuurimaksut voivat vaihdella säännöllisiä käyttäjiä koskevien kaupallisten käytänteiden mukaisesti tai satamainfrastruktuurin tehokkaamman käytön tai lähimerenkulun taikka kuljetusten korkeatasoisen ympäristö-, energia- ja hiilitehokkuuden edistämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tällaisessa vaihtelussa käytettävien arviointiperusteiden on oltava tarkoituksenmukaisia, puolueettomia, avoimia ja syrjimättömiä, ja siinä on otettava huomioon kilpailusäännöt asianmukaisella tavalla. Vaihtelun on oltava erityisesti kaikkien asiaankuuluvien satamapalvelujen käyttäjien saatavilla tasapuolisesti.
4.  Satamainfrastruktuurimaksut voivat vaihdella sataman taloudellisen strategian ja sataman maankäyttöpolitiikan mukaan muun muassa tiettyjen käyttäjäluokkien osalta tai satamainfrastruktuurin tehokkaamman käytön, lähimerenkulun taikka kuljetusten korkeatasoisen ympäristönsuojelun sekä energia- ja hiilitehokkuuden edistämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tällaisessa vaihtelussa käytettävien arviointiperusteiden on oltava oikeudenmukaisia eikä niillä saa syrjiä kansallisuuden perusteella ja niiden on oltava valtiontuki- ja kilpailusääntöjen mukaisia. Sataman hallinnointielin voi ottaa ulkoiset kustannukset huomioon määrittäessään maksuja. Sataman hallinnointielin voi vaihdella satamainfrastruktuurimaksuja kaupallisten käytänteiden mukaan.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta
5.  Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa 21 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen delegoituja säädöksiä alusten, polttoaineiden ja sellaisten toimintatyyppien yhteisestä luokittelusta, joiden perusteella infrastruktuurimaksut voivat vaihdella, sekä satamainfrastruktuurimaksujen yhteisistä maksuperiaatteista.
Poistetaan.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta
6.  Sataman hallinnointielimen on ilmoitettava sataman käyttäjille ja niiden edustajille tai yhdistyksille satamainfrastruktuurimaksujen määrän määräämisessä käytettävästä rakenteesta ja arviointiperusteista, mukaan lukien kokonaiskustannukset ja -tulot, joiden perusteella satamainfrastruktuurimaksujen rakenne ja taso määritetään. Sen on ilmoitettava satamainfrastruktuurin käyttäjille vähintään kolme kuukautta etukäteen muutoksista, jotka mahdollisesti tehdään satamainfrastruktuurimaksun määrään tai tällaisten maksujen määrittämisessä käytettävään rakenteeseen tai arviointiperusteeseen.
6.  Sataman hallinnointielimen on ilmoitettava sataman käyttäjille ja niiden edustajille tai yhdistyksille avoimella tavalla satamainfrastruktuurimaksujen määrän määräämisessä käytettävästä rakenteesta ja arviointiperusteista. Sen on ilmoitettava satamainfrastruktuurin käyttäjille vähintään kolme kuukautta etukäteen muutoksista, jotka mahdollisesti tehdään satamainfrastruktuurimaksun määrään tai tällaisten maksujen määrittämisessä käytettävään rakenteeseen tai arviointiperusteeseen. Sataman hallintoelimen ei tarvitse julkistaa yksittäisten neuvottelujen tuloksena saatujen maksujen eritelmiä.
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 7 kohta
7.  Sataman hallinnointielimen on pyynnöstä annettava toimivaltaisen riippumattoman valvontaelimen ja komission saataville 4 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä yksityiskohtaiset kustannukset ja tulot, joiden perusteella satamainfrastruktuurimaksujen rakenne ja taso määritetään, sekä satamainfrastruktuurimaksujen asettamisessa käytettävä metodiikka sellaisten laitteiden ja palvelujen osalta, joita nämä satamamaksut koskevat.
7.  Sataman hallinnointielimen on virallisen kantelun yhteydessä ja pyynnöstä annettava 17 artiklan nojalla nimetyn elimen ja komission saataville tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot, satamainfrastruktuurimaksujen taso sekä satamainfrastruktuurimaksujen asettamisessa käytettävä metodiikka sellaisten laitteiden ja palvelujen osalta, joita nämä satamamaksut koskevat.
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
1.  Sataman hallinnointielimen on perustettava komitea, jossa on vesiliikenteenharjoittajien, lastin omistajien tai muiden sellaisten sataman käyttäjien edustajia, joiden edellytetään maksavan satamainfrastruktuurimaksua tai satamapalvelumaksua tai molempia. Komiteaa kutsutaan sataman käyttäjien neuvoa-antavaksi komiteaksi.
Poistetaan.
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
2.  Sataman hallinnointielimen on kuultava vuosittain ennen satamainfrastruktuurimaksujen asettamista sataman käyttäjien neuvoa-antavaa komiteaa tällaisten maksujen rakenteesta ja tasosta. Edellä 6 ja 9 artiklassa tarkoitettujen satamapalvelujen tarjoajien on kuultava vuosittain ennen satamapalvelumaksujen asettamista sataman käyttäjien neuvoa-antavaa komiteaa tällaisten maksujen rakenteesta ja tasosta. Sataman hallinnointielimen on tarjottavat riittävät valmiudet tällaiselle kuulemiselle, ja sille on ilmoitettava satamapalvelujen tarjoajien järjestämän kuulemisen tulokset.
2.  Sataman hallinnointielimen on varmistettava, että olemassa on riittävät mekanismit sataman käyttäjien, asiaan liittyvät yhteenliitetyn liikenteen toimijat mukaan lukien, kuulemiseksi. Sen on kuultava sataman käyttäjiä, jos satamainfrastruktuurimaksuihin tehdään huomattavia muutoksia. Satamapalvelujen tarjoajien on annettava sataman käyttäjille riittävät tiedot satamapalvelumaksujen rakenteesta sekä niiden määrittelyperusteista. Sataman omien toimijoiden, jotka tarjoavat julkisen palveluntarjoamisvelvoitteen alaisia palveluja, ja edellä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen satamapalvelujen tarjoajien on kuultava sataman käyttäjiä vuosittain ja ennen satamapalvelumaksujen asettamista tällaisten maksujen rakenteesta ja tasosta. Sataman hallinnointielimen on tarjottava riittävät mekanismit tällaiselle kuulemiselle, ja sille on ilmoitettava satamapalvelujen tarjoajien järjestämän kuulemisen tulokset.
Tässä kohdassa tarkoitetut velvoitteet on voitava määrätä satamaan jo perustetuille elimille, mukaan lukien elimet, joissa voi olla erityinen kokoonpano.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Sataman hallinnointielimen on kuultava säännöllisesti sidosryhmiä, kuten satamassa toimivia satamaan sijoittautuneita yrityksiä, satamapalvelujen tarjoajia, vesiliikenteenharjoittajia, lastin omistajia, maaliikenteenharjoittajia ja viranomaisia seuraavista kysymyksistä:
1.  Sataman hallinnointielimen on kuultava säännöllisesti asianomaisia sidosryhmiä sekä tarvittaessa liikenneinfrastruktuurin suunnittelusta vastaavaa julkishallintoa seuraavista kysymyksistä:
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  suunnittelun ja aluesuunnitteluun liittyvien päätösten vaikutukset ympäristötehokkuuteen;
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)
c b)  toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan turvallisuus satama-alueella ja parannetaan sitä, mukaan lukien satamatyöntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä tiedot satamatyöntekijöille annettavan koulutuksen saatavuudesta.
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko
Riippumaton valvontaelin
Riippumaton valvonta
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton valvontaelin seuraa ja valvoo tämän asetuksen soveltamista kaikissa tämän asetuksen soveltamisalueen kuuluvissa merisatamissa kaikkien jäsenvaltioiden alueella.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on olemassa tehokkaat mekanismit kantelujen käsittelemiseksi kaikissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa merisatamissa kaikkien jäsenvaltioiden alueella. Jäsenvaltioiden on nimettävä sitä varten yksi tai useampi elin.
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
2.  Riippumattoman valvontaelimen on oltava oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti riippumaton sataman hallinnointielimestä tai satamapalvelujen tarjoajista. Niiden jäsenvaltioiden, joilla on omistusosuuksia tai päätäntävaltaa satamissa tai satamien hallintoelimissä, on varmistettava, että tämän asetuksen seuranta ja valvonta sekä omistajuuteen tai päätäntävaltaan liittyvä toiminta erotetaan tehokkaasti ja rakenteellisesti täysin toisistaan. Riippumattoman valvontaelimen on käytettävä toimivaltaansa puolueettomasti ja avoimesti liiketoiminnan harjoittamisen vapautta asianmukaisella tavalla kunnioittaen.
2.  Riippumatonta valvontaa on harjoitettava eturistiriidat estävällä tavalla ja sen on oltava oikeudellisesti erillistä ja toiminnallisesti riippumatonta sataman hallinnointielimestä tai satamapalvelujen tarjoajista. Niiden jäsenvaltioiden, joilla on omistusosuuksia tai päätäntävaltaa satamissa tai satamien hallintoelimissä, on varmistettava, että kantelujen käsittely sekä omistajuuteen tai päätäntävaltaan liittyvä toiminta erotetaan tehokkaasti ja rakenteellisesti täysin toisistaan. Riippumattoman valvonnan on oltava puolueetonta ja avointa, ja sen yhteydessä on kunnioitettava asianmukaisella tavalla liiketoiminnan harjoittamisen vapautta.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta
3.  Riippumattoman valvontaelimen on käsiteltävä osapuolen, jolla on asiassa oikeutettu etu, tekemät kantelut ja sen käsiteltäviksi saatetut riita-asiat tämän asetuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sataman käyttäjille ja muille merkittäville sidosryhmille ilmoitetaan, missä ja miten kantelu tehdään, mukaan lukien kantelujen käsittelystä vastaavien, 12 artiklan 5 kohdassa, 13 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen elinten tiedot.
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta
4.  Jos eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden osapuolten välille syntyy riitaa, sen satamajäsenvaltion riippumaton valvontaelin, jossa riidan oletetaan saaneen alkunsa, on toimivaltainen ratkaisemaan tällaisen riita-asian.
4.  Jos eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden osapuolten välille syntyy riitaa, se satamajäsenvaltio, jossa riidan oletetaan saaneen alkunsa, on toimivaltainen ratkaisemaan tällaisen riita-asian. Asianomaisten jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään yhteistyötä ja vaihdettava työtään koskevia tietoja.
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta
5.  Riippumattomalla valvontaelimellä on oikeus vaatia satamien hallinnointielimiä, satamapalvelujen tarjoajia ja sataman käyttäjiä toimittamaan tämän asetuksen soveltamisen seuraamiseksi ja valvomiseksi tarvittavat tiedot.
5.  Jos virallisen kantelun esittää osapuoli, jolla on asiassa oikeutettu etu, riippumatonta valvontaa harjoittavalla asianomaisella elimellä on oikeus vaatia satamien hallinnointielimiä, satamapalvelujen tarjoajia ja sataman käyttäjiä toimittamaan tarvittavat tiedot.
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta
6.  Riippumaton valvontaelin voi antaa lausuntoja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kaikista tämän asetuksen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä.
Poistetaan.
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta
7.  Riippumaton valvontaelin voi kuulla asianomaisen sataman sataman käyttäjien neuvoa-antavaa komiteaa kanteluja tai riita-asioita käsitellessään.
Poistetaan.
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 8 kohta
8.  Riippumattoman valvontaelimen päätökset ovat sitovia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeudellista valvontaa.
8.  Riippumatonta valvontaa harjoittavan asianomaisen elimen päätökset ovat sitovia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeudellista valvontaa.
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 9 kohta
9.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle riippumattoman valvontaelinten tunnistetiedot viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015, ja ilmoitettava sille tämän jälkeen kaikista niihin tehdyistä muutoksista. Komissio julkaisee verkkosivullaan riippumattomien valvontaelinten luettelon, jonka se pitää ajan tasalla.
9.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan 1 ja 2 kohdan noudattamisen edellyttämällä tavalla toteutetut mekanismit ja menettelyt viimeistään ...*, ja ilmoitettava sille tämän jälkeen viipymättä kaikista niihin myöhemmin tehdyistä muutoksista. Komissio julkaisee verkkosivullaan riippumattomien asianomaisten elinten luettelon, jonka se pitää ajan tasalla.
__________________
* 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
18 artikla
18 artikla
Poistetaan.
Riippumattomien valvontaelinten välinen yhteistyö
1.  Riippumattomien valvontaelinten on vaihdettava työtään, päätöksentekoperiaatteitaan ja käytänteitään koskevia tietoja tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Tämän vuoksi niiden on osallistuttava yhteistyöverkostoon, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin ja vähintään kerran vuodessa. Komissio osallistuu verkoston työhön ja koordinoi ja tukee sitä.
2.  Riippumattomien valvontaelinten on tehtävä tiivistä yhteistyötä keskinäisen avun antamiseksi tehtävissään, kuten tutkimusten tekeminen kanteluissa ja riita-asioissa, jotka koskevat eri jäsenvaltioissa sijaitsevia satamia. Tätä varten riippumattoman valvontaelimen on perustellusta pyynnöstä annettava toiselle tällaiselle elimelle tarvittavat tiedot, jotta kyseinen elin voi täyttää tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumattomat valvontaelimet antavat perustellusta pyynnöstä komissiolle sen tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemat tiedot. Komission pyytämien tietojen on oltava oikeasuhteisia näiden tehtävien suorittamiseen nähden.
4.  Kun riippumaton valvontaelin katsoo, että liikesalaisuuksia koskevien unionin tai kansallisten sääntöjen mukaisesti tiedot ovat luottamuksellisia, toisen kansallisen valvontaelimen ja komission on varmistettava tällainen luottamuksellisuus. Tällaisia tietoja voidaan käyttää ainoastaan pyynnössä esitettyä tarkoitusta varten.
5.  Riippumattomien valvontaelinten kokemukseen ja 1 kohdassa tarkoitetun verkoston toimintaan perustuen ja jotta tehokas yhteistyö voitaisiin varmistaa, komissio voi laatia yhteiset periaatteet riippumattomien valvontaelinten välistä tiedonvaihtoa koskeville asianmukaisille järjestelyille. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta
1.  Kaikilla osapuolilla, joilla on asiassa oikeutettu etu, on oltava oikeus hakea muutosta toimivaltaisten viranomaisten, sataman hallinnointielimen tai riippumattoman valvontaelimen tämän asetuksen nojalla tekemiin päätöksiin tai toteuttamiin yksittäisiin toimenpiteisiin asianomaisista osapuolista riippumattomassa muutoksenhakuelimessä. Tämä muutoksenhakuelin voi olla tuomioistuin.
1.  Kaikilla osapuolilla, joilla on asiassa oikeutettu etu, on oltava oikeus hakea muutosta toimivaltaisten viranomaisten, sataman hallinnointielimen tai 17 artiklan nojalla nimetyn elimen tämän asetuksen nojalla tekemiin päätöksiin tai toteuttamiin yksittäisiin toimenpiteisiin asianomaisista osapuolista riippumattomassa muutoksenhakuelimessä. Tämä muutoksenhakuelin voi olla tuomioistuin.
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015 ja ilmoitettava sille viipymättä niitä koskevista myöhemmistä muutoksista.
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään …* mennessä ja ilmoitettava sille viipymättä niitä koskevista myöhemmistä muutoksista.
__________________
* 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
21 artikla
21 artikla
Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.
2.  Siirretään 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Edellä olevan 14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
22 artikla
22 artikla
Poistetaan.
Komiteamenettely
1.  Komissiota avustaa komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.  Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
23 artikla
Komissio antaa viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen toiminnasta ja vaikutuksista sekä tarvittaessa asiaankuuluvat ehdotukset.
Tämän asetuksen toiminnan ja vaikutuksen arvioimiseksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle esitetään säännöllisiä kertomuksia. Komissio antaa ...* ensimmäisen kertomuksen ja sen jälkeen joka kolmas vuosi säännöllisen kertomuksen sekä tarvittaessa asiaankuuluvat ehdotukset. Komission kertomuksissa otetaan huomioon EU:n satamien alakohtaisen työmarkkinaosapuolten neuvottelukomitean saavuttama edistys.
________________
* Neljä vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
25 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2015.
Sitä sovelletaan ... päivästä …kuuta ….*.
__________________
* 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.

(1)Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A8-0023/2016).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö