Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0346(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0313/2015

Indgivne tekster :

A8-0313/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/03/2016 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0070

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 95k
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg
Harmoniserede forbrugerprisindekser ***I
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. marts 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0724),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0283/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 13. marts 2015 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. december 2015 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0313/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 175 af 29.5.2015, s. 2.


Europa-Parlamentet og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/... om harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95
P8_TC1-COD(2014)0346

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/792.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik