Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0346(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0313/2015

Ingediende teksten :

A8-0313/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/03/2016 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0070

Aangenomen teksten
PDF 245kWORD 91k
Dinsdag 8 maart 2016 - Straatsburg
Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen ***I
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0724),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0283/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 13 maart 2015(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 18 december 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0313/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 175 van 29.5.2015, blz. 2.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 8 maart 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de huizenprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad
P8_TC1-COD(2014)0346

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2016/792.)

Juridische mededeling - Privacybeleid