Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0346(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0313/2015

Ingivna texter :

A8-0313/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/03/2016 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0070

Antagna texter
PDF 242kWORD 94k
Tisdagen den 8 mars 2016 - Strasbourg
Harmoniserade index för konsumentpriser ***I
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 mars 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0724),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0283/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 13 mars 2015(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 december 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt, i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0313/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 175, 29.5.2015, s. 2.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om harmoniserade index för konsumentpriser och bostadsprisindexet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95
P8_TC1-COD(2014)0346

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/792.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy