Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2230(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0034/2016

Indgivne tekster :

A8-0034/2016

Forhandlinger :

PV 07/03/2016 - 17
CRE 07/03/2016 - 17

Afstemninger :

PV 08/03/2016 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0072

Vedtagne tekster
PDF 209kWORD 100k
Tirsdag den 8. marts 2016 - Strasbourg
Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde
P8_TA(2016)0072A8-0034/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2016 om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (2015/2230(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til Beijingerklæringen og den tilhørende handlingsplan, som blev vedtaget på den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende slutdokumenter, som blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005) og Beijing +15 (2010), og slutdokumentet fra Beijing +20-revisionskonferencen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 26. maj 2015 om kønsaspektet inden for udvikling,

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument af 21. september 2015 med titlen "Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" (SWD(2015)0182) og Rådets konklusioner af 26. oktober 2015 om handlingsplanen om ligestilling for 2016-2020,

–  der henviser til artikel 3 i Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, der definerer "køn" som "de socialt konstruerede roller, adfærdsmønstre, aktiviteter og egenskaber, som et givent samfund anser for at være passende for kvinder og mænd",

–  der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som Det Europæiske Råd vedtog i marts 2011,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2010 med titlen "Fornyet vilje til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder - Et kvindecharter" (COM(2010)0078),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 "Strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015" (COM(2010)0491),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (SWD(2015)0278),

–  der henviser til Kommissionens forskningsrapport med titlen "Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015",

–  der henviser til Europarådets strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2014-2017,

–  der henviser til undersøgelsen fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) "Advancing women in political decision-making – Way forward", der blev offentliggjort i 2015,

–  der henviser til konklusionerne og henstillingerne i EIGE's rapport "Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice", der blev offentliggjort i 2011,

–  der henviser til sine beslutninger af 10. februar 2010 om ligestilling mellem kvinder og mænd i EU – 2009(1), af 8. marts 2011 om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2010(2), af 13. marts 2012 om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2011(3) og af 10. marts 2015 om fremskridt for ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013(4),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2003 om integrering af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet(5),

–  der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgsarbejdet(6),

–  der henviser til sin beslutning af 22. april 2009 om integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgs- og delegationsarbejdet(7),

–  der henviser til sin beslutning af 7. maj 2009 om ligestillingsaspektet i EU's eksterne forbindelser og fredsopbygning/nationsopbygning(8),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2012 om kvinders deltagelse i politisk beslutningstagning - kvalitet og ligestilling(9),

–  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2015 om EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015(10),

–  der henviser til sin beslutning af 3. februar 2016 om en ny strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder i Europa efter 2015(11),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. februar 1996 "Integrering af lige muligheder for kvinder og mænd i alle fællesskabspolitikker og -aktioner" (COM(1996)0067), hvori den forpligtede sig til at "fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i alle fællesskabsaktioner og -politikker på alle niveauer" og dermed reelt specificere princippet om integrering af ligestillingsaspektet,

–  der henviser til undersøgelsen "Evaluation of the Strategy for Equality between women and men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action", som blev offentliggjort i 2014 af Europa-Parlamentet, Temaafdeling C,

–  der henviser til undersøgelsen "Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament", som blev offentliggjort i 2014 af Europa-Parlamentet, Temaafdeling C,

–  der henviser til undersøgelsen "The EU Budget for Gender Equality", som blev offentliggjort i 2015 af Europa-Parlamentet, Temaafdeling D,

–  der henviser til notatet "Guidance on the development of gender equality and the empowerment of women policies", som blev offentliggjort af UN Women i maj 2014,

–  der henviser til dokumentet "Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?", som blev offentliggjort i 2014 af European Policy Institutes Network,

–  der henviser til årsrapporten for 2014 om menneskelige ressourcer, som blev offentliggjort af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Personale,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0034/2016),

A.  der henviser til, at artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at integrering af kønsaspektet er et horisontalt princip, og at artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fastsætter, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder er en af Unionens værdier;

B.  der henviser til, at chartret om grundlæggende rettigheder indeholder specifikke bestemmelser vedrørende det horisontale princip om ligestilling mellem mænd og kvinder, og at artikel 6 i TEU anerkender, at chartret har samme juridiske værdier som traktaterne;

C.  der henviser til, at opnåelse af ligestilling mellem mænd og kvinder er af central betydning for beskyttelsen af menneskerettighederne, et velfungerende demokrati, respekten for retsstatsprincippet, økonomisk vækst, social inklusion og bæredygtighed;

D.  der henviser til, at fremskridt med hensyn til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder i EU stagnerer, og at hvis det fortsætter i dette tempo, vil der længe endnu ikke blive opnået ligestilling;

E.  der henviser til, at Kommissionen i den strategiske indsats for ligestilling mellem mænd og kvinder 2016-2019 forpligtede sig til at fortsætte sit arbejde for integrering af kønsaspektet, bl.a. gennem evaluering og overvågning; der henviser til, at Kommissionen har degraderet sin strategiske indsats for ligestilling mellem mænd og kvinder efter 2015 til et arbejdsdokument;

F.  der henviser til, at det femte af målene for bæredygtig udvikling er opnåelse af ligestilling mellem kønnene senest i 2030;

G.  der henviser til, at integrering af kønsaspektet betyder, at kønsperspektivet integreres i alle aspekter af EU's politik – udarbejdelse, udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering af politikker, retlige foranstaltninger og udgiftsprogrammer – med henblik på at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd(12);

H.  der henviser til, at integrering af kønsaspektet skal omfatte rettigheder, perspektiver og velbefindende for LGBTIQ-personer og personer med alle kønsidentiteter;

I.  der henviser til, at integrering af kønsaspektet bør være et proaktivt og reaktivt værktøj til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder;

J.  der henviser til, at integrering af kønsaspektet ikke er et politisk mål i sig selv, men et vigtigt middel til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder, altid i kombination med andre specifikke foranstaltninger og politikker, som er rettet mod at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder;

K.  der henviser til, at en af det kompetente udvalgs beføjelser er at bidrage til gennemførelsen og videreudviklingen af integrering af kønsaspektet inden for alle politikområder;

L.  der henviser til, at størstedelen af de parlamentariske udvalg generelt lægger vægt på integrering af kønsaspektet (f.eks. i deres lovgivningsarbejde, i deres arbejdsrelationer med Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, og når de udarbejder handlingsplaner om ligestilling), mens nogle udvalg viser ringe eller ingen interesse for dette spørgsmål;

M.  der henviser til, at det kompetente udvalg siden den foregående valgperiode har udviklet en praksis med at yde fokuserede bidrag til betænkninger fra andre udvalg gennem "ændringsforslag om integrering af kønsaspektet"; der henviser til, at 85 % af de ændringsforslag om integrering af kønsaspektet, som blev indgivet mellem juli 2011 og februar 2013, ifølge en undersøgelse offentliggjort i 2014(13) er blevet indarbejdet i de endelige betænkninger, som blev vedtaget af de korresponderende udvalg; der henviser til, at yderligere oplysninger fra februar 2013 er nødvendige, hvis der skal foretages en opdateret vurdering af situationen for integrering af kønsaspektet i Parlamentet;

N.  der henviser til, at hvert parlamentarisk udvalg i tilslutning til beslutningen fra 2003 om integrering af kønsaspektet udpeger et af sine medlemmer til ansvarlig for integrering af kønsaspektet, hvilket har ført til oprettelsen af "netværket for integrering af kønsaspektet"; der henviser til, at der i efterfølgende beslutninger om dette emne blev opfordret til fortsat udvikling af dette netværk og til oprettelse af et tilsvarende netværk i de interparlamentariske delegationer; der henviser til, at netværket støttes af et netværk på personaleniveau i udvalgssekretariaterne;

O.  der henviser til, at medlemmer af netværket udfyldte et spørgeskema for at gøre status over integreringen af kønsaspektet inden for deres respektive politikområder;

P.  der henviser til, at FFR (den flerårige finansielle ramme) ledsages af en fælles erklæring fra de tre institutioner, som blev enige om, at de årlige budgetprocedurer, der finder anvendelse på FFR 2014-2020, vil integrere kønsspecifikke elementer, hvor det er relevant, idet der tages hensyn til, hvordan Unionens overordnede finansielle ramme bidrager til øget ligestilling mellem mænd og kvinder (og sikrer integrering af kønsaspektet); der henviser til, at det faktiske engagement for at fortsætte integreringen af kønsaspektet og styrkelsen af kvinders position skal forbedres, eftersom eksisterende politikker kun er blevet gennemført i et beskedent omfang, og der er blevet bevilget utilstrækkelige budgetressourcer specifikt til spørgsmål vedrørende køn;

Q.  der henviser til, at kønsbudgettering ikke er blevet konsekvent anvendt af nogen af EU's institutioner;

R.  der henviser til, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er blevet oprettet for at bidrage til og styrke fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder integrering af kønsaspektet i alle EU-politikker og de heraf følgende nationale politikker; der henviser til, at EIGE har udviklet en platform for integrering af kønsaspektet samt en ordliste og en tesaurus vedrørende kønsligestilling med henblik på at støtte beslutningstagere, ansatte i EU's institutioner og statslige organer i integreringen af kønsaspektet i deres arbejde;

S.  der henviser til, at integrering af kønsaspektet både omfatter integrering af et kønsaspekt i de forskellige politikkers indhold og behandling af spørgsmålet om repræsentationen af kvinder, mænd og personer med alle kønsidentiteter inden for de givne politikområder; der henviser til, at begge dimensioner skal tages i betragtning i alle faser af den politiske beslutningsproces;

T.  der henviser til, at alle EU's interne og eksterne politikker bør udformes, så de i lige grad gavner piger og drenge og mænd og kvinder samt alle andre kønsidentiteter;

U.  der henviser til, at gennemførelsen af integration af kønsaspektet er angivet blandt de største svagheder i Kommissionens evaluering af strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder 2010-2015;

V.  der henviser til, at et kønsopmærksomt parlament spiller en vigtig rolle med hensyn til at afhjælpe uligheder mellem kønnene, fremme lige økonomisk, social og politisk deltagelse af kvinder og mænd og udvide rammepolitikken for ligestilling mellem mænd og kvinder;

W.  der henviser til, at uddannelse i integrering af kønsaspektet for MEP'er og Parlamentets personale, særlig ansatte i ledende stillinger, er afgørende for at fremme et kønsperspektiv på alle politiske områder og i alle politiske faser,

X.  der henviser til, at der afsættes utilstrækkelige midler og menneskelige ressourcer til at sikre reelle fremskridt i integreringen af kønsaspektet i Parlamentets arbejde;

Y.  der henviser til, at den systematiske og regelmæssige indsamling af kønsopdelte data og statistikker i politiske konsekvensanalyser og i beslutningsprocessen er absolut nødvendig for at undersøge fremskridt for ligestillingen mellem mænd og kvinder; der henviser til, at der må foretages en mere kvalitativ forskning i Parlamentet for at betydningen og indvirkningen af værktøjer til integrering af kønsaspektet på politiske resultater, beslutninger og lovgivningsmæssige tekster;

Z.  der henviser til, at den kvindelige repræsentation i centrale beslutningstagende stillinger på politisk og administrativt niveau, herunder inden for Parlamentets politiske grupper, fortsat er lav; der henviser til, at kvinder typisk er formænd for udvalg, der er mindre forbundne med tildeling af ressourcer og økonomisk beslutningstagning; der henviser til, at Parlamentet med henblik på at forbedre kvaliteten af de trufne beslutninger må sikre, at tildelingen af beslutningstagende stillinger fordeles ligeligt mellem kønnene; der henviser til, at mænd må forpligte sig til at fremme ligestilling mellem kønnene på alle områder og alle niveauer, og at mandlige MEP'er skal tilskyndes til at engagere sig i integrering af kønsaspektet i deres arbejde;

AA.  der henviser til, at Parlamentet har den nødvendige organisatoriske struktur til at fremme integrering af kønsaspektet i dets aktiviteter, og at denne struktur skal koordineres bedre, styrkes og udvides med frisk politisk og administrativ vilje med henblik på at opnå en højere grad af integrering af kønsaspektet;

AB.  der henviser til, at der er behov for et tættere interinstitutionelt samarbejde om integrering af kønsaspektet mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen for at sikre, at kønsperspektivet kan indføres i alle stadier af den politiske cyklus, hvilket ville lette Parlamentets eget arbejde med integrering af kønsaspektet;

AC.  der henviser til, at input fra eksterne interessenter som civilsamfundsorganisationer, græsrodsgrupper for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, internationale institutioner, den akademiske verden og nationale parlamenter er vigtig for at forbedre Parlamentets processer for integrering af kønsaspektet og fremme gensidige udvekslinger for at fremme bedste praksis;

AD.  der henviser til, at Parlamentets beslutning om integrering af kønsaspektet, som blev vedtaget i 2007, indeholdt en opfordring til, at der hvert andet år skulle foretages en vurdering af integrering af kønsaspektet i dets arbejde;

Generel vurdering af de eksisterende institutionelle rammer

1.  mener, at der med henblik på at integrere et kønsperspektiv i en politisk proces bør overvejes forskellige aspekter: politikområdets indhold og kønsrepræsentationen inden for administrationen og i beslutningstagningen; bemærker også, at klare oplysninger om virkningerne af politiske foranstaltninger er afgørende for at fortsætte forbedringen af integreringen af kønsaspektet;

2.  bemærker, at forskellige organer inden for Parlamentets organisatoriske struktur er ansvarlige for at udvikle og gennemføre kønsaspektet både på politisk plan og på arbejdslivsniveau:

   Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Mangfoldighed, som er ansvarlig for at fremme fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i alle aspekter af arbejdslivet i Parlamentets sekretariat
   det korresponderende udvalg for specifikke foranstaltninger rettet mod integrering af kønsaspektet i de øvrige udvalgs og delegationers arbejde
   netværket for integrering af kønsaspektet
   de tjenestegrene, der er ansvarlige for at sikre en vellykket gennemførelse af en afbalanceret kønsrepræsentation i alle stillinger i stillingsfortegnelsen;

3.  finder det beklageligt, at aktiviteterne i de forskellige organer, der er ansvarlige for integrering af kønsaspektet, ikke er koordineret eller integreret inden for Parlamentet eller med andre institutioner (der er ingen interinstitutionel samarbejdsmekanisme for integrering af kønsaspektet); forpligter sig til at etablere et effektivt samarbejde mellem alle aktører inden for denne institutionelle ramme, baseret på specifikke mekanismer såsom overvågning og feedback på resultater;

4.  gentager sin forpligtelse til regelmæssigt at vedtage og gennemføre en politikplan for integrering af kønsaspektet i Parlamentet med det overordnede mål at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder gennem effektiv integrering af kønsaspektet i politikker og aktiviteter, herunder beslutningsmekanismer og administrationen;

5.  opfordrer til løbende udvikling af netværket for integrering af kønsaspektet, således at det kommer til at repræsentere både udvalgene og de interparlamentariske delegationer, og til, at det inddrages fuldt ud i en regelmæssig overvågning af status for integrering af kønsaspektet på tværs af politikområder; noterer sig behovet for en større og aktiv deltagelse af MEP'er i netværket og opfordrer til, at suppleanter for MEP'erne tilføjes til netværket for at styrke deltagelsen, som det er tilfældet med udvalg og delegationer;

6.  understreger, at det mest effektive værktøj til at inddrage et ligestillingsperspektiv i den politiske proces ifølge førnævnte undersøgelse fra 2014 om dette emne har været anvendelsen af procedurer, der omfatter samarbejde med andre udvalg; understreger, at det er vigtigt, at de andre udvalg støtter arbejdet med integreringen af kønsaspektet og gennemfører det i deres aktiviteter;

7.  opfordrer de ansvarlige tjenestegrene til fortsat at arbejde på specifikke foranstaltninger, der kan fremme balancen mellem arbejdsliv og privatliv; beklager, at Europa-Parlamentets kvindelige tjenestemænd fortsat er overrepræsenterede i ansættelsesgruppen for assistenter (AST); opfordrer til en årlig undersøgelse af situationen vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder i Europa-Parlamentet baseret på kønsopdelte data på alle niveauer af personale og politiske organer, herunder parlamentariske assistenter, og til, at denne rapportering offentliggøres;

8.  opfordrer til, at der tages fat på de strukturelle barrierer og til, at der skabes et miljø, der giver kvinder mulighed for at opnå beslutningstagende stillinger på alle niveauer, som f.eks. foranstaltninger til forening af arbejdsliv og privatliv og positive særforanstaltninger, der kan hjælpe til at øge andelen af det underrepræsenterede køn i stillinger, der domineres af enten kvinder eller mænd; opfordrer de politiske partier til at anerkende deres ansvar for at fremme kvinder, eftersom det er disse partier, som har beføjelse til at ansætte, udvælge og indstille kandidater;

9.  beklager, at de mål for kønsfordelingen på øverste ledelsesniveau og mellemlederniveau, som blev vedtaget af Præsidiet i 2006 (Kaufmann-betænkningen), ikke blev nået inden fristen i 2009 og heller ikke er nået den dag i dag; bemærker, at disse mål efterfølgende er blevet bekræftet af Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Mangfoldighed for de følgende år; opfordrer indtrængende til, at der træffes effektive, korrigerende og vidtrækkende foranstaltninger for at nå disse ligestillingsmål inden for den kortest mulige tidshorisont;

10.  bemærker, at Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Mangfoldighed er ansvarlig for at vedtage en handlingsplan for fremme af ligestilling og mangfoldighed i Europa-Parlamentet og for at sikre gennemførelsen heraf; opfordrer Gruppen på Højt Plan, med støtte fra de kompetente tjenestegrene, til at fremlægge en omfattende køreplan for ligestilling mellem mænd og kvinder, der anviser, hvordan repræsentationen af kvinder i mellem- og toplederstillinger kan øges til 40 % senest i 2020; opfordrer Generaldirektoratet for Personale og de politiske grupper til at overveje at foreslå både en kvinde og en mand til stillinger som kontorchefer, når stillingerne er ledige;

11.  henstiller, at den stående ordfører for integrering af kønsaspektet, når denne stilling er blevet oprettet, arbejder sammen med Gruppen på Højt Plan for at sikre, at målene om integrering af kønsaspektet for Parlamentets sekretariat og personale opfyldes;

12.  opfordrer de politiske grupper til at overveje at foreslå både en kvinde og en mand til posten som formand i udvalg og grupper;

13.  noterer sig, at en lige repræsentation af kvinder og mænd i hvert udvalg er ønskelig, så vidt betingelserne herfor er til stede; opfordrer de politiske grupper til at overveje at indstille MEP'er fra det underrepræsenterede køn i hvert udvalg på en koordineret måde; opfordrer de politiske grupper til at indstille et lige antal mandlige og kvindelige MEP'er som medlemmer og suppleanter i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling med henblik på at tilskynde mænd til at engagere sig i ligestillingspolitik;

Værktøjer til integrering af kønsaspektet

14.  understreger, at praksissen med at anvende ændringsforslag om integrering af kønsaspektet har vist sig at være mere effektiv end udtalelser, da de er mere præcise, kan indgives hurtigere og vedrører vigtige, specifikke og afgrænsede spørgsmål; gentager sin opfordring til de kompetente udvalg om at medtage denne praksis med ændringsforslag om integrering af kønsaspektet i forretningsordenen under hensyntagen til den særlige rolle, som Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling spiller i integreringen af kønsaspektet som et horisontalt princip; opfordrer til et tættere samarbejde mellem udvalg og til en effektiv koordination mellem netværket for integrering af kønsaspektet og det kompetente udvalg på både politisk og administrativt niveau med henblik på at tilføre betænkningerne en reel kønsdimension; understreger den vigtige rolle, som netværkets medlemmer spiller i hvert enkelt udvalg med hensyn til at lette effektive bidrag fra det kompetente udvalg gennem ændringsforslag om integrering af kønsaspektet og udtalelser, og opfordrer til en effektiv koordinering mellem de ansvarlige medlemmer af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og netværkets medlemmer i proceduren for ændringsforslag om integrering af kønsaspektet; gentager behovet for tæt koordinering mellem det kompetente udvalg og korresponderende udvalg om ændringsforslag om integrering af kønsaspektet og udtalelser for at sikre en optimal programmering og planlægning af effektive bidrag til det korresponderende udvalgs betænkning;

15.  beklager, at der på trods af den interinstitutionelle erklæring om at sikre integrering af kønsaspektet, der er knyttet som bilag til den flerårige finansielle ramme (FFR), indtil videre ikke er blevet truffet nogen foranstaltninger vedrørende kønsbudgettering; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt nøje at kontrollere, hvordan principperne i den fælles erklæring er blevet gennemført for så vidt angår årlige budgetprocedurer, og opfordrer til, at det ansvarlige udvalg tildeles en formel rolle i revisionen af FFR;

16.  understreger, at kønsbudgettering i form af planlægning, programmering og fastlæggelse af budgettet, der bidrager til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og respekten for kvinders rettigheder, er et af de værktøjer, som anvendes af de politiske beslutningstagere til at mindske kløfterne mellem kønnene; beklager, at kønsbudgetteringen har vist, at kønsperspektivet langt fra er omfattet i alle politikker, på alle niveauer og på hvert eneste trin i den politiske beslutningsproces; bemærker, at det i denne forbindelse er særlig afgørende at opbygge intern kapacitet til kønsbudgettering med henblik på at styrke Parlamentets kontrolfunktion i disse spørgsmål; bemærker, at følgerne af beslutningerne vedrørende udgifter og indtægter indvirker yderst forskelligt på kvinder og mænd, og understreger, at MEP'er i de relevante udvalg bør tage disse forskellige indvirkninger i betragtning ved udformningen af budgetterne; understreger, at kønsbudgettering fremmer ansvarlighed og gennemsigtighed med hensyn til Parlamentets engagement til fordel for ligestilling mellem kvinder og mænd;

17.  noterer sig, at Kommissionen har forpligtet sig til at fortsætte integreringen af kønsaspektet ved at indarbejde ligestillingsmæssige overvejelser i konsekvensanalyser og evalueringer i overensstemmelse med principperne om bedre regulering og overvejer at fremlægge en rapport om integrering af kønsaspektet i Kommissionen i 2017;

18.  bekræfter, at det er nødvendigt at afsætte tilstrækkelige ressourcer, også i Parlamentet, med henblik på at gennemføre kønsspecifikke konsekvensvurderinger og kønsbaserede analyser; opfordrer Kommissionen til at foretage systematiske kønsspecifikke konsekvensvurderinger af nye forslag om lovgivning eller politik på grundlag af dets styrkede vurdering af deres indvirkning på grundlæggende rettigheder og med henblik på at sikre, at EU opretholder kvinders rettigheder; fremhæver, at sådanne analyser og de anvendte dataindsamlingsmetoder skal tage hensyn til LGBTIQ-personers erfaringer; understreger, at udvalgene skal tilskyndes til at drage fordel af intern ekspertise og ekstern ekspertise fra andre institutioner og organer fra den offentlige og private sektor, der er aktiv med hensyn til at fremme integrering af kønsaspektet;

19.  opfordrer EIGE til regelmæssigt at indsende oplysninger til hvert udvalg for at understrege kønsperspektivet inden for alle politikområder og stille de data og værktøjer, som det har udviklet, såsom en platform for integrering af kønsaspektet, til rådighed som en del af en bredere kapacitetsopbygning, også for ansatte og parlamentariske assistenter; opfordrer Forskningstjenesten til at gennemføre regelmæssig detaljeret kvalitativ og kvantitativ forskning i, hvilke fremskridt der gøres hvad angår integreringen af kønsaspektet i Parlamentet, og hvordan den organisatoriske struktur, der er ansvarlig for den, fungerer;

20.  beklager, at EIGE ikke har tilstrækkelige ressourcer til at udføre alt det arbejde, det anmodes om at udføre, og understreger derfor, at der er et behov for at sikre, at EIGE's budget ændres i overensstemmelse med dets brede mandat;

21.  bemærker, at der i svarene på spørgeskemaerne om status for integreringen af kønsaspektet i Parlamentets udvalg blev fremhævet konkrete værktøjer, som er effektive til at integrere kønsperspektivet i udvalgenes arbejde, herunder:

   uddeling af centrale dokumenter og medtagelse af spørgsmål vedrørende integrering af kønsaspektet i kommissoriet for de undersøgelser, som bestilles
   fokus på brugen af særlig terminologi og definitioner i relation til spørgsmål om ligestilling mellem mænd og kvinder
   fremme af forudgående og efterfølgende vurderinger af udkast til lovforslag og til fremtidige aftaler
   uddannelses- og oplysningsaktiviteter for medlemmer, personale, politiske rådgivere og assistenter;

og anbefaler på det kraftigste yderligere udvikling og gennemførelse af disse redskaber i Parlamentets arbejde;

22.  minder om, at evakueringer af og programmer for integrering af kønsaspektet også kræver, at der gennemføres en effektiv opfølgningsforanstaltning, der fokuserer på effektiviteten af og mulige problemer med hver enkelt foranstaltning; understreger, at det er vigtigt at gennemføre korrigerende foranstaltninger, hvor der er nødvendigt, og at udvikle integrering af kønsaspektet, hvis det konstateres, at der ikke sker fremskridt efter gennemførelsen af de korrigerende foranstaltninger;

23.  henstiller, at Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation medtager et stærkere kønsperspektiv i dets rapporter om Parlamentets politiske beslutninger;

24.  udtrykker sin fulde støtte til at udvikle målrettet og regelmæssig uddannelse i integrering af kønsaspektet, som bør tildeles passende ressourcer og skræddersys til Parlamentets specifikke behov, og som bør henvende sig til hele Parlamentets personale, der arbejder inden for politikområderne, idet der bør gives udvidet uddannelse til mellemledere og den øverste ledelse, særlig til kontorchefer; opfordrer til, at MEP'er, parlamentariske assistenter og personalet i de politiske grupper får adgang til uddannelse i integrering af kønsaspektet; opfordrer til, at der tilrettelægges lederuddannelse for kvinder, og at kvinder tilbydes erfaring med lederstillinger; henstiller, at uddannelserne omfatter information om mange forskellige og tværgående former for forskelsbehandling; fremhæver behovet for at sikre, at alle dets tjenester er bevidst om deres ansvar for at gennemføre integrering af kønsaspektet, herunder dem, der er ansvarlige for menneskelige ressourcer, sikkerhed og faciliteter; foreslår, at der indføres specifikke retningslinjer for menneskelige ressourcer, som effektivt gennemfører integrering af kønsaspektet med henblik på at forbedre trivslen for personalet, herunder LGBTIQ-personer, på arbejdspladsen;

Integrering af kønsaspektet i udvalgenes arbejde

25.  gentager opfordringen om, at forpligtelsen til at fremlægge en halvårlig rapport om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde skal opfyldes; er klar over den rolle, som netværket for integrering af kønsaspektet spiller i forbindelse med vurdering af status for integreringen af kønsaspektet på alle politikområder, og henstiller, at det spørgeskema, der danner grundlag for ovennævnte rapport, gøres til en årlig kontrolmetode;

26.  bemærker, at medlemmerne af netværket i deres besvarelse af spørgeskemaerne generelt svarede, at kønsspecifikke behov inden for deres specifikke politikområder blev taget i betragtning i forbindelse med forskellige aktiviteter, f.eks. betænkninger, ændringsforslag om ligestilling, undersøgelser, høringer, tjenesterejser og drøftelser;

27.  glæder sig over de specifikke initiativer, som adskillige af Parlamentets udvalg har taget på dette område; beklager, at et stort flertal af udvalgene hverken har vedtaget eller drøftet en handlingsplan for ligestilling mellem mænd og kvinder i deres arbejde; understreger dog, hvor vigtigt det er for dets kompetente organer at samarbejde med alle udvalg og delegationer om at udveksle bedste praksis, herunder gennem netværket for integrering af kønsaspektet, og at etablere en klar procedure, der skal inkorporeres i Parlamentets forretningsorden, om hvert udvalgs eller delegations vedtagelse af en handlingsplan om ligestilling; henstiller, at hvert udvalg gennemfører en høring om integrering af kønsaspektet på dets politikområde hvert andet år, således at den falder sammen med udarbejdelsen af rapporten om integrering af kønsaspektet;

28.  understreger, at det er nødvendigt nøje at vurdere, hvordan netværket for integrering af kønsaspektet fungerer, og at finde måder til at sikre større inddragelse af og større bevidsthed blandt netværkets medlemmer; henstiller, at medlemmer af og suppleanter i netværket for integrering af kønsaspektet engagerer sig i ligestilling af kvinder og mænd, men påpeger, at de ikke nødvendigvis skal være medlemmer af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, således at flere MEP'er kan beskæftige sig med integrering af kønsaspektet; henstiller, at der er regelmæssig kontakt og udveksling mellem det korresponderende udvalg og netværket;

29.  henstiller, at netværket for integrering af kønsaspektet varetages i fællesskab af det korresponderende udvalg og et andet medlem af netværket, hvor sidstnævnte udpeges på skift blandt de forskellige udvalg for at signalere, at integrering af kønsaspektet omfatter alle udvalg;

30.  mener, at der må oprettes et internt overvågningsorgan for at følge op på og efterfølgende evaluere gennemførelsen af redskaber og foranstaltninger; opfordrer til at formulere specifikke jobbeskrivelser for medlemmer af personalet med ansvar for integrering af kønsaspektet i udvalg; opfordrer de kompetente myndigheder til to gange årligt at evaluere fremskridtene med hensyn til integrering af kønsaspektet i udvalgene og delegationerne;

Interinstitutionelt samarbejde til støtte for integrering af kønsaspektet

31.  mener, at stærkere interinstitutionelle forbindelser vil forbedre kønsbalancen i EU's politiske beslutningsproces; bemærker, at der endnu ikke er blevet etableret et struktureret samarbejde om integrering af kønsaspektet med andre institutionelle partnere såsom Kommissionen, Rådet og EIGE; opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til en passende ramme for fastlæggelse af interinstitutionelt samarbejde om integrering af kønsaspektet og til desuden at inddrage andre aktører på dette område;

32.  opfordrer Kommissionen til at følge op på resultaterne af den offentlige høring og på Parlamentets og Rådets holdninger og omgående vedtage en meddelelse om en ny strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd og kvinders rettigheder for tiden efter 2015, som behandler ligestillingsspørgsmål på linje med den internationale dagsorden;

33.  henstiller, at Den Europæiske Ombudsmand årligt indgiver data til Parlamentets Gruppe på Højt Plan om Ligestilling og Mangfoldighed vedrørende klager over fejl og forsømmelser i forbindelse med ligestilling mellem mænd og kvinder i Parlamentet, med behørig respekt for Parlamentets afgørelse om Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af dennes hverv;

34.  mener, at udveksling af bedste praksis med andre organisationer vil styrke Parlamentets kapacitetsopbygning og effektivitet i gennemførelsen af integrering af kønsaspektet; opfordrer til udveksling af bedste praksis på alle niveauer med andre institutioner og organisationer som f.eks. UN Women, Europarådet, EU's institutioner og interessenter, der er involveret i fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder såsom ligestillingsorganer, arbejdsmarkedets parter og NGO'er; tilskynder til deltagelse i andre internationale organisationers specifikke kapacitetsopbyggende programmer og i arbejdet med at få deres støtte til gennemførelse af skræddersyede programmer om integrering af kønsaspektet;

35.  anmoder om, at Generaldirektoratet for Personale udveksler bedste praksis og teknisk assistance hvad angår ligestilling og mangfoldighed, for eksempel med den amerikanske Kongres og nationale ligestillingsorganer, om fremme af underrepræsenterede racemæssige og etniske minoritetssamfund i procedurer for kortvarig ansættelse og EPSO-udvælgelsesprøver; opfordrer til at fokusere på praktikanter og til at udvikle initiativer og programmer, der har til formål at fremme ungdomspraktik for unge, særlig kvinder, fra underrepræsenterede racemæssige og etniske minoritetsgrupper;

36.  understreger behovet for at have en åben og vedvarende dialog med nationale parlamenter med henblik på at etablere regelmæssige drøftelser, udveksle nye teknikker og aflægge rapport om politiske konsekvensanalyser med henblik på at fremme en fælles tilgang og yderligere udvikle bedste praksis for fremme af integrering af kønsaspektet; henstiller, at der afholdes et interparlamentarisk møde om integrering af kønsaspektet;

o
o   o

37.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 35.
(2) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 65.
(3) EUT C 251 E af 31.8.2013, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0050.
(5) EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 384.
(6) EUT C 244 E af 18.10.2007, s. 225.
(7) EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 18.
(8) EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 32.
(9) EUT C 251 E af 31.8.2013, s. 11.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0218.
(11) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0042.
(12) SWD(2015)0278.
(13) "Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament", Europa-Parlamentet, Temaafdeling C.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik