Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2230(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0034/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0034/2016

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 17
CRE 07/03/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0072

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 531kWORD 151k
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
P8_TA(2016)0072A8-0034/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2015/2230(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων των ειδικών συνόδων των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010) και το έγγραφο αποτελεσμάτων της διάσκεψης αναθεώρησης Πεκίνο +20,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020» (SWD(2015)0182), και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο ορίζεται το «φύλο» ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, οι συμπεριφορές, οι δραστηριότητες και οι ιδιότητες τις οποίες μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί προσήκουσες για τις γυναίκες και τους άνδρες»,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση έρευνας της Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015»,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2014-2017,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Advancing women in political decision-making - Way forward» (Προώθηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων - Επόμενα βήματα), που δημοσιεύθηκε το 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Κοινοβούλια που λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα φύλο: συνολική ανασκόπηση καλών πρακτικών», που δημοσιεύτηκε το 2011,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009(1), της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(2), της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(3) και της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης / των εθνών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μετά το 2015(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1996 με τίτλο «Ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων» (COM(1996)0067), στην οποία η Επιτροπή δεσμεύεται «να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των δράσεων και των πολιτικών και αυτό σε όλα τα επίπεδα», ορίζοντας στην ουσία την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Evaluation of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action» (Αξιολόγηση της στρατηγικής για την ισότητα γυναικών και ανδρών για την περίοδο 2010-2015 ως συμβολή για την επίτευξη των στόχων της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου), που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «The EU Budget for Gender Equality» (Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την ισότητα των φύλων), που δημοσιεύθηκε το 2015 από το Θεματικό Τμήμα Δ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σημείωμα με τίτλο «Guidance on the development of gender equality and the empowerment of women policies» (Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των πολιτικών για τις γυναίκες), που δημοσιεύθηκε από τη Μονάδα του ΟΗΕ για τις γυναίκες τον Μάιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?» (Εξελίξεις στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ: Μη επίτευξη του στόχου;), που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Δίκτυο Ινστιτούτων Ευρωπαϊκής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση ανθρωπίνων πόρων για το 2014 που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0034/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζεται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως οριζόντια αρχή και ότι στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζεται η αρχή της ισότητας των φύλων ως αξία της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων περιέχει ειδικές διατάξεις για την οριζόντια αρχή της ισότητας των φύλων και ότι στο άρθρο 6 της ΣΕΕ αναγνωρίζεται ότι ο Χάρτης έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων έχει καίρια σημασία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη λειτουργία της δημοκρατίας, τον σεβασμό του κράτους δικαίου και για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη βιωσιμότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται στασιμότητα στην πορεία επίτευξης της ισότητας των φύλων στην ΕΕ και ότι με τον ρυθμό αυτό η ισότητα των φύλων θα αργήσει αρκετά να επιτευχθεί·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019, η Επιτροπή ανέλαβε να συνεχίσει τις ενέργειες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, μεταξύ άλλων, μέσω διαδικασιών αξιολόγησης και παρακολούθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποβάθμισε σε έγγραφο εργασίας τη στρατηγική της δέσμευση για την ισότητα των φύλων μετά το 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης συνίσταται στην επίτευξη ισότητας των φύλων έως το 2030·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου νοείται «η ενσωμάτωση οπτικής του φύλου σε κάθε πτυχή της πολιτικής της ΕΕ – προετοιμασία, σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών, των νομικών μέτρων και των προγραμμάτων δαπανών – με στόχο την επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών»(12)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιώματα, τις προοπτικές και την ευημερία των ατόμων ΛΟΑΔΜΔ και των ατόμων όλων των ταυτοτήτων φύλου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να αποτελεί προενεργό και αντενεργό μέσο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν αποτελεί από μόνη της στόχο πολιτικής, αλλά βασικό μέσο επίτευξης της ισότητας των φύλων, πάντα σε συνδυασμό με άλλες ειδικές ενέργειες και πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής είναι να συμβάλει στην υλοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές αποδίδουν εν γένει σημασία στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (επί παραδείγματι, στο νομοθετικό τους έργο, στις εργασιακές τους σχέσεις με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, καθώς και στο πλαίσιο της επεξεργασίας σχεδίων δράσης για την ισότητα), ενώ ορισμένες επιτροπές δείχνουν μικρό ή μηδενικό ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα ζητήματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η αρμόδια επιτροπή έχει αναπτύξει μια πρακτική στοχευμένης συμβολής στις εκθέσεις άλλων επιτροπών μέσω «τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου» (ΕΔΦ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2014(13), το 85% των τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που κατατέθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2011 και Φεβρουαρίου 2013 ενσωματώθηκαν στις τελικές εκθέσεις που ενέκρινα οι αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο ΕΚ, χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία για την περίοδο μετά τον Φεβρουάριο 2013·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το ψήφισμα του 2003 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ορίζει ένα από τα μέλη της ως υπεύθυνο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, με αποτέλεσμα να συγκροτείται «το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μεταγενέστερα ψηφίσματα για το ίδιο ζήτημα, ζητήθηκε η συνεχής ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου και η σύσταση παρόμοιου δικτύου στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο υποστηρίζεται από ένα δίκτυο σε επίπεδο προσωπικού στις γραμματείες των επιτροπών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του δικτύου συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) συνοδεύεται από κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων, τα οποία συμφώνησαν ότι «οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού οι οποίες εφαρμόζονται για το ΠΔΠ 2014-2020 θα περιλαμβάνουν, εφόσον είναι σκόπιμο, στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων (και διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου)»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά ταύτα, η ισχύουσα δέσμευση για συνέχιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της ενδυνάμωσης των γυναικών θα πρέπει να ενισχυθεί, δεδομένου ότι η εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα και οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται ειδικά στα ζητήματα που συνδέονται με το φύλο είναι ανεπαρκείς·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα από τα όργανα της ΕΕ δεν συνεκτιμά σε σταθερή βάση τη διάσταση του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) συστάθηκε με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το EIGE έχει αναπτύξει πλατφόρμα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και γλωσσάριο και θησαυρό σχετικά με την ισότητα των φύλων, με σκοπό την παροχή στήριξης στους φορείς λήψης αποφάσεων, στο προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στους κυβερνητικούς φορείς όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου περιλαμβάνει τόσο την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στο περιεχόμενο των διαφόρων πολιτικών όσο και την αντιμετώπιση του ζητήματος της εκπροσώπησης των γυναικών, των ανδρών και των ατόμων όλων των ταυτοτήτων φύλου στους συγκεκριμένους τομείς πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεκτιμώνται και οι δύο διαστάσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ωφελούν εξίσου αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες, όπως και όλες τις άλλες ταυτότητες φύλου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται στις κύριες αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2010-2015·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κοινοβούλιο ευαίσθητο στη διάσταση του φύλου οφείλει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αποκατάσταση των ανισορροπιών μεταξύ των φύλων, στην προώθηση της ίσης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών και στη διεύρυνση του πλαισίου πολιτικής για την ισότητα των φύλων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση των βουλευτών και του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως των διευθυντικών στελεχών, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι θεμελιώδους σημασίας για την προαγωγή της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς και τα στάδια πολιτικής·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια και ανθρώπινοι πόροι που διατίθενται δεν αρκούν προκειμένου να εξασφαλιστεί πραγματική πρόοδος στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική και περιοδική συλλογή στοιχείων και στατιστικών ανά φύλο στις αξιολογήσεις του αντικτύπου των πολιτικών καθώς και στη διαδικασία χάραξης πολιτικής είναι απαραίτητη για την ανάλυση της προόδου στην ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διεξαχθεί περισσότερη έρευνα ποιότητας εντός του Κοινοβουλίου προκειμένου να προσδιοριστούν η σημασία και ο αντίκτυπος των εργαλείων ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα αποτελέσματα των πολιτικών, στα ψηφίσματα και στα νομοθετικά κείμενα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών σε βασικές θέσεις λήψης αποφάσεων σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο, περιλαμβανομένων των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου, παραμένει χαμηλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως προεδρεύουν σε επιτροπές οι οποίες έχουν λιγότερη σχέση με τη διάθεση πόρων και τη λήψη αποφάσεων οικονομικού χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται, το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει την ισομερή κατανομή των θέσεων λήψης αποφάσεων μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες πρέπει να δεσμεύονται να προωθούν την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα και ότι οι άνδρες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενθαρρύνονται να μεριμνούν για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο τους·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει την οργανωτική δομή για να προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητές του και ότι αυτή η δομή πρέπει να συντονιστεί καλύτερα, να ενισχυθεί και να επεκταθεί, με ανανεωμένη πολιτική και διοικητική βούληση, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διοργανική συνεργασία σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διάσταση του φύλου μπορεί να εισαχθεί σε όλα τα στάδια του κύκλου πολιτικής, γεγονός που θα διευκόλυνε το έργο του ίδιου του Κοινοβουλίου στον τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή εξωτερικών ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οργανώσεις βάσης για τα δικαιώματα των γυναικών και οι ομάδες για την ισότητα των φύλων, οι διεθνείς οργανισμοί, ο ακαδημαϊκός χώρος και τα εθνικά κοινοβούλια, είναι σημαντική για τη βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθεί το Κοινοβούλιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και για την ενίσχυση των αμοιβαίων ανταλλαγών με στόχο την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που εγκρίθηκε το 2007 ζητούσε τη διενέργεια αξιολόγησης ανά διετία σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Κοινοβουλίου·

Γενική αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου

1.  εκτιμά ότι, προκειμένου να ενσωματωθεί μια οπτική του φύλου στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες πτυχές: το περιεχόμενο της πολιτικής και η εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· σημειώνει, επίσης, ότι ζωτικής σημασίας για τη συνεχή βελτίωση της ισότητας των φύλων είναι η ύπαρξη σαφών στοιχείων σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής·

2.  επισημαίνει ότι εντός της οργανωτικής διάρθρωσης του Κοινοβουλίου διάφορα όργανα είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο εργασιακού βίου:

   η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, η οποία είναι αρμόδια για την προώθηση της πλήρους ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις πτυχές του εργασιακού βίου στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου·
   η επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που στοχεύουν στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των άλλων επιτροπών και των αντιπροσωπειών·
   το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·
   οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιτυχή εφαρμογή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων όσον αφορά όλες τις θέσεις απασχόλησης στο οργανόγραμμα·

3.  θεωρεί λυπηρή την έλλειψη συντονισμού και ενοποίησης που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες των εν λόγω διαφόρων οργάνων που είναι αρμόδια για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου εντός του Κοινοβουλίου ή με άλλα θεσμικά όργανα (δεν υφίσταται μηχανισμός διοργανικής συνεργασίας για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου)· αναλαμβάνει να καθιερώσει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων στο θεσμικό αυτό πλαίσιο, η οποία θα βασίζεται σε συγκεκριμένους μηχανισμούς, όπως η παρακολούθηση και η επισκόπηση των επιδόσεων·

4.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εγκρίνει τακτικά και να εφαρμόζει σχέδιο πολιτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου εντός του Κοινοβουλίου, με γενικότερο στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου στις πολιτικές και τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δομών λήψης αποφάσεων και της διοίκησης·

5.  ζητεί τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, το οποίο εκπροσωπεί τόσο τις επιτροπές όσο και τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, και την πλήρη συμμετοχή του στην τακτική παρακολούθηση της πορείας της ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου στους διάφορους τομείς πολιτικής· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ευρύτερη και ενεργότερη συμμετοχή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δίκτυο και ζητεί να προστεθούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αναπληρωματικά μέλη στο δίκτυο προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή, όπως συμβαίνει με τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες·

6.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη του 2014 επί του ζητήματος αυτού, το αποτελεσματικότερο εργαλείο για την ενσωμάτωση μιας οπτικής ισότητας των φύλων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής είναι η χρήση διαδικασιών που περιλαμβάνουν τη συνεργασία με άλλες επιτροπές· τονίζει ότι οι άλλες επιτροπές θα πρέπει να στηρίξουν το έργο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και να το εφαρμόσουν στις δραστηριότητές τους·

7.  καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίσουν να εργάζονται για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πλειονότητα των γυναικών υπαλλήλων του ΕΚ παραμένει στην ομάδα καθηκόντων των βοηθών (AST)· ζητεί να εκπονείται σε ετήσια βάση ανάλυση της κατάστασης της ισότητας των φύλων εντός του Κοινοβουλίου, βάσει δεδομένων ανά φύλο, σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού και των πολιτικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλευτικών βοηθών, και να δημοσιοποιείται η σχετική έκθεση·

8.  ζητεί να αντιμετωπιστούν οι διοικητικοί φραγμοί και να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, όπως μέτρα για τον συνδυασμό εργασίας και ιδιωτικής ζωής και μέτρα θετική δράσης, μέσω των οποίων μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός εργαζομένων του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε θέσεις στις οποίες κυριαρχούν είτε άνδρες είτε γυναίκες· καλεί τα πολιτικά κόμματα να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους στο θέμα της προώθησης των γυναικών, δεδομένου ότι η εξουσία να προσλαμβάνουν, να επιλέγουν και να προτείνουν υποψηφίους βρίσκεται στα χέρια τους·

9.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι στόχοι για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο ανώτερο και μεσαίο επίπεδο διοίκησης που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο το 2006 (έκθεση Kaufmann) δεν επιτεύχθηκαν εντός της προθεσμίας του 2009 ούτε έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα· σημειώνει ότι οι εν λόγω στόχοι επιβεβαιώθηκαν μεταγενέστερα από την ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα για τα επόμενα έτη· ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά, διορθωτικά και μεγάλης εμβέλειας μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι ισότητας των φύλων εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού πλαισίου·

10.  σημειώνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα είναι αρμόδια για την έγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στο Κοινοβούλιο και για τη διασφάλιση της υλοποίησής του· καλεί την ομάδα υψηλού επιπέδου, με τη στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών, να υποβάλει ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για την ισότητα των φύλων, στον οποίο θα υποδεικνύονται τρόποι για να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στις μεσαίες και ανώτερες διοικητικές θέσεις στο 40% μέχρι το 2020· καλεί τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και τις πολιτικές ομάδες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προτείνουν μια γυναίκα και έναν άνδρα για τις θέσεις προϊσταμένου μονάδας όταν κενώνονται·

11.  εκτιμά ότι ο μόνιμος εισηγητής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, μόλις δημιουργηθεί η εν λόγω θέση, θα πρέπει να συνεργάζεται με την ομάδα υψηλού επιπέδου για να διασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου όσον αφορά τη Γραμματεία και το προσωπικό του Κοινοβουλίου·

12.  καλεί τις πολιτικές ομάδες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προτείνουν μια γυναίκα και έναν άνδρα για τη θέση του προέδρου στις επιτροπές και τις ομάδες·

13.  σημειώνει ότι η ίση εκπροσώπηση των φύλων σε κάθε επιτροπή είναι επιθυμητή, στον βαθμό που το επιτρέπουν οι συνθήκες· καλεί τις πολιτικές ομάδες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προτείνουν ως μέλη βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε κάθε επιτροπή, με τρόπο συντονισμένο· καλεί τις πολιτικές ομάδες να προτείνουν ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ανδρών στην πολιτική για την ισότητα των φύλων·

Εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου

14.  τονίζει ότι η πρακτική της χρησιμοποίησης τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη σε σύγκριση με τις γνωμοδοτήσεις, καθώς οι τροπολογίες είναι πιο συνοπτικές, μπορούν να υποβληθούν ταχύτερα και αφορούν βασικά, συγκεκριμένα και οριοθετημένα ζητήματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την αρμόδια επιτροπή να συμπεριλάβει την πρακτική αυτή των τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον Κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως οριζόντιας αρχής· ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών και ουσιαστικό συντονισμό μεταξύ του δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της αρμόδιας επιτροπής, τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, προκειμένου οι εκθέσεις να αποκτήσουν μια ουσιαστική διάσταση του φύλου· τονίζει τη σημασία που έχει ο ρόλος των μελών του δικτύου σε κάθε επιτροπή ως προς την εξασφάλιση της αποτελεσματικής συμβολής από την αρμόδια επιτροπή μέσω τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και γνωμοδοτήσεων, ζητεί δε να υπάρξει αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και των μελών του δικτύου στη διαδικασία τροπολογιών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· επαναλαμβάνει την ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ της αρμόδιας επιτροπής και των αρμόδιων επί της ουσίας επιτροπών σχετικά με τις τροπολογίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ώστε να διασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός και σχεδιασμός για την αποτελεσματική συμβολή τους στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη διοργανική δήλωση περί διασφάλισης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που προσαρτάται στο ΠΔΠ, μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί μέτρα σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να παρακολουθείται επισταμένως ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές της κοινής δήλωσης όσον αφορά τις ετήσιες διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού και ζητεί να ανατεθεί επίσημος ρόλος στην αρμόδια επιτροπή κατά την αναθεώρηση του ΠΔΠ·

16.  τονίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού υπό μορφή σχεδιασμού, προγραμματισμού και κατάρτισης του προϋπολογισμού κατά τρόπο ώστε να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι φορείς χάραξης πολιτικής για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από τη διαδικασία για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού προέκυψε ότι η διάσταση του φύλου είναι κάθε άλλο παρά υπαρκτή σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής· επισημαίνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί εσωτερικό δυναμικό για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενισχυθεί ο ελεγκτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτά τα ζητήματα· επισημαίνει ότι οι συνέπειες των αποφάσεων περί δαπανών και εσόδων έχουν διαμετρικά διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και στους άνδρες και τονίζει ότι οι βουλευτές στις αρμόδιες επιτροπές θα πρέπει να συνεκτιμούν τον διαφορετικό αυτό αντίκτυπο κατά τον σχεδιασμό των προϋπολογισμών· τονίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια ως προς τη δέσμευση του Κοινοβουλίου υπέρ της ισότητας των φύλων·

17.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει να συνεχίσει την προσπάθεια ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου προσθέτοντας παραμέτρους για την ισότητα των φύλων στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στις αξιολογήσεις σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, και εξετάζει το ενδεχόμενο να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Επιτροπή το 2017·

18.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για επαρκή διάθεση πόρων και σε επίπεδο Κοινοβουλίου με στόχο την εκπόνηση εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο και αναλύσεων βάσει φύλου· καλεί την Επιτροπή να εκπονεί συστηματικά εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο για τις νέες νομοθετικές ή πολιτικές προτάσεις βάσει εμπεριστατωμένης αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα και προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ΕΕ προασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών· τονίζει ότι αυτού του είδους οι αναλύσεις και οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων πρέπει να είναι ευαίσθητες στις εμπειρίες των ΛΟΑΔΜΔ· τονίζει ότι οι επιτροπές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που έχουν ενεργό δράση στην προαγωγή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

19.  καλεί το EIGE να υποβάλλει τακτικά πληροφορίες σε κάθε επιτροπή, προκειμένου να υπογραμμίζεται η διάσταση του φύλου σε κάθε τομέα χάραξης πολιτικής, και να καταστήσει διαθέσιμα τα δεδομένα και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει, όπως η πλατφόρμα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανάπτυξης ικανοτήτων που θα απευθύνεται επίσης στο προσωπικό και τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς· καλεί την Υπηρεσία Έρευνας να διεξάγει τακτικά λεπτομερή ποιοτική και ποσοτική έρευνα σχετικά με την πρόοδο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο Κοινοβούλιο και τη λειτουργία της οργανωτικής δομής που έχει αυτό ως αντικείμενο·

20.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) εξακολουθεί προς το παρόν να μην έχει αρκετούς πόρους για την υλοποίηση όλων των εργασιών που καλείται να εκτελεί και τονίζει, επομένως, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η τροποποίηση του προϋπολογισμού του EIGE σύμφωνα με την ευρεία εντολή του·

21.  σημειώνει ότι, στις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια σχετικά με την κατάσταση ως προς την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές, επισημάνθηκε η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων εργαλείων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των επιτροπών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

   η διανομή βασικών εγγράφων και η συμπερίληψη ζητημάτων για την ισότητα των φύλων στους γενικούς όρους των προς ανάθεση μελετών·
   η εστίαση της προσοχής στη χρήση ειδικής ορολογίας και ορισμών σχετικά με ζητήματα ισότητας των φύλων·
   η προώθηση της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης των σχεδίων προτάσεων για νομοθεσία και για μελλοντικές συμφωνίες·
   δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για βουλευτές, προσωπικό, πολιτικούς συμβούλους και βοηθούς·

και συνιστά θερμά την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση αυτών των εργαλείων στο έργο του Κοινοβουλίου·

22.  υπενθυμίζει ότι οι αξιολογήσεις και τα προγράμματα σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου απαιτούν επίσης τη λήψη ενός αποτελεσματικού μέτρου για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται, για να αντιμετωπίζονται το θέμα της αποτελεσματικότητας και τυχόν προβλήματα σε κάθε προσπάθεια· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα όπου δει και να αναπτύσσεται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, αν διαπιστώνεται έλλειψη προόδου μετά την εφαρμογή των μέτρων αυτών·

23.  συνιστά στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας να ενσωματώσει μια ισχυρότερη οπτική του φύλου στις εκθέσεις της σχετικά με τη χάραξη πολιτικής του Κοινοβουλίου·

24.  υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής κατάρτισης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η οποία θα διαθέτει τους κατάλληλους πόρους και θα ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες του Κοινοβουλίου, απευθυνόμενη σε όλο το προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται σε τομείς χάραξης πολιτικής, ενώ πιο εκτεταμένη κατάρτιση θα πρέπει να παρέχεται στα διοικητικά στελέχη της μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας, ιδίως σε προϊσταμένους μονάδων· ζητεί να παρέχεται κατάρτιση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους βουλευτές, στους κοινοβουλευτικούς βοηθούς και στο προσωπικό των πολιτικών ομάδων· ζητεί τη διοργάνωση εκπαίδευσης ηγεσίας για τις γυναίκες και την εξασφάλιση στις γυναίκες εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις· συνιστά τα μαθήματα κατάρτισης να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν επίγνωση των ευθυνών τους ως προς την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με θέματα ανθρώπινων πόρων, ασφάλειας και εγκαταστάσεων· προτείνει την εισαγωγή ειδικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους μέσω των οποίων θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας όλου του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜΔ·

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των επιτροπών

25.  επαναλαμβάνει την έκκληση για την εκπλήρωση της δέσμευσης περί υποβολής εκθέσεων ανά διετία σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Κοινοβουλίου· γνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αξιολόγηση της πορείας της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε κάθε τομέα πολιτικής και συνιστά το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμεύει ως βάση για την προαναφερθείσα έκθεση να αποτελεί μέθοδο της ετήσιας παρακολούθησης·

26.  σημειώνει ότι, στις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτηματολόγια, τα μέλη του δικτύου ανέφεραν κατά κανόνα ότι, στον τομέα στον οποίον ασκούν πολιτική, οι επιμέρους ανάγκες με βάση το φύλο λαμβάνονται υπόψη σε διάφορες δραστηριότητες όπως εκθέσεις, τροπολογίες για την ισότητα των φύλων, μελέτες, ακροάσεις, αποστολές και ανταλλαγές απόψεων·

27.  χαιρετίζει τις ειδικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει σε αυτόν τον τομέα διάφορες επιτροπές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιτροπών δεν έχουν εγκρίνει ούτε έχουν θέσει προς συζήτηση ένα σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των εργασιών τους· τονίζει πόσο σημαντικό είναι για τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεργάζονται με όλες τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες για να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, και να θεσπίσουν μια σαφή διαδικασία, η οποία θα ενσωματωθεί στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, για την έγκριση ενός σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων από κάθε επιτροπή και αντιπροσωπεία· συνιστά κάθε επιτροπή να διεξάγει, ανά διετία, ακρόαση σχετικά με την ενσωμάτωση του φύλου στον τομέα της, η οποία θα συμπίπτει με τη σύνταξη της έκθεσης σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

28.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί ενδελεχώς η λειτουργία του δικτύου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και να προσδιοριστούν τρόποι για να διασφαλιστεί η στενότερη συμμετοχή και η αυξημένη ευαισθητοποίηση των μελών του δικτύου· συνιστά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου να είναι αφοσιωμένα στην υπόθεση της ισότητας των φύλων, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν χρειάζεται κατ' ανάγκη να είναι μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, ούτως ώστε ο αριθμός των βουλευτών που εργάζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου να είναι μεγαλύτερος· συνιστά την καθιέρωση τακτικών επαφών και ανταλλαγών μεταξύ της αρμόδιας επιτροπής και του δικτύου·

29.  συνιστά το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου να συμπροεδρεύεται από την αρμόδια επιτροπή και ένα άλλο μέλος του δικτύου, το οποίο θα ορίζεται εκ περιτροπής μεταξύ των διαφόρων επιτροπών, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αφορά όλες τις επιτροπές·

30.  εκτιμά ότι πρέπει να συγκροτηθεί εσωτερικός εποπτικός φορέας για την παρακολούθηση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση της εφαρμογής των εργαλείων και των δράσεων· ζητεί τη διατύπωση ειδικών περιγραφών καθηκόντων για τα μέλη του προσωπικού που είναι υπεύθυνα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές· καλεί τις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν σε εξαμηνιαία βάση την πρόοδο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες·

Διοργανική συνεργασία για τη στήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου

31.  εκτιμά ότι η ενίσχυση των διοργανικών σχέσεων θα βελτιώσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει ότι δεν έχει ακόμα καθιερωθεί διαρθρωμένη συνεργασία για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με άλλους θεσμικούς εταίρους, όπως η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το EIGE· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλο πλαίσιο για την καθιέρωση διοργανικής συνεργασίας όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και για τη συμμετοχή και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε αυτόν τον τομέα·

32.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και στις θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εγκρίνοντας αμελλητί ανακοίνωση σχετικά με μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών μετά το 2015, η οποία θα εξετάζει θέματα ισότητας των φύλων σύμφωνα με το διεθνές πρόγραμμα δράσης·

33.  συνιστά να παρέχει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεδομένα σε ετήσια βάση στην ομάδα υψηλού επιπέδου του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα όσον αφορά καταγγελίες κακοδιαχείρισης που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στο Κοινοβούλιο, σε πλαίσιο σεβασμού της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του·

34.  θεωρεί ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλους οργανισμούς θα ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· ζητεί να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, όπως η Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, όπως όργανα ισότητας των φύλων, οι κοινωνικοί εταίροι και ΜΚΟ· ενθαρρύνει τη συμμετοχή στα συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων άλλων διεθνών οργανισμών και τη διεκδίκηση της υποστήριξής τους για τη διοργάνωση ειδικά προσαρμοσμένων προγραμμάτων ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

35.  ζητεί η ΓΔ Προσωπικού να ανταλλάσσει, για παράδειγμα με το Κογκρέσο των ΗΠΑ και τους εθνικούς φορείς ισότητας, βέλτιστες πρακτικές για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα καθώς και τεχνική βοήθεια, σχετικά με την προώθηση υποεκπροσωπούμενων φυλετικών και εθνοτικών μειονοτικών κοινοτήτων στις διαδικασίες βραχυπρόθεσμης πρόσληψης και στους διαγωνισμούς της EPSO· ζητεί να υπάρξει εστίαση στους ασκούμενους και να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και προγράμματα για την προαγωγή της πρακτικής άσκησης για νέους, ιδίως για γυναίκες, από υποεκπροσωπούμενες φυλετικές και εθνοτικές μειονοτικές ομάδες·

36.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ανοικτό και διαρκή διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου να καθιερωθούν τακτικές ανταλλαγές απόψεων, να ανταλλάσσονται νέες τεχνικές και να δίνεται αναφορά σχετικά με τις εκτιμήσεις πολιτικού αντικτύπου, με σκοπό την προώθηση μιας κοινής προσέγγισης και την περαιτέρω ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της προώθησης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· συνιστά τη διοργάνωση τακτικών διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

o
o   o

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 35.
(2) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 65.
(3) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0050.
(5) ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 384.
(6) ΕΕ C 244 E της 18.10.2007, σ. 225.
(7) ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 18.
(8) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 32.
(9) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 11.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0042.
(12) SWD(2015)0278.
(13) «Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου