Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2325(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0024/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0024/2016

Συζήτηση :

PV 08/03/2016 - 5
CRE 08/03/2016 - 5

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0073

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 525kWORD 144k
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
Η κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ
P8_TA(2016)0073A8-0024/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ (2015/2325(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 και το άρθρο 78 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και τη Γενική σύσταση αριθ. 32 της επιτροπής CEDAW σχετικά με τις έμφυλες διαστάσεις του καθεστώτος πρόσφυγα, του ασύλου, της εθνικότητας και της ανιθαγένειας των γυναικών, η οποία εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων των ειδικών συνόδων των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5, Πεκίνο +10 και Πεκίνο +15, καθώς και της διάσκεψης αναθεώρησης Πεκίνο +20,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0240),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015-2020)» (CΟΜ(2015)0285),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μετανάστευση, της 12ης Οκτωβρίου 2015, και ιδίως την προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών που εκφράζεται σε αυτά,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου των ασφαλών χωρών καταγωγής για τους σκοπούς της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (COM(2015)0452),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2016-2020» της 26ης Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 25ης Μαρτίου 2015, με τίτλο «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας το 2014» (SWD(2015)0076),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1325, 1820, 1325, 1889 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSCR) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ειδική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας κατόπιν έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex,(1)

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0024/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας πρωτοφανής και αυξανόμενος αριθμός ανδρών, γυναικών και παιδιών ζητούν διεθνή προστασία στην ΕΕ ως αποτέλεσμα των παρατεινόμενων πολεμικών συγκρούσεων, της περιφερειακής αστάθειας και των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της βίας λόγω φύλου και των βιασμών ως πολεμικού όπλου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός ανισότητας των φύλων για τους αιτούντες άσυλο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το ένα τρίτο των ανθρώπων που υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές του 2015 έως τον Νοέμβριο του ιδίου έτους σχεδόν 900 000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στα παράλια της Ευρώπης και ότι το 38% όλων αυτών των ανθρώπων ήταν γυναίκες και παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανέφερε ότι, από τον Ιανουάριο του 2016, οι γυναίκες και τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το 55% των ανθρώπων που φτάνουν στην Ελλάδα με σκοπό να ζητήσουν άσυλο στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών και ότι πολλοί από αυτούς ήταν γυναίκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα άτομα ΛΟΑΔΜ υφίστανται σε συγκεκριμένες μορφές δίωξης με βάση το φύλο, γεγονός που συχνότατα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται στις διαδικασίες ασύλου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, ο οποίος ήταν η προστασία των γυναικών και η ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής τους στις πολιτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα UNHCR, υπολογίζεται ότι 20 000 γυναίκες και κορίτσια από χώρες καταγωγής στις οποίες εφαρμόζεται η πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ζητούν κάθε χρόνο άσυλο στα κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας σημαντικός αριθμός γυναικών που υποβάλλουν αίτηση ασύλου, ζητούν άσυλο επειδή φοβούνται τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR εκτιμά ότι το 71% των γυναικών που ζητούν άσυλο στην ΕΕ και προέρχονται από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πρακτική του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, έχουν επιζήσει από την πρακτική αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει αποφάσεις σχετικά με την απαγόρευση της απέλασης κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο εξαναγκασμού σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, λόγω της ανεπανόρθωτης βλάβης που είναι πιθανό να προκληθεί στη σωματική και ψυχολογική υγεία τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν άσυλο έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας και διαφορετικά προβλήματα από τους άνδρες και ότι, κατά συνέπεια, η εφαρμογή όλων των πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν το άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των αιτήσεων ασύλου, πρέπει οπωσδήποτε να είναι ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο και προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτήσεις ασύλου που σχετίζονται με τη βία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες από την «δευτερεύουσα θυματοποίηση» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ένταξης και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών υπονομεύονται όταν το νομικό καθεστώς τους εξαρτάται από τον σύζυγό τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναφής νομοθεσία που συγκροτεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και να εφαρμοστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων και άλλα συναφή κείμενα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών που ζητούν άσυλο στα κράτη μέλη χαρακτηρίζεται από τεράστιες διαφορές και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες αδυναμίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πρόσφυγες και οι γυναίκες που ζητούν άσυλο υφίστανται συχνά πολλαπλές μορφές διακρίσεων και είναι πιο ευάλωτες στη σεξουαλική βία και στη βία λόγω φύλου στις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που δε συνοδεύονται, οι έγκυοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πρόσφυγες δεν αντιμετωπίζουν μόνο απειλές ως προς την ατομική τους ασφάλεια (μεγάλες και επικίνδυνες αποστάσεις προς την εξορία, παρενόχληση, αδιαφορία των επίσημων φορέων και, συχνά, σεξουαλική κακοποίηση και βία, ακόμη και όταν φτάνουν σε έναν υποτιθέμενο ασφαλή προορισμό, σε συνδυασμό με τον επακόλουθο κοινωνικό στιγματισμό), αλλά επιπλέον είναι υπεύθυνες για τη σωματική ακεραιότητα, την ευημερία και την επιβίωση της οικογένειάς τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πρόσφυγες που έχουν καταφθάσει στην Ευρώπη ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή στον δρόμο, οπότε οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκονται σε ιδιαιτέρως ευάλωτη θέση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκληματικά δίκτυα επωφελούνται από την έλλειψη συνθηκών ασφαλούς εισόδου των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην ΕΕ, την περιφερειακή αστάθεια, τις πολεμικές συγκρούσεις και από την ευάλωτη θέση των γυναικών και των κοριτσιών που προσπαθούν να ξεφύγουν, για να τις εκμεταλλευτούν μέσω κυκλωμάτων σωματεμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που υφίστανται βία και είναι θύματα σωματεμπορίας κινδυνεύουν περισσότερο να προσβληθούν από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR έχει καταγγείλει περιστατικά βίας και κακοποίησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και σεξουαλική βία, κατά γυναικών και παιδιών προσφύγων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και στα υπερπλήρη κέντρα υποδοχής της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που αναζητούν καταφύγιο στην ΕΕ συχνά προσπαθούν να ξεφύγουν από καθεστώτα που καταπιέζουν τις γυναίκες, δεν αναγνωρίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ανέχονται τη βία κατά των γυναικών, την κακοποίηση και τους παιδικούς, πρώιμους και αναγκαστικούς γάμους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολύ συχνά, τα κέντρα υποδοχής δε διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τις μητέρες που φιλοξενούνται σε αυτά τα κέντρα και πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά τους· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι υπηρεσίες νομικής συνδρομής δεν παρέχουν επαρκή στήριξη για την ενημέρωση και τη διερεύνηση των οικογενειακών δεσμών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον βασικές ανάγκες για την πρόληψη της βίας βάσει φύλου, δηλαδή οι ξεχωριστές τουαλέτες, ντουζιέρες και συνθήκες ύπνου για τις γυναίκες, δεν ικανοποιούνται στις εγκαταστάσεις υποδοχής και διέλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια που ξεφεύγουν από τις συγκρούσεις και τις διώξεις διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να πέσουν θύματα παιδικού, πρώιμου και αναγκαστικού γάμου, βιασμού, σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης και πορνείας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χωρισμός από την οικογένειά τους, ακόμα και όταν βρίσκονται υπό κράτηση, εκθέτει τις γυναίκες και τα παιδιά σε μεγαλύτερους κινδύνους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογενειακή επανένωση, αν και αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, καθυστερεί, ή ακόμη και παραβιάζεται συστηματικά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα της άρνησης ή καθυστέρησης αυτού του δικαιώματος·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συχνά αναγκάζονται να αποδεχτούν θέσεις αδήλωτης εργασίας υπό εξευτελιστικές συνθήκες προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα εισόδου·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου ανέδειξε την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στην επίλυση των συγκρούσεων, και την ανάγκη επαρκούς συμμετοχής των γυναικών προσφύγων, των εκτοπισμένων γυναικών και των μεταναστριών στις αποφάσεις που τις αφορούν·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 5 συνίσταται στην επίτευξη ισότητας των φύλων και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών έως το 2030·

1.  πιστεύει ότι, για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών προσφύγων, πρέπει να εξασφαλιστούν ασφαλείς και νόμιμες δίοδοι προς την ΕΕ για όσες προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το φύλο· τονίζει, ειδικότερα, ότι πρέπει να συμμετέχουν στα προγράμματα επανεγκατάστασης της ΕΕ περισσότερα κράτη μέλη· πιστεύει ότι η νομοθεσία και οι πολιτικές που αφορούν την παράνομη μετανάστευση δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου της ΕΕ· επισημαίνει ότι το δικαίωμα ασύλου κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

2.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να ανοίξουν άμεσα ασφαλείς και νόμιμες δίοδοι για τους αιτούντες άσυλο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα δίκτυα παράνομης διακίνησης και να αυξηθούν οι δυνατότητες των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία να αναζητούν καταφύγιο χωρίς να διακινδυνεύουν τη ζωή τους· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους θανάτους, τις περιπτώσεις βίαιης απώθησης και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει επιμερισμός του κόστους μεταξύ όλων των 28 κρατών μελών και όχι μόνο μεταξύ των χωρών πρώτης εισόδου· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών·

3.  τονίζει ότι είναι σημαντικό οι γυναίκες πρόσφυγες να εγγράφονται χωριστά και να εφοδιάζονται με όλα εκείνα τα έγγραφα που εγγυώνται την ατομική τους ασφάλεια, την ελευθερία κυκλοφορίας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, σύμφωνα με το αίτημα της UNHCR·

4.  υπογραμμίζει ότι οι επιτροπές συντονισμού ή κάθε άλλη μορφή εκπροσώπησης των προσφύγων, είτε σε αστικές είτε σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στους καταυλισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών επιστροφής, θα πρέπει να τηρούν την αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, ούτως ώστε να διασφαλίζονται ο σεβασμός των δικαιωμάτων και η κάλυψη των αναγκών των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)·

6.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την ΕΕ, να εγγυηθούν εξειδικευμένη παροχή συμβουλών και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε γυναίκες που έχουν υποστεί τραυματική βλάβη λόγω φύλου, με την άμεση συμμετοχή εκπαιδευμένων και ειδικευμένων γυναικών στον τομέα, η οποία θα διατίθεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου·

7.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις καταγγελίες ότι γυναίκες και παιδιά αναγκάζονται να προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες για λόγους επιβίωσης (survival sex) προκειμένου να πληρώσουν τους παράνομους διακινητές και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς αναζήτηση ασύλου στην ΕΕ· υπογραμμίζει εκ νέου ότι οι ασφαλείς και νόμιμες δίοδοι προς την Ευρώπη έχουν καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική αποφυγή αυτής της κατάστασης·

8.  προτρέπει την ΕΕ να συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου κατά τη θέσπιση ενός μηχανισμού καταγγελιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Frontex, και να επιληφθεί των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τον Frontex, τα κράτη μέλη και αξιωματούχους τρίτων χωρών που συνεργάζονται με τον Frontex, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ειδική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας κατόπιν έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας OI/5/2012/BEH-MHZ σχετικά με τον Frontex·

9.  ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα στόχο για να διασφαλιστεί η πλήρης ένταξη των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο, μέσω της καταπολέμησης κάθε μορφής εκμετάλλευσης, κακοποίησης, βίας και εμπορίας ανθρώπων·

10.  τονίζει ότι όλες οι πολιτικές και τα μέτρα μετανάστευσης και παροχής ασύλου της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το φύλο κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγησή τους·

Η διάσταση του φύλου στην απόδοση του καθεστώτος του πρόσφυγα

11.  ζητεί τη θέσπιση νέας, ολοκληρωμένης δέσμης κατευθυντήριων γραμμών για τα φύλα για ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, η οποία θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις της δίωξης και θα περιλαμβάνει μέτρα υποδοχής και ένταξης·

12.  υπογραμμίζει ότι, ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, οι γυναίκες ενδέχεται να υποστούν δίωξη λόγω φύλου, ενώ τα άτομα ΛΟΑΔΜ ενδέχεται επίσης να υποστούν κακομεταχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν νόμιμη αξίωση για προστασία· καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες ασύλου και να επιδιώξουν την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών με πολλαπλές περιθωριοποιημένες ταυτότητες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών ΛΟΑΔΜ· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα επιζήμια στερεότυπα που συνδέονται με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των γυναικών ΛΟΑΔΜ, και να εφαρμόσουν πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε συνάρτηση με τις αιτήσεις τους για χορήγηση ασύλου· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η βία κατά ατόμων LGBTQI είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε εγκαταστάσεις υποδοχής·

13.  υπογραμμίζει ότι μορφές βίας και διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο βιασμός και η σεξουαλική βία, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο αναγκαστικός γάμος, η ενδοοικογενειακή βία, τα επονομαζόμενα εγκλήματα τιμής και οι νομιμοποιημένες από το κράτος διακρίσεις λόγω φύλου, επισύρουν δίωξη και πρέπει να συνιστούν σοβαρούς λόγους για αναζήτηση ασύλου στην ΕΕ, γεγονός που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα φύλα·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει λεπτομερείς στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία με σκοπό την προσθήκη περισσότερων κατηγοριών αναλυτικών στοιχείων ανά φύλο, ειδικά όσον αφορά τα στάδια της διαδικασίας ασύλου μετά τη λήψη της αρχικής απόφασης·

15.  προτρέπει την Επιτροπή να εκπονήσει ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, στις οποίες θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές της για τις διώξεις λόγω φύλου και το επεξηγηματικό σημείωμα για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων της UNHCR και θα περιγράφονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των κρατών μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ταυτοποίηση των ευάλωτων αιτουσών άσυλο και στην επικοινωνία μαζί τους· τονίζει ότι οι γυναίκες που επέζησαν από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων δυσκολεύονται ενδεχομένως να εκφράσουν το τραύμα που τους προξένησε αυτή η εμπειρία· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι κάθε μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, περιλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, θα αναγνωρίζεται ως μορφή δίωξης και ότι τα θύματα θα μπορούν να κάνουν χρήση της προστασίας που παρέχεται από τη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, σύμφωνα με το άρθρο 60 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες ασύλου στα σύνορα θα συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR για τη διεθνή προστασία, ιδίως όσον αφορά τη δίωξη λόγω φύλου, καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR σχετικά με τις αιτήσεις για καθεστώς πρόσφυγα λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή / και έμφυλης ταυτότητας, στις οποίες περιγράφονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των κρατών μελών·

17.  καλεί την Επιτροπή, λόγω της προαναφερθείσας κατάστασης, να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης και διεύρυνσης της εμβέλειας των προγραμμάτων «Δάφνη» και «Οδυσσέας», και να αξιολογήσει τις δυνατότητες προσαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων στη σημερινή κατάσταση πλαίσιο με στόχο την προστασία των γυναικών προσφύγων·

18.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για κατάρτιση από την ΕΕ κοινού καταλόγου των ασφαλών χωρών καταγωγής· ζητεί να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση αυτή θα συνάδει με την αρχή της μη επαναπροώθησης και ότι δεν θα υπονομευθούν τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων· ζητεί να εφαρμοστεί η διαφοροποίηση βάσει του φύλου· πιστεύει ότι ο κατάλογος των ασφαλών χωρών καταγωγής δεν πρέπει να οδηγήσει σε λιγότερο ευνοϊκή διαδικαστική μεταχείριση των γυναικών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου βασίζονται στον φόβο ή στην εμπειρία βίας λόγω φύλου· τονίζει την ανάγκη αποφυγής βεβιασμένων αποφάσεων που δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους κινδύνους - ούτε καν την απειλή του θανάτου - που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία λόγω φύλου εάν απορριφθεί η αίτησή τους και αναγκαστούν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους·

19.  ζητεί να υιοθετηθούν πιο αντικειμενικές και ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας σε όλα τα κράτη μέλη, και να αναβαθμιστεί η κατάρτιση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας με την ενσωμάτωση σε αυτήν της διάστασης του φύλου· υπογραμμίζει ότι οι αξιολογήσεις της αξιοπιστίας δεν μπορούν ποτέ να είναι απόλυτα ακριβείς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδική βάση για αρνητική απόφαση επί αιτήσεως χορήγησης ασύλου· συνιστά, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται από γυναίκες, να λαμβάνονται υπόψη πολιτισμικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προφίλ στα οποία θα περιλαμβάνονται το πολιτισμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση, οι τραυματικές εμπειρίες, ο φόβος, η ντροπή και/ή οι πολιτισμικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να αιτιολογούν τις θετικές αποφάσεις επί αιτήσεων χορήγησης ασύλου, προκειμένου να παρέχονται χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τη σημασία που δίνεται στη βία λόγω φύλου και να εξασφαλίζουν διαφάνεια όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους χορηγήθηκε άσυλο, δυνάμει της Σύμβασης·

21.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να δίνουν στις γυναίκες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, τα δικαιώματά τους και τις ειδικές υπηρεσίες που διατίθενται στις αιτούσες άσυλο· υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα των γυναικών να υποβάλλουν αίτηση ασύλου ανεξάρτητα από τον σύζυγό τους είναι καθοριστικής σημασίας για τη χειραφέτηση των γυναικών και αποτελεί βασικό στοιχείο της αρχής της μη επαναπροώθησης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν όλες τις γυναίκες σχετικά με το δικαίωμά τους να υποβάλλουν ανεξάρτητη αίτηση ασύλου, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στις γυναίκες τη δυνατότητα να ζητούν και να διατηρούν το καθεστώς του πρόσφυγα ή του αιτούντος άσυλο ανεξάρτητα από την κατάσταση των λοιπών μελών της οικογένειάς τους·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, και την οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας·

23.  πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει άμεση παρέμβαση σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας κάθε φορά που υπάρχει υποψία έμφυλης βίας, δεδομένου του εξαιρετικά υψηλού βαθμού έκθεσης των ευάλωτων ατόμων –όπως οι γυναίκες και τα παιδιά– σε ποικίλες μορφές σωματικής και ψυχολογικής βίας σε παράνομες μεταναστευτικές οδούς στις οποίες δεν ισχύει κανενός είδους δικαίωμα·

24.  τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εκμετάλλευση από τους διακινητές· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να αυξήσουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία, μεταξύ άλλων με την Europol, τον Frontex, την Eurojust και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης και της εμπορίας μεταναστών·

25.  τονίζει την καίρια σημασία της παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων κατά τη διάρκεια της εξέτασης και των συνεντεύξεων για τη χορήγηση ασύλου, ώστε να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για την υποβολή αίτησης ασύλου·

Οι ανάγκες των γυναικών στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου

26.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν δεόντως τις αιτούσες άσυλο για τα δικαιώματά τους και ειδικότερα για το δικαίωμα να ζητούν γυναίκες για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και τη διερμηνεία, και να έχουν προσωπική συνέντευξη χωριστά από οποιουσδήποτε τρίτους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν ολοκληρωμένη και υποχρεωτική κατάρτιση για υπεύθυνους συνεντεύξεων και διερμηνείς σε θέματα σεξουαλικής βίας, ψυχολογικού τραύματος και ανάμνησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τον σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων· προτρέπει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου·

27.  σημειώνει με ανησυχία ότι πολλοί εργαζόμενοι σε υποθέσεις ασύλου στην ΕΕ δεν είναι εξοικειωμένοι με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν σε εθνικό επίπεδο με τις αρχές χορήγησης ασύλου για την καθιέρωση καλύτερων διαδικασιών με σκοπό την παροχή στήριξης και συνδρομής σε γυναίκες και κορίτσια που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

28.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν επικαιροποιημένες και προσιτές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και τα ειδικά δικαιώματα των αιτουσών άσυλο·

29.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες και στα δικαιώματα που άπτονται της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλείς αμβλώσεις, και να διαθέσουν επειγόντως πρόσθετους πόρους στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης·

30.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την προστασία και την υποστήριξη των γυναικών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε καταυλισμούς προσφύγων, στους συνοριακούς ελέγχους και φυσικά μετά την είσοδό τους στην ΕΕ·

31.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και να εφαρμόσουν το άρθρο 59 αυτής, όπου δηλώνεται ρητά ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αναστέλλουν διαδικασίες απέλασης και/ή να χορηγούν αυτόνομη άδεια διαμονής, σε περίπτωση διάλυσης γάμου, στις μετανάστριες των οποίων το καθεστώς διαμονής εξαρτάται από τον σύζυγό τους·

32.  ζητεί να χορηγείται στις αιτούσες άσυλο ανεξάρτητο νομικό καθεστώς από εκείνο του συζύγου τους προκειμένου να αποφευχθεί η εκμετάλλευση, να αυξηθεί η ανεξαρτησία τους και να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισότητα·

33.  τονίζει αφενός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες χωρίς επίσημα έγγραφα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα βασικά θεμελιώδη δικαιώματά τους, και αφετέρου ότι πρέπει να αναπτυχθούν κανάλια για νόμιμη μετανάστευση·

34.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης να εκχωρούν ατομικά δικαιώματα στις γυναίκες και τα κορίτσια που πηγαίνουν να συναντήσουν την οικογένειά τους στην ΕΕ, ώστε να μην πρέπει να εξαρτώνται από μια πιθανόν βάναυση σχέση με το άρρεν μέλος της οικογένειας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση ή την εργασία·

35.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών ως πολεμικής τακτικής· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μετανάστριες γυναίκες και κορίτσια που κακοποιούνται σε συγκρούσεις, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη·

36.  επικροτεί την ανάπτυξη μιας νέας μονάδας κατάρτισης για το φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον γενετήσιο προσανατολισμό, από την EASO· ζητεί να εσωματωθεί πλήρως στο έργο της EASO η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ και κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, μέσω σημείων επαφής για θέματα φύλου και μέσω επίσημων συνδέσμων με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)· ζητεί την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χώρα καταγωγής, στις οποίες θα περιλαμβάνονται η κατάσταση των γυναικών, τόσο σε νομική όσο και σε πραγματική βάση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη δίωξη των γυναικών, ή την απειλή αυτής, από μη κρατικούς παράγοντες·

37.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τον κανονισμό του Δουβλίνου προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα των οικογενειών να παραμένουν ενωμένες και να εξετάζονται τα οικεία αιτήματα ασύλου από τις ίδιες αρχές·

Υποδοχή και κράτηση

38.  ζητεί να σταματήσει η κράτηση παιδιών στην ΕΕ, και οι γονείς να είναι σε θέση να ζουν με τα παιδιά τους σε κατάλληλα προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις εν αναμονή αποφάσεων για την παροχή ασύλου·

39.  υπογραμμίζει ότι η κράτηση αιτούντων άσυλο πρέπει να αποφεύγεται, ότι μπορεί να εφαρμόζεται μόνο όταν εξυπηρετεί θεμιτό σκοπό και εφόσον έχει κριθεί αναγκαία και αναλογική σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, και δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο στην περίπτωση ατόμων κάτω των 18 ετών· φρονεί ότι ο σεβασμός του δικαιώματος αίτησης ασύλου συνεπάγεται τη δημιουργία ανοικτών και αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και αξιοπρεπούς μεταχείρισης σε πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν εναλλακτικές λύσεις πέραν της κράτησης, οι οποίες να περιλαμβάνουν συμμετοχικές προσεγγίσεις για την κάλυψη των αναγκών ευάλωτων ομάδων·

40.  υπογραμμίζει ότι πολλές αιτούσες άσυλο και γυναίκες πρόσφυγες είναι θύματα ακραίων πράξεων βίας και ότι η κράτηση ενδέχεται τα επιδεινώσει τα ψυχολογικά τραύματά τους· υπογραμμίζει ότι η κράτηση αιτουσών άσυλο μόνο για λόγους διοικητικής διευκόλυνσης συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· ζητεί να τεθεί άμεσο τέλος, σε όλα τα κράτη μέλη, στην κράτηση παιδιών, εγκύων και των θηλαζουσών καθώς και θυμάτων βιασμού, σεξουαλικής βίας και εμπορίας ανθρώπων και να παρασχεθεί κατάλληλη ψυχολογική στήριξη·

41.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να μειώσουν τη μέγιστη διάρκεια κράτησης πριν από την απομάκρυνση κάτω από το όριο που θεσπίζει η οδηγία για την επιστροφή· θεωρεί ότι η παρατεταμένη κράτηση έχει δυσανάλογα δυσμενείς επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες·

42.  ζητεί να παρέχονται κατάλληλες ιατρικές συμβουλές και στήριξη σε αιτούσες άσυλο που τελούν υπό κράτηση και έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, και στις περιπτώσεις στις οποίες προέκυψε εγκυμοσύνη, και να τους παρέχεται επίσης η αναγκαία σωματική και ψυχική υγειονομική περίθαλψη, στήριξη και νομική συνδρομή· απαιτεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλείς, ανθρώπινες και κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, διέλευσης και κράτησης, με ξεχωριστά καταλύματα και χώρους υγιεινής για γυναίκες και οικογένειες· επισημαίνει ότι η παροχή κατάλληλων βασικών ειδών ατομικής υγιεινής σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στο πλαίσιο των προγραμμάτων βοήθειας·

43.  τονίζει ότι με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή των γυναικών προσφύγων στη διαχείριση των διαδικασιών διανομής τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων εξασφαλίζεται η διανομή και ο έλεγχός τους απευθείας από τις γυναίκες μέλη νοικοκυριών, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της δίκαιης κατανομής των προϊόντων αυτών·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν κέντρα για την υποδοχή των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο τα οποία θα διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη συντήρηση και τη φροντίδα των παιδιών τους·

45.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ή να ενισχύσουν μηχανισμούς ελέγχου στα ασφυκτικά γεμάτα κέντρα υποδοχής στην ΕΕ στα οποία δεν ισχύουν απαραιτήτως οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον περιορισμό της έμφυλης βίας, προκειμένου οι γυναίκες και τα παιδιά να μην συνεχίσουν να παρενοχλούνται και στη χώρα άφιξης·

46.  τονίζει ότι οι ανάγκες ευάλωτων ατόμων όπως οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία και τα κορίτσια, ιδίως τα ασυνόδευτα, πρέπει να τίθενται σε προτεραιότητα κατά τις διαδικασίες υποδοχής·

47.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προσφέρεται στις εγκαταστάσεις υποδοχής κατάλληλη νομική συνδρομή στις γυναίκες προκειμένου να τους παρέχεται πολύτιμη στήριξη όσον αφορά την ενημέρωση και την αναζήτηση μελών της οικογένειας·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αποφυγή των αναγκαστικών γάμων, τους οποίους υποχρεώνονται να συνάψουν οι γυναίκες και τα κορίτσια όταν αποκτήσουν καθεστώς πρόσφυγα, από άνδρες που ελπίζουν να εξασφαλίσουν ασφαλή πρόσβαση για τους εαυτούς τους, την οποία, διαφορετικά, δεν θα δικαιούνταν·

49.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και βίας λόγω φύλου σε χώρους κράτησης μεταναστών ή στα σύνορα και για χορήγηση πρόσβασης στους δημοσιογράφους και στις κατάλληλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

50.  φρονεί ότι, κατά την κράτηση των αιτουσών άσυλο, απαιτούνται εγκαταστάσεις και υλικά για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών υγιεινής των γυναικών, ότι πρέπει να προωθείται η χρήση γυναικών φρουρών και φυλάκων και ότι όλο το προσωπικό που εργάζεται με γυναίκες κρατούμενες πρέπει να λαμβάνει κατάρτιση σχετικά με ειδικές ανάγκες βάσει φύλου και με τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών·

51.  πιστεύει ότι πρέπει να παρέχονται άμεση προστασία, στήριξη και συμβουλές στις αιτούσες άσυλο που τελούν υπό κράτηση και καταγγέλλουν κακομεταχείριση, ενώ οι καταγγελίες τους πρέπει να εξετάζονται από αρμόδιες και ανεξάρτητες αρχές με πλήρη σεβασμό της αρχής της εμπιστευτικότητας και στις περιπτώσεις στις οποίες οι γυναίκες κρατούνται μαζί με τον σύζυγο/σύντροφο ή άλλους συγγενείς· φρονεί ότι τα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνουν ειδικά υπόψη τον κίνδυνο αντεκδίκησης·

52.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να συνεργαστούν με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να ανακουφιστεί η δεινή θέση των προσφύγων που επιβιώνουν σε αυτοσχέδιες συνθήκες διαβίωσης, και ιδίως των ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών·

Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση

53.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο, όπως μεταξύ άλλων μαθήματα γλώσσας, προγράμματα αλφαβητισμού, δια βίου μάθηση και κατάρτιση· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να εγγυηθούν το δικαίωμα πρόσβασης των κοριτσιών προσφύγων στη δημόσια εκπαίδευση· υπογραμμίζει τη σημασία της άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής ανταλλαγής για την ένταξη και τη χειραφέτηση των νέων γυναικών και των κοριτσιών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διευρυνθεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τις γυναίκες πρόσφυγες· ζητεί την καθιέρωση άρτιων και διαφανών διαδικασιών για την αναγνώριση προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλες χώρες·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν χρηματοδότηση και άλλους πόρους σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρέχουν βοήθεια, προωθούν την ένταξη και παρακολουθούν την κατάσταση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των φραγμών και των αδυναμιών που βιώνουν οι γυναίκες και τα κορίτσια·

55.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγγυώνται στις γυναίκες πρόσφυγες που κατείχαν ηγετικές θέσεις και διώκονται στη χώρα τους την ασφαλή συνέχιση των πολιτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους προς όφελος των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην ΕΕ·

56.  υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία που έχει η παροχή προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών προσφύγων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο·

57.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία καθώς και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης προκειμένου να προωθήσουν την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα των παιδιών·

58.  ζητεί ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων ανά φύλο σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν την οικογενειακή επανένωση· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε νομική συνδρομή στις υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης·

59.  πιστεύει ότι η αμοιβαία αναγνώριση των θετικών αποφάσεων χορήγησης ασύλου θα δημιουργούσε περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση, ένταξη και οικογενειακή επανένωση·

60.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες υποδοχής πλήρης πρόσβαση στο δικαίωμα σε δωρεάν δημόσια ποιοτική εκπαίδευση, σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, σε θέσεις απασχόλησης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ικανότητες των γυναικών προσφύγων και σε στέγαση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων· επισημαίνει ότι οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας συμβάλλουν καθοριστικά στην ένταξη·

61.  ζητεί τη θέσπιση ολοκληρωμένων και επαρκώς χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των ακάλυπτων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών υγείας των γυναικών προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ψυχοκοινωνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις ψυχικών τραυμάτων·

62.  τονίζει τον σημαντικό θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες και οι συνεταιρισμοί στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών προσφύγων και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον·

63.  ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συμμετοχή των οργανώσεων βάσης που λειτουργούν σε επίπεδο κοινότητας και την άμεση συμμετοχή των προσφύγων στην εκπροσώπηση των απόψεων των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στους φορείς χάραξης πολιτικής·

64.  πιστεύει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ένταξη των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο, και ιδίως στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας· ενθαρρύνει τις συγκεκριμένες αρχές να ενισχύσουν τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ γυναικών προσφύγων και αυτοχθόνων γυναικών·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0422.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου