Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0216(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0037/2016

Внесени текстове :

A8-0037/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0075

Приети текстове
PDF 468kWORD 66k
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург
Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) ***I
P8_TA(2016)0075A8-0037/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 март 2016 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0466),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0107/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0037/2016),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 12, 15.1.2015 г., стр. 117.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 март 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст)
P8_TC1-COD(2014)0216

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2016/802.)

Правна информация - Политика за поверителност