Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0216(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0037/2016

Indgivne tekster :

A8-0037/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0075

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 62k
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg
Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer ***I
P8_TA(2016)0075A8-0037/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. marts 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (kodifikation) (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0466),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0107/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 15. oktober 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0037/2016),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 12 af 15.1.2015, s. 117.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/... om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (kodifikation)
P8_TC1-COD(2014)0216

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2016/802.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik