Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0216(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0037/2016

Esitatud tekstid :

A8-0037/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/03/2016 - 11.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0075

Vastuvõetud tekstid
PDF 244kWORD 62k
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg
Väävlisisalduse vähendamine teatavates vedelkütustes ***I
P8_TA(2016)0075A8-0037/2016
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0466),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0107/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. oktoobri 2014. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 103 ja 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0037/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 12, 15.1.2015, lk 117.
(2) EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 9. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/…, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes (kodifitseeritud tekst)
P8_TC1-COD(2014)0216

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2016/802) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika