Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0216(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0037/2016

Ingivna texter :

A8-0037/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0075

Antagna texter
PDF 243kWORD 293k
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg
Minskning av svavelhalten i vissa flytande bränslen ***I
P8_TA(2016)0075A8-0037/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 mars 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering) (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0466),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0107/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 oktober 2014(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(2),

–  med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0037/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 12, 15.1.2015, s. 117.
(2) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering)
P8_TC1-COD(2014)0216

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2016/802.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy