Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0902(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0045/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0045/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0078

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 383kWORD 63k
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
Διορισμός νέου εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ)
P8_TA(2016)0078A8-0045/2016

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), της 3ης Φεβρουαρίου 2016, για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA για θητεία πέντε ετών (C8-0023/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0045/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του σημερινού εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA λήγει την 31η Μαρτίου 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιανουαρίου 2016, το συμβούλιο εποπτών της EIOPA, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, πρότεινε τον διορισμό του Fausto Parente ως εκτελεστικού διευθυντή για θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Fausto Parente, κατά την οποία εκείνος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Fausto Parente ως εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην EIOPA και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) EE L 331 της 15.12.2010, σ. 48.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου