Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0902(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0045/2016

Ingivna texter :

A8-0045/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0078

Antagna texter
PDF 240kWORD 291k
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg
Utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
P8_TA(2016)0078A8-0045/2016

Europaparlamentets beslut av den 9 mars 2016 om förslaget till utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget av den 3 februari 2016 från Eiopas tillsynsstyrelse om utnämning av Eiopas verkställande direktör för en femårsperiod (C8-0023/2016),

–  med beaktande av artikel 51.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(1),

–  med beaktande av sin arbetsordning,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0045/2016), och av följande skäl:

A.  Mandattiden för Eiopas nuvarande verkställande direktör upphör den 31 mars 2016.

B.  Eiopas tillsynsstyrelse föreslog den 28 januari 2016, på grundval av ett öppet urvalsförfarande, att utnämna Fausto Parente till verkställande direktör för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 51.2 och 51.3 i förordning (EU) nr 1094/2010.

C.  Utskottet för ekonomi och valutafrågor höll den 23 februari 2016 en utfrågning med Fausto Parente, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet godkänner utnämningen av Fausto Parente till verkställande direktör för Eiopa.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Eiopa och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy