Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0408(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0020/2015

Внесени текстове :

A8-0020/2015

Разисквания :

PV 08/03/2016 - 16
CRE 08/03/2016 - 16

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0079

Приети текстове
PDF 468kWORD 77k
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург
Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства ***I
P8_TA(2016)0079A8-0020/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 март 2016 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства (COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0822),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0428/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Втората камара на Кралство Нидерландия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 март 2014 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 16 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0020/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)OВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 63.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 март 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo
P8_TC1-COD(2013)0408

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2016/800.)

Правна информация - Политика за поверителност