Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0408(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0020/2015

Indgivne tekster :

A8-0020/2015

Forhandlinger :

PV 08/03/2016 - 16
CRE 08/03/2016 - 16

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0079

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 70k
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager ***I
P8_TA(2016)0079A8-0020/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. marts 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager (COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0822),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0428/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det nederlandske Andetkammer, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 25. marts 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. december 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0020/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 226 af 16.7.2014, s. 63.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 9. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/... om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager
P8_TC1-COD(2013)0408

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2016/800.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik